| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 14 października 2011r.

w sprawie powierzenia przez Miasto Gliwice Powiatowi Gliwickiemu do realizacji zadanie publiczne polegające na zapewnieniu specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób upośledzonych umysłowo w Ośrodku Matka Boża Uzdrowienie Chorych Caritas Archidiecezji Katowickiej Środowiskowym Domu Samopomocy mieszczącym się w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29

zawarte w dniu 14 października 2011 r. pomiędzy

miastem na prawach powiatu Gliwice zwanym dalej Miastem Gliwice, reprezentowanym

przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia którego działa:

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice - Renata Caban

a

Powiatem Gliwickim, reprezentowanym przez:

1. Michała Nieszporka - Starostę Gliwickiego

2. Waldemara Dombka - Wicestarostę Gliwickiego

Na podstawie § 7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586),oraz Uchwały Nr VI/40/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 31 marca 2011 roku, oraz Uchwały Nr X/155/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 30 czerwca 2011 roku, strony zawierają Porozumienie następującej treści:

§ 1.

1. Miasto Gliwice powierza, a Powiat Gliwicki przyjmuje do realizacji zadanie publiczne polegające na zapewnieniu specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób upośledzonych umysłowo w Ośrodku Matka Boża Uzdrowienie Chorych Caritas Archidiecezji Katowickiej Środowiskowym Domu Samopomocy mieszczącym się w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29 wymagających specjalistycznych usług opiekuńczych, na czas potrzebny do realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco - rehabilitacyjnego.

2. Zadanie, o którym mowa w punkcie 1 jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i realizowane będzie bez angażowania środków budżetowych Miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego.

§ 2.

1. Powiat Gliwicki, w miarę posiadania wolnych miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Knurowie, zapewni możliwość kierowania mieszkańców Miasta Gliwice do Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29.

2. Warunkiem skierowania mieszkańców Miasta Gliwice jest każdorazowo wcześniejsze potwierdzenie na piśmie przez kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29 faktu dysponowania wolnym miejscem.

3. Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie wraz z wymaganą dokumentacją będzie składany w Ośrodku Pomocy Społecznej, następnie po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przesłany wraz z kompletem dokumentów do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach.

4. Szczegółowe zasady kierowania i pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Knurowie regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586).

§ 3.

Wykonanie Porozumienia powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach oraz Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

§ 4.

Wszelkie zmiany, niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5.

W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

§ 6.

Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2015 roku, z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 7.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8.

Porozumienie sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jednym przeznaczonym do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Powiat Gliwicki


Starosta


Michał Nieszporek


Wicestarosta


Waldemar Dombek


wz. Skarbnika


Ewa Żółkiewicz
Miasto Gliwice


Zastępca Prezydenta Miasta


Renata Caban


Skarbnik Miasta Gliwice


Ryszard Reszke

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

topFX.pl

Portal. Platforma walutowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »