| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/217/11 Rady Miasta Chorzów

z dnia 24 listopada 2011r.

nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego w Chorzowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172)

§ 1.

Nadać statut Środowiskowemu Domowi Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego w Chorzowie stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr LIII/732/02 Rady Miasta Chorzów z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego w Chorzowie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


mgr Henryk Wieczorek


Załącznik do Uchwały Nr XV/217/11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 24 listopada 2011 r.

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego w Chorzowie

§ 1.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego zwany dalej Domem jest jednostką organizacyjną Miasta Chorzów, działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego w Chorzowie zwany dalej Domem działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności w oparciu o następujące przepisy:

1) ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) i przepisów wydanych na jej podstawie,

2) ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i przepisów wydanych na jej podstawie,

3) ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),

4) ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.) i przepisów wydanych na jej podstawie,

5) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z poźn. zm.) i przepisów wydanych na jej podstawie,

6) ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.) i przepisów wydanych na jej podstawie,

7) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238 poz.1586).

3. Siedzibą Domu jest Chorzów, ul. Karpacka 20.

4. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Chorzów.

§ 2.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego w Chorzowie zwanym dalej Domem jest placówką świadczącą wsparcie dla osób chorych psychicznie i wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych, które wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej z wyłączeniem osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych.

2. Dom realizuje zadania w zakresie:

1) wsparcia psychologicznego i terapeutycznego przywracającego uczestnikowi zdolność do życia we własnym środowisku społecznym,

2) dbałości o włączenie się osoby chorej psychicznie w życie danej społeczności w oparciu o ludzi, którzy społeczność tworzą,

3) stymulacji osobistego rozwoju uczestników w zależności od ich możliwości psychofizycznych,

4) organizowania na terenie swojej działalności systemu pomocy i oparcia społecznego dla osób, które z powodu choroby psychicznej mają trudności w codziennym funkcjonowaniu zwłaszcza w kształtowaniu kontaktów interpersonalnych i społecznych,

5) zróżnicowania usług w zależności od możliwości psychofizycznych uczestników oraz ich potrzeb i zainteresowań a w szczególności w zakresie: diagnozy kompleksowej, poradnictwa psychologicznego, niezbędnej opieki, zróżnicowanych treningów, spotkań klubowych, aktywizacji zawodowej, udzielania stosownych informacji, wsparcia rodzin,

6) skracania czasu trwania zaburzeń psychicznych i zapobieganie nawrotom społecznej dekompensacji,

7) wnikliwej i ciągłej ocenie sytuacji w rodzinie, miejscu pracy, szerszym środowisku społecznym, przeciwdziałanie nieprzemyślanemu przesunięciu socjokulturowemu i izolacji społecznej chorego,

8) stworzenia szansy dla uczestników (lub ich części) do podjęcia pracy,

9) współpraca z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, kościołem, placówkami oświatowymi, kulturalnymi, samorządem lokalnym i innymi, w celu integracji osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem,

10) kształtowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji,

11) uaktywniania środowiska lokalnego związanego z propagowaniem i ochroną zdrowia psychicznego i przeciwdziałaniem zjawisku stereotypizacji osób chorych psychicznie.

3. Zadania, o których mowa w ust. 2 realizowane są w ramach:

1) Domu pobytu dziennego dla osób chorych psychicznie - typ A - 40 miejsc przy ul. Karpackiej 20 w Chorzowie,

2) Miejsc całodobowego pobytu - „Hostelu” dla 8 osób chorych psychicznie wymagających długotrwałej pomocy i wsparcia, przy ul. Karpackiej 20 w Chorzowie,

3) Klubu Uczestnika - dla osób chorych psychicznie, przy ul. Karpackiej 20 w Chorzowie,

4) Domu pobytu dziennego dla osób z zaburzeniami otępiennymi w tym dotkniętych chorobą Alzheimera - typ C - 15 miejsc, przy ul. 3-go Maja 18 w Chorzowie.

4. Strukturę organizacyjną oraz szczegółowy zakres zadań Domu określa Regulamin Organizacyjny, ustalany przez Dyrektora, zatwierdzany przez Prezydenta Miasta Chorzów.

5. Programy działalności Domu oraz plany pracy Domu, opracowane prze Dyrektora dla każdego typu Domu zatwierdza Prezydent Miasta Chorzów.

§ 3.

1. Do Domu przyjmowane są osoby zamieszkałe na terenie Miasta Chorzów, a w miarę wolnych miejsc, również z innych gmin lub powiatów w drodze zawartego porozumienia.

2. Przyjęcie do Domu następuje na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.

3. Szczegółowe warunki przyjęcia do Domu określa Regulamin Organizacyjny.

§ 4.

1. Domem kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor Domu.

2. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Chorzów.

3. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1) zarządzanie mieniem powierzonym w celu realizacji zadań, w tym prowadzenie gospodarki finansowej,

2) wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do pracowników Domu.

4. Zarządzanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 obejmuje czynności zwykłego zarządu.

§ 5.

1. Pobyt w Domu jest odpłatny.

2. Odpłatność za pobyt w Domu określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

3. Szczegółowe zasady odpłatności określa Regulamin Organizacyjny.

§ 6.

Dom realizuje swoje zadania w ramach środków pochodzących z:

1) dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

2) budżetu Miasta Chorzów,

3) darowizn, spadków oraz innych środków uzyskiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7.

Wszelkie zmiany niniejszego Statutu dokonywane są na zasadach i w trybie właściwym do jego nadania.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Kosior

Prawnik, absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »