| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 2 Wojewody Śląskiego

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Gminie Żory prowadzenia niektórych zadań z zakresu sprawowanej ochrony zabytków, zawarte przez Wojewodę Śląskiego z Gminą Żory, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Waldemara Socha

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) i art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)

Wojewoda Śląski, zwany dalej "Wojewodą" powierza Gminie Żory , zwanej dalej "Gminą"

działającej na podstawie art. 8 ust. 2-5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001, nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały nr 567/LII/10 Rady Miasta Żory dnia 30 września 2010 roku w sprawie powierzenia Gminie Żory prowadzenia niektórych zadań z zakresu sprawowanej ochrony zabytków przez Wojewodę Śląskiego.

§ 1. Przedmiot porozumienia stanowią następujące zadania Wojewody realizowane przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zwanego dalej "Wojewódzkim Konserwatorem":

z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami):

1. uzgadnianie pozwoleń na budowę i rozbiórkę w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów nie wpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, z wyłączeniem układów zieleni zabytkowej i stanowisk archeologicznych oraz obiektów stanowiących zabytki techniki (art. 39 ust.3),

2. uzgadnianie decyzji nakazujących właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę obiektu i uporządkowanie terenu oraz określających terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia w stosunku do nie użytkowanych lub niewykończonych obiektów nie nadających się do remontu, odbudowy lub wykończenia, niewpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie postanowień miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (art. 67 ust. 3),

„z ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami):

3. uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków z wyłączeniem układów zieleni zabytkowej, stanowisk archeologicznych oraz zabytków techniki (art. 53 ust. 4 pkt 2 i art. 64 ust. 1)”;

z Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami):

4. przedstawianie, w formie pisemnej, zaleceń konserwatorskich, określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku, w stosunku do obiektów objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także ujętych w gminnej ewidencji zabytków z wyłączeniem układów zieleni zabytkowej, stanowisk archeologicznych oraz zabytków techniki (art. 27),

5. prowadzenie badań zabytków lub przedmiotów posiadających cechy zabytków z wyjątkiem zabytków wpisanych do rejestru (art.29. ust.1),

6. przyjmowanie zawiadomień o odkryciu w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem oraz dokonywanie oględzin (art. 32 ust. 1 pkt 3 i ust. 3).

Powyższy zakres nie dotyczy inwestycji i obiektów stanowiących własność Gminy Żory i Skarbu Państwa.

§ 2. Zadania powierzone porozumieniem realizowane są z zachowaniem właściwości miejscowej Gminy.

§ 3. Do czasu założenia gminnej ewidencji zabytków zadanie wyszczególnione w § 1 realizowane będzie w odniesieniu do wykazu zabytków przekazanego przez Wojewódzkiego Konserwatora zgodnie z art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 18 marca 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 roku, nr 75, poz. 474).

§ 4. Porozumienie nie upoważnia Gminy do prowadzenia innych spraw związanych z ochroną obiektów i terenów wpisanych do rejestru zabytków.

§ 5. 1. Za prawidłowe wykonanie zadań, o których mowa w § 1 porozumienia, odpowiada Prezydent, w imieniu którego zadania i powierzone kompetencje w tym zakresie wykonuje Miejski Konserwator Zabytków, zwany dalej „Miejskim Konserwatorem”, którego kandydatura wymaga pisemnej akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora.

2. Miejski Konserwator ma obowiązek współdziałania z Wojewódzkim Konserwatorem i informowania go o wszelkich okolicznościach oraz działaniach mających wpływ na obiekty i tereny objęte ochroną konserwatorską na terenie gminy Żory.

§ 6. Wojewódzki Konserwator umożliwi Miejskiemu Konserwatorowi korzystanie z wszelkiej dokumentacji naukowej, konserwatorskiej i historycznej znajdującej się w zasobach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach.

§ 7. 1. Gmina umożliwi Wojewódzkiemu Konserwatorowi korzystanie z wszelkiej dokumentacji naukowej, konserwatorskiej i historycznej znajdującej się w jego posiadaniu.

2. Gmina udzieli niezbędnej pomocy Wojewódzkiemu Konserwatorowi w czynnościach mających na celu wydanie decyzji o wpisie do rejestru zabytków obiektów znajdujących się na jego terenie.

§ 8. 1. Zadania powierzone porozumieniem Gmina będzie realizowała nieodpłatnie.

2. Wojewódzki Konserwator będzie współfinansował, w miarę posiadanych środków, wykonanie niezbędnej dokumentacji konserwatorskiej, koniecznej do realizacji zadań Miejskiego Konserwatora przekazanych niniejszym porozumieniem.

§ 9. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony, z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze stron w formie pisemnej, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Zgodną wolą stron porozumienie może być rozwiązane w każdym czasie. Rozwiązanie to wymaga formy pisemnej.

3. Wojewodzie przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania porozumienia w przypadku wykonywania przez Powiat powierzonych zadań w sposób niezgodny z prawem lub postanowieniami niniejszego porozumienia.

§ 10. 1. Kontrolę realizacji zadań powierzonych porozumieniem sprawuje Wojewódzki Konserwator.

2. Kontrola wykonywana jest miedzy innymi poprzez:

a) okresowe i wyrywkowe sprawdzanie realizacji powierzonych zadań,

b) bieżący wgląd w dokumentację dotyczącą powierzonych zadań,

c) zatwierdzanie sprawozdań z realizacji powierzonych zadań.

§ 11. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 12. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 13. Porozumienie sporządzone zostało w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.

WOJEWODA ŚLĄSKI


Zygmunt Łukaszczyk

PREZYDENT MIASTA ŻORY


Waldemar Socha

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »