| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/97/2011 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów oraz zwolnień na rok podatkowy 2012

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust 1, art. 41ust 1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 5 ust 1 i art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm./ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku /M.P.Nr 95 poz.961 z 2011r./

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki roczne podatku od nieruchomości dla podmiotów określonych w art. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynoszą:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 pow. użytkowej - 0,67 zł,

2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 pow. użytkowej - 21,05 zł,

3) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalnośći leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 pow. użytkowej - 4,45 zł,

4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 pow. użytkowej - 10,24 zł,

5) od pozostałych budynków lub ich części :

a) wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe od 1 m2 pow. użytkowej - 7,36 zł,

b) zajętych na pomieszczenia gospodarcze, chów drobnego inwentarza od 1 m2 pow. użytkowej - 5,72 zł,

c) zajętych na garaże wolnostojące, przybudowane do budynków mieszkalnych lub znajdujące się w budynkach innych niż mieszkalne trwale związanych z gruntem od 1 m2 pow. użytkowej - 5,72 zł,

d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 pow. użytkowej - 7,36 zł,

e) zajętych lub użytkowanych na inne cele niż wymienione w pkt od 1 do 5 od 1 m2 pow. użytkowej - 7,36 zł,

6) od budowli – na podstawie art.4 ust 1 pkt 3 i ust 3-7ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

a) od budowli służących zbiorowemu odprowadzaniu ścieków - 1,37 % ich wartości,

b) od pozostałych budowli - 2 % ich wartości,

7) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 pow. - 0,80 zł,

8) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha pow. - 4,33 zł,

9) gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 pow. - 0,43 zł,

10) od pozostałych gruntów, od 1 m2 pow. - 0,37 zł,

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. budynki lub ich części, budowle, grunty wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu zadań związanych z niezawodową ochroną przeciwpożarową za wyjątkiem związanych z prowadzeniem dzialalności gospodarczej w rozumieniu art 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

2. grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako drogi oznaczone symbolem „dr”,

3. grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako tereny kolejowe oznaczone symbolem „Tk”,

§ 3. 1. Podatek od nieruchomości, płatny jest u inkasenta lub na konto Urzędu Gminy w Wilkowicach, w Banku Spółdzielczym Bystra Nr 66 8133 0003 0000 0244 2000 0053 w czterech ratach w terminie do: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego , przez osoby fizyczne.

2. Osoby prawne oraz państwowe jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są zobowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania organu – na rachunek Urzędu Gminy w Wilkowicach, za poszczególne miesiące, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLVII/472/2010 Rady Gminy Wilkowice z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów, oraz zwolnień na rok podatkowy 2010 oraz uchwała Nr III/15/2010 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/472/2010 Rady Gminy Wilkowice z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów, oraz zwolnień na rok podatkowy 2010.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilkowicach.

Przewodniczący Rady


Bartosz Olma

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Bielicka

Prawnik, specjalista w zakresie prawa konsumenckiego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »