| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 165/XVIII/2011 Rady Gminy w Koszęcinie

z dnia 27 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt.9 lit. „d” art.51, art.57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 3 pkt 1 art.211, art.212, art.214, art.215, art.216 art. 217, art. 219, art. 221, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)

Rada Gminy w K o s z ę c i n i e uchwala, co następuje ;

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 28 079 578,86 zł, z tego :

a) bieżące w kwocie 26 803 547,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 1 276 031,86 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 28 869 995,86 zł z tego :

a) bieżące w kwocie 22 475 588,35 zł,

b) majątkowe w kwocie 6 394 407,51.zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym 2012 oraz wysokość środków zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 790 417,00zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 790 417,00 zł ,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 820 834,00 , z następujących tytułów;

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 820 834,00 zł,

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł,

c) wolne środki w kwocie 500 000,00 zł,

d) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 500 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 030 417,00 zł, z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1 397 417,00 zł,

b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 633 000,00 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł., w tym z tytułu:

- zaciąganych kredytów 500 000,00 zł,

- zaciąganych pożyczek 500 000,00 zł,

5. Ustala się limity zobowiązań :

a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek budżetu w kwocie 1 820 834,00 zł,

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50 000,00 zł .

2. 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 55 000,00 zł , z tego ;

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 55 000,00 zł,

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały w kwocie 1 426 200,00 zł,

§ 5. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 5 i nr 5a do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180 000,00 zł,

z przeznaczeniem na :

1. wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 170 000,00 zł,

2. wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 10 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7. Ustala się dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na :

a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy- zgodnie z § 2 ust. 4

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy – zgodnie z § 2 ust. 1

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywania zmian w planie :

- wydatków na uposażenia , wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- wydatków majątkowych w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi i majątkowymi z wyłączeniem przeniesień między działami.

§ 9. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 165 /  XVIII / 2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załacznik nr 1 do uchwały 165/XVIII/2011 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 27 grudnia 2011r.

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr 165 /  XVIII / 2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik1a.pdf

Załacznik nr 1a do uchwały 165/XVIII/2011 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 27 grudnia 2011r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 165 /  XVIII / 2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załacznik nr 2 do uchwały 165/XVIII/2011 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 27 grudnia 2011r.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 165 /  XVIII / 2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik2a.pdf

Załacznik nr 2a do uchwały 165/XVIII/2011 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 27 grudnia 2011r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 165 /  XVIII / 2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załacznik nr 3 do uchwały 165/XVIII/2011 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 27 grudnia 2011r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 165 /  XVIII / 2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załacznik nr 4 do uchwały 165/XVIII/2011 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 27 grudnia 2011r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 165 /  XVIII / 2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załacznik nr 5 do uchwały 165/XVIII/2011 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 27 grudnia 2011r.

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr 165 /  XVIII / 2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik5a.pdf

Załacznik nr 5a do uchwały 165/XVIII/2011 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 27 grudnia 2011r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 165 /  XVIII / 2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załacznik nr 6 do uchwały 165/XVIII/2011 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 27 grudnia 2011r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 165 /  XVIII / 2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załacznik nr 7 do uchwały 165/XVIII/2011 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 27 grudnia 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Anioł

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »