| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/134/2011 Rady Miasta Ustroń

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142 poz.1591 z późn.zm.), art.5 i art.20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. Nr 95, poz. 961)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,80 zł od 1m2 powierzchni, za wyjątkiem:

- wykorzystywanych pod ogrody zoologiczne lub parki linowe, dla których stawka wynosi 0,37 zł od 1m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,32 zł od 1m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,60 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, za wyjątkiem:

- budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w ośrodkach campingowych nie posiadających instalacji grzewczych lub budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej znajdujących się na terenach ogrodów zoologicznych, dla których stawka wynosi 13,50 od 1m2 powierzchni użytkowej,

- wykorzystywanych jako hale tenisowe, dla których stawka wynosi 12,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,80 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, za wyjątkiem:

- budynków lub ich części wykorzystywanych jako pomieszczenia gospodarcze lub jako garaże wolnostojące, dla których stawka wynosi 4,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 2% wartości (wartość określona na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

§ 2.

1. Różnica pomiędzy stawkami podstawowymi określonymi:

- w § 1 pkt 1 lit. a zdanie wstępne

- w § 1 pkt 2 lit. b zdanie wstępne

a odpowiednimi stawkami preferencyjnymi określonymi:

- w § 1 pkt 1 lit. a tiret 1

- w § 1 pkt 2 lit. b tiret 1 i 2

w odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno - prawną oraz sposób finansowania stanowi pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L Nr 379/5).

2. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, do którego znajduje zastosowanie zapis § 2 ust. 1 niniejszej uchwały, zobowiązany jest do przedłożenia wraz z informacją lub deklaracją w sprawie podatku od nieruchomości:

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r., Nr 53, poz. 311).

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Miasta


Stanisław Malina

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »