| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/283/11 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz.150 z późn. zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 17, poz. 95)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 660.180.935 zł, w tym:

1) dochody majątkowe

57.252.231 zł;

2) dochody bieżące

602.928.704 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 714.729.664 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 129.007.180 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 129.007.180 zł;

2) wydatki bieżące 585.722.484 zł, z tego na:

a) wydatki jednostek budżetowych 447.664.963 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

269.494.194 zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

178.170.769 zł;

b) dotacje na zadania bieżące

42.780.279 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

68.899.189 zł;

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

13.053.589 zł;

e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

4.859.640 zł;

f) wydatki na obsługę długu

8.464.824 zł;

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 54.548.729 zł, który zostanie sfinansowany kredytem w wysokości 23.326.145 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 31.222.584 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 69.589.929 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 15.041.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Limit zobowiązań na 2012 rok z tytułu zaciąganych kredytów krótkoterminowych i długoterminowych w kwocie 33.326.145 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu

10.000.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu

23.326.145 zł.

5. Kwotę przypadającą do spłaty w roku 2012 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń i gwarancji w wysokości 4.859.640 zł.

§ 4. Dotacje z budżetu miasta w wysokości 49.891.702 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. 1. Określa się planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.800.000 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.800.000 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

2. Określa się planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska na kwotę 3.300.000 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 9.189.088 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

4. Szczegółową informację o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 4.639.645 zł, w tym:

1) ogólna 1.399.645 zł;

2) celowe 3.240.000 zł, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

1.540.000 zł;

b) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

300.000 zł;

c) wydatki na zadania publiczne realizowane na podstawie wniosków zgłaszanych w ramach inicjatywy lokalnej

50.000 zł;

d) wydatki realizowane na wniosek rad dzielnic

50.000 zł;

e) wydatki majątkowe

100.000 zł;

f) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych

1.200.000 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie:

1) dochody

3.396.722 zł;

2) wydatki

3.396.722 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty środków stanowiących wydatki dokonywane w roku 2012 pomniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) zaciągania kredytów na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty

10.000.000 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty

23.326.145 zł.

3) przekazania uprawnień miejskim jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) przekazania miejskim jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach innych niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta w 2012 roku na sumę 500.000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Doniec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/283/11
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Plan dochodów budżetu miasta Bytomia według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2012 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/283/11
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki budżetu miasta Bytomia na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/283/11
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Wydatki budżetu miasta na rok 2012 w układzie klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/283/11
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Zestawienie przychodów przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Bytomia w 2012 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/283/11
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Przychody budżetu miasta Bytomia w 2012 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/283/11
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.xls

Rozchody budżetu miasta Bytomia w 2012 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/283/11
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.xls

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu miasta Bytomia w 2012 roku

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/283/11
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.doc

Informacja o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadan zleconych w 2012 roku

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/283/11
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.xls

Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2012 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »