| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/140/11 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia statutu jednostki budżetowej Żłobki Miejskie w Cieszynie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.) - Rada Miejska Cieszyna uchwala:

§ 1. Ustala się statut jednostki budżetowej Żłobki Miejskie w Cieszynie w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VIII/71/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie ustalenia statutu jednostki budżetowej Żłobki Miejskie w Cieszynie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna


mgr Bolesław Zemła


Załącznik do Uchwały Nr XIV/140/11
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 24 listopada 2011 r.

STATUT ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W CIESZYNIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Jednostka budżetowa „Żłobki Miejskie w Cieszynie”, zwana dalej „Żłobki”, wykonuje zadania własne Miasta Cieszyna w zakresie prowadzenia żłobków, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 2. Żłobki działają na podstawie: 1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 45, poz. 235 z późn. zm.), 2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 57, poz.1240 z późn. zm.)

§ 2. Obszarem działania Żłobków jest miasto Cieszyn.

§ 3. Siedziba Żłobków mieści się w Cieszynie przy ul. Moniuszki 13.

§ 4. Żłobki są prowadzone w formie gminnej jednostki budżetowej.

§ 5. W skład Żłobków wchodzą 2 Żłobki:

1) Żłobek Nr 1, ul. Ks. Trzanowskiego 2,

2) Żłobek Nr 2, ul. Moniuszki 13.

Rozdział 2.
Cele i zadania Żłobków

§ 6. Celem Żłobków jest zapewnienie dzieciom opieki, wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie rodziców / opiekunów prawnych w wychowaniu dziecka.

§ 7. 1) Do zadań Żłobków należy w szczególności:

a) zapewnienie dziecku pełnego bezpieczeństwa oraz profesjonalnej opieki, w warunkach zbliżonych do domowych,

b) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku rozwojowego dziecka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka,

c) prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

d) wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka zdrowego i niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,

e) zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich.

2) Żłobki poprzez swoich opiekunów i specjalistów systematycznie współpracują z rodzicami w szczególności przez prowadzenie konsultacji i porad dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem.

3) W przypadku dzieci niepełnosprawnych zadaniem żłobka oprócz zadań wymienionych w ust. 1 jest zapewnienie dziennej kompleksowej opieki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedycznej, stosownie do potrzeb, poprzez m.in. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym również wyrabiania umiejętności zachowania się w kontaktach z otaczającym dziecko środowiskiem.

Rozdział 3.
Warunki przyjmowania dzieci

§ 8. Naboru dzieci do Żłobków dokonuje Dyrektor Żłobków.

§ 9. Do Żłobków przyjmowane są dzieci, których rodzice / opiekunowie prawni pracują lub uczą się.

§ 10. Z rodzicami / opiekunami prawnymi dzieci przyjętych do Żłobków zawiera się umowy w sprawie korzystania z usług Żłobków oraz odpłatności za te usługi.

§ 11. W Żłobkach zapewnia się każdemu dziecku opiekę w wymiarze do 10 godzin dziennie.

§ 12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w Żłobku może być na wniosek rodzica / opiekuna prawnego wydłużony za dodatkową opłatą.

§ 13. Podstawą odmowy udzielania usług opiekuńczych lub odmowy ich kontynuowania jest obiektywny brak możliwości ich świadczenia, występujący w szczególności w sytuacji :

1) ograniczonej liczby miejsc w żłobku,

2) możliwości narażania na uszczerbek zdrowia i bezpieczeństwa podopiecznych,

3) uchylania się od ponoszenia należnych opłat przez osoby zobowiązane,

4) konieczności przeprowadzenia prac remontowych.

Rozdział 4.
Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka

§ 14. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobkach:

1) opłata za pobyt dziecka w Żłobkach nie podlega zwrotowi, bez względu na liczbę dni nieobecności,

2) rodzicom / opiekunom prawnym dziecka przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie w wysokości iloczynu obowiązującej dziennej opłaty za wyżywienie i liczby dni nieobecności.

Rozdział 5.
Zarządzanie Żłobkami

§ 15. 1) Działalnością Żłobków kieruje Dyrektor.

2) Dyrektor reprezentuje Żłobki na zewnątrz działając jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Cieszyna.

3) Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Żłobków.

§ 16. Dyrektor jest zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Miasta Cieszyna, który jest jego zwierzchnikiem służbowym.

Rozdział 6.
Gospodarka finansowa.

§ 17. Żłobki prowadzą działalność w oparciu o majątek, w który zostały wyposażone przez Gminę Cieszyn.

§ 18. Podstawą gospodarki finansowej Żłobków jest plan finansowy.

§ 19. Realizacja planu finansowego Żłobków następuje na zasadach określonych dla jednostki budżetowej w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o rachunkowości.

§ 20. Żłobki uzyskują środki finansowe z budżetu Miasta Cieszyna:

1) na działalność statutową,

2) na realizację inwestycji,

3) na cele szczególne, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.

§ 21. Żłobki realizują następujące dochody:

1) z opłat za świadczone przez Żłobki usługi,

2) z tytułu umów najmu, dzierżawy,

3) z innych źródeł.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »