| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/149/11 Rady Miasta Chorzów

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Chorzów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235 z późn. zm.)

Rada Miasta Chorzów

uchwala

§ 1.

1. Podmioty prowadzące na terenie Miasta Chorzów żłobki lub kluby dziecięce mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu gminy Chorzów, zwaną dalej dotacją.

2. Wysokość dotacji ustala się w kwocie 300 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe na terenie Chorzowa i objęte opieką w żłobku.

3. Wysokość dotacji ustala się w kwocie 150 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe na terenie Chorzowa i objęte opieką w klubie dziecięcym.

§ 2.

1. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - prowadzące na terenie Miasta Chorzów żłobki lub kluby dziecięce, przedstawiają Prezydentowi Miasta Chorzów w terminach określonych w ust. 3 i 4 wniosek o dotację na dany rok, zwany dalej wnioskiem, zawierający informację o planowanej rocznej kwocie dotacji. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę i adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,

2) nazwę i adres siedziby żłobka lub klubu dziecięcego,

3) nr i datę wydania zaświadczenia o wpisie żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

4) informację, dotyczącą planowanej liczby dzieci, na którą ma być przyznana dotacja wraz z oświadczeniami rodziców lub opiekunów prawnych z deklaracją zapisu dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego na dany rok,

5) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,

6) zobowiązanie do niezwłocznego informowania organu dotującego o wszelkich zmianach danych zawartych we wniosku.

2. Dotacji w roku 2011 udzielić można od pierwszego dnia miesiąca po wejściu w życie niniejszej uchwały; warunkiem przyznania dotacji w roku 2011 jest złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1.

3. Warunkiem przyznania dotacji na rok 2012 jest złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie do 30 dni - od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

4. Warunkiem przyznania dotacji na rok 2013 i w latach następnych jest złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

§ 3.

1. Dotacja przeznaczona jest na sprawowanie opieki przez żłobek lub klub dziecięcy nad dzieckiem zamieszkałym w Chorzowie, którego rodzice lub opiekunowie prawni są osobami pracującymi.

2. Dotacji udziela się pod warunkiem:

1) ustalenia przez podmiot prowadzący żłobek opłaty za pobyt dziecka, pobieranej od rodziców lub opiekunów prawnych, w wysokości nie przekraczającej 400 zł miesięcznie,

2) ustalenia przez podmiot prowadzący klub dziecięcy opłaty za pobyt dziecka, pobieranej od rodziców lub opiekunów prawnych, w wysokości nie przekraczającej 200 zł miesięcznie.

§ 4.

1. Dotacja, będzie przekazywana z góry w transzach miesięcznych, w terminie do 10 dnia miesiąca.

2. Podmiot, o którym mowa w §2 ust. 1 przedkłada w terminie do 5 dnia każdego miesiąca, w którym ma otrzymać dotację:

1) wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z wykazem dzieci uprawnionych do dotacji wg stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja,

2) rozliczenie dotacji za miesiąc poprzedni wraz z wykazem - listą obecności dzieci uprawnionych do dotacji za poprzedni miesiąc potwierdzoną przez rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Różnice wynikające z rozliczenia dotacji uwzględnione będą w kolejnej miesięcznej transzy.

4. Dotacja na kolejny miesiąc zostanie wstrzymana w przypadku, gdy podmiot, określony w § 2 ust. 1 nie przedłoży wniosku o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z listą obecności dzieci uprawnionych do dotacji za poprzedni miesiąc potwierdzoną przez rodziców lub opiekunów prawnych lub jeśli podmiot zostanie wykreślony z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

5. Ostateczne rozliczenie dotacji za okres roczny nastąpi w terminie do 10 stycznia roku następnego po roku, w którym została udzielona dotacja.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


mgr Henryk Wieczorek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »