| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/154/2012 Rady Powiatu Żywieckiego

z dnia 27 lutego 2012r.

w sprawie nadania Statutu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowot w Żywcu, ul. Sienkiewicza 52

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn.zm), art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.)

Rada Powiatu w Żywcu
uchwala co następuje:

§ 1.

Nadaje się Statut Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, ul. Sienkiewicza 52, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Tracą moc uchwały:

1) Uchwała Nr XXIII/194/08 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, ul. Sienkiewicza 52

2) Uchwała Nr XXXI/289/09 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 23 lutego 2009 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, ul. Sienkiewicza 52

3) Uchwała Nr XLIII/400/2010 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, ul. Sienkiewicza 52

4) Uchwała Nr XLIX/448/2010 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 25 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Sienkiewicza 52

5) Uchwała Nr V/48/2011 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, ul. Sienkiewicza 52

6) Uchwała Nr VI/61/2011 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Sienkiewicza 52

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Jan Jafernik


Załącznik do Uchwały Nr XV/154/2012
Rady Powiatu Żywieckiego
z dnia 27 lutego 2012 r.

STATUT ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻYWCU Ul. Sienkiewicza 52

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, posługujący się skróconą nazwą "ZZOZ w Żywcu" zwany dalej "Zespołem" jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.).

2. Zespół jest samodzielnym publicznym zespołem zakładów opieki zdrowotnej, posiadającym wyodrębniony zespół osób i środków majątkowych, utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.

3. Podmiotem tworzącym niniejszy Zespół jest Rada Powiatu w Żywcu.

4. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje podmiot tworzący.

5. Zespół posiada osobowość prawną.

6. Zespół działa w oparciu o:

a/ Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) zwaną w treści Statutu "Ustawą"

b/ Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

c/ Decyzję Wojewody Bielskiego nr 29/7/94 z dnia 19 marca 1994 o wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej mających siedzibę na terenie województwa bielskiego.

d/ Zarządzenie Wojewody Bielskiego nr 91/96 z dnia 25 czerwca 1996 w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

e/ niniejszy Statut.

g/ Decyzję Wojewody Śląskiego Nr 24-02217 z dnia 28 czerwca 2002 r. o wpisie Zakładu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.

h/ Postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie Zakładu do KRS - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Rozdział 2.
Siedziba i obszar działania

§ 2.

1. Siedzibą Zespołu jest Żywiec (34 - 300), ul. Sienkiewicza 52.

2. Zespół obejmuje swoim działaniem województwo śląskie oraz świadczy usługi dla pacjentów z innego terenu działania zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującym prawem.

3. Zasada określona w ust. 2 nie ogranicza możliwości działania Zespołu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 3.
Cele i zadania Zespołu, rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

§ 3.

Celem działania Zespołu jest:

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu chorób; promocję i edukację zdrowotną.

2. Realizowanie zadań z zakresu medycyny pracy.

§ 4.

1. Do zadań Zespołu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1) Lecznictwa stacjonarnego:

- Chorób Wewnętrznych;

- Ginekologii i Położnictwa;

- Chorób Dziecięcych;

- Chirurgii Ogólnej;

- Chirurgii Urazowo

- Ortopedycznej;

- Neonatologii;

- Anestezjologii i Intensywnej Terapii;

- Rehabilitacji

2) Lecznictwa specjalistycznego:

- Ginekologii:

- Preluksacji;

- Chirurgii;

- Ortopedii;

- Neurologii;

- Rehabilitacji;

3) Medycyny Pracy;

4) Badania kierowców i kandydatów na kierowców;

5) Higieny szkolnej;

6) Zakładu opiekuńczo - leczniczego;

7) Pomocy doraźnej (zespoły ratownictwa medycznego specjalistyczne i podstawowe);

8) Transportu sanitarnego;

9) Diagnostyki medycznej;

- analityka laboratoryjna,

- badania diagnostyczne (RTG, USG, Endoskopia, EEG, EKG ),

10) Realizacji zadań obronnych w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny;

11) Promocji zdrowia;

12) Opiniowania i orzekania o stanie zdrowia, w tym o czasowej niezdolności do pracy.

2. Oprócz zadań określonych w pkt. 1 Zespół realizuje następujące zadania :

1) organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz dokształcanie pracowników medycznych, uczestniczenie w przygotowywaniu do wykonywania zawodu medycznego, a także kształcenie tych osób na zasadach określonych w przepisach innych niż ustawa,

2) wykonywanie czynności administracyjno - technicznych i innych związanych z realizacją celu i zadań Zespołu,

3) realizowanie zadań w zakresie opieki zdrowotnej i profilaktyki, zleconych przez organy administracji państwowej, samorządowej i inne osoby prawne lub fizyczne stosownie do posiadanych możliwości kadrowych, lokalowych, sprzętowych, diagnostycznych, terapeutycznych.

3. Zespół może prowadzić działalność gospodarczą z zachowaniem, przy zawieraniu umów, kompetencji organu założycielskiego i Rady Społecznej, wynikających z obowiązujących przepisów i niniejszego Statutu.

§ 5.

Zespół dla realizacji swoich celów i zadań współpracuje w szczególności z:

1. organami administracji rządowej i samorządowej;

2. organizacjami naukowymi;

3. innymi zakładami opieki zdrowotnej;

4. związkami i samorządami zawodowymi.

5. Radą Pracowniczą.

§ 6.

1. Zespół udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w umowach z dysponentami środków.

2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom nieuprawnionym do bezpłatnych świadczeń ustala Dyrektor Zespołu.

3. Zespół zobowiązany jest do udzielania pomocy każdej osobie potrzebującej natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

Rozdział 4.
Organy Zespołu i struktura organizacyjna Zespołu.

§ 7.

1. Organem zarządzającym Zespołem i odpowiedzialnym jednoosobowo za jego działalność jest Dyrektor Zespołu. Dyrektor zarządza Zespołem przy pomocy Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno - Administracyjnych oraz Naczelnej Pielęgniarki - Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa.

2. Z Dyrektorem Zespołu stosunek pracy nawiązuje Zarząd Powiatu na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

3. Do kompetencji Dyrektora należy wykonywanie wszystkich zadań w zakresie zarządzania Zespołem, nie zastrzeżonych niniejszym statutem i innymi przepisami dla organu założycielskiego i Rady Społecznej.

4. Dyrektor kieruje Zespołem, reprezentuje Zespół na zewnątrz i jest pracodawcą wszystkich pracowników w rozumieniu przepisów prawa pracy.

5. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do realizacji określonych zadań Zespołu ustalając każdorazowo zakres i czas ich umocowania.

6. Dyrektor Zespołu współpracuje na zasadach określonych w obowiązujących przepisach z:

1) organami samorządów medycznych,

2) zakładowymi organizacjami związkowymi,

3) Radą Pracowniczą.

§ 8.

Do obowiązków Dyrektora Zespołu należy w szczególności:

1. organizowanie pracy Zespołu w sposób zapewniający należyte wykonywanie świadczeń zdrowotnych, w warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami i zasadami. Dla realizacji powyższego Dyrektor ustala regulamin organizacyjny Zespołu.

2. prowadzenie należytej gospodarki mieniem, do którego prawa zostaną przekazane Zespołowi.

3. zatrudnianie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. zawieranie umów oraz dysponowanie mieniem Zespołu w taki sposób, aby nie powodowało to ograniczenia w wykonywaniu świadczeń objętych umową z dysponentem środków lub pogorszenia warunków wykonywania tych świadczeń.

§ 9.

1. Strukturę organizacyjną Zespołu określa załącznik nr 1 do Statutu.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną Zespołu i jego placówek, zakres ich działania, stanowiska kierownicze, zakres kompetencji i pełnomocnictw zajmujących je osób określa regulamin organizacyjny ustalany przez Dyrektora.

3. Wykaz placówek i komórek świadczących usługi medyczne określa Załącznik nr 2 do Statutu.

4. Oddziałami Zespołu kierują Kierownicy - Koordynatorzy Oddziału tj. lekarze niebędący ordynatorami w rozumieniu art. 49 ust. 7 Ustawy.

§ 10.

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym organu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Zespołu.

§ 11.

1. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Powiatu Żywieckiego. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Zespołu oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Zespole.

2. Rada Społeczna składa się z :

- przewodniczącego

- przedstawiciela Wojewody

- nie więcej niż 12 członków wybranych przez Radę Powiatu Żywieckiego.

3. Członkiem Rady Społecznej nie może być osoba zatrudniona w Zespole.

4. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata i liczy się od daty jej powołania.

5. Zakończenie kadencji Rady Społecznej następuje z dniem powołania nowego jej składu.

6. Odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji następuje w następujących sytuacjach:

- na wniosek samego członka Rady Społecznej, uzasadniony ważnymi okolicznościami, a w szczególności w przypadku zmiany miejsca pracy lub zmiany miejsca zamieszkania, które uniemożliwiają dalsze sprawowanie funkcji członka Rady Społecznej lub w przypadku zaistnienia innych ważnych powodów o charakterze osobistym,

- na wniosek przewodniczącego Rady Społecznej lub Dyrektora Zespołu poparty brakiem aktywności członka Rady Społecznej w postaci nieusprawiedliwionej obecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej.

§ 12.

Do zadań Rady Społecznej należy :

1. przedstawianie Radzie Powiatu wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Zespołu,

c) przyznawania Dyrektorowi Zespołu nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Zespołu,

e) regulaminu organizacyjnego;

2. przedstawianie Dyrektorowi Zespołu wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji, d) podziału zysku, 3. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów Zespołu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu

4. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej

5. wykonywanie innych zadań określonych w Ustawie, Statucie Zespołu i Regulaminie działalności Rady Społecznej.

§ 13.

1. Wnioski i opinie podejmowane są w formie uchwał.

2. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowanie uchwał określa Regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Radę Powiatu w Żywcu.

3. Od Uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zespołu przysługuje odwołanie do Rady Powiatu.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa.

§ 14.

1. Działalność Zespołu finansowana jest ze środków pozyskiwanych na podstawie umów zawartych z dysponentami środków finansowych oraz z innych przychodów.

2. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie.

3. Zasada określona w pkt. 2 dotyczy również gospodarowania nieruchomościami i majątkiem ruchomym.

§ 15.

1. Podstawą gospodarki Zespołu jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora i zaopiniowany przez Radę Społeczną.

2. Uzyskiwanie środków finansowych i dotacji budżetowych określa Ustawa.

3. Zespół może uzyskiwać także środki finansowe z następującej działalności:

a) gospodarka nieruchomościami i lokalami,

b) działalność remontowo - budowlana,

c) żywienie zbiorowe,

e) obrót lekami.

4. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Zarząd Powiatu w Żywcu w trybie, terminach i na zasadach określonych swoją uchwałą.

5. Sprawozdanie finansowe zaopiniowane przez Radę Społeczną zatwierdza Rada Powiatu.

§ 16.

Zespół wyodrębnia wartość majątku w postaci funduszy w oparciu o przepisy art. 56 i 57 Ustawy.

§ 17.

Rachunkowość Zespołu prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.).

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe.

§ 18.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Ustawy i innych aktów prawnych odnoszących się do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Załącznik Nr 2 do Statutu ZZOZ w Żywcu przyjętego uchwałą Rady Powiatu nr XV/154/2012 z dnia 27.02.2012r.

1.Lecznictwo stacjonarne

L . p .

Nazwa

Ilość łóżek

Adres

1

Oddział Wewnętrzny I

51
w tym 4 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego

Żywiec , ul . Sienkiewicza 52

2

Oddział Wewnętrzny II

51
w tym 4 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego

Żywiec , ul . Sienkiewicza 52

3

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

68
w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej

Żywiec , ul . Sienkiewicza 52

4

Oddział Dziecięcy

35
w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej

Żywiec , ul . Sienkiewicza 52

5

Oddział Chirurgii Ogólnej

54
w tym 4 łóżka intensywnej opieki medycznej

Żywiec , ul . Sienkiewicza 52

6

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

52
w tym 4 łóżka intensywnej opieki medycznej

Żywiec , ul . Sienkiewicza 52

7

Oddział Noworodkowy

20 wózeczków
5 łóżeczek
4 inkubatory

Żywiec , ul . Sienkiewicza 52

8

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

4

Żywiec , ul . Sienkiewicza 52

9

Oddział Rehabilitacyjny

30

Żywiec , ul . Żeromskiego 7

10

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

40

Żywiec , ul . Żwirowa 20

11

Blok Operacyjny

-

Żywiec , ul . Sienkiewicza 52

12

Izba Przyjęć

-

Żywiec , ul . Sienkiewicza 52

13

Apteka Szpitalna

-

Żywiec , ul . Sienkiewicza 52

14

Dzienny Oddział Rehabilitacyjny

20*

Żywiec , ul . Żeromskiego 7

* miejsc dziennych

2. Dział Pomocy Doraźnej:

L . p .

Nazwa

Adres

1

Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny

Żywiec , ul . Żeromskiego 7

2

Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy

Żywiec , ul . Żeromskiego 7

3

Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy

Łękawica 346

4

Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy

Węgierska Górka , ul . Kościuszki 18

5

Ambulatorium

Żywiec , ul . Sienkiewicza 52

6

Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny

Rajcza , ul . Parkowa

7

Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny

Jeleśnia , ul . Plebańska 5

3. Lecznictwo specjalistyczne.

L . p .

Nazwa

Adres

1

Poradnia Ginekologiczna

Żywiec , ul . Sienkiewicza 52

2

Poradnia Preluksacyjna

Żywiec , ul . Sienkiewicza 52

3

Poradnia Chirurgiczna

Żywiec , ul . Żeromskiego 7

4

Poradnia Urazowo - Ortopedyczna

Żywiec , ul . Żeromskiego 7

5

Poradnia Neurologiczna

Żywiec , ul . Żeromskiego 7

6

Poradnia Rehabilitacyjna

Żywiec , ul . Żeromskiego 7

7

Terenowa Poradnia Medycyny Pracy

Żywiec , al . Piłsudskiego 50

8

Gabinet Pielęgniarki Szkolnej

Żywiec , ul . Kopernika 77

9

Dział Fizjoterapii

Żywiec , ul . Żeromskiego 7

4. Placówki diagnostyczne.

L . p .

Nazwa

Adres

1

Laboratorium Centralne

Żywiec , ul . Sienkiewicza 52

2

Pracownia RTG

Żywiec , ul . Sienkiewicza 52

3

Pracownia RTG

Żywiec , ul . Żeromskiego 7

4

Pracownia USG

Żywiec , ul . Sienkiewicza 52

5

Pracownia Endoskopowa

Żywiec , ul . Sienkiewicza 52

6

Pracownia EEG

Żywiec , ul . Sienkiewicza 52

Wiceprzewodniczący Rady


Jan Jafernik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »