| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/86/12 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 19 stycznia 2012r.

w sprawie szczegółowych warunków umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) oraz art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Powiatu, po zaopiniowaniu przez Komisję Społeczną, Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej, Komisję Budżetu i Finansów oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
uchwala:

§ 1.

Uchwała reguluje szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 2.

1. Odstępuje się od ustalenia opłaty osobom, o których mowa w § 1 w przypadku, gdy:

1) dochód na osobę w rodzinie lub dla osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej,

2) rodzice biologiczni płacą na dziecko alimenty zasądzone przez sąd lub ustalone w drodze ugody sądowej lub alimenty dobrowolnie ustalone w drodze ugody,

3) nieznane jest miejsce pobytu rodzica, i przy dochowaniu należytej staranności nie jest możliwe jego ustalenie.

2. Odstąpienie od ustalenia opłaty może nastąpić w przypadku występowania trudnej sytuacji materialnej rodziny i występowania co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności:

1) niepełnosprawność w rodzinie prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe,

2) długotrwała lub ciężka choroba udokumentowana medycznie, w tym zdiagnozowane zaburzenia psychiczne,

3) niepełnoletność rodzica biologicznego zobowiązanego do ponoszenia odpłatności i pozostającego na utrzymaniu rodziców,

4) kontynuowanie nauki w szkole rozpoczętej przez rodzica biologicznego przed osiągnięciem przez niego pełnoletniości,

5) ciąża lub samotne rodzicielstwo rodzica biologicznego,

6) rodzice biologiczni nie osiągają żadnego własnego dochodu i pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą posiadającą własne źródło dochodu,

7) ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w instytucjonalnej formie całodobowej opieki,

8) pobyt rodzica biologicznego w areszcie śledczym lub zakładzie karnym.

§ 3.

Umarza się w całości należność główną wraz z odsetkami i kosztami jej dochodzenia w razie śmierci osoby zobowiązanej do opłaty.

§ 4.

1. Odracza się termin płatności lub rozłożenie płatności na raty albo umorzenie w całości lub w części nieuiszczonej opłaty w przypadkach uzasadnionych trudną sytuacją materialną rodziny, gdy jednocześnie zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) w sytuacji powrotu dziecka z pieczy zastępczej do środowiska rodziny biologicznej zobowiązanej decyzją administracyjną do ponoszenia odpłatności za pobyt tego dziecka w zastępczych formach opieki,

2) wystąpienia zdarzenia losowego o charakterze trwałym lub długotrwałym powodującego znaczące pogorszenie sytuacji rodziny.

3) gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

4) gdy po uregulowaniu opłaty dochód w rodzinie jest niższy niż 150% dochodu ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

2. Umorzenie należności głównej jest równoznaczne z umorzeniem związanych z tą należnością odsetek i kosztów jej dochodzenia.

3. Nieuiszczenie opłaty w odroczonym terminie lub nieuiszczenie kolejnych 2 rat opłaty rozłożonej na raty powoduje po stronie zobowiązanego obowiązek zapłaty w całości opłaty wraz z odsetkami za zwłokę począwszy od dnia wymagalności opłaty.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Tracą moc:

1. Uchwała Nr XXIII/99/04 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców biologicznych z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz pełnoletniego wychowanka kontynuującego naukę pozostającego w rodzinie, która sprawowała funkcję rodziny zastępczej.

2. Uchwała Nr XLIII/172/10 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/99/04 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców biologicznych z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz pełnoletniego wychowanka kontynuującego naukę pozostającego w rodzinie, która sprawowała funkcję rodziny zastępczej.

3. Uchwała Nr XXVI/125/08 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Berger

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Jaśkowiak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »