| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/86/12 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 19 stycznia 2012r.

w sprawie szczegółowych warunków umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) oraz art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Powiatu, po zaopiniowaniu przez Komisję Społeczną, Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej, Komisję Budżetu i Finansów oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
uchwala:

§ 1.

Uchwała reguluje szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 2.

1. Odstępuje się od ustalenia opłaty osobom, o których mowa w § 1 w przypadku, gdy:

1) dochód na osobę w rodzinie lub dla osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej,

2) rodzice biologiczni płacą na dziecko alimenty zasądzone przez sąd lub ustalone w drodze ugody sądowej lub alimenty dobrowolnie ustalone w drodze ugody,

3) nieznane jest miejsce pobytu rodzica, i przy dochowaniu należytej staranności nie jest możliwe jego ustalenie.

2. Odstąpienie od ustalenia opłaty może nastąpić w przypadku występowania trudnej sytuacji materialnej rodziny i występowania co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności:

1) niepełnosprawność w rodzinie prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe,

2) długotrwała lub ciężka choroba udokumentowana medycznie, w tym zdiagnozowane zaburzenia psychiczne,

3) niepełnoletność rodzica biologicznego zobowiązanego do ponoszenia odpłatności i pozostającego na utrzymaniu rodziców,

4) kontynuowanie nauki w szkole rozpoczętej przez rodzica biologicznego przed osiągnięciem przez niego pełnoletniości,

5) ciąża lub samotne rodzicielstwo rodzica biologicznego,

6) rodzice biologiczni nie osiągają żadnego własnego dochodu i pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą posiadającą własne źródło dochodu,

7) ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w instytucjonalnej formie całodobowej opieki,

8) pobyt rodzica biologicznego w areszcie śledczym lub zakładzie karnym.

§ 3.

Umarza się w całości należność główną wraz z odsetkami i kosztami jej dochodzenia w razie śmierci osoby zobowiązanej do opłaty.

§ 4.

1. Odracza się termin płatności lub rozłożenie płatności na raty albo umorzenie w całości lub w części nieuiszczonej opłaty w przypadkach uzasadnionych trudną sytuacją materialną rodziny, gdy jednocześnie zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) w sytuacji powrotu dziecka z pieczy zastępczej do środowiska rodziny biologicznej zobowiązanej decyzją administracyjną do ponoszenia odpłatności za pobyt tego dziecka w zastępczych formach opieki,

2) wystąpienia zdarzenia losowego o charakterze trwałym lub długotrwałym powodującego znaczące pogorszenie sytuacji rodziny.

3) gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

4) gdy po uregulowaniu opłaty dochód w rodzinie jest niższy niż 150% dochodu ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

2. Umorzenie należności głównej jest równoznaczne z umorzeniem związanych z tą należnością odsetek i kosztów jej dochodzenia.

3. Nieuiszczenie opłaty w odroczonym terminie lub nieuiszczenie kolejnych 2 rat opłaty rozłożonej na raty powoduje po stronie zobowiązanego obowiązek zapłaty w całości opłaty wraz z odsetkami za zwłokę począwszy od dnia wymagalności opłaty.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Tracą moc:

1. Uchwała Nr XXIII/99/04 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców biologicznych z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz pełnoletniego wychowanka kontynuującego naukę pozostającego w rodzinie, która sprawowała funkcję rodziny zastępczej.

2. Uchwała Nr XLIII/172/10 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/99/04 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców biologicznych z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz pełnoletniego wychowanka kontynuującego naukę pozostającego w rodzinie, która sprawowała funkcję rodziny zastępczej.

3. Uchwała Nr XXVI/125/08 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Berger

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »