| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/113/11 Rady Gminy Koszarawa

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koszarawa na rok 2012


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, i pkt 10 oraz art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212 , 222, 239, 258 ,264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590)
Rada Gminy Koszarawa Uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 8.627.771,19-zł. (zgodnie z załącznikiem nr .1).
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) Dochody bieżące w wysokości 7.322.029,88- zł.
2) Dochody majątkowe w wysokości 1.305.741,31,- zł. W szczególności: - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej /EFRR/, (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) zł.1.305.741,31.(zał.nr 14)
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 9.272.289,19 zł.(zgodnie z załącznikiem nr. 2).
2. Na wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się kwotę na : 2.1 Wydatki bieżące w wysokości 6.732.278,97- zł w szczególności na:
1) Wydatki jednostek budżetowych 4.139.678,58,- zł W tym na:
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.949.782,-zł
b) Pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.189.896,58zł
2) Dotacje na zadania bieżące 1.273.360,-zł. (zgodnie z załącznikiem nr 10 )
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 916.031,49 zł.
4) Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym kwotę 321.208,90,- zł
5) Wydatki na obsługę długu kwotę 82.000,- zł.                                                                                                      2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 2.540.010,22- zł. W szczególności na: Inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 2.540.010,22,- zł. (zgodnie z załącznikiem nr 3.) w tym na:
a) Programy finansowane z udziałem środków , pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z (EFRR) i, (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 1.554.893,25 Zał.Nr 14.
§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 644.518,- zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w banku krajowym.
§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodu budżetu w wysokości 1.040.000,00
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 395.482,00, z następujących tytułów:
a) Spłata zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW, w kwocie 48.018,00 zł.
b) Spłaty zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 347.464,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 5. Ustala się:
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 725.250,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań gminy w kwocie 105.994,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 .
3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych w kwocie 3.700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 6. Ustala się:
a) Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 51.525,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.
b) Wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 51.525,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 7. Ustala się:
a) Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 321.208,90 zł. (Kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 321.208,90 zł.)
§ 8. Ustala się:
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 229.069,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 10. Ustala się:
1. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową w kwocie 102.747,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy na łączna kwotę 25.000,- zł. W tym:
1. Ogólną w wysokości 9.200 zł
2. Celowe w wysokości 15.800,- zł W tym na:
a) Realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 15.800,- zł.
§ 12. Ustala się limity z zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:
1. Pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 250.000,00 zł.
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 644.518 ,00zł.
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek 48.018,00zł i kredytów w wysokości 347.464,00 zł.
4. Na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 1.219.965,92 zł.
§ 13. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do :
1. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych , oraz w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. Dokonywania zmian wydatków bieżących i majątkowych oraz w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków majątkowych.
4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w planie rachunku dochodów i wydatków jednostek , o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniach miedzy paragrafami.
§ 15. Środki przekazane przez Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy podlegają wznowieniu w zakresie wydatków poniesionych na zatrudnienie robót interwencyjnych i publicznych.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 17. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminy( tablica ogłoszeń) .
Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Czesław Majdak
 
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/113/11
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1 dochody
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVII/113/11
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2 wydatki
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVII/113/11
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik nr 3 wydatki majątkowe
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVII/113/11
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

załącznik nr 4 zestawienie przychodów i rozchodów
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVII/113/11
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

załącznik nr 5 plan dochodów i wydatków NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2012 ROK
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XVII/113/11
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

załącznik nr 6 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY KOSZARAWA W 2012 ROKU
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XVII/113/11
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

załącznik nr 7 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2012 ROKU
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XVII/113/11
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

załącznik nr 8 DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2012 ROKU
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XVII/113/11
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

załacznik nr 9 WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY KOSZARAWA W 2012 ROK
Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XVII/113/11
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

załącznik nr 10 Dotacje udzielone z budżetu gminy Koszarawa w roku 2012 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XVII/113/11
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

załącznik nr 11 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XVII/113/11
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik nr 12 Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012r
Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XVII/113/11
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik13.pdf

zalącznik nr 13 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012.
Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XVII/113/11
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik14.pdf

załącznik nr 14 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1, pkt 2 i 3 uofp w roku 2012 i latach następnych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »