| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr SI.031.2.2012 Wójta Gminy Rudnik; Zarządu Powiatu Raciborskiego

z dnia 5 marca 2012r.

w przedmiocie powierzenia Gminie Rudnik prowadzenia zadania p.n.: "Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 3514S i nr 3523S" obejmującego wymianę nawierzchni jezdni

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XVI/176/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Rudnik realizacji zadania pn.: „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 3514S i nr 3523S", zostało zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Rudnik prowadzenia zadania p.n.: „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 3514S i nr 3523S" obejmującego wymianę nawierzchni jezdni (z wyłączeniem części jezdni przewidzianej do wykonania w ramach robót odtworzeniowych objętych umową na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik) następujących dróg powiatowych:

1)3514S na odcinku od parkingu przy Urzędzie Gminy Rudnik do skrzyżowania z drogą nr 688002S,

2)3523S na odcinku od skrzyżowania z ul. Kozielską do skrzyżowania z ul. Pawłowską.

§ 2. 1. Szacunkowy koszt zadania, stanowiącego przedmiot porozumienia, wynosi 300 000,00 zł.

2. Powiat Raciborski przeznacza na realizację zadania stanowiącego przedmiot porozumienia dotację w kwocie 300 000,00 zł.

§ 3. 1. Gmina Rudnik przeprowadzi wymaganą procedurę przetargową celem wyłonienia wykonawcy zadania.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, w części dotyczącej opisu technicznego przedmiotu zamówienia, zostanie przedłożona do uzgodnienia Powiatowemu Zarządowi Dróg w Raciborzu. Nie zgłoszenie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu uwag w terminie 14 dni od przedłożenia SIWZ traktowane będzie jako uzgodnione.

3. Gmina Rudnik zawrze umowę z wykonawcą zadania.

4. Gmina Rudnik niezwłocznie powiadomi Powiat Raciborski o zawarciu umowy z wykonawcą oraz o koszcie zadania wynikającym z umowy.

5. Nadzór nad realizacją zadania, o którym mowa w § 1, sprawował będzie w imieniu Powiatu Raciborskiego przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu.

6. Gmina Rudnik powiadomi przedstawiciela Powiatowego Zarządu Dróg o terminie rozpoczęcia robót i odbiorze końcowym zadania, stanowiącym przedmiot porozumienia.

§ 4. 1. Środki finansowe określone w § 2 ust. 2 zostaną uruchomione w terminie 14 dni od daty wykonania i odebrania całości zadania, na pisemny wniosek Wójta Gminy Rudnik, na wskazany w tym wniosku rachunek bankowy Gminy Rudnik.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu odbioru końcowego zadania dokonanym z udziałem przedstawiciela Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu oraz faktur.

§ 5. 1. Rozliczenie dotacji, o której mowa w § 2 ust. 2, Gmina Rudnik dokona w terminie do 10.12.2012 r., poprzez przedstawienie potwierdzonej kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego zrealizowanych robót.

2. Środki niewykorzystane podlegają zwrotowi do budżetu Powiatu Raciborskiego w ciągu 7 dni od daty wygaśnięcia porozumienia.

3. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2, Powiatowi Raciborskiemu przysługują odsetki naliczone zgodnie z przepisami o finansach publicznych, dotyczącymi zwrotu dotacji.

4. Środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem zostaną zwrócone na konto Starostwa Powiatowego w Raciborzu niezwłocznie od daty stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania. Środki należy przekazać wraz z odsetkami naliczonymi od dnia otrzymania dotacji, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, dotyczącymi zwrotu dotacji.

§ 6. Porozumienie zawiera się na okres do 10.12.2012 roku (wliczając w to okres rozliczeniowy).

§ 7. Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Powiatu Raciborskiego.

§ 9. Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 10. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
za Powiat Raciborski


Starosta


Adam Hajduk


Członek Zarządu


Józef Stukator
za Gminę Rudnik


Wójt Gminy Rudnik


Alojzy Pieruszka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »