| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/162 /2011 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek, zasad ustalania i poboru opłaty targowej obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2012 roku

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 roku Nr 197 poz. 1172)

Rada Miejska Będzina
uchwala:

§ 1.

1. Stawki dziennej opłaty targowej na terenie miasta Będzina dla wszelkich miejsc, w których prowadzony jest handel określony w załączniku nr 1 do uchwały.

2. Opłatę targową pobiera się dziennie od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży.

3. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz innych opłat należnych w miejscu prowadzenia handlu.

§ 2.

Poboru opłaty targowej w drodze inkasa dokonuje:

1. Przedsiębiorstwo Techniczno – Usługowe „INTERPROMEX” Sp. z o.o. w Będzinie na targowisku położonym przy ulicy Świerczewskiego w Będzinie,

2. Spółka cywilna „TARG” Administrator Targowiska E. Szulc, Sz. Pyciak, P. Szulc w Będzinie na targowisku położonym przy zbiegu ul. Jasnej i ul. Modrzejowskiej,

3. Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług w Katowicach, Biuro Terenowe w Będzinie na targowisku położonym w Będzinie – Grodźcu przy ul. Barlickiego,

za wynagrodzeniem w wysokości 10 % wpływów z tytułu opłaty targowej.

§ 3.

Osoby pobierające opłatę targową zobowiązane są wydawać wpłacającemu urzędowy dowód – kwit opłaty targowej w wysokości pobranej opłaty z zaznaczeniem daty sprzedaży.

§ 4.

1. Jednostki prowadzące pobór opłaty targowej są zobowiązane do przekazania 100 % pobranej opłaty targowej na konto budżetu gminy lub wpłacenia w kasie Urzędu Miejskiego w Będzinie w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.

2. Nieterminowe przekazanie należności spowoduje naliczenie odsetek za zwłokę.

3. Należne inkaso będzie wypłacane na podstawie faktury wystawionej przez Inkasenta dla Urzędu Miejskiego w Będzinie.

§ 5.

Kontroli uiszczenia opłaty targowej dokonują osoby upoważnione przez Prezydenta Miasta Będzina.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr LXI/692/2006 z 23 października 2006 r. w sprawie wysokości stawek, zasad ustalania i poboru opłaty targowej obowiązującej na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2007 roku

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Sławomir Brodziński

Załącznik do Uchwały Nr XVI/162 /2011
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »