| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/224/12 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/177/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Pszczyna obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych stałych, utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.), art. 6r.  
ust. 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach  
(tekst jednolity Dz. U. z   2005 r. Nr 236, poz. 2008 z   późn. zm.), art. 10 ust. 3   ustawy z   dnia 1   lipca 2011 r. o   zmianie ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) i   akceptacji mieszkańców gminy Pszczyna, wyrażonej w   przeprowadzonym w   dniu 12.11.2006 r. referendum lokalnym, dotyczącym przejęcia przez gminę Pszczyna obowiązków właścicieli nieruchomości w   zakresie wyposażenia nieruchomości w   urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych stałych, utrzymywanie tych urządzeń w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych, za odpłatnością w   wysokości ustalonej przez Radę, po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536)  

Rada Miejska w   Pszczynie uchwala, co następuje:  

§   1.   W Uchwale nr XVII/177/07 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 20 grudnia 2007 r.  
(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 23 z   2008 r. poz. 549 z   11.02.2008 r. zmienionej Uchwałą Nr XIX/203/08 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 31 stycznia 2008 r. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 46 z   2008 r. poz. 993 z   13.03.2008 r., Uchwałą Nr XXXII/369/09 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 12 lutego 2009 r.  
Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 33 z   2009 r. poz. 768 z   26.02.2009 r., Uchwałą Nr XLV/515/10 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 11 lutego 2010 r. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 41 z   2010 r. poz. 599 z   10.03.2010 r. oraz Uchwałą Nr VI/45/11 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 24 lutego 2011 r. Dz. Urz. Woj. Śl.  
Nr 59 z   2011 r. poz. 1087 z   17.03.2011 r.) zmienia się § 2   ust. 1, który otrzymuje brzmienie:  
  § 2.1. Wysokość stawki zryczałtowanej miesięcznej opłaty za przejęcie obowiązków,  
o których mowa w   § 1, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości wynosi 7,75 zł  
od mieszkańca nieruchomości.    

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.  

§   3.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązywania od dnia 1   maja 2012 r.  

2.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w   Pszczynie, umieszczenie jej treści w   Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w   Pszczynie oraz opublikowanie w   lokalnej prasie.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka


 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »