| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/224/12 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/177/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Pszczyna obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych stałych, utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.), art. 6r.  
ust. 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach  
(tekst jednolity Dz. U. z   2005 r. Nr 236, poz. 2008 z   późn. zm.), art. 10 ust. 3   ustawy z   dnia 1   lipca 2011 r. o   zmianie ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) i   akceptacji mieszkańców gminy Pszczyna, wyrażonej w   przeprowadzonym w   dniu 12.11.2006 r. referendum lokalnym, dotyczącym przejęcia przez gminę Pszczyna obowiązków właścicieli nieruchomości w   zakresie wyposażenia nieruchomości w   urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych stałych, utrzymywanie tych urządzeń w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych, za odpłatnością w   wysokości ustalonej przez Radę, po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536)  

Rada Miejska w   Pszczynie uchwala, co następuje:  

§   1.   W Uchwale nr XVII/177/07 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 20 grudnia 2007 r.  
(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 23 z   2008 r. poz. 549 z   11.02.2008 r. zmienionej Uchwałą Nr XIX/203/08 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 31 stycznia 2008 r. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 46 z   2008 r. poz. 993 z   13.03.2008 r., Uchwałą Nr XXXII/369/09 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 12 lutego 2009 r.  
Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 33 z   2009 r. poz. 768 z   26.02.2009 r., Uchwałą Nr XLV/515/10 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 11 lutego 2010 r. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 41 z   2010 r. poz. 599 z   10.03.2010 r. oraz Uchwałą Nr VI/45/11 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 24 lutego 2011 r. Dz. Urz. Woj. Śl.  
Nr 59 z   2011 r. poz. 1087 z   17.03.2011 r.) zmienia się § 2   ust. 1, który otrzymuje brzmienie:  
  § 2.1. Wysokość stawki zryczałtowanej miesięcznej opłaty za przejęcie obowiązków,  
o których mowa w   § 1, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości wynosi 7,75 zł  
od mieszkańca nieruchomości.    

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.  

§   3.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązywania od dnia 1   maja 2012 r.  

2.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w   Pszczynie, umieszczenie jej treści w   Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w   Pszczynie oraz opublikowanie w   lokalnej prasie.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka


 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Gąsecka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »