| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/131/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. z 2011r. Nr 95, poz. 961)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kuźnia Raciborska:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,81 zł od 1 m² powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,32 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,37 zł od 1 m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,42 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,23 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,40 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

e) garaży w budynkach niemieszkalnych oraz garaży wolnostojących nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 7,18 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

f) budynków gospodarczych, za wyjątkiem garaży – 5,66 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

g) pozostałych budynków lub ich części nie wymienionych w pkt. 2 lit. „a” do „f”, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,36 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2 % ich wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3.

Treść niniejszej uchwały podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr LV/494/2010 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 8 listopada 2010r . w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r., Nr 263, poz. 4219 ze zm.).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej


mgr inż Manfred Wrona

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »