| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/103/2011 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Wielowieś na rok 2012


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214,art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Brak treści
1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie 21 026 021,00 zł. w tym : dochody bieżące 15 570 889,00 zł. dochody majątkowe 5 455 132,00 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie 22 182 202,66 zł. w tym: wydatki bieżące 14 801 265,66 zł. wydatki majątkowe 7 380 937,00 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 3.
§ 2. Brak treści
1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 156 181,66 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) wolnych środków w kwocie 150 080,00 zł.
b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 006 101,66 zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 483 211,00 zł z następujących tytułów :
a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 823 409,00 zł.
b) zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 432 892,00 zł.
c) wolnych środków w kwocie 470 995,00 zł.
d) spłaty pożyczki udzielonej Gminnemu Ośrodkowi Kultury gminy Wielowieś na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 320 915,00 zł.
e) kredytu w kwocie 435 000,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 327 029,34 zł.
a) na spłatę zaciągniętych kredytów 265 302,59 zł
b) na spłatę zaciągniętych pożyczek 74 980,50 zł
c) na spłatę zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 665 831,25 zł,
d) pożyczkę dla Gminnego Ośrodka Kultury gminy Wielowieś udzieloną na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 320 915,00 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów 1 000 000 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie pożyczki i kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust 2 lit a i e.
§ 3. Brak treści
1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 43 000,00 zł .
2. Ustala się rezerwy celowe w kwocie 65 400,00zł na następujące wydatki:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości- 35 400,00 zł
b) na zabezpieczenie realizacji zadań inwestycyjnych- 30 000,00 zł.
§ 4. Upoważnia się Wójta gminy Wielowieś do:
a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego i planowanego deficytu budżetu w wysokości określonej w § 2 ust. 4 i ust 5 niniejszej uchwały.
b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
c) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian pomiędzy rozdziałami i grupami paragrafów z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami.
§ 5. Brak treści
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, oraz dochody i wydatki na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: w zakresie określonym w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8. Ustala się dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 9.
§ 10. Brak treści
1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków uzyskanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Wielowieś.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Wielowieś

Stefan Kusz
 
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XII/103/2011
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/103/2011 Rady Gminy Wielowieś z dnia 29 grudnia 2011 r.
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XII/103/2011
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/103/2011 Rady Gminy Wielowieś z dnia 29 grudnia 2011 r.
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XII/103/2011
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/103/2011 Rady Gminy Wielowieś z dnia 29 grudnia 2011 r.
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XII/103/2011
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/103/2011 Rady Gminy Wielowieś z dnia 29 grudnia 2011 r.
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XII/103/2011
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/103/2011 Rady Gminy Wielowieś z dnia 29 grudnia 2011 r.
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XII/103/2011
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/103/2011 Rady Gminy Wielowieś z dnia 29 grudnia 2011 r.
Załącznik nr 7
do uchwały Nr XII/103/2011
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.xls

Zalącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/103/2011 Rady Gminy Wielowieś z dnia 29 grudnia 2011 r.
Załącznik nr 8
do uchwały Nr XII/103/2011
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.xls

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/103/2011 Rady Gminy Wielowieś z dnia 29 grudnia 2011 r.
Załącznik nr 9
do uchwały Nr XII/103/2011
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.xls

Zalącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/103/2011 Rady Gminy Wielowieś z dnia 29 grudnia 2011 r.
Załącznik nr 10
do uchwały Nr XII/103/2011
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.xls

Zalącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/103/2011 Rady Gminy Wielowieś z dnia 29 grudnia 2011 r.
reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »