| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/283/11 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz.150 z późn. zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 17, poz. 95)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 660.180.935 zł, w tym:

1) dochody majątkowe

57.252.231 zł;

2) dochody bieżące

602.928.704 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 714.729.664 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 129.007.180 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 129.007.180 zł;

2) wydatki bieżące 585.722.484 zł, z tego na:

a) wydatki jednostek budżetowych 447.664.963 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

269.494.194 zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

178.170.769 zł;

b) dotacje na zadania bieżące

42.780.279 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

68.899.189 zł;

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

13.053.589 zł;

e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

4.859.640 zł;

f) wydatki na obsługę długu

8.464.824 zł;

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 54.548.729 zł, który zostanie sfinansowany kredytem w wysokości 23.326.145 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 31.222.584 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 69.589.929 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 15.041.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Limit zobowiązań na 2012 rok z tytułu zaciąganych kredytów krótkoterminowych i długoterminowych w kwocie 33.326.145 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu

10.000.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu

23.326.145 zł.

5. Kwotę przypadającą do spłaty w roku 2012 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń i gwarancji w wysokości 4.859.640 zł.

§ 4. Dotacje z budżetu miasta w wysokości 49.891.702 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. 1. Określa się planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.800.000 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.800.000 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

2. Określa się planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska na kwotę 3.300.000 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 9.189.088 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

4. Szczegółową informację o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 4.639.645 zł, w tym:

1) ogólna 1.399.645 zł;

2) celowe 3.240.000 zł, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

1.540.000 zł;

b) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

300.000 zł;

c) wydatki na zadania publiczne realizowane na podstawie wniosków zgłaszanych w ramach inicjatywy lokalnej

50.000 zł;

d) wydatki realizowane na wniosek rad dzielnic

50.000 zł;

e) wydatki majątkowe

100.000 zł;

f) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych

1.200.000 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie:

1) dochody

3.396.722 zł;

2) wydatki

3.396.722 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty środków stanowiących wydatki dokonywane w roku 2012 pomniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) zaciągania kredytów na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty

10.000.000 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty

23.326.145 zł.

3) przekazania uprawnień miejskim jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) przekazania miejskim jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach innych niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta w 2012 roku na sumę 500.000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Doniec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/283/11
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Plan dochodów budżetu miasta Bytomia według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2012 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/283/11
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki budżetu miasta Bytomia na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/283/11
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Wydatki budżetu miasta na rok 2012 w układzie klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/283/11
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Zestawienie przychodów przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Bytomia w 2012 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/283/11
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Przychody budżetu miasta Bytomia w 2012 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/283/11
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.xls

Rozchody budżetu miasta Bytomia w 2012 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/283/11
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.xls

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu miasta Bytomia w 2012 roku

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/283/11
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.doc

Informacja o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadan zleconych w 2012 roku

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/283/11
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.xls

Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2012 rok

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »