| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/117/2011 Rady Gminy Mstów

z dnia 4 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 , art. 40, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych(1) / Dz.U z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm./ oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz.1172/

(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17. 12. 1992),
2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( DZ. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Rada Gminy Mstów
uchwala:

§ 1.

Ustala się wysokość rocznej stawki podatku od nieruchomości:

1. Od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części mierzonej po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne w tym: garaże podziemne , piwnice, sutereny, poddasza użytkowe bez klatek schodowych 0,59zł

2. Od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inna niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 21,30zł

3. Od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,24zł

4. Od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,45zł

5. Od 1m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,20zł

6. Od wartości budowli lub ich części o których mowa w art. 4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 2%

7. Od gruntów:

a) od 1m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów 0,81zł

b) od 1 ha powierzchni pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne 4,33zł

c) od 1m2 powierzchni gruntów pozostałych nie sklasyfikowanych jako użytki rolne, leśne i nieużytki oraz nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, inną niż działalność rolnicza lub leśna w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,19zł

§ 2.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1. nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby:

a) ochrony przeciwpożarowej

b) działalności w zakresie upowszechniania kultury

c) działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu

z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XLII/337/2010 z dnia 24 września 2010 roku i uchwała Rady Gminy Nr III/8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mstowie.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Mstów


Zdzisław Gołdy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja ITAKA

Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »