| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/097/2011 Rady Powiatu Mikołowskiego

z dnia 22 grudnia 2011r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Mikołowskiego


Na podstawie art. 3d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm). Rada Powiatu Mikołowskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Mikołowskiego, zwanych dalej konsultacjami.
§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się:
1) w przypadkach określonych ustawami,
2) w innych sprawach ważnych dla Powiatu Mikołowskiego.
2. Celem konsultacji jest wyrażenie przez mieszkańców opinii, uwag i wniosków w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.
3. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wynik nie jest wiążący dla organów powiatu chyba, że ustawa stanowi inaczej.
§ 3. Upoważnionymi do udziału w konsultacjach są pełnoletni mieszkańcy Powiatu Mikołowskiego
§ 4. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady:
1) pomocniczości,
2) bezpośredniości,
3) powszechności
4) jawności.
§ 5. 1. Konsultacje przeprowadza się w nastepujących formach:
1) otwartych spotkań z mieszkańcami,
2) badania opinii mieszkańców poprzez:
a) wykorzystanie formularza do przeprowadzania konsultacji na stronie internetowej Platforma Konsultacji Społecznych,
b) badania ankietowe,
c) zgłaszanie opinii i wniosków do skrzynki umieszczonej w Biurze Obsługi Klienta
2. Dopuszcza się łączenie form konsultacji.
3. Wyboru formy konsultacji społecznych dokonuje Zarząd Powiatu w zależności od potrzeb i zaistniałych okoliczności.
4. Konsultacje trwają nie krócej niż 14 dni.
§ 6. 1. Konsultacje mogą byc przeprowadzone:
1) z inicjatywy własnej Zarządu Powiatu lub Starosty,
2) na wniosek właściwej rzeczowo komisji Rady Powiatu,
3) na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,
4) na wniosek grupy co najmniej 100 mieszkańców Powiatu Mikołowskiego, posiadających czynne prawo wyborcze.
2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać:
1) określenie przedmiotu konsultacji,
2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
3) propozycję formy przeprowadzenia konsultacji,
4) uzasadnienie z określeniem celu, jaki ma zostać osiągnięty.
3. Wniosek mieszkańców oprócz wymagań określonych w ust.2 powinien zawierać:
1) listę osób popierających wniosek zawierającą: imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania i podpis,
2) wskazanie osób upoważnionych do kontaktu w imieniu mieszkańców z podaniem danych teleadresowych.
4. Wniosek kieruje się do Zarządu Powiatu, który rozpatruje go uwzględniając zasadność przeprowadzenia konsultacji oraz jej tryb i koszty. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrywaniu.
5. O sposobie rozpatrzenia wniosku Zarząd Powiatu informuje wnioskodawców w terminie 21 dni od daty jego złożenia.
§ 7. Starosta Mikołowski zawiadamia o przedmiocie, czasie rozpoczęcia i zakończenia, formie oraz osobach odpowiedzialnych za przeprowadzenie konsultacji, poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa, co najmniej na 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.
§ 8. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę mieszkańców biorących udział w konsultacjach.
§ 9. 1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Starosta Mikołowski podaje do wiadomości w sposób określony w § 7 nie później niż 30 dni od ich zakończenia
2. Starosta Mikołowski przedstawia również wyniki konsultacji na najbliższej sesji Rady Powiatu
3. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu powiatu.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady

mgr Lucjan Smolorz
reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Jaśkowiak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »