| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 183/XV/2011 Rady Miasta Lubliniec

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu miasta na 2012 rok

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, art. 51 ust. 1, art.61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn.zm.), art. 15 ust. 3 pkt 1 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 219 ust 1 i 3, art. 221 ust 1, art. 222 ust 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 57, poz. 1240 z późn. zm.) u c h w a l a :

§ 1. Planowane dochody ogółem budżetu miasta na 2012 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 w kwocie 66.855.203,00 zł, w tym :

1) dochody bieżące ogółem w kwocie 55.287.563,00 zł, w tym :

a) dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 w kwocie 54.860.147,00 zł,

b) dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w kwocie 427.416,00 zł,

2) dochody majątkowe ogółem w kwocie 11.567.640,00 zł, w tym :

a) dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 w kwocie 4.542.000,00 zł,

b) dotacje i środki na zadania majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w kwocie 7.025.640,00 zł,

§ 2. Dochody na zadania własne w kwocie 61.468.656,00 zł - Załącznik Nr 2.

§ 3. Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 5.165.847,00 zł - Załącznik Nr 3.

§ 4. Dochody na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 8.000,00 zł - Załącznik Nr 4.

§ 5. Dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 212.700,00 zł - Załącznik Nr 5.

§ 6. Planowane wydatki ogółem budżetu miasta na 2012 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 w kwocie 70.370.229,00 zł, w tym :

1) wydatki bieżące w kwocie 52.808.983,00 zł, z czego na :

a) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.422.500,00 zł,

b) obsługę długu j.s.t. w kwocie 1.190.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.609.832,00 zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w kwocie 254.680,00 zł,

e) wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych w kwocie 25.739.821,50 zł,

f) zadania statutowe jednostek budżetowych w kwocie 13.592.149,50 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 17.561.246,00 zł, z czego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art.5 ust.1 pkt 2, 3 w kwocie 9.297.246,00 zł,

b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2, 3 w kwocie 8.264.000,00 zł.

§ 7. Wydatki na zadania własne w kwocie 64.983.682,00 zł - Załącznik Nr 7.

§ 8. Wydatki na zadania z zakresu aministracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 5.165.847,00 zł - Załącznik Nr 8.

§ 9. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 8.000,00 zł - Załącznik Nr 9.

§ 10. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 212.700,00 zł - Załącznik Nr 10.

§ 11. Planowany deficyt w kwocie 3.515.026,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.184.200,00 zł i zaciągniętych kredytów w wysokości 330.826,00 zł.

§ 12. Przychody i rozchody budżetu miasta Załącznik Nr 11 z czego:

1) przychody w kwocie 8.130.826,00 zł,

2) rozchody w kwocie 4.615.800,00zł.

§ 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów akoholowych w kwocie 570.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w :

1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 555.000,00 zł,

2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 15.000,00 zł.

§ 14. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 103.000,00 zł na realizację wydatków związanych z ochroną środowiska w kwocie 103.000,00 zł.

§ 15. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta - Załącznik Nr 12 w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.427.500,00 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.097.000,00 zł.

§ 16. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Załącznik Nr 13, w tym:

1) przychody w kwocie 8.126.700,00 zł,

2) koszty w kwocie 8.126.700,00zł.

§ 17. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych Załącznik Nr 14.

§ 18. Tworzy się rezerwy w kwocie 935.000,00 zł, w tym:

1) rezerwę ogólną w kwocie 300.000,00 zł,

2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 135.000,00 zł,

3) rezerwę celową na wypłaty odpraw emerytalnych i urlopów na poratowanie zdrowia dla pracowników samorządowych jednostek budżetowych w wysokości 500.000,00 zł.

§ 19. Limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i planowanych do emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 5.000.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 3.515.026,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.615.800,00 zł.

§ 20. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 zł,

2) zaciągania kredytów w wysokości 330.826,00 zł i wyemitowania papierów wartościowych w wysokości 3.184.200,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 3.515.026,00 zł,

3) wyemitowania papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.615.800,00 zł.

§ 21. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień do:

a) dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych,

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 183/XV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Zalacznik1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 183/XV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Zalacznik2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 183/XV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Zalacznik3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 183/XV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Zalacznik4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 183/XV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Zalacznik5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 183/XV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Zalacznik6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 183/XV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Zalacznik7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 183/XV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Zalacznik8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 183/XV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Zalacznik9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 183/XV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Zalacznik10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 183/XV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Zalacznik11

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 183/XV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

Zalacznik12

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 183/XV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik13.pdf

Zalacznik13

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 183/XV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik14.pdf

Zalacznik14

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Półtorak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »