| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/91/11 Rady Gminy Jaworze

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie opłaty targowej

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) , art. 15 i art. 19 pkt. 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613, ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.)

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 50,- zł od 1 m² zajętego na prowadzenie sprzedaży nie więcej niż 728,64 zł dziennie.

§ 2. 1. Pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa przez inkasenta w dniu dokonania sprzedaży na urzędowy dowód wpłaty będący drukiem ścisłego zarachowania.

2. Pobór opłaty targowej powierza się Pani Malwinie Czechowskiej, Panu Krzysztofowi Wieja, Pani Edycie Wacławik oraz Panu Andrzejowi Niesyt.

3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta za pobór opłaty targowej w wysokości 10 % pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.

4. Inkasent pobierający opłatę targową wpłaca ją do kasy Urzędu w terminie 3 dni od dnia pobrania.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XL/317/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie opłaty targowej /Dz.U. Woj. Śląskiego Nr 267, poz. 4383/.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Jaworze.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Andrzej Śliwka

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich
1.dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992r.),
2.dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »