| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/208/2012 Rady Miasta Wisły

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar "Wisła Siglany - Ochorowicza"

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5   i art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1, ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z   2003 r. poz. 717 ze zmianami), na wniosek Burmistrza Miasta Wisły po stwierdzeniu zgodności planu z   ustaleniami Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wisły przyjętego Uchwałą Nr XIII/185/2011 Rady Miasta Wisły z   dnia 22 grudnia 2011 r.  

RADA MIASTA WISŁY  
uchwala:  

PLAN MIEJSCOWY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCY OBSZAR  
„WISŁA SIGLANY - OCHOROWICZA”  


składający się z   następujących rozdziałów zawierających następujące przepisy:  


ROZDZIAŁ 1   - PRZEPISY OGÓLNE:  

1.   Przedmiot regulacji przepisami planu                

2.   Definicje pojęć i   terminów zastosowanych w   tekście uchwały  


ROZDZIAŁ 2   - PRZEPISY DOTYCZĄCE CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM  

1.   Przeznaczenie podstawowe terenów                

2.   Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego                

3.   Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego                

4.   Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej                

5.   Wymagania wynikające z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych                

6.   Zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości                

7.   Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji                

8.   Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej                

9.   Granice i   sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, w   tym terenów górniczych, a   także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych                

10.   Sposoby i   terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i   użytkowania terenów  


ROZDZIAŁ 3   - PRZEPISY DLA ZBIORÓW TERENÓW O   TYM SAMYM PRZEZNACZENIU – przeznaczenia dopuszczalne i   zabronione, parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w   tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i   wskaźniki intensywności zabudowy:  

1.   Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wysokości poniżej 550 m n.p.m.                

2.   Tereny zabudowy usługowej                

3.   Tereny zadrzewień                

4.   Tereny cmentarzy                

5.   Tereny komunikacji                


ROZDZIAŁ 4   - PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE DLA NIEKTÓRYCH TERENÓW  


ROZDZIAŁ 5   - PRZEPISY KOŃCOWE                

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE  

§   1.  

Przedmiot regulacji przepisami planu  

1.   Przedmiotem regulacji przepisami planu są tereny o   łącznej powierzchni około 16,0 ha obejmujące tereny w   Wiśle – Siglany wskazane do modernizacji i   rozbudowy istniejącego układu dróg publicznych oraz uzupełnienia zabudowy usługowej i   mieszkaniowej.  

2.   Regulacje, o   których mowa w   ust. 1   wyrażone są przepisami określającymi przeznaczenie terenów i   zasady ich zagospodarowania, ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego, modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej.  

3.   Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny Nr 1   w skali 1:1000 o   nazwie „rysunek planu”, który obowiązuje w   zakresie:  

1)   granic opracowania planu,  

2)   granic jednostek strukturalnych  

3)   linii rozgraniczających tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

4)   ustalonych symbolami literowymi sposobów przeznaczenia i   użytkowania podstawowego terenów,  

5)   nieprzekraczalnych linii zabudowy,  

6)   oznaczenia terenów zabudowanych.  

4.                 Zastosowane na rysunku planu, o   którym mowa w   ust. 3   symbole cyfrowe i   literowe oznaczają:  

1)   oznaczenie literowe na początku symbolu – oznaczenie jednostki strukturalnej,  

2)   oznaczenie cyfrowe – kolejny numer terenów w   zbiorze przeznaczenia podstawowego wydzielonego liniami rozgraniczającymi w   ramach jednostki strukturalnej objętej planem,  

3)   oznaczenia literowe – przeznaczenie podstawowe terenu.  

5.   Integralną częścią uchwały jest również załącznik Nr 2   o nazwie „Rozstrzygnięcia o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych”.  

6.   Oznaczenia literowe, o   których mowa w   ust. 4   pkt 1   oznaczają położenie terenów w   jednostce strukturalnej H – Dziechcinka i   L - Kopydło.  

§   2.  

Definicje pojęć i   terminów zastosowanych w   tekście uchwały  

              Ilekroć w   przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1)   dachu spadzistym – należy przez to rozumieć dach, którego nachylenie połaci dachowych jest większe niż 20 0   ,  

2)   dachu symetrycznym – należy przez to rozumieć dach o   jednakowym kącie nachylenia połaci oraz kalenicy (kalenicach) biegnącej w   osi (osiach) głównej bryły budynku,  

3)   infrastrukturze technicznej – rozumie się przez to sieci uzbrojenia technicznego, w   tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, w   tym kabiny telefoniczne i   anteny, oraz inne podobne obiekty i   urządzenia związane z   tym uzbrojeniem terenu,  

4)   linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć ciągłą linię na rysunku planu rozdzielającą tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

5)   nieprzekraczalnej linii zabudowy – linia ograniczająca część terenu, na której dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budynków oraz określonych w   ustaleniach planu nadziemnych części budowli; linia ta nie dotyczy: balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, zdobień elewacji,  

6)   planie - należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  

7)   powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni budynków w   obrysie murów zewnętrznych, mierzonych przy gruncie,  

8)   przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć, że na danym terenie występują inne funkcje i   formy zagospodarowania, które wzbogacają lub uzupełniają przeznaczenie podstawowe nie powodując z   nim kolizji,  

9)   przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć istniejący lub ustalony w   planie sposób użytkowania terenów w   obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być podporządkowane inne sposoby użytkowania określone jako dopuszczalne,  

10)   przeznaczeniu zabronionym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie terenów, które jest kolizyjne lub wykluczające się z   przeznaczeniem podstawowym ustalonym na danym terenie w   planie,  

11)   rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik graficzny do niniejszej uchwały w   skali 1:1000,  

12)   terenie zabudowanym budynkiem – należy przez to rozumieć teren zajęty przez budynek ograniczony zewnętrznym obrysem ścian zewnętrznych w   jego rzucie poziomym,  

13)   terenach zabudowanych – należy przez to rozumieć tereny, oznaczone graficznie na rysunku planu, na których istnieje zabudowa do zachowania w   procesie rozwoju miasta. Do terenów zabudowanych zalicza się również bezpośrednie otoczenie zabudowy, dojazdy, dojścia i   zagospodarowanie,  

14)   terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i   opisany symbolem,  

15)   uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Wisły,  

16)   użytkowaniu terenu - należy przez to rozumieć rzeczywistą lub planowaną funkcję terenu lub sposób jego wykorzystania,  

17)   wolnostojących obiektach towarzyszących – należy przez to rozumieć budynki gospodarcze, garaże i   wszelkiego rodzaju obiekty usługowe (typu: małe pawilony handlowe), które towarzyszą obiektom o   funkcji podstawowej usługowej i   mieszkaniowej,  

18)   wskaźniku zabudowy – należy przez to rozumieć wartości określające procentowy udział powierzchni zabudowy budynków znajdujących się na danej działce lub terenie do całkowitej powierzchni działki lub terenu,  

19)   tereny zalewowe – należy przez to rozumieć tereny zagrożeń powodziowych wynikające z   dotychczas opracowanych dokumentów, raportów i   opracowań oraz wiedzy historycznej,  

20)   przepisy odrębne – należy przez to rozumieć przepisy ustaw i   rozporządzeń obowiązujących na dzień uchwalenia planu,  

21)   działka sąsiednia – należy przez to rozumieć działkę, która ma co najmniej jedną granicę wspólną z   działką na której planowana jest zabudowa oraz jednocześnie ma zapewniony dostęp bezpośrednio z   tej samej drogi publicznej lub wewnętrznej,  

22)   nowy budynek – należy przez to rozumieć budynek, którego pozwolenie na budowę wydane zostanie na podstawie niniejszego planu.  

Rozdział 2.
PRZEPISY DOTYCZĄCE CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM  

§   3.  

Przeznaczenie podstawowe terenów  

Ustala się następujące przeznaczenia podstawowe terenów opisanych następującymi symbolami:  

1)   MN1   – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wysokości poniżej 550 m n.p.m.  

2)   U   – tereny zabudowy usługowej  

3)   ZL   – tereny zadrzewień  

4)   ZC   – tereny cmentarzy  

5)   KD   – tereny komunikacji, w   tym:  

a)   KDZ   – publiczna droga klasy „zbiorcza”  

b)   KDL   – publiczna droga klasy „lokalna”  

c)   KDD   – publiczna droga klasy „dojazdowa”  

d)   KDX   – tereny ciągów pieszojezdnych  

e)   KDW   – tereny dróg wewnętrznych  

f)   KDP   – tereny parkingów  

6)   WS   – tereny wód powierzchniowych.  

§   4.  

Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego  

1.   Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i   zagospodarowania terenów:  

1)   nakazuje się stosowanie dachów spadzistych, przy czym możliwa jest realizacja budynków z   dachami płaskimi,  

2)   kolorystyka dachów spadzistych musi być realizowana w   gamie kolorów czerwieni, brązu i   grafitu,  

3)   zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z   oznaczeniami graficznymi na rysunku planu.  

2.   Zabrania się realizacji:  

1)   dachów budynków z   przesunięciem poziomu połaci w   kalenicy,  

2)   ogrodzeń z   prefabrykowanymi przęsłami betonowymi przy drogach publicznych.  

3.   W granicach opracowania planu w   ramach terenów położonych w   liniach rozgraniczających dróg publicznych ustala się zakaz lokalizacji bilbordów i   nośników reklamowych, dopuszcza się umieszczanie reklam na budynkach.  

4.   Na terenach zabudowanych dopuszcza się możliwość rozbudowy, nadbudowy i   przebudowy budynków istniejących oraz wymianę kubatury zgodnie z   ustaleniami planu.  

§   5.  

Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego  

1.   Dla obszaru znajdującego się w   granicach otuliny Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego ustala się nakaz przestrzegania obowiązujących w   tym zakresie rozporządzeń i   uchwał.  

2.   Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego poprzez:  

1)   nakaz stosowania proekologicznych paliw oraz zaopatrzenia w   ciepło przy wykorzystaniu systemów charakteryzujących się brakiem lub minimalną emisją pyłu do powietrza,  

2)   zachowanie ustalonych w   planie wskaźników zabudowy i   udziału powierzchni biologicznie czynnej,  

3)   sposób postępowania z   odpadami winien być zgodny z   planami gospodarki odpadami i   przepisami odrębnymi dotyczącymi tych zagadnień.  

3.   W zakresie ochrony przed hałasem ustala się, że poziom dźwięku przenikającego do środowiska nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w   przepisach odrębnych, przy czym tereny o   symbolach   MN1   należy traktować jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

4.   Wzdłuż istniejących cieków wodnych i   potoków ustala się konieczność zapewnienia pasów terenów o   szerokości minimum 5,0 m dla możliwości prowadzenia robót remontowych i   konserwacyjnych oraz ustala się zakaz lokalizacji ogrodzeń w   odległości mniejszej niż 1,5 m od granic cieków i   potoków.  

§   6.  

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

1.   Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków poprzez przepisy dotyczące obiektów zabytkowych nie wpisanych do rejestru zabytków.  

2.   Ustala się zasady ochrony konserwatorskiej pokazanego na rysunku planu na terenie o   symbolu   L3MN1   domu murowanego przy ul. Siglany 3   jako zabytkowego wpisanego do gminnej ewidencji zabytków.  

3.   Przedmiotem ochrony budynku, o   którym mowa w   ust. 2   są jego gabaryty, kształt dachu, historyczny rodzaj pokrycia, wystrój architektoniczny elewacji, historyczna stolarka okienna i   drzwiowa, zabytkowe wyposażenie wnętrz oraz starodrzew w   granicach parceli.  

4.   Dla budynku wymienionego w   ust. 2   dopuszcza się działania konserwacyjne i   rewaloryzacyjne oraz przekształcenia mające na celu dostosowanie obiektu do współczesnych standardów użytkowych, pod warunkiem zachowania przepisów obowiązujących w   zakresie ochrony wartości kulturowych obiektów i   założeń.  

5.   W granicach opracowania planu nie występują obiekty zabytkowe, strefy ochrony konserwatorskiej i   stanowiska archeologiczne.  

6.   Na terenach objętych planem nie ustala się obiektów, które mogą stanowić dobra kultury współczesnej.  

§   7.  

Wymagania wynikające z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

1.   W granicach opracowania planu przestrzeń publiczną stanowią drogi o   symbolach   KDZ, KDL, KDD   i   KDX   .  

2.   Rozmieszczenie elementów małej architektury na terenach dróg, o   których mowa w   ust. 1   musi uwzględniać podstawowe przeznaczenie dla komunikacji drogowej.  

3.   W liniach rozgraniczających dróg o   których mowa w   ust. 1ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamy, bilbordów i   reklam.  

§   8.  

Zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości  

1.   Dla obszaru objętego planem nie wyznacza się terenów wymagających obligatoryjnie scalania i   podziału nieruchomości jako procesu organizowanego przez Miasto Wisła.  

2.   Określa się zasady scalania i   podziału nieruchomości przy zachowaniu minimalnej powierzchni działek dla zabudowy:  

1)   na terenach o   symbolach   MN1   :  

a)   dla zabudowy wolnostojącej 800 m 2   ,  

b)   dla zabudowy bliźniaczej 600 m 2   ,  

c)   dla zabudowy zwartej 300 m 2   ,  

2)   na terenach o   symbolach   U   – 2000 m 2  

3.   Określa się minimalną szerokość frontu działek dla zabudowy:  

1)   dla zabudowy wolnostojącej 22,0 m,  

2)   dla zabudowy bliźniaczej 18,0 m,  

3)   dla zabudowy zwartej 9,0 m,  

4.   Ustala się kąt położenia granic działek o   których mowa w   ust. 2   w   stosunku do pasa drogowego w   przedziale 50°÷90°.  

§   9.  

Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji  

1.   W zakresie systemu komunikacji kołowej ustala się:  

1)   możliwość zachowania istniejącej drogi o   symbolu   KDZ   jako publicznej drogi zbiorczej,  

2)   możliwość zachowania istniejących dróg o   symbolach   L2KDL, H1KDL÷H3KDL   dla publicznych dróg lokalnych,  

3)   możliwość realizacji nowej drogi lokalnej o   symbolu   L1KDL   i   H4KDL   w liniach rozgraniczających o   szerokości 25,0 m ÷ 45,0 m wraz z   terenem parkingu zgodnie z   rysunkiem planu,  

4)   możliwość zachowania istniejących dróg o   symbolach   H1KDD, H2KDD   i   L1KDD   dla publicznych dróg dojazdowych,  

5)   możliwość realizacji nowych dróg dojazdowych o   symbolach   L2KDD   w   liniach rozgraniczających 10,0 m ÷ 25,0 m,  

6)   możliwość zachowania istniejących ciągów pieszojezdnych o   symbolach   KDX   ,  

7)   możliwość zachowania istniejących dróg wewnętrznych o   symbolach   KDW   .  

2.   Z zastrzeżeniem ust. 3   ustala się następujące minimalne szerokości terenów w   liniach rozgraniczających dróg:  

1)   dla drogi o   symbolu   KDZ                 – 25,0 m  

2)   dla dróg o   symbolach   KDL                 – 12,0 m  

3)   dla dróg o   symbolach   KDD                 – 10,0 m  

4)   dla dróg o   symbolach   KDX                 – 6,0 m  

5)   dla dróg o   symbolach   KDW                 – 5,0 m  

3.   Dopuszcza się inną szerokość dróg o   których mowa w   ust. 2   zgodnie z   ich wydzieleniem własnościowym i   zgodnie z   rysunkiem planu oraz przepisami odrębnymi w   przedziale:  

1)   dla drogi o   symbolu   KDZ                 –10,0 ÷ 30,0 m  

2)   dla dróg o   symbolach   KDL                 – 8,0 m ÷ 25,0 m  

3)   dla dróg o   symbolach   KDD                 – 6,0 m ÷ 12,0 m  

4)   dla dróg o   symbolach   KDX   i   KDW                 – 4,0 m ÷8,0 m  

4.   Ustala się następujące wskaźniki niezbędnych ilości miejsc parkingowych:  

1)   dla obiektów handlowych – 15 miejsc na 1000 m 2   powierzchni użytkowej,  

2)   dla obiektów gastronomii i   rozrywki – 30 miejsc na 100 miejsc konsumpcyjnych,  

3)   dla zabudowy mieszkaniowej – 1   miejsce na 1   mieszkanie.  

5.   Miejsca parkingowe dla samochodów należy lokalizować w   ramach terenów nowych inwestycji, na terenach o   symbolach   L1KDP   i   L2KDP   oraz w   ramach linii rozgraniczających drogi o   symbolu   H4KDL   i   L1KDL   poza pasem drogowym tej drogi.  

6.   W zakresie komunikacji rowerowej ustala się możliwość wydzielenia nowych tras i   ścieżek rowerowych w   liniach rozgraniczających dróg.  

§   10.  

Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej  

1.   W zakresie przebiegu i   lokalizacji infrastruktury technicznej ustala się:  

1)   na obszarze objętym planem możliwość realizacji sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej, a   także dojazdów potrzebnych do obsługi infrastruktury technicznej nad i   podziemnej,  

2)   na obszarze planu uwzględnienie istniejącej sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej wraz ze strefami izolacyjnymi określonymi odrębnymi przepisami,  

3)   dopuszcza się modernizację, przebudowę i   rozbudowę sieci i   urządzeń,  

4)   przebudowę sieci oraz budowę nowych sieci ustala się zgodnie z   poniższymi zasadami:  

a)   przebieg sieci winien być projektowany w   liniach rozgraniczających dróg,  

b)   inny przebieg dopuszcza się jedynie ze względów technologicznych,  

2.   W zakresie zaopatrzenia w   wodę ustala się:  

1)   możliwość zaopatrzenia w   wodę z   sieci wodociągowej,  

2)   możliwość uzupełniającego poboru wody ze studni przydomowych pod warunkiem zachowania jakości wody odpowiadającej przepisom sanitarnym.  

3.   W zakresie odprowadzania ścieków ustala się:  

1)   z zastrzeżeniem pkt 2   odprowadzenie ścieków bytowych do ogólnomiejskiej kanalizacji sanitarnej,  

2)   w przypadku braku możliwości rozwiązania, o   którym mowa w   pkt 1   możliwość gromadzenia ścieków w   osadnikach z   czasowym ich opróżnianiem.  

4.   W zakresie zaopatrzenia w   gaz ustala się:  

1)   dopuszcza się utrzymanie zaopatrzenia terenów objętych planem w   gaz dostarczany sieciowo,  

2)   możliwość zaopatrzenia terenów w   gaz płynny,  

3)   konieczność zachowania odległości budynków od istniejących gazociągów zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

5.   W zakresie zaopatrzenia w   energię elektroenergetyczną ustala się:  

1)   możliwość zachowania przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV wraz ze strefą ochronną pokazaną na rysunku planu,  

2)   możliwość zachowania przebiegu napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia wraz ze strefą ochronną pokazaną na rysunku planu,  

3)   możliwość zachowania przebiegu i   możliwość rozbudowy istniejących linii napowietrznych niskiego napięcia z   możliwością ich modernizacji, oraz możliwością realizacji nowych w   formie napowietrznej i   kablowej.  

6.                 W zakresie telekomunikacji ustala się możliwość realizacji sieci i   urządzeń telekomunikacyjnych jako inwestycji celu publicznego w   ramach uzbrojenia poszczególnych terenów objętych planem.  

§   11.  

Granice i   sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających   ochronie na podstawie odrębnych przepisów, w   tym terenów górniczych, a   także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych  
 

1.   W granicach występujących Głównych Zbiorników Wód Podziemnych nr 347 i   348 ustala się zakaz wprowadzania ścieków do gruntu oraz konieczność podłączenia zabudowy do projektowanej kanalizacji po jej realizacji. Do czasu realizacji kanalizacji sieciowej dopuszcza się gromadzenie ścieków w   szczelnych zbiornikach, okresowo opróżnianych.  

2.   Wyznacza się tereny zalewowe, pokazane graficznie na rysunku planu, dla których ustala się następujące zasady zabudowy i   zagospodarowania:  

1)   zakaz lokalizacji nowych budynków mieszkaniowych,  

2)   możliwość powiększenia i   urządzenia parkingów dla samochodów osobowych w   poziomie terenu pod warunkiem zachowania odległości minimum 5,0 m od granic terenów o   symbolach   L1WS   i   L2WS   , oraz możliwość uzupełnienia zabudowy usługowej jednokondygnacyjnym budynkiem bez podpiwniczenia na terenie o   symbolu   L2U   z   zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy pokazanych na rysunku planu,  

3)   konieczność zachowania w   ramach poszczególnych działek minimum 15 % powierzchni biologicznie czynnej.  

3.   Na obszarze objętym planem nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.  

4.   Na obszarze objętym planem nie występują złoża, obszary i   tereny górnicze.  

§   12.  

Sposoby i   terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i   użytkowania terenów  

1.   Ustala się możliwość zachowania dotychczasowego urządzenia i   użytkowania terenów do czasu ich zmiany zgodnie z   ustaleniami planu.  

2.   Na terenach o   symbolach   H4KDL   i   L1KDL   ustala się możliwość urządzenia tymczasowego parkingu do czasu realizacji drogi planowanej na tym terenie.  

Rozdział 3.
PRZEPISY DLA ZBIORÓW TERENÓW O   TYM SAMYM PRZEZNACZENIU  

-   przeznaczenia dopuszczalne i   zabronione, parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w   tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i   wskaźniki intensywności zabudowy  

§   13.  

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

1.                 Z zastrzeżeniem ust. 2   dla zbiorów terenów o   symbolach   MN1   - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wysokości poniżej 550   m n.p.m. ustala się:  

1)   przeznaczenia dopuszczalne:  

a)   obiekty i   pomieszczenia usługowe i   użyteczności publicznej,  

b)   jednokondygnacyjne budynki gospodarcze oraz garaże o   maksymalnie dwóch stanowiskach dla samochodów osobowych,  

c)   dojazdy, place, miejsca parkingowe,  

d)   ogrody,  

e)   sieci infrastruktury technicznej,  

f)   zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej i   przekształcenie jej w   kierunku gospodarstw agroturystycznych,  

2)   przeznaczenia zabronione:  

a)   wszelkiego rodzaju obiekty i   użytkowania terenów, których funkcjonowanie może wpłynąć na zakłócenie spokoju lub stanu sanitarnego terenów mieszkaniowych, a   w   szczególności: obiekty i   urządzenia produkcyjne, warsztaty kamieniarskie, stolarskie, ślusarskie, blacharskie, lakiernicze, punkty skupu złomu żelaznego i   metali kolorowych oraz obiekty magazynowo-składowe, związane z   produkcją rolną lub przechowywaniem płodów rolnych, dyskoteki,  

b)   warsztaty naprawy i   obsługi samochodów, stacje paliw,  

c)   garaże i   miejsca parkingowe dla samochodów ciężarowych,  

3)   parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:  

a)   minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek:  

-                 800 m 2   dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,  

-                 600 m 2   dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej,  

-                 1500 m 2   dla pensjonatów,  

b)   maksymalna wysokość zabudowy:  

-                 10,5 m dla budynków jednorodzinnych,  

-                 12,5 m dla domów wielorodzinnych i   pensjonatów,  

-                 pozostała zabudowa – 15,0 m,  

c)   konieczność realizacji dachów spadzistych z   zastosowaniem kątów spadku połaci dachowych 20 0     45 0   oraz 20 0   ÷75 0   w przypadku realizacji dachu mansardowego,  

d)   wysokość wolnostojących budynków gospodarczych i   garaży nie może być większa niż 3,5 m dla budynków z   dachami płaskimi i   5,5 m dla budynków z   dachami spadzistymi,  

e)   maksymalny wskaźnik zabudowy nie może być większy niż 40 %,  

f)   powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 40 %,  

g)   konieczność zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy pokazanych na rysunku planu,  

h)   budynki w   zabudowie bliźniaczej realizowane w   granicach własności z   działką sąsiednią.  

2.   Na terenach o   symbolach   H6MN1, H7MN1, L2MN1÷L6MN1   ustalone w   ust. 1   dopuszczenia i   wskaźniki urbanistyczne należy przyjmować łącznie z   ustaleniami planów miejscowych obowiązujących na terenach do nich przylegających.  

§   14.  

Tereny zabudowy usługowej  

Z zastrzeżeniem § 11 ust. 2   dla zbiorów terenów o   symbolach   U   o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy usługowej ustala się:  

1)   przeznaczenia dopuszczalne:  

a)   mieszkania o   ile stanowią część obiektu usługowego, budynki mieszkalne, oraz zabudowa wielorodzinna jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego terenów,  

b)   obiekty i   urządzenia usług publicznych,  

c)   sieci infrastruktury technicznej,  

d)   zieleń urządzona, zadrzewienia, trawniki, obiekty i   urządzenia małej architektury,  

2)   przeznaczenia zabronione:  

a)   obiekty i   urządzenia o   funkcji produkcyjnej oraz wyłącznie magazynowej,  

b)   obiekty i   urządzenia produkcji rolniczej, zwierzęcej i   ogrodniczej,  

c)   obiekty i   urządzenia obsługi komunikacji kołowej,  

d)   place składowe, składowiska odpadów,  

e)   parkingi,  

3)   parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:  

a)   maksymalna wysokość zabudowy – 12,5 m  

b)   maksymalny wskaźnik zabudowy nie może być większy niż 50%,  

c)   minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w   powierzchni działki nie może być mniejszy niż 20 %,  

d)   dla nowych budynków konieczność zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy pokazanych na rysunku planu.  

§   15.  

Tereny zadrzewień  

Dla zbiorów terenów o   symbolach   ZL   , których przeznaczenie podstawowe to zadrzewienia. Dla   tych terenów ustala się:  

1)   przeznaczenie dopuszczalne:  

a)   istniejące dojazdy do nieruchomości, ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne i   ścieżki spacerowe w   miejscach wyznaczonych,  

b)   sieci i   urządzenia infrastruktury technicznej,  

2)   przeznaczenie zabronione:  

a)   wszelkiego rodzaju obiekty kubaturowe trwale związane z   gruntem, za wyjątkiem budynków i   budowli związanych z   gospodarką leśną,  

b)   drogi o   trwałej nawierzchni, parkingi, utwardzone place.  

§   16.  

Tereny cmentarzy  

1.   Ustala się zachowanie, przeznaczenia i   zagospodarowanie terenów cmentarza na terenie o   symbolu   L1ZC   .  

2.   Dopuszcza się możliwość przebudowy i   rozbudowy istniejącej kaplicy do 100 % powierzchni zabudowy i   kubatury istniejących w   dniu uchwalenia planu, przy czym wysokość budynku nie może być zwiększona o   więcej niż 4,5 m.  

§   17.  

Tereny komunikacji  

1.   Ustala się tereny komunikacji drogowej oznaczone na rysunku planu symbolami:  

1)   KDZ   – dla drogi zbiorczej  

2)   KDL   – dla dróg lokalnych  

3)   KDD   – dla dróg dojazdowych,  

4)   KDX   – dla ciągów pieszojezdnych  

5)   KDW   – dla dróg wewnętrznych  

2.   Dla dróg wymienionych w   ust. 1   ustala się:  

1)   przeznaczenie dopuszczalne:,  

a)   wydzielenie parkingu w   ramach linii rozgraniczających terenów o   symbolach   H4KDL   i   L1KDL   ,  

b)   możliwość parkowania przykrawężnikowego na terenie o   symbolu   L2KDD   ,  

c)   sieci i   urządzenia infrastruktury technicznej,  

d)   okazjonalne dojazdy do budynków drogami o   symbolach   KDW   oraz dopuszczenie możliwości przejazdu tymi drogami pojazdów uprzywilejowanych, wymienionych w   przepisach odrębnych,  

2)   przeznaczenia zabronione - obiekty kubaturowe,  

3)   parametry i   wskaźniki zagospodarowania terenów – zgodnie z   przepisami odrębnymi.  

Rozdział 4.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA NIEKTÓRYCH TERENÓW  

§   18.  

1.   W przypadku budynków i   ich części istniejących pomiędzy linią rozgraniczającą dróg a   nieprzekraczalną linią zabudowy dopuszcza się możliwość rozbudowy pod warunkiem nie zmniejszania odległości tych budynków od krawędzi dróg.  

2.   Na terenach zabudowanych dopuszcza się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia parametrów i   wskaźników zabudowy oraz zagospodarowania terenów w   zakresie 10 % wartości wyliczonych na podstawie parametrów i   wskaźników ustalonych w   planie.  

3.   Na terenach o   symbolach   WS   przeznaczonych dla wód powierzchniowych ustala się zakaz realizacji wszelkich budynków, obiektów i   urządzeń nie związanych z   zapewnieniem spływu wód i   ochroną przeciwpowodziową.  

Rozdział 5.
PRZEPISY KOŃCOWE  

§   19.  


 

Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami):  

1)   tereny o   symbolach   MN1   – 30 %  

2)   tereny o   symbolach   U   – 20 %  

3)   pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w   pkt 1   i w   pkt 2   – 5   %.  

§   20.  


 

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Wisły.  

§   21.  


 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły.  

§   22.  


 

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wisły  


Janusz   Podżorski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/208/2012
Rady Miasta Wisły
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/208/2012
Rady Miasta Wisły
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik2.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »