| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/129/11 Rady Miasta Lędziny

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie przyjęcia dokumentu pod nazwą: "Generalne założenia, kryteria kwalifikacyjne i zasady finansowania zadań modernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w zakresie wynikającym z przeglądu energetycznego w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2012 (etap VII) i 2013 (etap VIII)"

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 08 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 Nr 142, poz. 1591 r. z   późniejszymi zmianami), art. 400a pkt 5   i 21, art. 403 ust. 4   i 5, art. 85, art. 141 ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z   2008 r. Nr 25, poz. 150 z   późniejszymi zmianami) oraz na podstawie uchwały Rady Miasta Lędziny nr XXV/141/04 z   dnia 29 czerwca 2004 r. w   sprawie: zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Lędziny, Polityki środowiskowej Gminy Lędziny oraz Programu zarządzania środowiskowego Gminy Lędziny i   na podstawie uchwały Rady Miasta Lędziny nr LIV/387/09 z   dnia 28 grudnia 2009 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Miasta Lędziny nr IV/16/11 z   dnia 27 stycznia 2011 r. w   sprawie zmiany uchwały nr LIV/387/09 Rady Miasta Lędziny z   dnia 28.12.2009 r. w   sprawie: przyjęcia "Programu Likwidacji Niskiej Emisji dla Gminy Lędziny" oraz uchwały Rady Miasta Lędziny nr XVII/128/2011 z   dnia 29 grudnia 2011 r. w   sprawie przyjęcia „Programu Likwidacji Niskiej Emisji dla Gminy Lędziny”, po przeprowadzonych konsultacjach społecznych,  

Rada Miasta Uchwala:  

§   1.   Generalne założenia, kryteria kwalifikacyjne i   zasady finansowania zadań modernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w   zakresie wynikającym z   przeglądu energetycznego w   ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w   Gminie Lędziny na lata 2012 (etap VII) i   2013 (etap VIII) w   brzmieniu określonym w   załączniku nr 1   stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   3.   Traci moc Uchwała nr IV/17/11 Rady Miasta Lędziny z   dnia 27 stycznia 2011 r. w   sprawie przyjęcia dokumentu pod nazwą: „Generalne założenia, kryteria kwalifikacyjne i   zasady dofinansowania zadań modernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w   zakresie wynikającym z   przeglądu energetycznego w   ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w   Gminie Lędziny na rok 2011 – etap VI ”  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Teresa   Ciepły

 


Załącznik do Uchwały Nr XVII / 129 / 11    
Rady Miasta Lędziny    
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
 

„Generalne założenia, kryteria kwalifikacyjne i   zasady finansowania zadań modernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w   zakresie wynikającym z   przeglądu energetycznego w   ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w   Gminie Lędziny na lata 2012 (etap VII) i   2013 (etap VIII)”  

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU:  

I.   „Generalne założenia, kryteria kwalifikacyjne i   zasady finansowania zadań modernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w   zakresie wynikającym z   przeglądu energetycznego w   ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w   Gminie Lędziny na lata 2012 (etap VII) i   2013 (etap VIII)”  

II.   Przegląd energetyczny - przedmiot, cel, zakres i   specyfikacja wykonania.  

III.   Zakres i   warunki wykonania przeglądów i   ekspertyz kominiarskich budynków mieszkalnych jednorodzinnych dla potrzeb realizacji zadań modernizacji w   ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w   Gminie Lędziny na lata 2012 (etap VII) i   2013 (etap VIII)” .  

IV.   Schemat finasowania zadania oraz maksymalne koszty kwalifikowane.  

V.   Preferowane układy funkcjonalne systemów grzewczych.  

I.   GENERALNE ZAŁOŻENIA, KRYTERIA KWALIFIKACYJNE I   ZASADY FINANSOWANIA ZADAŃ.  

1) Zakres „Programu Likwidacji Niskiej Emisji w   Gminie Lędziny” na lata 2012 (etap VII) i   2013 (etap VIII) wynika z   „Operacyjnego Planu Polepszenia Jakości Powietrza w   Gminie Lędziny” oraz obejmować, na zasadach dobrowolności i   równości dostępu w   oparciu o   zobiektywizowane kryteria kwalifikacyjne, modernizację obiektów położonych na nieruchomościach zabudowanych i   zaewidencjonowanych, zgodnie z   obowiązującym zasadami ustalonymi Uchwałą Rady Miasta Lędziny Nr XXXII/181/05 z   dnia 27 stycznia 2005r. w   bazie danych „Systemu Zarządzania Energią i   Środowiskiem w   Gminie Lędziny”, z   podziałem na:  

1) Obiekty mieszkalne – A:  

a)   Budynki komunalne – A1  

b)   Budynki mieszkalne wielorodzinne – A2  

-   ZHU „Honorata” – A2H  

-   SM „Oskard” – A2O  

-   SM „Ziemowit” – A2Z  

-   Wspólnoty Mieszkaniowe – A2W  

c)   Zabudowania prywatne - budynki mieszkalne jednorodzinne – A3  

2) Obiekty użyteczności publicznej - B:  

a)   Komunalne – B1  

b)   Niekomunalne – B2  

3) Przedsiębiorstwa, usługi – C  

4) Pozostałe zabudowania ogrzewane – D  

2) Modernizacja każdego obiektu, powinna być zrealizowana w   okresie jednego roku kalendarzowego trwania Programu w   celu uzyskania optymalnego efektu ekonomicznego, ekologicznego i   energetycznego poprzez wykonanie wszystkich celowych działań wynikających z   przeglądu energetycznego budynku w   zakresie modernizacji źrodła ciepła.  

3) Źródła finansowania VII i   VIII etapu Programu Likwidacji Niskiej Emisji w   Gminie Lędziny na rok 2012 i   2013 będą stanowiły:  

a)   środki z   budżetu Gminy Lędziny  

b)   środki własne „Uczestników Programu”, zgodnie z   kryteriami kwalifikacyjnymi oraz zasadami finansowania zadań modernizacji obiektów w   ramach Programu  

c)   ewentualne dotacje z   dostępnych krajowych i   zagranicznych funduszy pomocowych  

4) Ustala się, że udział w   sfinansowaniu całkowitych kosztów wykonania modernizacji budynku w   zakresie wynikającym z   przeglądu energetycznego budynku, dla każdego obiektu odrębnie będzie wynosił:  

a)   po stronie Gminy – udział ze środków budżetu Gminy Lędziny jako dotacja do kosztów realizacji zadań Programu - 70 % kwalifikowanych kosztów wykonania modernizacji systemu ogrzewania obiektu w   zakresie wynikającym z   przeglądu energetycznego budynku;  

b)   po stronie „Uczestników Programu” - właścicieli i   osób posiadających tytuł prawny do obiektów, jako udział własny – 30 % kwalifikowanych kosztów wykonania modernizacji systemu ogrzewania obiektu w   zakresie wynikającym z   przeglądu energetycznego budynku, oraz całość kosztów niekwalifikowanych w   tym kosztów wykonania niezbędnych indywidualnych dokumentacji  

5) W ramach całkowitych kosztów wykonania modernizacji każdego obiektu wydzielone zostaną koszty kwalifikowane, których finansowanie będzie rozliczane z   udziałem środków budżetu Gminy Lędziny. Koszty kwalifikowane wykonania modernizacji obiektów, zakwalifikowanych do Programu, to suma kosztów tylko tych pozycji harmonogramu rzeczowo - finansowego zadania, które zapewniają osiągnięcie maksymalnego efektu ekologicznego - z   wyłączeniem kosztów prac przygotowawczych, wykonania dokumentacji przedprojektowych i   projektowych oraz kosztów nadzoru, odbioru i   rozruchu. W   przypadku finansowania zadań z   innych źródeł finansowania, obowiązuje definicja kosztów kwalifikowanych właściwa dla źródła finansowania.  

6) Kryteria kwalifikacyjne:  

a)   W ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w   Gminie Lędziny obowiązują kryteria formalne i   merytoryczne w   zakresie warunków uczestnictwa, założeń, zasad, wymagań, warunków rzeczowych i   finansowych dla „Uczestników Programu”:  

-   osób fizycznych i   prawnych posiadających tytuł prawny do budynków zgłoszonych do Programu,  

-   dostawców urządzeń, osprzętu i   materiałów,  

-   wykonawców robót modernizacyjnych systemów grzewczych,  

7) Warunki uczestnictwa w   Programie osób, które zgłosiły deklarację woli o   przystąpieniu do Programu w   celu wykonania modernizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego w   zakresie wynikającym z   przeglądu energetycznego budynku:  

a)   przedłożenie przeglądu energetycznego budynku wraz z   załącznikami wykonanego zgodnie z   obowiązującym wzorem w   ramach „Programu Likwidacji Niskiej Emisji w   Gminie Lędziny”,  

b)   złożenie pisemnego oświadczenia o   znajomości i   przestrzeganiu zasad realizacji Programu oraz gotowości do zawarcia i   wykonania umów cywilno – prawnych obowiązujących w   ramach Programu,  

c)   bieżące i   terminowe wywiązywanie się z   zobowiązań finansowych, wynikających z   zawartych umów i   zasad realizacji indywidualnych zadań w   ramach Programu,  

d)   dotrzymanie warunków prawnych, technicznych, logistycznych, finansowych i   ekologicznych określonych w   zasadach realizacji Programu,  

e)   bieżące i   terminowe wywiazywanie się z   zobowiązań finansowych wobec Gminy Lędziny.  

8) Standaryzacja warunków, realizacji Programu, dla dostawców urządzeń, osprzętu i   materiałów oraz dla wykonawców robót modernizacyjnych systemów grzewczych budynków:  

a)   wymagany potencjał i   zdolność do wykonania zleconych zadań,  

b)   wymagane kwalifikacje i   uprawnienia oraz forma organizacyjno – prawna wykonawcy,  

c)   zakres, zasady i   warunki dostawy, montażu i   przekazania do eksploatacji,  

d)   zasady organizacji wykonawstwa, nadzoru i   odbioru robót oraz warunki płatności,  

e)   zasady i   warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego i   pogwarancyjnego.  

9) Maksymalne, uzasadnione i   dopuszczalne poziomy kosztów kwalifikowanych w   odniesieniu do założonych efektów i   rentowności przedsięwzięcia w   zależności od zakresów robót, na VII i   VIII etap Programu ustala Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i   Szkód Górniczych.  

10) Efekt ekologiczny to uzasadniona ekonomicznie i   społecznie wielkość oszczędności energetycznych oraz zmniejszonych ilości emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, przy zachowaniu ustalonego komfortu cieplnego. Uzyskanie założonego efektu ekologicznego warunkuje uzyskanie efektu rzeczowego, rozumianego jako wykonanie w   zakresie rzeczowym wszystkich działań w   ramach przyjętej do realizacji modernizacji systemu ogrzewania.  

11) Dla wszystkich działań związanych z   modernizacją obiektów, realizowanych w   ramach VII i   VIII etapu Programu Likwidacji Niskiej Emisji w   Gminie Lędziny na lata 2012 i   2013, istnieje bezwarunkowa konieczność uzyskania pełnego efektu rzeczowego i   ekologicznego, założonego do uzyskania na podstawie dokumentacji technicznej oraz ustalonego odpowiednio w   indywidualnych umowach o   wykonanie i   finansowanie zadań modernizacji systemu ogrzewania oraz jego utrzymanie na uzyskanym poziomie przez następne minimum 5   lat eksploatacji zmodernizowanego systemu, pod groźbą konieczności zwrotu wraz z   odsetkami części lub całości środków uzyskanych wcześniej z   budżetu Programu na finansowanie kosztów wykonania zadań. Ewentualny zwrot kosztów, o   którym mowa wyżej, leży zawsze po stronie beneficjenta końcowego, to jest osoby fizycznej lub prawnej posiadającej prawo własności lub prawo wieczystego użytkowania do nieruchomości, na której położony jest obiekt i   dochodzony będzie w   postępowaniu cywilno – prawnym na podstawie wcześniej zawartej umowy.  

12) W ramach VII i   VIII etapu Programu Likwidacji Niskiej Emisji w   Gminie Lędziny na lata 2012 i   2013 są dopuszczone do stosowania i   realizacji jedynie te źródła ciepła i   nośniki energii, które zapewniają osiągnięcie wymiernych, optymalnych i   adekwatnych do kosztów efektów ekologicznych i   energetycznych:  

a)   kotłownie wyposażone w   niskoemisyjne węglowe kotły retortowe oraz kotły węglowe przystosowane do współspalania biomasy, których konstrukcje, przy obsłudze i   podawaniu paliwa zgodnie z   DTR kotłów, uniemożliwiają spalanie odpadów komunalnych, posiadające Certyfikat energetyczno – emisyjny wydany przez laboratorium posiadające akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji w   Warszawie potwierdzający spełnienie kryteriów standardu energetyczno - ekologicznego stawianych urządzeniom grzewczym małej mocy na paliwa stałe,  

b)   kotłownie wyposażone w   niskoemisyjne kotły na biomasę (pellety, brykiety, słomę, zrębki, drewno kawałkowe), posiadające Certyfikat energetyczno – emisyjny wydany przez laboratorium posiadające akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji w   Warszawie potwierdzający spełnienie kryteriów standardu energetyczno - ekologicznego stawianych urządzeniom grzewczym małej mocy na paliwa stałe,  

c)   kotłownie wyposażone w   gazowe kotły kondensacyjne i   konwencjonalne niskotemperaturowe,  

d)   kotłownie olejowe  

e)   źródła ciepła wyposażone w   pompę ciepła, dla której źródłem ciepła jest energia powietrza, gruntu, wód powierzchniowych lub gruntowych,  

f)   urządzenia posiadające certyfikat bezpieczeństwa CE,  

13) Do udziału i   stosowania w   ramach Programu nie są dopuszczone:  

a)   urządzenia grzewcze na paliwa węglowe, które nie spełniają wymagań określonych wyżej w   punkcie 12,  

b)   urządzenia grzewcze na paliwa stałe, które nie spełniają wymagań określonych wyżej w   punkcie 12 oraz których konstrukcja umożliwia spalanie odpadów komunalnych przy podawaniu paliwa zgodnie z   DTR kotłów.  

14) Wszystkie pozostałe, szczegółowe zasady uczestnictwa i   realizacji zadań w   ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w   Gminie Lędziny, a   nie wymienione w   niniejszym dokumencie, określi na jego podstawie Burmistrz Miasta Lędziny.  

II.   PRZEGLĄD ENERGETYCZNY BUDYNKU - PRZEDMIOT, CEL, ZAKRES I   SPECYFIKACJA WYKONANIA  

1) Przegląd energetyczny budynku jest uproszczoną ekspertyzą budowlano – energetyczną. Celem wykonania przeglądu energetycznego budynku jest ustalenie i   zalecenie w   odniesieniu do stwierdzonego stanu istniejącego zakresu i   sposobu wykonania niezbędnych działań w   uzgodnieniu z   użytkownikiem oraz zastosowania konkretnych rozwiązań technicznych i   organizacyjnych w   zakresie doboru podstawowego źdródła ciepła.  

2) Efektem modernizacji systemu grzewczego budynku, zrealizowanej w   zakresie wynikającym z   przeglądu energetycznego, winno być dobranie optymalnych parametrów sprawności energetyczno – emisyjnej i   funkcjonalnej jego systemu grzewczego oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych ogrzewania i   przygotowania ciepłej wody użytkowej. Przegląd energetyczny budynku dokumentuje efekt ekologiczny, jaki zostanie osiągnięty w   wyniku wykonania inwestycji. Korzystając z   oferty rynkowej lub/i kosztorysów należy ustalić koszt każdego przedsięwzięcia. W   przypadku obiektywnej konieczności remontu, za koszty inwestycji energooszczędnej uznawane winny być tylko niezbędne dodatkowe nakłady.  

3) Opracowanie p.n.   Wyniki Przeglądu Energetycznego   budynku należy wykonać wg przyjętego i   zatwierdzonego wzoru, zawierającego m.in. charakterystykę budynku, harmonogram rzeczowo-finansowy, efekt ekologiczny oraz analizę ekonomiczną.  

III.   ZAKRES I   WARUNKI WYKONANIA PRZEGLĄDÓW I   EKSPERTYZ KOMINIARSKICH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH DLA POTRZEB REALIZACJI ZADAŃ MODERNIZACJI W   RAMACH PROGRAMU LIKWIDACJI NISKIEJ EMISJI W   GMINIE LĘDZINY LATA 2012 (ETAP VII) i   2013 (ETAP VIII)  

1) CEL I   ZAKRES PRZEGLĄDÓW I   EKSPERTYZ KOMINIARSKICH BUDYNKÓW: Przegląd stanu istniejącego poprzez ustalenie istniejących w   budynku warunków i   parametrów oraz charakterystyka stanu istniejącego i   sporządzenie dokumentacji w   zakresie:  

a)   wykonanie szkicu i   zwymiarowanie oraz charakterystyka stanu istniejących przewodów i   wkładów kominowych – ocena zgodności z   wymaganiami obowiązujących przepisów i   norm,  

b)   wykonanie pomiarów i   charakterystyka nawiewu i   wyciągu w   pomieszczeniu istniejącej kotłowni, istniejących przewodach kominowych oraz istniejącej wentylacji w   pomieszczeniach mieszkalnych i   gospodarczych budynku – ocena zgodności z   wymaganiami obowiązujących przepisów i   norm,  

c)   na podstawie wykonanych pomiarów istniejącego ciągu kominowego oraz wyników z   dokonanej oceny stanu przewodów i   wkładów kominowych – ustalenie, zgodnie z   wymaganiami obowiązujących przepisów i   norm, dopuszczalnych wielkości mocy cieplnych, odpowiednio w   zależności od nośnika energii, dla poszczególnych rodzajów urządzeń grzewczych:  

-   kotły węglowe – retortowe,  

-   kotły olejowe,  

-   kotły gazowe,  

-   kotły gazowe – kondensacyjne,  

-   kotły na drewno (biomasę),  

-   kotły na słomę;  

2) Na podstawie ustalonych wyników przeglądu energetycznego:  

a)   wskazanie miejsca, warunków zabudowy i   podłączenia urządzenia grzewczego;  

b)   ustalenie warunków właściwej wentylacji dla pomieszczenia kotłowni oraz warunków właściwej wentylacji pomieszczeń użytkowych i   mieszkalnych budynku;  

c)   wskazanie zaleceń w   zakresie koniecznych działań dla zapewnienia warunków obiektu zgodnie z   obowiązującymi przepisami i   zasadami techniki.  

3) Raport z   wykonanego przeglądu i   ekspertyzy kominiarskiej może być wykonany na stosowanym wzorze wykonawcy przeglądu i   ekspertyzy kominiarskiej z   zastrzeżeniem uwzględnienia zakresu opinii zgodnie z   niniejszymi wytycznymi.  

VI.   SCHEMAT FINANSOWANIA ZADAŃ  

modernizacji systemów grzewczych w   budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w   zakresie wynikającym z   przeglądu energetycznego w   ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w   Gminie Lędziny na lata 2012 (etap VII) i   2013 (etap VIII)  

infoRgrafika

Maksymalne i   dopuszczalne poziomy kosztów w   zależności od zakresów robót:  

 

Zakres robót:  

Maksymalny koszt kwalifikowany [ zł ]  

Modernizacja kotłowni  

7 000  

V.   PREFEROWANE UKŁADY FUNKCJONALNE SYSTEMÓW GRZEWCZYCH  

UKŁAD FUNKCJONALNY ŹRÓDŁA CIEPŁA - nr układu 1  

-   Kotłownia węglowa z   kotłem niskoemisyjnym ( tylko dla c.o.) zawiera:  

 

 

15 kW  

20 kW  

25 kW  

38 kW  

Kocioł węglowy niskoemisyjny (certyfikat) z   palnikiem retortowym o   sprawności ok. 80 % wyposażony w   wentylator i   układ sterujący  

5 800  

6 100  

6 600  

8 500  

Czopuch kotła  

120  

120  

120  

120  

Otwarte naczynie wzbiorcze  

62  

62  

62  

80  

Szybkodziałający zawór otwierający przepływ przez wężownicę kotła  

232  

232  

232  

232  

Pompa obiegu pierwotnego i   wtórnego  

717  

717  

717  

717  

Śrubunki żeliwne do pomp  

18  

18  

18  

18  

Płytowy wymiennik ciepła  

530  

530  

530  

660  

Izolacja do wymiennika płytowego  

310  

310  

310  

310  

Naczynie wzbiorcze przeponowe  

95  

95  

112  

112  

Szybkozłącza do naczynia przeponowego  

42  

42  

42  

42  

Termostat nastawny 0-90 o   C z   kapilarą (2 szt.)  

128  

128  

128  

128  

Materiały pomocnicze  

350  

350  

350  

350  

Robocizna  

500  

500  

500  

500  

RAZEM netto  

8 919  

9 224  

9 746  

11 807  

RAZEM netto   (dla układu bez modernizacji instalacji c.o.)  

7 592  

7 897  

8 402  

10 333  

VAT dla montażu instalacji 8   %  

infoRgrafika

UWAGA: Dla istniejących układów działających w   systemie otwartym w   przypadku nie modernizowania instalacji c.o. należy stosować układ bez wymiennika oraz bez naczynia wzbiorczego zamkniętego (z kosztów należy odjąć pozycje pompę obiegu pierwotnego – ok. 350 zł oraz płytowy wymiennik ciepła, izolację wymiennika, naczynie wzbiorcze przeponowe i   szybkozłączkę do naczynia wzbiorczego).  

UKŁAD FUNKCJONALNY ŹRÓDŁA CIEPŁA - nr układu 2  

-   Kotłownia węglowa z   kotłem niskoemisyjnym ( dla c.o. i   c.w.u ) zawiera:  

 

 

15 kW  

20 kW  

25 kW  

38 kW  

Kocioł węglowy niskoemisyjny (certyfikat) z   palnikiem retortowym o   sprawności ok. 80 % wyposażony w   wentylator i   układ sterujący  

5 800  

6 100  

6 600  

8 500  

Czopuch kotła  

120  

120  

120  

120  

Otwarte naczynie wzbiorcze  

62  

62  

62  

62  

Szybkodziałający zawór otwierający przepływ przez wężownicę kotła  

232  

232  

232  

232  

Pompa obiegu pierwotnego i   ładująca  

717  

717  

717  

717  

Śrubunki żeliwne do pomp  

18  

18  

18  

18  

Płytowy wymiennik ciepła  

530  

530  

530  

660  

Izolacja do wymiennika płytowego  

310  

310  

310  

310  

Naczynie wzbiorcze przeponowe  

95  

95  

112  

112  

Szybkozłączka do naczynia przeponowego  

42  

42  

42  

42  

Termostat nastawny 0-90 o   C z   kapilarą (2 szt.)  

128  

128  

128  

128  

Zasobnik C.W.U. 200 l w   skay’u  

1 215  

1 215  

1 215  

1 215  

Zawór mieszający do C.W.U.  

212  

212  

212  

212  

Materiały pomocnicze  

500  

500  

500  

500  

Układ regulacji temperatury C.O. (z pompą)  

750  

750  

750  

750  

Robocizna  

700  

700  

700  

700  

RAZEM netto  

11 446  

11 751  

12 273  

14 316  

RAZEM netto   (dla układu bez modernizacji instalacji c.o.  

10 119  

10 424  

10 929  

12 842  

VAT dla montażu instalacji 8   %  

infoRgrafika

infoRgrafika

UWAGA: Dla istniejących układów działających w   systemie otwartym w   przypadku nie modernizowania instalacji c.o. należy stosować układ bez wymiennika oraz bez naczynia wzbiorczego zamkniętego (z kosztów należy odjąć pozycje pompę obiegu pierwotnego – ok. 350 zł oraz płytowy wymiennik ciepła, izolację wymiennika, naczynie wzbiorcze przeponowe i   szybko złączkę do naczynia wzbiorczego).  

UKŁAD FUNKCJONALNY ŹRÓDŁA CIEPŁA - nr układu 3  

-   Kotłownia na drewno (tylko dla ogrzewania) zawiera:  

 

 

18 kW  

22 kW  

25 kW  

32 kW  

Kocioł zgazujący drewno o   sprawności 80-89% wyposażony w   wentylator wyciągowy, miarkownik ciągu i   wężownice schładzającą  

3 160  

3 795  

4 064  

4 793  

Czopuch kotła  

136  

136  

136  

136  

Otwarte naczynie wzbiorcze  

62  

62  

62  

62  

Szybkodziałający zawór otwierający przepływ przez wężownicę kotła  

232  

232  

232  

232  

Pompa obiegu pierwotnego i   wtórnego  

717  

717  

717  

717  

Śrubunki żeliwne do pomp  

18  

18  

18  

18  

Płytowy wymiennik ciepła  

530  

530  

530  

660  

Izolacja do wymiennika płytowego  

310  

310  

310  

310  

Naczynie wzbiorcze przeponowe  

95  

95  

112  

112  

Szybkozłącza do naczynia przeponowego  

42  

42  

42  

42  

Termostat nastawny 0-90 o   C z   kapilarą (2 szt.)  

128  

128  

128  

128  

Materiały pomocnicze  

350  

350  

350  

350  

Robocizna  

500  

500  

500  

500  

RAZEM netto  

6 280  

6 915  

7 201  

8 060  

RAZEM netto   (dla układu bez modernizacji instalacji c.o.)  

4 953  

5 588  

5 857  

6 936  

VAT dla montażu instalacji 8   %  

infoRgrafika

UWAGA: Dla istniejących układów działających w   systemie otwartym w   przypadku nie modernizowania instalacji c.o. należy stosować układ bez wymiennika oraz bez naczynia wzbiorczego zamkniętego (z kosztów należy odjąć pozycje pompę obiegu pierwotnego – ok. 350 zł oraz płytowy wymiennik ciepła, izolację wymiennika, naczynie wzbiorcze przeponowe i   szybkozłączkę do naczynia wzbiorczego).  

UKŁAD FUNKCJONALNY ŹRÓDŁA CIEPŁA - nr układu 4  

-   Kotłownia na drewno (dla ogrzewania i   wody użytkowej) zawiera:  

 

 

18 kW  

22 kW  

25 kW  

32 kW  

Kocioł zgazujący drewno o   sprawności  
80-89% wyposażony w   wentylator wyciągowy, miarkownik ciągu i   wężownice schładzającą  

3 160  

3 795  

4 064  

4 793  

Naczynie wyrównawcze  

62  

62  

62  

62  

Zabezpieczenie termiczne 95oC  

232  

232  

232  

232  

Czopuch kotła  

136  

136  

136  

136  

Pompa obiegu pierwotnego i   wtórnego  

717  

717  

717  

717  

Śrubunki żeliwne do pomp  

18  

18  

18  

18  

Płytowy wymiennik ciepła  

530  

530  

530  

660  

Izolacja do wymiennika płytowego  

310  

310  

310  

310  

Naczynie wzbiorcze przeponowe  

95  

95  

112  

112  

Szybkozłączka do naczynia przeponowego  

42  

42  

42  

42  

Termostat nastawny 0-90oC z   kapilarą (2 szt.)  

128  

128  

128  

128  

Zasobnik C.W.U. 200 l w   skay’u  

1 215  

1 215  

1 215  

1 215  

Zawór mieszający do C.W.U.  

212  

212  

212  

212  

Materiały pomocnicze  

500  

500  

500  

500  

Układ regulacji temperatury C.O. (z pompą)  

750  

750  

750  

750  

Robocizna  

700  

700  

700  

700  

RAZEM netto  

8 810  

9 440  

9 730  

10 590  

RAZEM netto (dla układu bez modernizacji instalacji c.o.)  

7 483  

8 113  

8 386  

9 116  

VAT dla montażu instalacji 8   %  

infoRgrafika

infoRgrafika

UWAGA: Dla istniejących układów działających w   systemie otwartym w   przypadku nie modernizowania instalacji c.o. należy stosować układ bez wymiennika oraz bez naczynia wzbiorczego zamkniętego (z kosztów należy odjąć pozycje pompę obiegu pierwotnego – ok. 350 zł oraz płytowy wymiennik ciepła, izolację wymiennika, naczynie wzbiorcze przeponowe i   szybkozłączkę do naczynia wzbiorczego).  

VAT dla montażu instalacji 8   %  

UKŁAD FUNKCJONALNY ŹRÓDŁA CIEPŁA - nr układu 5  

-   Kotłownia gazowa kondensacyjna w   oparciu o   kocioł dwufunkcyjny. Moc grzewcza 18 kW, moc ciepłej wody użytkowej 24 kW.  

 

Kocioł kondesacyjny  

4 900  

Regulator pokojowy  

345  

Kineta zbiorcza 2   x 80 / 60 / 100  

90  

Przewód spalinowy DN60/10 + 1   mb  

1 300  

Orurowanie, zawory  

150  

Robocizna  

500  

RAZEM netto  

7 285  

Uwaga! Cena nie obejmuje przyłączenia gazu do kotła.  

VAT dla montażu instalacji 8   %  

infoRgrafika

UWAGA: W   przypadku zastosowania kotła gazowego (nie kondensacyjnego) cena niższa o   ok. 2   000 zł.  

UKŁAD FUNKCJONALNY ŹRÓDŁA CIEPŁA - nr układu 6  

-   Kotłownia gazowa kondensacyjna w   oparciu o   kocioł jednofunkcyjny z   zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o   normatywnym stopniu wykorzystania dla parametru 40/30 108%, moc grzewcza 18 kW.  

 

Kocioł kondensacyjny z   zasobnikiem 130 l  

8 767  

Regulator pokojowy  

425  

Przewód spalinowy DN60/10 + 1   mb  

1 300  

Naczynie wzbiorcze C.W.U.+szybkozł.  

190  

Zawór bezpieczeństwa C.W.U  

19  

Cyrkulacja C.W.U.  

380  

Orurowanie, zawory  

150  

Robocizna  

550  

RAZEM netto  

11 781  

Uwaga! Cena nie obejmuje przyłączenia gazu do kotła.  

VAT dla montażu instalacji 8   %  

infoRgrafika

UWAGA: W   przypadku zastosowania kotła gazowego (nie kondensacyjnego) cena niższa o   ok. 2   000 zł.  

UKŁAD FUNKCJONALNY ŹRÓDŁA CIEPŁA - nr układu 7  

-   Kotłownia gazowa kondensacyjna w   oparciu o   kocioł jednofunkcyjny z   zasobnikiem ciepłej wody użytkowej i   zespołem przygotowania wody dla ogrzewania podłogowego o   normatywnym stopniu wykorzystania dla parametru 40/30 108%, moc grzewcza 18 kW  

 

Kocioł gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny z   zasobnikiem 130 l  

8 767  

Regulator pokojowy  

425  

Przewód spalinowy DN60/10 + 1   mb  

1 300  

Naczynie wzbiorcze C.W.U.+szybkozł.  

190  

Zawór bezpieczeństwa C.W.U  

19  

Cyrkulacja C.W.U.  

380  

Zespół ogrzewania podłogowego z   pompą i   termostatem  

900  

Orurowanie, zawory  

150  

Robocizna  

600  

RAZEM netto  

12 731  

Uwaga! Cena nie obejmuje przyłączenia gazu do kotła.  

VAT dla montażu instalacji 8   %  

infoRgrafika

UWAGA: W   przypadku zastosowania kotła gazowego (nie kondensacyjnego) cena niższa o   ok. 2   000 zł.  

UKŁAD FUNKCJONALNY ŹRÓDŁA CIEPŁA - nr układu 8  

-   Źródło ciepła wyposażone w   pompę ciepła (dla ogrzewania i   przygotowania ciepłej wody) zawiera:  

 

 

12,8 kW  

16,6 kW  

21,6 kW  

28 kW  

Pompa ciepła wraz z   osprzętem  

30 000  

38 785  

43 688  

49 743  

Dolne źródło ciepła (rury PU wraz z   odwiertem/wykopem)  

14 000  

15 500  

17000  

20 000  

Pompa obiegu pierwotnego i   ładująca  

717  

717  

717  

717  

Śrubunki żeliwne do pomp  

18  

18  

18  

18  

Naczynie wzbiorcze przeponowe  

95  

95  

112  

112  

Szybkozłączka do naczynia przeponowego  

42  

42  

42  

42  

Termostat nastawny 0-90 o   C z   kapilarą (2 szt.)  

128  

128  

128  

128  

Zasobnik C.W.U. 200 l w   skay’u  

1 215  

1 215  

1 215  

1 215  

Zawór mieszający do C.W.U.  

212  

212  

212  

212  

Materiały pomocnicze  

500  

500  

500  

500  

Układ regulacji temperatury C.O. (z pompą)  

750  

750  

750  

750  

Robocizna  

700  

700  

700  

700  

RAZEM netto  

48 389  

58 678  

65 103  

74 165  

VAT dla montażu instalacji 8   %  

Pompa ciepła oferuje uwarunkowania techniczne mające na celu efektywne wykorzystanie odnawianej energii w   formie ciepła środowiska przy ogrzewaniu oraz podgrzewanie wody użytkowej. Trzy czwarte energii koniecznej do ogrzewania pompa ciepła czerpie ze środowiska naturalnego, dla pozostałej jednej czwartej potrzebuje ona prądu jako energii napędu. Ciepło środowiska naturalnego - ciepło słoneczne zmagazynowane w   gruncie, wodzie i   powietrzu - oddane jest do dyspozycji bez ograniczenia. Pompa ciepła oferuje możliwość energooszczędnego i   sprzyjającego środowisku ogrzewania.  

infoRgrafika

Zasada funkcjonowania pompy ciepła:  

Sposób działania pompy ciepła odpowiada funkcjonowaniu lodówki. W   lodówce ciepło odbierane jest z   produktów za pomocą parownika i   przez skraplacz (kondensator) oddawane jest do pomieszczenia. W   przypadku pompy ciepła ciepło pobrane jest ze środowiska naturalnego (tj. gruntu, z   wody lub powietrza), a   następnie doprowadzone do systemu grzejnego. Np.: ciepło z   ziemi jest pobierane za pomocą kolektorów gruntowych lub sond pionowych i   transportowane do pompy ciepła poprzez tzw. solankę (niezamarzająca mieszanina glikolu z   wodą). Jeśli ciepło odbierane jest z   wody, zostaje ona doprowadzona do parownika pompy ciepła.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »