| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/81/2011 Rady Gminy Łodygowice

z dnia 30 września 2011r.

w sprawie nadania Statutu Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą " Gminna Biblioteka Publiczna w Łodygowicach "

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) art.11 ust. 1 i 3 w związku z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) oraz art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Samorządowej Insytytucji Kultury występującej pod nazwą " Gminna Biblioteka Publiczna w Łodygowicach" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Łodygowicah.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/210/04 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 22 października 2004r. w sprawie nadania Statutu Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą '"Gminna Biblioteka Publiczna w Łodygowicach zmieniona uchwałą Nr XXI/218/04 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 29 listopada 2004 r.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji.


Załącznik do Uchwały Nr X/81 /2011
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 30 września 2011 r.

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Łodygowicach

Dział I.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Łodygowicach zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U Nr 85 poz. 539 z późn. zm.)

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2004 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

4) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Gminna Biblioteka Publiczna jest samodzielną jednostką organizacyjną, działającą w formie instytucji kultury, wchodzącą w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

2. Gminna Biblioteka Publiczna z urzędu podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora – Gminę Łodygowice.

3. Gminna Biblioteka Publiczna posiada osobowość prawną.

§ 3. 1. Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej mieści się w Łodygowicach przy Plac Wolności 4.

2. Gminna Biblioteka Publiczna posiada jedną filię w Pietrzykowicach przy ul. Pocztowej 2.

§ 4. 1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Łodygowice.

2. Organizator zapewnia Bibliotece właściwe warunki działalności i rozwoju, odpowiadające jej zadaniom, a w szczególności:

1) lokal

2) niezbędne środki na :

- przeprowadzenie działalności statutowej

- wyposażenie

- zakup materiałów bibliotecznych i właściwe ich zabezpieczenie

- możliwość doskonalenia zawodowego pracowników.

§ 5. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką w zakresie jej organizacji i funkcjonowania sprawuje Wójt Gminy Łodygowice.

§ 6. W zakresie szkoleniowym Biblioteka korzysta z pomocy Biblioteki Powiatowej w Żywcu oraz Biblioteki Śląskiej w Katowicach pełniących ustawowe funkcje właściwe dla powiatowych i wojewódzkich bibliotek publicznych.

§ 7. 1. Gminna Biblioteka Publiczna używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

2. Gminna Biblioteka Publiczna może używać pieczęci zawierającej pośrodku herb gminy, a w otoku napis z nazwą Gminnej Biblioteki Publicznej.

Dział II.
CELE i ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 8. 1. Biblioteka służy w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedz i rozwojowi kultury.

2. Biblioteka i jej zbiory stanowią dobro narodowe i służy zachowaniu dziedzictwa narodowego oraz regionalnego.

3. Biblioteka organizuje i zapewnia dostęp do zasobów dorobku i kultury polskiej oraz oświatowej.

4. Do podstawowych zadań biblioteki należy:

1) prowadzenie, opracowanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów bibliotecznych dotyczących własnego regionu,

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie zbiorów na zewnątrz oraz przeprowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych dla wszystkich czytelników z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych i chorych,

3) powadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, zbiorach innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,

4) organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę książkę i czytelnictwo,

5) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucji upowszechniania kultury, organizacji i stowarzyszeń w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,

6) współdziałanie ze szkołami na terenie gminy,

7) doskonalenie zawodowe pracowników biblioteki,

8) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej poprzez wykorzystanie nowych możliwości technicznych w tej dziedzinie.

§ 9. Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska oraz realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

§ 10. Księgozbiór Biblioteki stanowią materiały biblioteczne zawierający utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależne od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści, a zwłaszcza książki, czasopisma i inne druki oraz zapisy obrazu i dźwięku obejmujące w szczególności:

1) literaturę piękną i dzieła klasyki polskiej oraz światowej,

2) literaturę naukową i popularno-naukową z różnych dziedzin wiedzy,

3) książki z zestawu lektur dla uczniów,

4) piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,

5) materiały dotyczące problematyki regionu,

6) literaturę z zakresu historii i geografii,

7) czasopisma.

Dział III.
ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

§ 11. 1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Łodygowice.

3. Dyrektor reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz, kieruje jej działalnością i jest za nią odpowiedzialny.

4. W czasie nieobecności dyrektora Biblioteki lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, Biblioteką kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz wyznaczona przez dyrektora osoba.

§ 12. 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

3. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone odrębnymi przepisami.

4. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki ustala regulamin wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Łodygowicach.

§ 13. 1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalone są w oparciu o odrębne przepisy.

§ 14. Biblioteka może zorganizować bezpłatne praktyki zawodowe dla studentów i słuchaczy przygotowujących się do zawodu bibliotekarza na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między Dyrektorem a szkołą lub zakładem kształcenia.

§ 15. 1. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

2. Biblioteka prowadzi stanowiska komputerowe z dostępem do internetu.

§ 16. Biblioteka może zawierać za zgodą Rady Gminy, porozumienie z innymi bibliotekami i instytucjami w sprawie wspólnego prowadzenia obsługi bibliotecznej określonych obszarów i środowisk gminy oraz z poza gminy.

§ 17. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa jej regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy.

§ 18. Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać stowarzyszenia i fundacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 19. 1. W zależności od potrzeb mieszkańców gminy godziny pracy Biblioteki powinny umożliwiać im dostęp do jej zbiorów.

2. Godziny pracy Biblioteki określa jej regulamin organizacyjny.

§ 20. Biblioteka prowadzi i przechowuje dokumentacje, w tym dotyczącą ewidencji materiałów bibliotecznych, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 21. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez jej Dyrektora.

Dział IV.
GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§ 22. 1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych oraz przepisach o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w ramach posiadanych środków kierując zasadą efektywności, celowości i rzetelności ich wykorzystania.

2. Przychodami biblioteki są dotacje przyznawane przez Organizatora, wpływy uzyskane z prowadzonej działalności, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest zatwierdzony przez Dyrektora roczny plan finansowy z zachowaniem wysokości rocznej dotacji ustalonej w budżecie Gminy.

4. Koszty bieżącej działalności i zobowiązania Biblioteka pokrywa z uzyskanych przychodów.

5. Sprawozdanie roczne i bilans Biblioteki zatwierdza Rada Gminy.

6. Biblioteka tworzy fundusze na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa.

7. Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za swoje usługi a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

8. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z zasadami określonymi odrębnymi przepisami.

9. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na cele statutowe.

§ 23. Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie praw i obowiązków finansowych i majątkowych wymagane są podpisy dwóch osób:

- Dyrektora i głównego księgowego, lub osób upoważnionych przez Dyrektora.

Dział V PRZEPISY KOŃCOWE.
Tytuł

§ 24. 1. Statut Biblioteki nadaje Rada Gminy Łodygowice.

2. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice


Czesław Wandzel

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Izabela Sikora

Prawnik, rzecznik patentowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »