| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 183/XV/2011 Rady Miasta Lubliniec

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu miasta na 2012 rok

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, art. 51 ust. 1, art.61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn.zm.), art. 15 ust. 3 pkt 1 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 219 ust 1 i 3, art. 221 ust 1, art. 222 ust 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 57, poz. 1240 z późn. zm.) u c h w a l a :

§ 1. Planowane dochody ogółem budżetu miasta na 2012 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 w kwocie 66.855.203,00 zł, w tym :

1) dochody bieżące ogółem w kwocie 55.287.563,00 zł, w tym :

a) dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 w kwocie 54.860.147,00 zł,

b) dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w kwocie 427.416,00 zł,

2) dochody majątkowe ogółem w kwocie 11.567.640,00 zł, w tym :

a) dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 w kwocie 4.542.000,00 zł,

b) dotacje i środki na zadania majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w kwocie 7.025.640,00 zł,

§ 2. Dochody na zadania własne w kwocie 61.468.656,00 zł - Załącznik Nr 2.

§ 3. Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 5.165.847,00 zł - Załącznik Nr 3.

§ 4. Dochody na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 8.000,00 zł - Załącznik Nr 4.

§ 5. Dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 212.700,00 zł - Załącznik Nr 5.

§ 6. Planowane wydatki ogółem budżetu miasta na 2012 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 w kwocie 70.370.229,00 zł, w tym :

1) wydatki bieżące w kwocie 52.808.983,00 zł, z czego na :

a) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.422.500,00 zł,

b) obsługę długu j.s.t. w kwocie 1.190.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.609.832,00 zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w kwocie 254.680,00 zł,

e) wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych w kwocie 25.739.821,50 zł,

f) zadania statutowe jednostek budżetowych w kwocie 13.592.149,50 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 17.561.246,00 zł, z czego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art.5 ust.1 pkt 2, 3 w kwocie 9.297.246,00 zł,

b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2, 3 w kwocie 8.264.000,00 zł.

§ 7. Wydatki na zadania własne w kwocie 64.983.682,00 zł - Załącznik Nr 7.

§ 8. Wydatki na zadania z zakresu aministracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 5.165.847,00 zł - Załącznik Nr 8.

§ 9. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 8.000,00 zł - Załącznik Nr 9.

§ 10. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 212.700,00 zł - Załącznik Nr 10.

§ 11. Planowany deficyt w kwocie 3.515.026,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.184.200,00 zł i zaciągniętych kredytów w wysokości 330.826,00 zł.

§ 12. Przychody i rozchody budżetu miasta Załącznik Nr 11 z czego:

1) przychody w kwocie 8.130.826,00 zł,

2) rozchody w kwocie 4.615.800,00zł.

§ 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów akoholowych w kwocie 570.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w :

1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 555.000,00 zł,

2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 15.000,00 zł.

§ 14. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 103.000,00 zł na realizację wydatków związanych z ochroną środowiska w kwocie 103.000,00 zł.

§ 15. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta - Załącznik Nr 12 w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.427.500,00 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.097.000,00 zł.

§ 16. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Załącznik Nr 13, w tym:

1) przychody w kwocie 8.126.700,00 zł,

2) koszty w kwocie 8.126.700,00zł.

§ 17. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych Załącznik Nr 14.

§ 18. Tworzy się rezerwy w kwocie 935.000,00 zł, w tym:

1) rezerwę ogólną w kwocie 300.000,00 zł,

2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 135.000,00 zł,

3) rezerwę celową na wypłaty odpraw emerytalnych i urlopów na poratowanie zdrowia dla pracowników samorządowych jednostek budżetowych w wysokości 500.000,00 zł.

§ 19. Limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i planowanych do emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 5.000.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 3.515.026,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.615.800,00 zł.

§ 20. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 zł,

2) zaciągania kredytów w wysokości 330.826,00 zł i wyemitowania papierów wartościowych w wysokości 3.184.200,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 3.515.026,00 zł,

3) wyemitowania papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.615.800,00 zł.

§ 21. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień do:

a) dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych,

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 183/XV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Zalacznik1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 183/XV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Zalacznik2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 183/XV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Zalacznik3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 183/XV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Zalacznik4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 183/XV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Zalacznik5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 183/XV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Zalacznik6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 183/XV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Zalacznik7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 183/XV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Zalacznik8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 183/XV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Zalacznik9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 183/XV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Zalacznik10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 183/XV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Zalacznik11

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 183/XV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

Zalacznik12

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 183/XV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik13.pdf

Zalacznik13

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 183/XV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik14.pdf

Zalacznik14

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Półtorak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »