| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/104/2012 Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 25 stycznia 2012r.

w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2012

Na podstawie:   art. 18 ust.2 pkt.4, pkt 9, lit. „c”, „d”, „e”, „i”, pkt. 10, art. 42, art. 51 ust. 1   , art. 58 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( tekst jednolity – Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn.zmian.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w   związku z   art. 121 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych ( Dz.U.z 2009r., Nr 157, poz. 1241).  

RADA MIEJSKA w   Pszowie  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się dochody   budżetu Miasta Pszów w   łącznej wysokości   33.665.008   zł, z   tego:  

-   dochody bieżące w   kwocie 28.468.139 zł,  

-   dochody majątkowe w   kwocie 5.196.869 zł.  

2.   Dochody budżetu określa   tabela nr 1   załączona do niniejszej uchwały.  

3.   Dochody, o   których mowa w   ust. 1   obejmują w   szczególności:  

1)   dotacje celowe na realizację zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych Miastu Pszów odrębnymi ustawami w   wysokości 2.386.958 zł,  

2)   dotacje celowe z   budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień w   wysokości 467.549 zł,  

3)   dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie zadań własnych realizowanych na podstawie porozumień z   innymi j.s.t w   wysokości 40.700 zł,  

4)   dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących dofinansowanych z   budżetu UE i   budżetu państwa w   wysokości 649.785 zł,  

5)   dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z   budżetu UE w   wysokości 4.124.069 zł.  

4.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją dotacji, o   których mowa w   pkt. 3, ujęte zostały w   zestawieniu pn.: „   Dochody dotacyjne według źródeł pochodzenia na rok 2012”   na ogólną kwotę 7.669.061 zł, stanowiącym   załącznik   nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   1.   Ustala się wydatki   budżetu Miasta Pszów w   łącznej wysokości   35.341.092   zł.,   stanowiące   tabelę nr 2   załączoną do niniejszej uchwały.  

2.   Wydatki, o   których mowa w   ust. 1   obejmują:  

1)   wydatki bieżące w   wysokości 28.052.509 zł.,   w tym:  

a)   wydatki jednostek budżetowych w   zakresie:  

-   wydatki na wynagrodzenia i   składki od nich naliczane w   wysokości 15.405.636 zł,  

-   wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań w   wysokości 6.487.055 zł  

a)   wydatki dotacyjne na zadania bieżące w   wysokości 2.057.883 zł,  

b)   świadczenia na rzecz osób fizycznych w   wysokości 3.172.150 zł,  

c)   wydatki na programy finansowane z   udziałem UE, w   wysokości 649.785 zł, budżetu państwa i   budżetu j.s.t.  

d)   wydatki na obsługę długu publicznego w   wysokości 280.000 zł  

2)   wydatki majątkowe w   wysokości 7.288.583 zł,   w tym:  

a)   wydatki inwestycyjne w   wysokości 2.116.147 zł,  

b)   zakup gotowych środków trwałych w   wysokości 54.000 zł,  

c)   wydatki inwestycyjne finansowane z   udziałem środków UE, w   wysokości 4.818.436 zł i   budżetu j.s.t.  

d)   pomoc rzeczowo finansowa na zadania inwestycyjne w   wysokości 300.000zł. w   ramach dróg wojewódzkich i   powiatowych  

3.   Ustala się wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   Europejskiego Funduszu Społecznego , Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z   budżetu państwa na rok 2012, zgodnie z   załącznikiem nr 4   do niniejszego projektu uchwały.  

§   3.   1.   1. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pszów w   wysokości   676.084 zł,   sfinansowany przychodami pochodzącymi z:  

-   kredytu bankowego długoterminowego w   wysokości 1.368.766 zł,  

-   pożyczki krajowej długoterminowej w   wysokości 307.318 zł stanowiącym   tabelę nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   4.   1.   Ustala się plan przychodów Miasta Pszów w   wysokości 2.548.296 zł.,   ztytułu:  

-   zaciągniętego kredytu bankowego długoterminowego w   wysokości 2.240.978 zł,  

-   zaciągniętej pożyczki krajowej długoterminowej w   wysokości 307.318 zł, stanowiącym   tabelę nr 4   do niniejszej uchwały.  

2.   2.   Ustala się plan rozchodów Miasta Pszów w   wysokości 872.212 zł.,   z następujących tytułów:  

a)   spłaty otrzymanych pożyczek w   wysokości 56.520 zł,  

b)   spłaty z   zaciągniętych kredytów w   wysokości 815.692 zł., stanowiącym   tabelę nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   5.   Ustala się limity zobowiązań :  

a)   na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w   kwocie określonej w   § 3,  

b)   na spłatę kredytów, pożyczek z   lat ubiegłych w   kwocie określonej w   § 4   pkt 2,  

c)   na sfinansowanie przejściowego deficytu w   kwocie 1.000.000 zł, z   tytułu :  

-   zaciągniętych kredytów - 1.000.000 zł  

§   6.   Ustala się plan przychodów i   kosztów oraz dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i   Mieszkaniowej w   Pszowie   , będącego samorządowym zakładem budżetowym, w   zakresie określonym w   załączniku nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   7.   Ustala się rezerwy:  

1)   ogólną w   wysokości 100.000 zł.,  

2)   celową w   wysokości 59.767 zł. z   przeznaczeniem na realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego.  

§   8.   1.   Ustala się poziom dotacji do wydatkowania z   budżetu Miasta Pszów dla jednostek sektora finansów publicznych w   łącznej wysokości 2.074.883 zł,   w tym:  

a)   dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego - w   wysokości 884.883 zł * z   tytułu dopłaty do stawek jednostkowych wykonywanych usług - 664.883 zł, * z   tytułu dopłaty do utrzymania lodowiska - 220.000 zł,  

b)   dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: * Miejski Ośrodek Kultury „MOK” w   Pszowie - w   wysokości 470.000 zł, * Biblioteka Publiczna Miasta Pszów - w   wysokości 330.000 zł.  

c)   dotacja podmiotowa dla Miasta Rydułtów - w   wysokości 73.000 zł z   tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w   Rydułtowach,  

d)   udziela się pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w   wysokości 310.000 zł w   formie dotacji celowej.  

e)   udziela się dotacji celowej dla Szpitala w   Rydułtowach - w   wysokości 7.000 zł.  

2.   Ustala się zakres i   kwoty dotacji celowych do wydatkowania z   budżetu Miasta Pszów w   2012r. na zadania powierzone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych działających w   sferze zadań publicznych w   łącznej wysokości 253.000 zł,   z czego:  

a)   zadania w   zakresie wspomagania działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych - w   wysokości 45.000 zł  

b)   zadania w   zakresie ochrony zdrowia i   profilaktyki zdrowotnej - w   wysokości 18.000 zł  

c)   zadania w   zakresie upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury i   tradycji - w   wysokości 10.000 zł  

e)   zadania w   zakresie upowszechniania kultury fizycznej - w   wysokości 180.000 zł.  

3.   Dotacje wyszczególnione w   ust.1 i   w ust. 2, których zakres i   kwoty określa   załącznik nr 3   do niniejszej uchwały, ujęte zostały w   „ Planie wydatków Miasta Pszów na rok 2012”, stanowiącym tabelę nr 2   .  

§   9.   1.   Ustala się dochody Miasta Pszów z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w   programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w   kwocie 323.594 zł  

2.   Dochody i   wydatki, o   których mowa w   ust.1, określone w   tabeli nr 5   do niniejszej uchwały; wprowadzone zostały do planu dochodów i   wydatków Miasta Pszów.  

§   10.   Rzeczowy i   finansowy zakres zadań inwestycyjnych i   remontowych planowanych do wykonania w   roku 2012, przedstawia   załącznik nr 5   do niniejszej uchwały.  

§   11.   Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do:  

1.   Zaciągania i   spłat kredytów na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w   § 5   lit. c.  

2.   Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w   innych bankach niż w   wybranych do prowadzenia bankowej obsługi budżetu gminy.  

3.   Dokonywania zmian w   budżecie Miasta polegających na przeniesieniach w   planie wydatków między rozdziałami i   paragrafami w   ramach działu z   uwzględnieniem grup rodzajowych wydatków wyodrębnionych w   ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.  

4.   Udzielone upoważnienie zawarte w   ust. 3   dla Burmistrza Miasta Pszów, skutkuje zmianami   w tabeli nr 1   i 2, w   załączniku nr 5   i nr 6.  

5.   Przekazania upoważnień kierownikom gminnym jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień między rozdziałami i   paragrafami w   tym samym dziale klasyfikacji budżetowej, z   wyłączeniem zmian polegających na zwiększeniu sumy wynagrodzeń i   pochodnych od wynagrodzeń.  

§   12.   "Układ zadaniowy budżetu Miasta Pszów na rok 2012”, zawiera   załącznik nr 6.  

§   13.   1.   Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w   poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Miasta roku bieżącego.  

2.   Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w   tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w   tym roku budżetowym  

§   14.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.  


§   15.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2012 i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Pszowie  


Paweł   Kowol

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/104/2012
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/104/2012
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/104/2012
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/104/2012
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/104/2012
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/104/2012
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/104/2012
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/104/2012
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/104/2012
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/104/2012
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/104/2012
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy. Menedżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »