| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/217/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 22 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2012

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e” i pkt 10, art. 51, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 - z późniejszymi zmianami), art.92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592– z późniejszymi zmianami) art.211, art.212, art.214, art.217, art.222, art.235, art. 236, art.237, art. 238, art. 239, art. 240, art. 242, art.258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r Nr 157 poz. 1240 – z późniejszymi zmianami) - na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej

uchwala:

§ 1. Uchwala się budżet miasta Dąbrowy Górniczej na 2012 rok

§ 2. Ustala się:

A) DOCHODY budżetu miasta Dąbrowy Górniczej

w wysokości 555.126.849 zł

z tego:

- dochody bieżące 460.046.849 zł

- dochody majątkowe 95.080.000 zł

w tym:

1) dochody gminy 444.468.171 zł

z tego:

- dochody bieżące 349.388.171 zł

- dochody majątkowe 95.080.000 zł

2) dochody powiatu 110.658.678 zł

z tego:

- dochody bieżące 110.658.678 zł

- dochody majątkowe 0

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

B) PRZYCHODY w wysokości 169.340.874 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

C) WYDATKI budżetu miasta Dąbrowy Górniczej

w wysokości 718.962.130 zł

z tego:

- wydatki bieżące 441.544.913 zł

- wydatki majątkowe 277.417.217 zł

w tym:

1) wydatki gminy 608.303.452 zł

z tego:

- wydatki bieżące 330.886.235 zł

- wydatki majątkowe 277.417.217 zł

2) wydatki powiatu 110.658.678 zł

z tego:

- wydatki bieżące 110.658.678 zł

- wydatki majątkowe 0

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

D) ROZCHODY w wysokości 5.505.593 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tworzy się rezerwy w wysokości 4.250.000 zł

1) Ogólną w wysokości 3.100.000 zł

w tym:

- w zakresie gminy 2.000.000 zł

- w zakresie powiatu 1.100.000 zł

2) Celową w wysokości 1.150.000 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w tym:

- w zakresie gminy 970.000 zł

- w zakresie powiatu 180.000 zł

§ 4. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu w wysokości 30.045.348 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 5. .

1) Ustala się:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 2.000.000 zł

- wydatki na realizację zadań określonych w programach:

a) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.910.000 zł

b) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 90.000 zł

2) Ustala się:

- dochody wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska

gmina – 6.507.032 zł

powiat – 3.000.000 zł

- wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

gmina – 6.507.032 zł

powiat – 3.000.000 zł

§ 6. Ustala się odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.461.500 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7. .

1) Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych:

a) Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych

w wysokości:

- przychody 35.022.912 zł

- koszty 37.452.912 zł

Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

- dotacja przedmiotowa z budżetu 2.100.000 zł

b) Miejskiego Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II

w wysokości:

- przychody 14.489.378 zł

- koszty 15.230.118 zł

Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego - Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II

- dotacja przedmiotowa z budżetu 800.000 zł

w tym: VAT 59.260 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 8. .

1) 1. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych

w wysokości:

- dochody 8.181.028 zł

- wydatki 8.181.028 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2012 w wysokości 276.135.583 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczki :

- na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 20.000.000 zł

- oraz wynikający z planu przychodów określonego w załączniku Nr 2 do uchwały

§ 11. Deficyt budżetu miasta w wysokości 163.835.281 zł, planuje się pokryć środkami z kredytu w kwocie 90.000.000 zł, środkami z pożyczki w kwocie 7.733.340 zł oraz przychodami z „ wolnych środków” w kwocie 66.101.941 zł.

§ 12. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków danego roku.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) Dokonywania zmian w budżecie tj. dokonywania zmian w planie wydatków łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.

2) Lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oferujących najkorzystniejsze oprocentowanie.

3) Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do kwoty 20.000.000 zł.

4) Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z planem rozchodów określonym w załączniku Nr 4 do uchwały.

5) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych - maksymalnie do 4 lat, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.


§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/217/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

2012 załącznik 1 dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/217/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

2012 załącznik 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/217/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

2012 załącznik 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/217/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

2012 załącznik 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/217/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

2012 załącznik 5 dotacje

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/217/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

2012 załącznik 6 -235

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/217/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

2012 załącznik 7 zb

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/217/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

2012 załącznik 8 dochody własne

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/217/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

2012 załącznik 9 inwestycje

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kłosowski

Prawnik, doradca podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »