| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/139/12 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 24 stycznia 2012r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 403 ust. 5   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z   2008 r., Nr 25, poz. 150, z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Siewierzu  
u c h w   a l a:  

§   1.   Prawo otrzymania dotacji z   budżetu Gminy przysługuje osobie fizycznej posiadającej stałe zameldowanie na terenie Miasta i   Gminy Siewierz, która wykonała na terenie Gminy Siewierz zadanie modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska na terenie nieruchomości, do której osoba ta posiada tytuł prawny.  

§   2.   Dotacje będą udzielane na następujące zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska:  

1.   ograniczenie niskiej emisji,  

2.   likwidacja pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest.  

§   3.   Szczegółowy tryb postępowania o   udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania modernizacji lub inwestycji określają następujące załączniki do uchwały:  

1)   Załącznik nr 1   – „Regulamin udzielenia dotacji celowej z   budżetu Gminy osobom fizycznym, które wykonały zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska w   zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Siewierz".  

2)   Załącznik nr 2   – „Regulamin udzielenia dotacji celowej z   budżetu Gminy osobom fizycznym, które wykonały zadania likwidacji pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest z   budynków na terenie Gminy Siewierz".  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Siewierz.  

§   5.   Traci moc Uchwała Nr V/40/11 Rady Miejskiej w   Siewierzu z   dnia 24 lutego 2011 r. w   sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym oraz trybu postępowania w   sprawie udzielania dotacji i   sposobu jej rozliczania.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie 14 dni po ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Siewierzu  


mgr   Barbara   Bochenek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVI/139/12    
Rady Miejskiej w   Siewierzu    
z dnia 24 stycznia 2012 r.  
 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ Z   BUDŻETU GMINY OSOBOM FIZYCZNYM,  
KTÓRE WYKONAŁY ZADANIA MODERNIZACYJNE LUB INWESTYCYJNE SŁUŻĄCE OCHRONIE ŚRODOWISKA W   ZAKRESIE OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY SIEWIERZ  

1.   Gmina Siewierz udziela dotacji celowej z   budżetu Gminy osobom fizycznym   posiadającym stałe zameldowanie na terenie Miasta i   Gminy Siewierz   , zwanym dalej Inwestorami, które na terenie nieruchomości położonej w   Gminie Siewierz, do której posiadają tytuł prawny, zrealizowały zadania modernizacyjne lub inwestycyjne polegające na likwidacji starego, nieefektywnego źródła ciepła i   wprowadzeniu w   zamian nowego ekologicznego źródła ciepła.  

2.   Dokumentem potwierdzającym zakup urządzenia wymienionego w   pkt 5   ppkt 1), 2), 3) jest rachunek lub faktura VAT dokumentująca poniesione koszty, wystawione na Inwestora. W   przypadku zakupu urządzeń na fakturze powinien być określony typ (model) oraz cena urządzenia. W   przypadku faktur dokumentujących zakup urządzenia, w   których nie są wyodrębnione typ (model) i   cena urządzenia - wymagana jest specyfikacja do faktury VAT wystawiona przez sprzedawcę.  

3.   Dokumentem potwierdzającym wykonanie zadania jest dokumentacja fotograficzna obrazująca stan przed wymianą kotła i   po wymianie kotła wykonana przez przedstawicieli Urzędu Miasta i   Gminy Siewierz.  

4.   Definicje:  

1)   pod pojęciem nieruchomości należy rozumieć nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym, jak również budynkiem wielorodzinnym lub jego częścią (mieszkanie) z   odrębnym systemem grzewczym z   zastrzeżeniem pkt 6,  

2)   pod pojęciem tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub budynku, w   którym usytuowane jest modernizowane źródło ogrzewania (np. akt własności, umowa najmu, decyzja administracyjna, odpis z   księgi wieczystej, orzeczenie sądu itp.),  

3)   pod pojęciem starego źródła ciepła należy rozumieć niskowydajny, nieekologiczny kocioł na paliwo stałe centralnego ogrzewania, bądź piece kaflowe, w   przypadku gdy na nieruchomości nie istnieje instalacja centralnego ogrzewania,  

4)   pod pojęciem nowego ekologicznego źródła ciepła należy rozumieć   ekologiczny kocioł na paliwo stałe opalany asortymentem typu eko- groszek z   automatycznym podajnikiem paliwa, kocioł gazowy, kocioł olejowy, kocioł gazowo-olejowy, kocioł elektryczny, urządzenia grzewcze wykorzystujące tzw. alternatywne źródła ciepła (słoma, drewno, osady ściekowe, pellety, zrębki, owies)   posiadający certyfikat ekologiczny,  

5)   pod pojęciem certyfikatu ekologicznego (atestu energetyczno- ekologicznego) należy rozumieć dokument zaświadczający, że kocioł spełnia kryteria stanowiące podstawę do nadania oznaczenia zwanego "symbolem ekologicznym",  

6)   pod pojęciem likwidacji należy rozumieć zdemontowanie starego pieca c.o. i   oddanie go do punktu złomu, w   przypadku pieców kaflowych przekazanie odpadów na składowisko.  

5.   Dotacja jest przeznaczona na częściowe pokrycie poniesionych kosztów związanych z   zakupem urządzeń niskoemisyjnych w   wysokości   1.500 PLN (słownie: tysiąc pięćset złotych)   dla:  

1)   kotłów na paliwo stałe opalanych asortymentem typu eko- groszek z   automatycznym podajnikiem paliwa,  

2)   kotłów gazowych c.o., kotłów olejowych c.o., kotłów gazowo-olejowych c.o., kotłów elektrycznych c.o.,  

3)   kotłów na biomasę (pellety, słoma, owies, drewno, osady ściekowe, zrębki itp.).  

6.   Dotacje nie będą udzielane na zadania modernizacyjne zrealizowane w   budynkach nowo wybudowanych.  

7.   Dotacjom podlegają tylko urządzenia fabrycznie nowe, zakupione po wejściu w   życie Uchwały Nr V/40/11 Rady Miejskiej w   Siewierzu z   dnia 24 lutego 2011 r. w   sprawie: zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym oraz trybu postępowania w   sprawie udzielania dotacji i   sposobu jej rozliczania.  

8.   Dotacja, o   której mowa w   pkt 5   może być udzielana nie częściej niż raz na 10 lat dla jednego budynku mieszkalnego.  

9.   Zainstalowane urządzenie grzewcze winno być trwale związane z   instalacją grzewczą na nieruchomości, w   której zostało zainstalowane.  

10.   Dotacji nie podlega wymiana ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego - na gazowe, elektryczne, olejowe i   węglowe, w   tym również instalacja pieca na paliwo stałe jako drugiego źródła ciepła obok pieca c.o. na inne bardziej ekologiczne paliwo.  

11.   Wnioski o   udzielenie dotacji będą rozpatrywane w   danym roku budżetowym według kolejności ich składania.  

12.   Dotacja realizowana będzie zgodnie z   treścią projektu umowy cywilnoprawnej – załącznik nr 1B, zawartej pomiędzy Gminą Siewierz a   Inwestorem, po stwierdzeniu wykonania modernizacji ogrzewania przez przedstawicieli Urzędu Miasta i   Gminy Siewierz na podstawie protokołu stanowiącego załącznik nr 1   C.  

13.   Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczas istniejących palenisk węglowych na nieruchomości. Jako jedyne odstępstwa uznaje się istnienie kominka dekoracyjnego opalanego drewnem.  

14.   Gmina Siewierz zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania warunków umowy o   udzieleniu dotacji. W   celu wykonania kontroli urządzeń grzewczych, Inwestor jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości upoważnionym pracownikom Urzędu Miasta i   Gminy Siewierz.  

15.   Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w   przypadku:  

1)   zmiany systemu ogrzewania, której rezultatem będzie zwiększenie emisji do powietrza,  

2)   wykorzystywania zmodernizowanych urządzeń grzewczych do spalania odpadów.  

16.   Celem ubiegania się o   dotację należy złożyć wniosek o   udzielenie dotacji – załącznik nr 1A wraz z   następującymi dokumentami (oryginały do wglądu):  

1)   kopia tytułu prawnego do nieruchomości,  

2)   rachunek lub faktura VAT dokumentująca zakup urządzenia wymienionego w   pkt 5   niniejszego Regulaminu,  

3)   certyfikat ekologiczny (atest energetyczno-ekologiczny) kotła,  

4)   umowa z   operatorem sieci gazowej - w   przypadku kotłów gazowych lub gazowo - olejowych c.o.,  

5)   umowa z   operatorem sieci energetycznej - w   przypadku instalacji ogrzewania elektrycznego,  

6)   dokument przekazania starego pieca do złomowania, w   przypadku pieców kaflowych-inny dokument potwierdzający demontaż pieca i   wywiezienie odpadów na składowisko lub inny sposób zagospodarowania części zdemontowanego pieca,  

7)   kopia dowodu osobistego Inwestora,  

8)   kopia umowy na odbiór odpadów komunalnych,  

9)   oświadczenie o   niezaleganiu przez Inwestora w   podatkach i   opłatach lokalnych na rzecz Gminy Siewierz.  

17.   Wnioski o   udzielenie dotacji będą przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  


Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XVI/139/12
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 24 stycznia 2012 r.
Zalacznik1A.pdf

Wniosek o   udzielenie dotacji celowej z   budżetu Gminy osobom fizycznym, które wykonały zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska w   zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Siewierz  
 


Załącznik Nr 1B do Uchwały Nr XVI/139/12
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 24 stycznia 2012 r.
Zalacznik1B.pdf

Umowa o   udzieleniu dotacji celowej z   budżetu Gminy osobom fizycznym, które wykonały zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska w   zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Siewierz  


Załącznik Nr 1C do Uchwały Nr XVI/139/12
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 24 stycznia 2012 r.
Zalacznik1C.pdf

Protokół z   wizji lokalnej w   sprawie o   udzielenie dotacji celowej z   budżetu Gminy osobom fizycznym, które wykonały zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska w   zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Siewierz  
 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XVI/139/12    
Rady Miejskiej w   Siewierzu    
z dnia 24 stycznia 2012 r.  
 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ Z   BUDŻETU GMINY OSOBOM FIZYCZNYM,  
KTÓRE WYKONAŁY ZADANIA LIKWIDACJI POKRYĆ DACHOWYCH I/ LUB ELEWACJI ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z   BUDYNKÓW NA TERENIE GMINY SIEWIERZ  

1.   Gmina Siewierz udziela dotacji celowej osobom fizycznym   posiadającym stałe zameldowanie na terenie Miasta i   Gminy Siewierz,   zwanym dalej Inwestorami, które na terenie nieruchomości położonej w   Gminie Siewierz, do której posiadają tytuł prawny, zrealizowały zadania modernizacyjne lub inwestycyjne polegające na likwidacji pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest na budynkach mieszkalnych lub gospodarczych.  

2.   Dokumentem potwierdzającym wykonanie zadania jest:  

-   rachunek lub faktura VAT dokumentująca poniesione koszty tytułem wykonania zadania, wystawione na Inwestora,  

-   dokumentacja fotograficzna obrazująca istniejący stan przed wykonaniem zadania i   po wykonaniu zadania sporządzona przez przedstawicieli Urzędu Miasta i   Gminy Siewierz.  

3.   Definicje:  

1)   pod pojęciem nieruchomości należy rozumieć nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym, jak również budynkiem wielorodzinnym lub gospodarczym  

2)   pod pojęciem tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub budynku (np. akt własności, umowa najmu, decyzja administracyjna, odpis z   księgi wieczystej, orzeczenie sądu itp.)  

-   w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania – aktualny (niestarszy niż 6   miesięcy) wypis z   rejestru gruntów i   budynków lub aktualny odpis z   księgi  wieczystej,  

-   w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności, spółdzielcze własnościowe prawo lokalowe) – odpis z   księgi wieczystej,  

-   w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie), stosowana umowa, a   w przypadku dożywocia - odpis z   księgi wieczystej,  

-   w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu prawnego do nieruchomości w   ewidencji gruntów i   budynków lub w   księdze wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o   stwierdzeniu nabycia spadku bądź prawomocne postanowienie sądu dotyczące spadku lub akt notarialny poświadczający dziedziczenie ustawowe lub testamentowe,  

3)   pod pojęciem likwidacji należy rozumieć rozebranie pokrycia z   elementów azbestowych przez uprawnioną jednostkę, transport odpadów przez wykonawcę posiadającego aktualne decyzje administracyjne zezwalające na transport materiałów niebezpiecznych do miejsca wskazanego w   karcie przekazania odpadu.  

4.   Dotacja jest udzielana na pokrycie poniesionych kosztów utylizacji odpadów zawierających azbest w   wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100) do każdej zdemontowanej/zutylizowanej tony odpadów.  

5.   Dotacji będą podlegały wydatki poniesione na następujące prace związane z   utylizacją odpadów azbestowych powstałych przy likwidacji pokrycia dachowego i/ lub elewacji:  

1)   rozebranie pokryć dachowych i/lub elewacji z   elementów azbestowo – cementowych,  

2)   zabezpieczenie odpadów azbestowych zgodnie z   obowiązującymi przepisami,  

3)   załadunek, transport i   składowanie odpadów,  

4)   odkurzanie powierzchni z   pyłów azbestowych.  

6.   Dotacja, o   której mowa w   punkcie 4   może być przyznana jeden raz dla danego budynku, przy czym dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał w   latach ubiegłych z   dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej.  

7.   Dotacja realizowana będzie zgodnie z   treścią projektu umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Siewierz a   Inwestorem – załącznik nr 2B.  

8.   Wnioski o   udzielenie dotacji będą rozpatrywane w   danym roku budżetowym według kolejności ich składania.  

9.   Celem ubiegania się o   dotację należy złożyć wniosek o   udzielenie dotacji - załącznik nr 2A wraz z   następującymi dokumentami (oryginały do wglądu):  

1)   potwierdzenie tytułu własności do nieruchomości,  

2)   rachunki lub faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki na prace wymienione w   pkt 5   niniejszego regulaminu, wystawione przez uprawnionego wykonawcę,  

3)   kopia karty przekazania odpadu zgodnie z   ustawą o   odpadach,  

4)   informacja o   wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone (zgodnie z   rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 23 października 2003 r. w   sprawie wymagań w   zakresie wykorzystywaniai przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i   oczyszczania instalacji lub urządzeń, w   których był lub jest wykorzystywany azbest - Dz. U. z   2003 r.  
Nr 192 , poz. 1876 z   poźn. zm.) - załącznik nr 2C,  

5)   kopia dowodu osobistego.  

10.   Wymogiem przyznania dotacji jest:  

-   niezaleganie przez Inwestora w   podatkach i   opłatach na rzecz Gminy Siewierz,  

-   posiadanie i   realizowanie umowy na odbiór odpadów komunalnych ze swojej nieruchomości.  

11.   Wnioski o   udzielenie dotacji będą przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  


Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XVI/139/12
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 24 stycznia 2012 r.
Zalacznik2A.pdf

Wniosek o   udzielenie dotacji celowej z   budżetu gminy na zadanie polegające na likwidacji pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest z   budynków na terenie Gminy Siewierz.  


Załącznik Nr 2B do Uchwały Nr XVI/139/12
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 24 stycznia 2012 r.
Zalacznik2B.pdf

Umowa o   udzielenie dotacji z   budżetu gminy na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest z   budynków na terenie Gminy Siewierz.  


Załącznik Nr 2C do Uchwały Nr XVI/139/12
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 24 stycznia 2012 r.
Zalacznik2C.pdf

INFORMACJA O   WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Arletta Bolesta

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »