| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/81/2011 Rady Gminy Łodygowice

z dnia 30 września 2011r.

w sprawie nadania Statutu Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą " Gminna Biblioteka Publiczna w Łodygowicach "

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) art.11 ust. 1 i 3 w związku z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) oraz art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Samorządowej Insytytucji Kultury występującej pod nazwą " Gminna Biblioteka Publiczna w Łodygowicach" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Łodygowicah.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/210/04 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 22 października 2004r. w sprawie nadania Statutu Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą '"Gminna Biblioteka Publiczna w Łodygowicach zmieniona uchwałą Nr XXI/218/04 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 29 listopada 2004 r.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji.


Załącznik do Uchwały Nr X/81 /2011
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 30 września 2011 r.

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Łodygowicach

Dział I.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Łodygowicach zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U Nr 85 poz. 539 z późn. zm.)

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2004 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

4) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Gminna Biblioteka Publiczna jest samodzielną jednostką organizacyjną, działającą w formie instytucji kultury, wchodzącą w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

2. Gminna Biblioteka Publiczna z urzędu podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora – Gminę Łodygowice.

3. Gminna Biblioteka Publiczna posiada osobowość prawną.

§ 3. 1. Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej mieści się w Łodygowicach przy Plac Wolności 4.

2. Gminna Biblioteka Publiczna posiada jedną filię w Pietrzykowicach przy ul. Pocztowej 2.

§ 4. 1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Łodygowice.

2. Organizator zapewnia Bibliotece właściwe warunki działalności i rozwoju, odpowiadające jej zadaniom, a w szczególności:

1) lokal

2) niezbędne środki na :

- przeprowadzenie działalności statutowej

- wyposażenie

- zakup materiałów bibliotecznych i właściwe ich zabezpieczenie

- możliwość doskonalenia zawodowego pracowników.

§ 5. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką w zakresie jej organizacji i funkcjonowania sprawuje Wójt Gminy Łodygowice.

§ 6. W zakresie szkoleniowym Biblioteka korzysta z pomocy Biblioteki Powiatowej w Żywcu oraz Biblioteki Śląskiej w Katowicach pełniących ustawowe funkcje właściwe dla powiatowych i wojewódzkich bibliotek publicznych.

§ 7. 1. Gminna Biblioteka Publiczna używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

2. Gminna Biblioteka Publiczna może używać pieczęci zawierającej pośrodku herb gminy, a w otoku napis z nazwą Gminnej Biblioteki Publicznej.

Dział II.
CELE i ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 8. 1. Biblioteka służy w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedz i rozwojowi kultury.

2. Biblioteka i jej zbiory stanowią dobro narodowe i służy zachowaniu dziedzictwa narodowego oraz regionalnego.

3. Biblioteka organizuje i zapewnia dostęp do zasobów dorobku i kultury polskiej oraz oświatowej.

4. Do podstawowych zadań biblioteki należy:

1) prowadzenie, opracowanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów bibliotecznych dotyczących własnego regionu,

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie zbiorów na zewnątrz oraz przeprowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych dla wszystkich czytelników z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych i chorych,

3) powadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, zbiorach innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,

4) organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę książkę i czytelnictwo,

5) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucji upowszechniania kultury, organizacji i stowarzyszeń w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,

6) współdziałanie ze szkołami na terenie gminy,

7) doskonalenie zawodowe pracowników biblioteki,

8) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej poprzez wykorzystanie nowych możliwości technicznych w tej dziedzinie.

§ 9. Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska oraz realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

§ 10. Księgozbiór Biblioteki stanowią materiały biblioteczne zawierający utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależne od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści, a zwłaszcza książki, czasopisma i inne druki oraz zapisy obrazu i dźwięku obejmujące w szczególności:

1) literaturę piękną i dzieła klasyki polskiej oraz światowej,

2) literaturę naukową i popularno-naukową z różnych dziedzin wiedzy,

3) książki z zestawu lektur dla uczniów,

4) piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,

5) materiały dotyczące problematyki regionu,

6) literaturę z zakresu historii i geografii,

7) czasopisma.

Dział III.
ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

§ 11. 1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Łodygowice.

3. Dyrektor reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz, kieruje jej działalnością i jest za nią odpowiedzialny.

4. W czasie nieobecności dyrektora Biblioteki lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, Biblioteką kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz wyznaczona przez dyrektora osoba.

§ 12. 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

3. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone odrębnymi przepisami.

4. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki ustala regulamin wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Łodygowicach.

§ 13. 1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalone są w oparciu o odrębne przepisy.

§ 14. Biblioteka może zorganizować bezpłatne praktyki zawodowe dla studentów i słuchaczy przygotowujących się do zawodu bibliotekarza na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między Dyrektorem a szkołą lub zakładem kształcenia.

§ 15. 1. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

2. Biblioteka prowadzi stanowiska komputerowe z dostępem do internetu.

§ 16. Biblioteka może zawierać za zgodą Rady Gminy, porozumienie z innymi bibliotekami i instytucjami w sprawie wspólnego prowadzenia obsługi bibliotecznej określonych obszarów i środowisk gminy oraz z poza gminy.

§ 17. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa jej regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy.

§ 18. Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać stowarzyszenia i fundacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 19. 1. W zależności od potrzeb mieszkańców gminy godziny pracy Biblioteki powinny umożliwiać im dostęp do jej zbiorów.

2. Godziny pracy Biblioteki określa jej regulamin organizacyjny.

§ 20. Biblioteka prowadzi i przechowuje dokumentacje, w tym dotyczącą ewidencji materiałów bibliotecznych, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 21. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez jej Dyrektora.

Dział IV.
GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§ 22. 1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych oraz przepisach o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w ramach posiadanych środków kierując zasadą efektywności, celowości i rzetelności ich wykorzystania.

2. Przychodami biblioteki są dotacje przyznawane przez Organizatora, wpływy uzyskane z prowadzonej działalności, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest zatwierdzony przez Dyrektora roczny plan finansowy z zachowaniem wysokości rocznej dotacji ustalonej w budżecie Gminy.

4. Koszty bieżącej działalności i zobowiązania Biblioteka pokrywa z uzyskanych przychodów.

5. Sprawozdanie roczne i bilans Biblioteki zatwierdza Rada Gminy.

6. Biblioteka tworzy fundusze na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa.

7. Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za swoje usługi a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

8. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z zasadami określonymi odrębnymi przepisami.

9. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na cele statutowe.

§ 23. Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie praw i obowiązków finansowych i majątkowych wymagane są podpisy dwóch osób:

- Dyrektora i głównego księgowego, lub osób upoważnionych przez Dyrektora.

Dział V PRZEPISY KOŃCOWE.
Tytuł

§ 24. 1. Statut Biblioteki nadaje Rada Gminy Łodygowice.

2. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice


Czesław Wandzel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kucharska

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »