| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/127/2011 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Żywiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) RADA MIEJSKA W ŻYWCU uchwala co następuje:

§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Żywiec w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r., Nr 4, poz. 17) realizowane są bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie, od poniedziałku do piątku, zgodnie z rozkładem godzin określonym w statucie danego przedszkola.

§ 2. Opłacie podlegają usługi opiekuńczo-wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego realizowane w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie.

§ 3. 1. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, o których mowa w §2, w wysokości 2,50 zł ( słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy).

2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest jako iloczyn liczby godzin korzystania ze świadczeń oraz stawki godzinowej określonej w ust. 1.

3. Szczegółowe zasady korzystania z przedszkola oraz wnoszenia opłat za realizowane przez przedszkole świadczenia określa umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi).

§ 4. 1. Ustala się następujące ulgi w opłacie, o której mowa w §3 ust. 2:

1) dla drugiego i kolejnego dziecka z danej rodziny, uczęszczającego do tego samego przedszkola – w wysokości 30%;

2) dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym – w wysokości 50%;

3) dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego wynikającego z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) i którym przysługuje uprawnienie do zasiłku rodzinnego – w wysokości 50%;

4) dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego wynikającego z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) i którym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu pokrywa koszty wyżywienia w przedszkolu – w wysokości 100%.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta może obniżyć opłatę lub zwolnić z jej wnoszenia.

3. W przypadku dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Żywiec, a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Żywiec, nie stosuje się ust. 1-2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr X/76/2011 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Żywiec.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu


Krzysztof Greń

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Vindicat sp. z o.o.

Vindicat to ogólnopolska firma windykacyjna realizująca usługi odzyskiwania należności. Jesteśmy również pionierem w tworzeniu rozwiązań informatycznych, umożliwiających samodzielne odzyskiwanie długów przez wierzycieli. VCAT.pl to internetowa platforma skutecznej windykacji należności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »