| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/110/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 27 września 2011r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, warunków i trybu przyznawania nagród i wyróżnień, ich rodzajów oraz wysokości za osiągnięcie wyników sportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 31 ust. 3, art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:

§ 1. 1. Ustanawia się nagrody i wyróżnienia dla :

1) osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,

2) trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,

3) trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

2. Szczegółowe zasady, warunki i tryb przyznawania nagród i wyróżnień oraz ich rodzaje i wysokość określa niniejsza uchwała.

§ 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o zawodniku, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która osiągnęła wyniki sportowe.

§ 3. 1. Za osiągnięcie wyników sportowych przyjmuje się w szczególności:

1) uzyskanie miejsc medalowych i punktowanych :

a) w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy,

b) w igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach olimpijskich głuchych,

c) w olimpiadach specjalnych,

d) w akademickich mistrzostwach świata i uniwersjadach.

2) Uzyskanie miejsc medalowych :

a) w zawodach Pucharu Świata lub Pucharu Europy,

b) w mistrzostwach Polski,

c) w olimpiadach specjalnych,

§ 4. Nagrody lub wyróżnienia mogą być przyznawane zawodnikom, trenerom lub innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej niezależnie od wymogu zrzeszenia w klubie sportowym z siedzibą w Gminie Czechowice-Dziedzice, a zamieszkałym na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice lub osobom zrzeszonym w klubach sportowych z siedzibą w Gminie Czechowice-Dziedzice, niezależnie od miejsca zamieszkania.

§ 5. 1. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia mogą składać :

1) osoby fizyczne, za wyjątkiem osób bezpośrednio zainteresowanych przyznaniem nagrody,

2) związki i kluby sportowe,

3) stowarzyszenia kultury fizycznej.

2. Wnioski składa się do końca roku kalendarzowego i dotyczą osiągnięć sportowych uzyskanych w roku składania wniosku lub roku poprzedniego.

§ 6. 1. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia muszą zawierać następujące informacje :

1) dane osobowe kandydata,

2) informacje o szczególnych osiągnięciach, za które ma być przyznana nagroda lub wyróżnienie wraz z dokumentami potwierdzającymi dotychczasowe osiągnięcia wystawionymi przez właściwy polski związek sportowy,

3) uzasadnienie wnioskodawcy,

4) dane dotyczące klubu sportowego, lub polskiego związku sportowego, w tym nazwę i adres siedziby, informację o osobach upoważnionych do reprezentowania klubu lub polskiego związku sportowego,

5) wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz przekazanie do publicznej wiadomości faktu przyznania nagrody lub wyróżnienia – od kandydata do nagrody lub wyróżnienia.

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia, wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 3 dni od dnia odebrania wezwania do ich usunięcia.

3. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania, gdy :

1) nie zostały usunięte braki formalne wniosku w terminie określonym w ust. 2,

2) wnioskodawca wycofał wniosek.

4. Do wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia dołącza się :

1) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla danego klubu, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania wniosków,

2) aktualną licencję zawodnika/trenera lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym/prowadzącego szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym,

3) oświadczenie klubu lub polskiego związku sportowego potwierdzające przynależność zawodnika do klubu lub polskiego związku sportowego.

5. Wszystkie dokumenty, o których mowa w ust. 4 muszą być złożone w postaci oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem i podpisane przez wnioskodawcę.

§ 7. 1. Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień składa się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określi Burmistrz Czechowic-Dziedzic odrębnym zarządzeniem.

§ 8. 1. Wnioski opiniuje Rada Sportu powołana przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic odrębnym zarządzeniem.

2. Rada Sportu opiniuje wnioski w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 9. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Burmistrz Czechowic-Dziedzic. Decyzję o przyznaniu nagród pieniężnych i wyróżnień Burmistrz Czechowic-Dziedzic podejmuje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania opinii, o której mowa w § 8 ust. 2.

§ 10. Nagrody przyznaje się w formie pieniężnej, do wysokości 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania nagrody, a dla zawodników w grach zespołowych nagroda nie może przekraczać łącznie tej kwoty.

§ 11. Wyróżnieniami w szczególności są : plakietki, puchary lub dyplomy.

§ 12. W jednym roku zawodnik może otrzymać tylko jedno wyróżnienie lub nagrodę.

§ 13. Nagrodę wypłaca się jednorazowo na konto zawodnika/ trenera/ innej osoby wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej.

§ 14. Nagrody i wyróżnienia wypłacane są ze środków budżetu Gminy, określonych uchwałą budżetową na dany rok.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.


§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Bartłomiej Fajfer

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

Fundacja podejmuje działania mające na celu zwalczanie handlu kobietami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »