| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/346/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 16 lutego 2012r.

w sprawie regulaminu Giełdy Samochodowej w Gliwicach

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 11, art. 40 ust. 1, ust.2 pkt 4   oraz art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591z   późniejszymi zmianami), art.37 ust. 4   ustawy o   gospodarce nieruchomościami z   dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. z   2010 r. Nr 102 poz. 1591 z   późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta  

Rada Miejska w   Gliwicach  
uchwala:  

§   1.  

Ustala Regulamin Giełdy Samochodowej w   Gliwicach, w   brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.  

1.   Upoważnia się Prezydenta Miasta Gliwice do zawierania umów najmu i   dzierżawy nieruchomości i   gruntów będących własnością Gminy Gliwice znajdujących się na terenie Giełdy Samochodowej przy ul. Kujawskiej w   Gliwicach, ustalania wysokości stawek czynszu najmu i   dzierżawy oraz zawierania tych umów w   trybie bezprzetargowym.  

2.   Upoważnia się Prezydenta Miasta Gliwice do ustalenia Regulaminu korzystania z   miejskich obiektów i   urządzeń oraz miejsc parkingowych znajdujących się na terenie Giełdy Samochodowej oraz wysokości opłat z   tego tytułu.  

3.   Upoważnia się Prezydenta Miasta Gliwice do udzielania dalszych pełnomocnictw w   zakresie o   którym mowa w   § 2   ust. 1   i 2.  

§   3.  

Traci moc Uchwała Nr XII/275/1999r. Rady Miejskiej w   Gliwicach z   dnia 4   listopada 1999r. w   sprawie zatwierdzenia Regulaminów Targowisk i   Giełdy Samochodowej w   Gliwicach.  

§   4.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.  


§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Gliwicach  


Zbigniew   Wygoda

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVI/346/2012    
Rady Miejskiej w   Gliwicach    
z dnia 16 lutego 2012 r.  
 

REGULAMIN GIEŁDY SAMOCHODOWEJ W   GLIWICACH  

§   1.  

1.   Za prawidłowe funkcjonowanie Giełdy Samochodowej oraz prowadzonego na jej terenie targowiska odpowiedzialny jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych z   siedzibą w   Gliwicach przy ul. Strzelców Bytomskich 25c, zarządca.  

2.   Giełda Samochodowa jest czynna w   dni i   godziny ustalone przez zarządcę. Informacja o   zarządcy oraz obowiązujących dniach i   godzinach otwarcia jest w   sposób czytelny uwidoczniona na tablicy ogłoszeń Giełdy Samochodowej.  

3.   Do obowiązków zarządcy należy utrzymanie Giełdy Samochodowej i   terenu wokół w   należytym porządku oraz dbałość o   ograniczenie uciążliwości dla otoczenia.  

§   2.  

1.   Uprawnionymi do prowadzenia na terenie Giełdy Samochodowej działalności handlowej i   usługowej, przy zachowaniu innych powszechnie obowiązujących przepisów, są:  

1)   przedsiębiorcy w   rozumieniu ustawy o   swobodzie działalności gospodarczej, wpisani do rejestru przedsiębiorców w   Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpisani do Centralnej Ewidencji i   Informacji o   Działalności Gospodarczej,  

2)   inne osoby nie posiadające statusu przedsiębiorcy, w   tym prowadzące działalność wytwórczą w   rolnictwie w   zakresie upraw rolnych oraz chowu i   hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa, rybołówstwa śródlądowego,  

3)   rzemieślnicy i   twórcy przedmiotów rękodzieła ludowego i   artystycznego – własne przedmioty wytworzone,  

4)   osoby sprzedające rzeczy i   przedmioty używane,  

5)   osoby zagraniczne i   cudzoziemcy, o   których mowa w   art. 13 ustawy o   swobodzie działalności gospodarczej wymienionej w   pkt. 1.  

zwani dalej podmiotami prowadzącymi działalność.  

2.   Na terenie Giełdy Samochodowej może być prowadzony detaliczny i   hurtowy obrót towarów, sprzedaż i   zamiana pojazdów mechanicznych oraz działalność usługowa zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawa.  

3.   Działalność handlowa i   usługowa, która wymaga koncesji lub zezwolenia może być prowadzona tylko przez podmioty posiadające koncesje lub zezwolenia, na warunkach w   nich zawartych.  

4.   W obrocie artykułami spożywczymi na terenie Giełdy Samochodowej obowiązują wymagania higieniczno- sanitarne określone, w   szczególności:  

1)   ustawą o   bezpieczeństwie żywności i   żywienia i   przepisami do niej wykonawczymi,  

2)   ustawą o   produktach pochodzenia zwierzęcego i   przepisami do niej wykonawczymi,  

3)   ustawą o   jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i   przepisami do niej wykonawczymi.  

4.   Nie zezwala się na sprzedaż zwierząt żywych na terenie Giełdy Samochodowej.  

5.   Zarządca Giełdy Samochodowej udostępnia prowadzącym działalność i   ich klientom, na ich żądanie, tekst przepisów, o   których mowa w   pkt 4.  

6.   Sprzedaż lub skup towaru, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest on szkodliwy dla zdrowia, pochodzi z   kradzieży lub innego nielegalnego źródła nabycia – będzie wstrzymana przez zarządcy Giełdy Samochodowej, który obowiązany jest jednocześnie powiadomić właściwy organ: Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Straż Miejską lub Komendę Miejską Policji.  

§   3.  

1.   Miejsce działalności handlowej lub usługowej wyznacza zarządca Giełdy Samochodowej.  

2.   Na terenie Giełdy samochodowej może być prowadzona działalność handlowa lub usługowa tylko przez podmioty, które uiściły wymagane opłaty.  

3.   Zabrania się odstępowania miejsca wyznaczonego przez zarządcy Giełdy Samochodowej innemu podmiotowi prowadzącemu działalność.  

4.   Zabrania się parkowania samochodów w   sposób zakłócający ruch na terenie Giełdy Samochodowej lub w   jej najbliższym sąsiedztwie, w   miejscach do tego nieprzeznaczonych a   w szczególności na drogach p.poż i   ewakuacyjnych. Parkowanie pojazdów może się odbywać tylko w   miejscach do tego wyznaczonych przez zarządcy Giełdy Samochodowej.  

5.   Zabrania się sprzedaży oraz składowania towarów na przejściach, jezdniach i   chodnikach przeznaczonych dla ruchu lub w   sposób hamujący ruch.  

6.   Zabrania się prowadzenia na terenie Giełdy Samochodowej gier losowych i   hazardowych oraz działalności handlowej lub usługowej w   drodze publicznych losowań lub przetargów.  

7.   Zabrania się spożywania napojów alkoholowych, za wyjątkiem miejsc, w   których jest to dopuszczalne na podstawie wydanego zezwolenia.                

8.   Prowadzenie zbiórek pieniężnych na terenie Giełdy Samochodowej przez instytucje i   organizacje posiadające pozwolenie przeprowadzenia zbiórki pieniężnej jest możliwe tylko po wcześniejszym uzyskaniu zgody Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.  

9.   Zabrania się sprzedaży artykułów pirotechnicznych na terenie Giełdy Samochodowej.  

§   4.  

Prowadzący działalność na terenie Giełdy Samochodowej są zobowiązani do oznaczenia wyznaczonego miejsca na zewnątrz. Oznaczenie powinno zawierać imię i   nazwisko lub nazwę firmy przedsiębiorcy oraz zwięzłe określenie przedmiotu wykonywanej przez niego działalności w   tym miejscu.  

§   5.  

1.   Do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w   obrocie towarowym na terenie Polski tj. metr, kilogram, litr i   ich pochodne.  

2.   Narzędzia pomiarowe używane na terenie Giełdy Samochodowej powinny mieć ważną cechę legalizacji oraz powinny być ustawione i   używane w   taki sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i   rzetelności ważenia i   mierzenia.  

3.   Za aktualizację legalizacji narzędzi pomiarowych odpowiada podmiot prowadzący działalność.  

§   6.  

1.   Podmiot prowadzący działalność handlową lub usługową ma obowiązek zapewnić utrzymanie czystości i   estetyczny wygląd wyznaczonego miejsca.  

2.   Zabrania się składowania towarów i   urządzeń handlowych poza wyznaczonym miejscem.  

3.   Po zakończeniu działalności handlowej lub usługowej wyznaczone do tego miejsce i   najbliższe jego otoczenie musi być pozostawione w   stanie czystym i   uporządkowanym, a   odpady i   śmieci usunięte do przeznaczonych na ten cel pojemników.  

4.   Zabrania się pozostawiania na Giełdzie Samochodowej i   w najbliższym jej otoczeniu po godzinach handlu towarów, wózków, skrzynek oraz innych opakowań.  

5.   Za znajdujące się na terenie Giełdy towary, opakowania i   urządzenia oraz ich należyte składowanie i   zabezpieczenie odpowiada ich właściciel.  

§   7.  

1.   Na Giełdzie Samochodowej obowiązują opłaty targowe zgodnie z   obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w   Gliwicach:  

1)   opłata targowa z   tytułu wystawienia towarów w   celu ich sprzedaży,  

2)   opłata targowa z   tytułu wjazdu na teren Giełdy Samochodowej środków transportowych przeznaczonych do sprzedaży.  

2.   Poza opłatami wskazanymi w   § 7   pkt 1, Prezydent Miasta Gliwice jest upoważniony do pobierania opłat:  

1)   z tytułu dzierżawy i   najmu nieruchomości i   gruntów będących własnością Gminy Gliwice, znajdujących się na terenie Giełdy Samochodowej w   Gliwicach, na podstawie odrębnych umów,  

2)   z tytułu opłat za korzystanie z   miejskich obiektów i   urządzeń oraz miejsc parkingowych znajdujących się na terenie Giełdy Samochodowej.  

3.   Opłaty, o   których mowa w   pkt. 1   i 2   pobierają upoważnieni inkasenci.  

4.   Wysokość opłat wymienionych w   pkt. 1   i 2   winna być uwidoczniona na tablicy ogłoszeń Giełdy Samochodowej.  

5.   Dowody uiszczenia opłaty targowej należy zachować do chwili opuszczenia placu targowego, a   pozostałych opłat na warunkach ustalonych przez zarządcę i   okazywać na żądanie zarządcy Giełdy i   innych organów kontrolnych.  

6.   Brak posiadania dowodów opłat, o   których mowa w   § 7   pkt 1   i 2   traktowany jest jako ich nieuiszczenie.  

§   8.  

1.   Osoby prowadzące działalność na Giełdzie Samochodowej są zobowiązane do przestrzegania jej regulaminu, przepisów sanitarno-epidemiologicznych, przeciw-pożarowych oraz innych obowiązujących w   obrocie towarowym.  

2.   Zarządca Giełdy Samochodowej zobowiązany jest do zamieszczenia i   bieżącej aktualizacji wymogów obowiązujących podmioty prowadzące działalność na jej terenie. Powyższe informacje winny znajdować się na tablicy ogłoszeń Giełdy Samochodowej.  

§   9.  

1.   W stosunku do osób naruszających postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego będą stosowane sankcje w   postaci zakazu handlu na Giełdzie Samochodowej oraz kary określone odrębnymi obowiązującymi przepisami .  

2.   Miasto Gliwice zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za szkody wyrządzone przez osoby i   podmioty prowadzące działalność gospodarczą przed sądami powszechnymi.  

§   10.  

Skargi i   wnioski na działanie Giełdy Samochodowej można kierować do Prezydenta Miasta Gliwice.  

§   11.  

Regulamin wchodzi w   życie w   terminie określonym Uchwałą Rady Miejskiej i   podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Giełdy Samochodowej.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »