| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/108/11 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasteczko Śląskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim

uchwala:

§ 1.

Rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposoby ich przyznawania dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasteczko Śląskie korzystających z opieki zdrowotnej.

§ 2.

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli określa corocznie uchwała budżetowa Gminy Miasteczko Śląskie.

2. Środkami, o których mowa w ust. 1 dysponuje Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie.

§ 3.

1. Osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń pomocy zdrowotnej są:

1) nauczyciele zatrudnieni w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć;

2) emerytowani nauczyciele lub nauczyciele przebywający na rencie.

2. Wymagania określone w ust. 1 pkt. 1) uważa się za spełnione w przypadku zatrudnienia w kilku szkołach, a łączny wymiar zajęć wynosi co najmniej połowę obowiązującego wymiaru zajęć.

§ 4.

Przy rozpatrywaniu wniosków nauczycieli o udzielenie pomocy zdrowotnej bierze się pod uwagę:

1. sytuację zdrowotną nauczyciela, a w szczególności:

1) leczenie z powodu przewlekłej lub ciężkiej choroby i ponoszenie stałych kosztów związanych z leczeniem;

2) długotrwałe korzystanie z pomocy lekarza specjalisty;

3) ponoszenie kosztów zakupu protez, sprzętu rehabilitacyjnego, aparatury medycznej;

4) konieczność zapewnienia choremu dodatkowej opieki specjalistycznej – na podstawie zaświadczenia lekarza prowadzącego;

2. koszty poniesione na leczenie lub rehabilitację – na podstawie przedstawionych rachunków na wydatki .

§ 5.

1. Z wnioskiem o przyznanie pomocy zdrowotnej występuje:

1) nauczyciel;

2) emerytowany nauczyciel;

3) nauczyciel przebywający na rencie;

4) lub osoba przez niego upoważniona.

2. Wniosek o przyznanie finansowej pomocy zdrowotnej zawiera:

1) nazwisko i imię wnioskodawcy;

2) adres zamieszkania i nr telefonu do kontaktów;

3) nazwę szkoły, w której wnioskodawca jest lub był zatrudniony;

4) uzasadnienie wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej;

5) wykaz dokumentów dołączonych do wniosku.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) zaświadczenie lekarskie potwierdzające:

a) leczenie związane z chorobą przewlekłą lub ciężką;

b) leczenie specjalistyczne;

c) stosowanie protezy, sprzętu lub aparatury medycznej;

2) fakturę lub rachunek potwierdzający wydatek związany z leczeniem lub zakupem;

3) oświadczenie o dochodach brutto nauczyciela oraz pozostałych członków rodziny ze ze wszystkich źródeł z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

4. Nauczyciel składa dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3 uchwały w sekretariacie szkoły.

5. Dyrektor szkoły składa dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3 uchwały w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim.

§ 6.

1. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej nauczycielowi rozpatruje dyrektor szkoły.

2. Pomoc zdrowotną dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły.

3. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dyrektorowi szkoły rozpatruje Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie.

4. Pomoc zdrowotną dyrektorowi szkoły przyznaje Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie.

5. Odmowa przyznania pomocy zdrowotnej wymaga uzasadnienia jej przyczyny.

6. Przyznane świadczenia zdrowotne nie mają charakteru roszczeniowego.

7. Pomoc zdrowotna może być udzielana raz w roku budżetowym i ma charakter uznaniowy. W przypadku braku środków na pełne pokrycie potrzeb, pomoc zdrowotna może być przyznawana częściowo, a w przypadku wykorzystania limitu środków na fundusz zdrowotny, pomoc nie będzie przyznawana.

§ 7.

1. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli przyznawana jest jednorazowo, jako refundacja wydatków udokumentowanych rachunkami, a poniesionych na:

1) zakup leków w wysokości 50% poniesionych kosztów – nie więcej niż 400 zł;

2) zakup sprzętu korekcyjnego:

a) okularów – nie więcej niż 200 zł;

b) protez zębowych – nie więcej niż 300 zł

c) aparatu słuchowego – nie więcej niż 400 zł;

d) lub innych – nie więcej niż 200 zł

3) zakup lub naprawę sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu ortopedycznego lub urządzeń niezbędnych w rehabilitacji:

a) gorsetu podtrzymującego – nie więcej niż 100 zł;

b) kołnierza usztywniającego – nie więcej niż 100 zł;

c) kul ortopedycznych – nie więcej niż 100 zł;

d) wózka inwalidzkiego – nie więcej niż 500 zł;

e) lub innych – nie więcej niż 200 zł.

2. W przypadku chorób zawodowych lub leczenia onkologicznego nauczyciel może uzyskać pomoc jako refundację wydatków udokumentowanych rachunkami, a poniesionych na:

1) pokrycie kosztów wykonania badań wysokospecjalistycznych w wysokości 50% poniesionych kosztów – nie więcej niż 300 zł;

2) pokrycie kosztów zabiegów rehabilitacyjnych w trakcie trwania rekonwalescencji poszpitalnej w wysokości 50% poniesionych kosztów – nie więcej niż 300 zł;

3. Pomoc zdrowotna udzielana jednemu nauczycielowi w ciągu roku budżetowego nie może przekroczyć kwoty 1000 zł.

§ 8.

Traci moc Uchwała Nr X/62/07 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz sposobów i warunków jej przyznawania.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr inż. Józef Myśliwczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa TENSE

Interaktywna agencja reklamowa – specjalista w zakresie inbound marketingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »