| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/92/11 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie ustanowienia Nagrody Gminy Gorzyce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, określenia zasad i trybu ich przyznawania oraz wysokości nagród

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 9, art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz.123 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. z 2011r. Dz.U. Nr 197,poz.1172), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi dzialalność pożytku publicznego, uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustanowić Nagrodę Gminy Gorzyce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

2. Zasady i tryb przyznawania nagród o których mowa ust.1 oraz ustalenia ich wysokości określa Regulamin przyznawania Nagrody Gminy Gorzyce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Określić wzór wniosku o przyznanie nagrody stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Krzysztof Małek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/92/11
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 24 listopada 2011 r.

REGULAMIN

przyznawania Nagrody Gminy Gorzyce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

§ 1. Nagroda Gminy Gorzyce, zwana dalej Nagrodą, przyznawana jest corocznie osobom lub podmiotom za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

§ 2. 1. Nagrodę mogą otrzymać:

1)osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy Gorzyce,

2)osoby prawne, a także inne podmioty mające siedziby na terenie Gminy Gorzyce.

2. W danym roku kalendarzowym jednej i tej samej osobie można przyznać tylko jedną Nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

3. Nagroda, o której mowa w §1 może być przyznana tej samej osobie fizycznej, prawnej, grupie osób lub innemu podmiotowi tylko jeden raz.

4. To samo osiągnięcie może być podstawą przyznania tylko jednej Nagrody.

5. Nagrody mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy.

6. W każdym roku przyznanych może być 1 – 3 nagród.

§ 3. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody mogą wystąpić:

1)instytucje kultury, mające siedziby na terenie Gminy Gorzyce,

2)organizacje pozarządowe lub związki twórcze i kulturalne,

3)Wójt Gminy Gorzyce,

4)Komisja Rady Gminy Gorzyce właściwa ds. kultury.

§ 4. 1. Zgłoszenia do Nagrody dokonuje się przez złożenie wniosku.

2. Wniosek o przyznanie Nagrody winien zawierać:

1)dane osobowe kandydata(ów) do Nagrody (imię, nazwisko, aktualny adres zamieszkania, datę i miejsce urodzenia, PESEL, NIP oraz telefon kontaktowy)/dane podmiotu (nazwę, adres, telefon kontaktowy),

2)dane wnioskodawcy (nazwa, adres, telefon kontaktowy),

3)charakterystykę pracy twórczej,

4)opis osiągnięć, za które Nagroda ma być przyznana lub informację o całokształcie dotychczasowej działalności kandydata,

5)informację o otrzymanych nagrodach, wyróżnieniach itp.,

6)uzasadnienie wniosku wraz z ewentualną dokumentacją (dyplomy, wycinki prasowe,fotografie itp.),

7)wyrażenie przez kandydata zgody na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych,

8)podpis wnioskodawcy i podpis kandydata do otrzymania Nagrody ( w przypadku kandydatów nie będących osobą fizyczną - podpis osoby upoważnionej do reprezentowania).

§ 5. 1. Wnioski, o których mowa w § 4, należy składać w terminie do ostatniego dnia marca każdego roku (lub dnia następnego, jeżeli przypada on w sobotę, niedzielę lub dzień wolny od pracy) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Gorzycach, przy ul. Kościelnej 15 – obowiązuje termin wpływu do Urzędu Gminy w Gorzycach.

2. Wniosek złożony lub doręczony po terminie nie będzie rozpatrywany.

§ 6. O możliwości zgłaszania kandydatur oraz o terminie i sposobie ich zgłaszania Wójt Gminy Gorzyce, zwany dalej Organizatorem, powiadamia corocznie przez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gorzycach, Biuletynie Informacji Publicznej, jak również w lokalnej prasie.

§ 7. Wnioski o przyznanie Nagrody opiniuje Komisja ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagrody, zwana dalej Komisją.

§ 8. 1. Członków Komisji powołuje i odwołuje Organizator.

2. W skład Komisji wchodzi:

1)trzech przedstawicieli Organizatora, z których jeden pełni funkcję przewodniczącego,

2)dwóch członków Komisji Rady Gminy Gorzyce właściwej ds. kultury wybranych przez tę Komisję.

3. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie sekretarza Komisji.

§ 9. 1. Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący Komisji.

2. Posiedzenie Komisji jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim ponad połowa jej składu, w tym przewodniczący.

3. Z posiedzenia Komisji Sekretarz sporządza protokół.

4. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 10. 1. Do zadań Komisji należy:

1)opiniowanie wniosków,

2)przedstawienie Organizatorowi propozycji kandydata/ów do Nagrody oraz propozycji wysokości nagród pieniężnych dla nagrodzonych w ramach środków przewidzianych w budżecie Gminy Gorzyce.

2. Opiniowanie wniosków polega na ich ocenie pod względem formalnym i merytorycznym.

3. Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności wniosków, a w przypadku stwierdzenia jego niekompletności Komisja wzywa do uzupełnienia.

4. Przy ocenie merytorycznej wniosków Komisja kieruje się między innymi następującymi kryteriami:

1)działalność podejmowana społecznie,

2)aktywność w środowisku lokalnym,

3)działalność o zasięgu ponadgminnym (powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim),

4)innowacyjność działalności kulturalnej,

5)atrakcyjność i dostępność prowadzonej działalności kulturalnej dla mieszkańców gminy.

5. Członkowie Komisji zajmują swoje stanowisko w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.

6. Komisja przedstawia opinię i swoje stanowisko Organizatorowi do dnia 30 kwietnia.

§ 11. 1. Komisja funkcjonuje w okresie trwania Kadencji Rady Gminy Gorzyce, w czasie której została powołana. Koniec kadencji Komisji upływa z końcem kadencji Rady Gminy Gorzyce.

2. Organizator może odwołać przewodniczącego i członków Komisji przed upływem kadencji w przypadku:

1)rezygnacji przewodniczącego lub członka Komisji,

2)zaistnienia innej ważnej przyczyny.

3. W pracach Komisji nie mogą brać udziału osoby, które pozostają z wnioskodawcą lub kandydatem do Nagrody w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić wątpliwości co do bezstronności oceny kandydata ubiegającego się o otrzymanie Nagrody.

§ 12. 1. Organizator przyznaje Nagrody w drodze Zarządzenia.

2. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania żadnej Nagrody bez podania przyczyny.

3. Decyzja Organizatora o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 13. 1. Nagrody indywidualne i grupowe mają charakter pieniężny lub rzeczowy.

2. W zależności od charakteru i poziomu osiągnięć nagrody ustala się w następujących wysokościach:

1)Nagroda I stopnia do 1000,00 zł brutto

2)Nagroda II stopnia do 800,00 zł brutto

3)Nagroda III stopnia do 600,00 zł brutto

3. Nagrodzeni oprócz nagrody pieniężnej otrzymują list gratulacyjny potwierdzający przyznanie Nagrody.

§ 14. 1. Organizator informacje o nagrodzonych podaje do wiadomości publicznej oraz informuje wszystkich kandydatów i wnioskodawców o swojej decyzji.

2. O terminie i miejscu uroczystego wręczenia Nagród nagrodzeni oraz podmioty, które zgłosiły kandydatury nagrodzonych zostają powiadomieni pisemnie.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/92/11
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik2.odt

wniosek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »