| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/184/2012 Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 lutego 2012r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 1, art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm.), art. 400 a   ust. 1   pkt 21, art. 403 ust. 2   i ust. 4- 5   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z   2008 r., Nr 25, poz. 150, z   późn. zm)  

Rada Miasta Ustroń uchwala:  

§   1.  

Koszty inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródła ciepła w   budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń mogą być dofinansowane z   budżetu Miasta Ustroń, zgodnie z   zasadami określonymi w   niniejszej uchwale.  

§   2.  

Zasady udzielenia i   rozliczenia dotacji określa "Regulamin udzielenia dotacji ze środków budżetu Miasta Ustroń na wymianę źródeł ciepła w   budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń" będący załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Ustroń  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Stanisław   Malina

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVII/184/2012    
Rady Miasta Ustroń    
z dnia 28 lutego 2012 r.  
 

"Regulamin udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Ustroń na wymianę źródeł ciepła w   budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń"  

I.   Postanowienie wstępne.  

§   1.  

Ilekroć w   niniejszej uchwale jest mowa o   :  

1)   Budynku mieszkalnym jednorodzinnym   - rozumie się przez to budynek wolnostojący albo budynek w   zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w   którym dopuszcza się wydzielenie lokali mieszkalnych.  

2)   Instalacji kolektorów słonecznych   – odnawialne źródło energii przeznaczone do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.  

3)   Inwestorze   - rozumie się przez to osobę fizyczną, właściciela   budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Miasta Ustroń.  

4)   Nowym źródle ciepła   - rozumie się przez to ekologiczne i     wysokosprawne źródło ciepłaposiadające znak efektywności energetycznej takie jak: kocioł węglowy retortowy, posiadający aktualne świadectwo na „znak bezpieczeństwa ekologicznego" (wydane przez laboratorium badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji), dopuszczony do obrotu handlowego w   kraju,   kocioł gazowy, kolektor słoneczny.  

5)   Programie   - rozumie się przez to Program ograniczenia niskiej emisji w   budynkachmieszkalnych jednorodzinnych dla Miasta Ustroń  

6)   Starym źródle ciepła -   rozumie się przez to niskowydajny i   nieekologiczny kocioł na paliwo stałe centralnego ogrzewania oraz inne źródła ciepła z   możliwością spalania odpadów stałych lub kocioł gazowy o   niskiej sprawności i   złym stanie technicznym  

7)   Urzędzie   Miasta- rozumie się przez to Urząd Miasta Ustroń.  

8)   Wykonawcy   - rozumie się przez to przedsiębiorcę dokonującego wymiany źródła ciepła, lub instalacji kolektorów słonecznych.  

II.   Kryteria wyboru inwestycji do wsparcia w   formie dotacji celowej  

§   2.  

1.   Regulamin określa zasady przyznawania dotacji dla inwestycji w   zakresie wymiany źródeł ciepła, polegających na zainstalowaniu w   miejsce dotychczasowego starego źródła ciepła, nowego źródła ciepła zabudowanego w   sposób trwały oraz instalacji kolektorów słonecznych w   ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Ustroń.  

2.   Warunkiem uzyskania dotacji jest rzeczywiste ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez likwidację w   budynku lub w   lokalu starego źródła ciepła i   zainstalowanie nowego źródła ciepła.  

3.   W celu uzyskania dotacji, inwestor zobowiązany jest wymienić stare źródło ciepła na nowe źródło ciepła zgodnie z   warunkami niniejszego Regulaminu.  

4.   Dotacja nie obejmuje kosztów zakupu i   montażu przenośnych urządzeń grzewczych np.termowentylatorów, grzejników olejowych, grzejników na propanbutan, elektrycznych podgrzewaczy wody oraz pieców kuchennych itp.  

5.   Nowe źródło ciepła musi spełniać następujące wymagania:  

1)   posiadać aktualny certyfikat energetyczno – emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium,  

2)   posiadać konstrukcję uniemożliwiającą spalanie stałych odpadów komunalnych.  

6.   Dotację, o   której mowa w   niniejszym Regulaminie, przyznaje się tylko raz dla danego obiektu: budynku lub lokalu.  

III.   Tryb postępowania w   sprawie udzielenia dotacji celowej.  

§   3.  

1.   Inwestor w   celu uzyskania dotacji dla inwestycji ze środków budżetu Miasta Ustroń, składa w   Urzędzie Miasta wniosek, wraz z   załącznikami wymienionymi w   ust. 11.  

2.   Inwestor jest zobowiązany złożyć wniosek o   przyznanie dotacji w   terminie wyznaczonym przez Burmistrza Miasta Ustroń w   drodze obwieszczeń w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

3.   Kompletne wnioski, właściwie wypełnione i   zawierające wszystkie niezbędne załączniki będą rozpatrywane według kolejności określonej w   ust. 5   i 6, aż do wyczerpania posiadanych na ten cel środków finansowych w   danym roku budżetowym.  

4.   Niekompletne wnioski podlegają rozpatrzeniu po uzupełnieniu braków.  

5.   Wnioski będą rozpatrywane w   kolejności podanej w   poniższych punktach, która odzwierciedla spełnianie kryterium ekologicznego z   zastrzeżeniem ust.6:  

1)   wymiana starego kotła węglowego na nowy kocioł gazowy,  

2)   wymiana starego kotła gazowego na nowy kocioł gazowy,  

3)   wymiana starego kotła węglowego na nowy kocioł węglowy retortowy.  

6.   W przypadku gdy kwota przeznaczona na udzielenie dotacji nie jest wystarczająca z   uwagi na zbyt dużą ilość złożonych wniosków o   przyznanie dotacji, wnioski będą rozpatrywane według daty wpływu do Urzędu Miasta przy zastosowaniu kolejności określonej w   ust.5  

7.   W przypadku wniosków o   dotację na instalację kolektorów słonecznych wnioski będą rozpatrywane według daty wpływu do Urzędu Miasta.  

8.   Wysokość udzielonych dotacji na instalację kolektorów słonecznych, o   których mowa ust. 7   nie może przekroczyć 10 % kwoty dotacji w   danym roku kalendarzowym na wymianę źródeł ciepła w   budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń.  

9.   W przypadku rezygnacji Inwestora zakwalifikowanego do udzielenia dotacji, dotacja może zostać przyznana kolejnemu Inwestorowi spełniającemu warunki do udzielenia dotacji.  

10.   Pozytywnie rozpatrzony wniosek stanowi podstawę do zawarcia z   Inwestorem umowyo udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Ustroń.  

11.   Do wniosku o   udzielenie dotacji Inwestor jest obowiązany dołączyć:  

1)   dokument poświadczający, że jest właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu (w   szczególności odpis z   księgi wieczystej nieruchomości lub umowę przeniesienia własności), w   przypadku nieujawnienia budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu w   księdze wieczystej lub w   umowie przeniesienia własności - oświadczenie, że nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym lub lokalem,  

2)   oświadczenie, że posiada obowiązującą umowę na odbiór odpadów komunalnych wraz z   dokumentami potwierdzającymi ich odbiór .  

12.   Po zrealizowaniu inwestycji, celem wypłaty dotacji ze środków budżetu Miasta Ustroń Inwestor   przedkłada w   Urzędzie Miasta następujące dokumenty:  

1)   oryginał faktury VAT lub rachunku (z   datą wystawienia po podpisaniu umowy o   udzielenie dotacji) na zakup i   zainstalowanie nowego źródła ciepła, która po odnotowaniu na niej wysokości przyznanej dotacji podlega zwrotowi,  

2)   dokument potwierdzający demontaż i   przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji, wystawiony   przez uprawnionego przedsiębiorcę,  

3)   oświadczenie, że posiada obowiązującą umowę na odbiór odpadów komunalnych wraz z   dokumentami potwierdzającymi ich odbiór.  

13.   Oprócz załączników wymienionych w     ust. 12, należy dołączyć następujące dokumentyw zależności od zrealizowanej inwestycji:  

1)   inwestycja polegająca na modernizacji źródła ciepła z   ogrzewania węglowego na kocioł węglowo - retortowy:  

a)   Urządzenie winno posiadać oznakowanie potwierdzające zgodność wyrobuz zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z   ustawą z   dnia 30.08.2002 r. o   systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. nr 138 poz. 935)  

b)   certyfikat energetyczno – emisyjny "znak bezpieczeństwa ekologicznego" wydany przez akredytowane laboratorium, potwierdzający spełnienie następujących kryteriów: emisja zanieczyszczeń na poziomie: CO ≤ 3000 mg/m 3   , SO 2   ≤ 1000 mg/m 3   , NO 2   ≤ 600 mg/m 3   , pył ≤ 100 mg/m 3   , zanieczyszczenia organiczne TOC ≤ 100 mg/m 3   , 16 WWA wg EPA ≤ 5   mg/m 3   , B(a)P ≤ 100 µg/m 3   , sprawność cieplna ≥ 78%  

c)                 opinię kominiarską  

d)   protokół odbioru wystawiony przez wykonawcę montażu ogrzewania węglowego;  

2)   inwestycja polegająca na modernizacji źródła ciepła z   ogrzewania gazowego na kocioł gazowy:  

a)   kopię potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w   Cieszynie zgłoszenia prac związanych z   przebudową istniejącej wewnętrznej instalacji gazowej w   przypadku podłączenia kotła gazowego do tej instalacji, jeśli instalacja ta wymagała przebudowy, a   w przypadku  

b)   braku konieczności przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej oświadczenie wykonawcy o   podłączeniu kotła gazowego do istniejącej już instalacji  

c)   urządzenie winno posiadać oznakowanie potwierdzające zgodność wyrobuz zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z   ustawą z   dnia 30.08.2002 r. o   systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. nr 138 poz. 935)  

d)   protokół odbioru instalacji sporządzony przez osobę ze stosownymi uprawnieniami,  

e)   opinię kominiarską,  

f)   umowę dostawy gazu ziemnego.  

3)   inwestycja polegająca na modernizacji źródła ciepła z   ogrzewania węglowego na kocioł gazowy:  

a)   pozwolenie na budowę lub przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej wydane przez Starostę Cieszyńskiego,  

a w   przypadku  

b)   braku konieczności przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej oświadczenie wykonawcy o   podłączeniu kotła gazowego do istniejącej już instalacji,  

c)   urządzenie winno posiadać oznakowanie potwierdzające zgodność wyrobuz zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z   ustawą z   dnia 30.08.2002 r. o   systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. nr 138 poz. 935).  

d)   protokół odbioru instalacji sporządzony przez osobę ze stosownymi uprawnieniami,  

e)   opinię kominiarską,  

f)   umowę dostawy gazu ziemnego;  

4)   inwestycja polegająca na instalacji kolektorów słonecznych:  

a)   informację o   nie zgłoszeniu sprzeciwu przez Starostę Cieszyńskiego w   sprawie przyjęcia zgłoszenia robót w   przypadku zabudowy na obiektach budowlanych kolektorów słonecznych o   wysokości przekraczającej 3   m, bądź oświadczenie wykonawcy robót o   tym, że kolektory słoneczne zabudowane na obiekcie budowlanym nie będą przekraczały 3   metrów wysokości  

b)   protokół odbioru instalacji wystawiony przez wykonawcę prac montażowych  

c)   oświadczenie wykonawcy robót o   powiązaniu zamontowanych kolektorów słonecznych z   nowym źródłem ciepła w   przypadku gdy instalacja kolektorów słonecznych następuje łącznie z   wymianą starego źródła ciepła na nowe bardziej ekologiczne.  

IV Sposób rozliczenia dotacji celowej  

§   4.  

1.   Rozliczenie dotacji celowej odbywa się na podstawie umowy, o   której mowa w   §   3ust. 10.  

2.   Dotacja przekazywana będzie w   formie zwrotu inwestorowi części poniesionychi udokumentowanych kosztów inwestycji po jej zakończeniu oraz przedłożeniu przez Inwestora dokumentów wymienionych w   § 3   ust. 12 i   13.  

3.   W każdym roku kalendarzowym na dotację inwestycji przeznacza się kwotę, której wysokość ustalana jest w   uchwale budżetowej Miasta Ustroń.  

4.   Kwota dotacji wyliczana jest na podstawie przedstawionej przez inwestora faktury (rachunku) za wykonanie prac, o   których mowa w   § 2   ust. 1   i stanowi do 60 % łącznej wysokości poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 7200,00 zł w   przypadku wymiany na nowe źródło ciepła i   nie więcej niż 9000,00 zł w   przypadku instalacji kolektorów słonecznych.  

§   5.  

Przed dokonaniem wypłaty kwoty dotacji, inwestor zobowiązany jest do umożliwienia upoważnionym osobom przeprowadzenia kontroli na terenie swojej nieruchomości w   zakresie wszelkich danych objętych wnioskiem, w   tym wykonania prac związanych z   wymianą urządzenia grzewczego lub instalacji kolektorów słonecznych.  

V.   Postanowienia końcowe.  

§   6.  

Dotacja podlega zwrotowi wraz z   ustawowymi odsetkami, jeżeli w   okresie 5   lat od wykonania inwestycji (odbiór robót) inwestor usunie (zdemontuje lub odłączy) nowe źródło ciepła lub zaprzestanie korzystania z   paliw ekologicznych właściwych dla nowego źródła ciepła i   powróci do ogrzewania paliwem w   poprzednim systemie.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »