| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/110/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 27 września 2011r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, warunków i trybu przyznawania nagród i wyróżnień, ich rodzajów oraz wysokości za osiągnięcie wyników sportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 31 ust. 3, art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:

§ 1. 1. Ustanawia się nagrody i wyróżnienia dla :

1) osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,

2) trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,

3) trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

2. Szczegółowe zasady, warunki i tryb przyznawania nagród i wyróżnień oraz ich rodzaje i wysokość określa niniejsza uchwała.

§ 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o zawodniku, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która osiągnęła wyniki sportowe.

§ 3. 1. Za osiągnięcie wyników sportowych przyjmuje się w szczególności:

1) uzyskanie miejsc medalowych i punktowanych :

a) w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy,

b) w igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach olimpijskich głuchych,

c) w olimpiadach specjalnych,

d) w akademickich mistrzostwach świata i uniwersjadach.

2) Uzyskanie miejsc medalowych :

a) w zawodach Pucharu Świata lub Pucharu Europy,

b) w mistrzostwach Polski,

c) w olimpiadach specjalnych,

§ 4. Nagrody lub wyróżnienia mogą być przyznawane zawodnikom, trenerom lub innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej niezależnie od wymogu zrzeszenia w klubie sportowym z siedzibą w Gminie Czechowice-Dziedzice, a zamieszkałym na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice lub osobom zrzeszonym w klubach sportowych z siedzibą w Gminie Czechowice-Dziedzice, niezależnie od miejsca zamieszkania.

§ 5. 1. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia mogą składać :

1) osoby fizyczne, za wyjątkiem osób bezpośrednio zainteresowanych przyznaniem nagrody,

2) związki i kluby sportowe,

3) stowarzyszenia kultury fizycznej.

2. Wnioski składa się do końca roku kalendarzowego i dotyczą osiągnięć sportowych uzyskanych w roku składania wniosku lub roku poprzedniego.

§ 6. 1. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia muszą zawierać następujące informacje :

1) dane osobowe kandydata,

2) informacje o szczególnych osiągnięciach, za które ma być przyznana nagroda lub wyróżnienie wraz z dokumentami potwierdzającymi dotychczasowe osiągnięcia wystawionymi przez właściwy polski związek sportowy,

3) uzasadnienie wnioskodawcy,

4) dane dotyczące klubu sportowego, lub polskiego związku sportowego, w tym nazwę i adres siedziby, informację o osobach upoważnionych do reprezentowania klubu lub polskiego związku sportowego,

5) wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz przekazanie do publicznej wiadomości faktu przyznania nagrody lub wyróżnienia – od kandydata do nagrody lub wyróżnienia.

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia, wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 3 dni od dnia odebrania wezwania do ich usunięcia.

3. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania, gdy :

1) nie zostały usunięte braki formalne wniosku w terminie określonym w ust. 2,

2) wnioskodawca wycofał wniosek.

4. Do wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia dołącza się :

1) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla danego klubu, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania wniosków,

2) aktualną licencję zawodnika/trenera lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym/prowadzącego szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym,

3) oświadczenie klubu lub polskiego związku sportowego potwierdzające przynależność zawodnika do klubu lub polskiego związku sportowego.

5. Wszystkie dokumenty, o których mowa w ust. 4 muszą być złożone w postaci oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem i podpisane przez wnioskodawcę.

§ 7. 1. Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień składa się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określi Burmistrz Czechowic-Dziedzic odrębnym zarządzeniem.

§ 8. 1. Wnioski opiniuje Rada Sportu powołana przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic odrębnym zarządzeniem.

2. Rada Sportu opiniuje wnioski w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 9. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Burmistrz Czechowic-Dziedzic. Decyzję o przyznaniu nagród pieniężnych i wyróżnień Burmistrz Czechowic-Dziedzic podejmuje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania opinii, o której mowa w § 8 ust. 2.

§ 10. Nagrody przyznaje się w formie pieniężnej, do wysokości 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania nagrody, a dla zawodników w grach zespołowych nagroda nie może przekraczać łącznie tej kwoty.

§ 11. Wyróżnieniami w szczególności są : plakietki, puchary lub dyplomy.

§ 12. W jednym roku zawodnik może otrzymać tylko jedno wyróżnienie lub nagrodę.

§ 13. Nagrodę wypłaca się jednorazowo na konto zawodnika/ trenera/ innej osoby wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej.

§ 14. Nagrody i wyróżnienia wypłacane są ze środków budżetu Gminy, określonych uchwałą budżetową na dany rok.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.


§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Bartłomiej Fajfer

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »