| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 114/XIII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. art. 236, art. 237, art. 239, 240 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kaletach
uchwala:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Miasta Kalety na rok 2012 w wysokości 18 544 777,22 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1 w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 16 722 397,70 zł,

2. dochody majątkowe w kwocie 1 822 379,52 zł,

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu Miasta Kalety na rok 2012 w wysokości 20 207 619,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 15 542 763,00 zł,

2. wydatki majątkowe w kwocie 4 664 856,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu Miasta Kalety na 2012 rok w wysokości 1 662 842,59, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

1) zaciągnięcie pożyczek 1 500,000,00 zł,

2) wolnych środków 162 842,59 zł,

2. Ustala się przychody budżetu Miasta Kalety w kwocie 2 230 442,59 zł, w tym:

1) przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1 300 000,00 zł, z tego :

- zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w Katowicach – transza 2012 roku 500 000,00 zł,

- zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w Katowicach – transza 2012 roku 800 000,00 zł,

2) Przychody z zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

- zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w Katowicach – transza 2012 roku 200 000,00 zł,

3) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 730 442,59 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu Miasta Kalety w kwocie 567 600,00 zł, w tym:

- spłata otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 567 600,00 zł,

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kalety zawiera załącznik nr 4.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 80 000,00 zł,

2. celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40 000,00 zł.

§ 5.

Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2 039 055,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

1. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 90 000,00 zł,

2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii 10 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.

Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu Miasta Kalety w kwocie 754 830,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 101 346,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,

2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 ust 1 i 2 niniejszej Uchwały.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków, łącznie ze zmianą planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.

Ustala się, że zwrot wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki roku budżetowego.

Zwrot wydatków dokonywanych w danym roku budżetowym, a dotyczący roku poprzedniego będzie stanowić dochód gminy.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalety.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kaletach.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach


inż. Eugeniusz Ptak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 114/XIII/2011
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KALETY NA 2012 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 114/XIII/2011
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KALETY NA 2012 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 114/XIII/2011
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA NA 2012 ROK

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 114/XIII/2011
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KALETY NA 2012 ROK

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 114/XIII/2011
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 114/XIII/2011
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2012 ROK

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 114/XIII/2011
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA KALETY W 2012 ROKU

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 114/XIII/2011
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2012 ROK

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

opti.pl

Księgowość online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »