| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/103/2011 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Wielowieś na rok 2012


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214,art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Brak treści
1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie 21 026 021,00 zł. w tym : dochody bieżące 15 570 889,00 zł. dochody majątkowe 5 455 132,00 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie 22 182 202,66 zł. w tym: wydatki bieżące 14 801 265,66 zł. wydatki majątkowe 7 380 937,00 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 3.
§ 2. Brak treści
1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 156 181,66 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) wolnych środków w kwocie 150 080,00 zł.
b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 006 101,66 zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 483 211,00 zł z następujących tytułów :
a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 823 409,00 zł.
b) zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 432 892,00 zł.
c) wolnych środków w kwocie 470 995,00 zł.
d) spłaty pożyczki udzielonej Gminnemu Ośrodkowi Kultury gminy Wielowieś na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 320 915,00 zł.
e) kredytu w kwocie 435 000,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 327 029,34 zł.
a) na spłatę zaciągniętych kredytów 265 302,59 zł
b) na spłatę zaciągniętych pożyczek 74 980,50 zł
c) na spłatę zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 665 831,25 zł,
d) pożyczkę dla Gminnego Ośrodka Kultury gminy Wielowieś udzieloną na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 320 915,00 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów 1 000 000 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie pożyczki i kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust 2 lit a i e.
§ 3. Brak treści
1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 43 000,00 zł .
2. Ustala się rezerwy celowe w kwocie 65 400,00zł na następujące wydatki:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości- 35 400,00 zł
b) na zabezpieczenie realizacji zadań inwestycyjnych- 30 000,00 zł.
§ 4. Upoważnia się Wójta gminy Wielowieś do:
a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego i planowanego deficytu budżetu w wysokości określonej w § 2 ust. 4 i ust 5 niniejszej uchwały.
b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
c) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian pomiędzy rozdziałami i grupami paragrafów z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami.
§ 5. Brak treści
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, oraz dochody i wydatki na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: w zakresie określonym w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8. Ustala się dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 9.
§ 10. Brak treści
1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków uzyskanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Wielowieś.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Wielowieś

Stefan Kusz
 
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XII/103/2011
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/103/2011 Rady Gminy Wielowieś z dnia 29 grudnia 2011 r.
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XII/103/2011
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/103/2011 Rady Gminy Wielowieś z dnia 29 grudnia 2011 r.
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XII/103/2011
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/103/2011 Rady Gminy Wielowieś z dnia 29 grudnia 2011 r.
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XII/103/2011
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/103/2011 Rady Gminy Wielowieś z dnia 29 grudnia 2011 r.
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XII/103/2011
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/103/2011 Rady Gminy Wielowieś z dnia 29 grudnia 2011 r.
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XII/103/2011
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/103/2011 Rady Gminy Wielowieś z dnia 29 grudnia 2011 r.
Załącznik nr 7
do uchwały Nr XII/103/2011
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.xls

Zalącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/103/2011 Rady Gminy Wielowieś z dnia 29 grudnia 2011 r.
Załącznik nr 8
do uchwały Nr XII/103/2011
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.xls

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/103/2011 Rady Gminy Wielowieś z dnia 29 grudnia 2011 r.
Załącznik nr 9
do uchwały Nr XII/103/2011
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.xls

Zalącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/103/2011 Rady Gminy Wielowieś z dnia 29 grudnia 2011 r.
Załącznik nr 10
do uchwały Nr XII/103/2011
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.xls

Zalącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/103/2011 Rady Gminy Wielowieś z dnia 29 grudnia 2011 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »