| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 2 Wojewody Śląskiego

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Gminie Żory prowadzenia niektórych zadań z zakresu sprawowanej ochrony zabytków, zawarte przez Wojewodę Śląskiego z Gminą Żory, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Waldemara Socha

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) i art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)

Wojewoda Śląski, zwany dalej "Wojewodą" powierza Gminie Żory , zwanej dalej "Gminą"

działającej na podstawie art. 8 ust. 2-5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001, nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały nr 567/LII/10 Rady Miasta Żory dnia 30 września 2010 roku w sprawie powierzenia Gminie Żory prowadzenia niektórych zadań z zakresu sprawowanej ochrony zabytków przez Wojewodę Śląskiego.

§ 1. Przedmiot porozumienia stanowią następujące zadania Wojewody realizowane przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zwanego dalej "Wojewódzkim Konserwatorem":

z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami):

1. uzgadnianie pozwoleń na budowę i rozbiórkę w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów nie wpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, z wyłączeniem układów zieleni zabytkowej i stanowisk archeologicznych oraz obiektów stanowiących zabytki techniki (art. 39 ust.3),

2. uzgadnianie decyzji nakazujących właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę obiektu i uporządkowanie terenu oraz określających terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia w stosunku do nie użytkowanych lub niewykończonych obiektów nie nadających się do remontu, odbudowy lub wykończenia, niewpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie postanowień miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (art. 67 ust. 3),

„z ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami):

3. uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków z wyłączeniem układów zieleni zabytkowej, stanowisk archeologicznych oraz zabytków techniki (art. 53 ust. 4 pkt 2 i art. 64 ust. 1)”;

z Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami):

4. przedstawianie, w formie pisemnej, zaleceń konserwatorskich, określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku, w stosunku do obiektów objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także ujętych w gminnej ewidencji zabytków z wyłączeniem układów zieleni zabytkowej, stanowisk archeologicznych oraz zabytków techniki (art. 27),

5. prowadzenie badań zabytków lub przedmiotów posiadających cechy zabytków z wyjątkiem zabytków wpisanych do rejestru (art.29. ust.1),

6. przyjmowanie zawiadomień o odkryciu w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem oraz dokonywanie oględzin (art. 32 ust. 1 pkt 3 i ust. 3).

Powyższy zakres nie dotyczy inwestycji i obiektów stanowiących własność Gminy Żory i Skarbu Państwa.

§ 2. Zadania powierzone porozumieniem realizowane są z zachowaniem właściwości miejscowej Gminy.

§ 3. Do czasu założenia gminnej ewidencji zabytków zadanie wyszczególnione w § 1 realizowane będzie w odniesieniu do wykazu zabytków przekazanego przez Wojewódzkiego Konserwatora zgodnie z art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 18 marca 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 roku, nr 75, poz. 474).

§ 4. Porozumienie nie upoważnia Gminy do prowadzenia innych spraw związanych z ochroną obiektów i terenów wpisanych do rejestru zabytków.

§ 5. 1. Za prawidłowe wykonanie zadań, o których mowa w § 1 porozumienia, odpowiada Prezydent, w imieniu którego zadania i powierzone kompetencje w tym zakresie wykonuje Miejski Konserwator Zabytków, zwany dalej „Miejskim Konserwatorem”, którego kandydatura wymaga pisemnej akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora.

2. Miejski Konserwator ma obowiązek współdziałania z Wojewódzkim Konserwatorem i informowania go o wszelkich okolicznościach oraz działaniach mających wpływ na obiekty i tereny objęte ochroną konserwatorską na terenie gminy Żory.

§ 6. Wojewódzki Konserwator umożliwi Miejskiemu Konserwatorowi korzystanie z wszelkiej dokumentacji naukowej, konserwatorskiej i historycznej znajdującej się w zasobach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach.

§ 7. 1. Gmina umożliwi Wojewódzkiemu Konserwatorowi korzystanie z wszelkiej dokumentacji naukowej, konserwatorskiej i historycznej znajdującej się w jego posiadaniu.

2. Gmina udzieli niezbędnej pomocy Wojewódzkiemu Konserwatorowi w czynnościach mających na celu wydanie decyzji o wpisie do rejestru zabytków obiektów znajdujących się na jego terenie.

§ 8. 1. Zadania powierzone porozumieniem Gmina będzie realizowała nieodpłatnie.

2. Wojewódzki Konserwator będzie współfinansował, w miarę posiadanych środków, wykonanie niezbędnej dokumentacji konserwatorskiej, koniecznej do realizacji zadań Miejskiego Konserwatora przekazanych niniejszym porozumieniem.

§ 9. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony, z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze stron w formie pisemnej, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Zgodną wolą stron porozumienie może być rozwiązane w każdym czasie. Rozwiązanie to wymaga formy pisemnej.

3. Wojewodzie przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania porozumienia w przypadku wykonywania przez Powiat powierzonych zadań w sposób niezgodny z prawem lub postanowieniami niniejszego porozumienia.

§ 10. 1. Kontrolę realizacji zadań powierzonych porozumieniem sprawuje Wojewódzki Konserwator.

2. Kontrola wykonywana jest miedzy innymi poprzez:

a) okresowe i wyrywkowe sprawdzanie realizacji powierzonych zadań,

b) bieżący wgląd w dokumentację dotyczącą powierzonych zadań,

c) zatwierdzanie sprawozdań z realizacji powierzonych zadań.

§ 11. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 12. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 13. Porozumienie sporządzone zostało w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.

WOJEWODA ŚLĄSKI


Zygmunt Łukaszczyk

PREZYDENT MIASTA ŻORY


Waldemar Socha

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »