| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/162 /2011 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek, zasad ustalania i poboru opłaty targowej obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2012 roku

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 roku Nr 197 poz. 1172)

Rada Miejska Będzina
uchwala:

§ 1.

1. Stawki dziennej opłaty targowej na terenie miasta Będzina dla wszelkich miejsc, w których prowadzony jest handel określony w załączniku nr 1 do uchwały.

2. Opłatę targową pobiera się dziennie od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży.

3. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz innych opłat należnych w miejscu prowadzenia handlu.

§ 2.

Poboru opłaty targowej w drodze inkasa dokonuje:

1. Przedsiębiorstwo Techniczno – Usługowe „INTERPROMEX” Sp. z o.o. w Będzinie na targowisku położonym przy ulicy Świerczewskiego w Będzinie,

2. Spółka cywilna „TARG” Administrator Targowiska E. Szulc, Sz. Pyciak, P. Szulc w Będzinie na targowisku położonym przy zbiegu ul. Jasnej i ul. Modrzejowskiej,

3. Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług w Katowicach, Biuro Terenowe w Będzinie na targowisku położonym w Będzinie – Grodźcu przy ul. Barlickiego,

za wynagrodzeniem w wysokości 10 % wpływów z tytułu opłaty targowej.

§ 3.

Osoby pobierające opłatę targową zobowiązane są wydawać wpłacającemu urzędowy dowód – kwit opłaty targowej w wysokości pobranej opłaty z zaznaczeniem daty sprzedaży.

§ 4.

1. Jednostki prowadzące pobór opłaty targowej są zobowiązane do przekazania 100 % pobranej opłaty targowej na konto budżetu gminy lub wpłacenia w kasie Urzędu Miejskiego w Będzinie w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.

2. Nieterminowe przekazanie należności spowoduje naliczenie odsetek za zwłokę.

3. Należne inkaso będzie wypłacane na podstawie faktury wystawionej przez Inkasenta dla Urzędu Miejskiego w Będzinie.

§ 5.

Kontroli uiszczenia opłaty targowej dokonują osoby upoważnione przez Prezydenta Miasta Będzina.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr LXI/692/2006 z 23 października 2006 r. w sprawie wysokości stawek, zasad ustalania i poboru opłaty targowej obowiązującej na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2007 roku

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Sławomir Brodziński

Załącznik do Uchwały Nr XVI/162 /2011
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »