| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1/2010 Wójta Gminy Miedźno

z dnia 15 marca 2010r.

z wykonania budżetu gminy za rok 2009

Budżet Gminy Miedźno uchwalony przez Radę Gminy na rok 2009 uchwałą Nr 196/XXVII/2008 z   19 grudnia 2008r. zamykała się kwotami:  

-   dochody w   wysokości 25.644.052,77 zł.  

-   wydatki w   wysokości 25.444.052,77 zł.  

W   trakcie realizacji budżetu nastąpiły zmiany spowodowane podjętymi uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami. Na dzień 31 grudnia 2009r. Budżet zamknął się kwotami:  

 

 

Plan  

Wykon  

% Wykon  

DOCHODY  

16. 211.680,90 zł.  

15.987.923,31 zł  

98,6%  

WYDATKI  

17.538.044,46 zł  

15.693.455,97 zł.  

89,5%  

Na podstawie decyzji otrzymanych od właściwych dysponentów oraz w   wyniku uzyskania ponadplanowych dochodów własnych, nastąpiły zmiany w   poszczególnych grupach dochodów co obrazuje poniższa tabela:  

 

Wyszczególnienie  

Plan Budżetu  
w uchwale  

Plan Budżetu  
po zmianach  

Wykonanie  

% Wyk.  

Dochody ogółem  

25.644.052,77  

16.211.680,90  

15.987.923,31  

98,6  

a) dochody bieżące  

15.770.998,00  

15.750.640,90  

15.654.979,24  

99,4  

w tym:  

 

 

 

 

- dochody własne  

4.007.014,00  

4.084.135,58  

4.025.767,63  

100,7  

- dotacje na zadania zlecone z   zakresu administracji rządowej  

2.144.899,00  

2.063.321,02  

2.032.102,99  

98,5  

- dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących  

135.523,00  

197.535,30  

191.459,62  

96,9  

- dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej  

1.000,00  

1.000,00  

1.000,00  

100,0  

- dotacje celowe otrzymane z   powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy j.s.t.  

700,00  

700,00  

700,00  

100,0  

- subwencje ogólne z   budżetu państwa  

9.481.862,00  

9.403.949,00  

9.403.949,00  

100,0  

DOCHODY MAJĄTKOWE  

9.873.054,77  

461.040,00  

332.944,07  

72,2  

w tym:  

 

 

 

 

- środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z   innych źródeł  

9.873.054,77  

214.790,00  

-  

-  

- dotacje celowe otrzymane z   samorządu województwa na inwestycje i   zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.  

-  

225.250,00  

225.250,00  

100,0  

- dotacje otrzymane z   funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i   zakupów inwestycyjnych j.s.t.  

-  

21.000,00  

21.000,00  

100,0  

- wpłaty z   tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  

-  

-  

86.694,07  

-  

Wydatki ogółem  

25.444.052,77  

17.538.044,46  

15.693.455,97  

89,5  

w tym:  

 

 

 

 

- wydatki bieżące  

12.484.377,44  

12.901.646,46  

11.932.730,76  

92,5  

- wydatki majątkowe  

12.959.675,33  

4.636.398,00  

3.760.725,21  

81,1  

Jak widać z   przedstawionego zestawienia dochody budżetu za 2009r. wykonano w   98,6% przy czym dochody bieżące wykonano w   99,4%, dochody majątkowe wykonano w   72,2%.  

Wydatki zrealizowano w   89,5% przy czym wydatki majątkowe w   81,1% a   wydatki bieżące  
w 92,5%.  

 

 

 

Wójt Gminy Miedźno  


Andrzej   Szczypiór

 


Załącznik Nr 1   do Sprawozdania Nr 1/2010    
Wójta Gminy Miedźno    
z dnia 15 marca 2010 r.  
 

DOCHODY  

Budżet po stronie dochodów za 2009r. zrealizowano w   kwocie 15.987.923,31 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 16.211.680,90 zł. Wykonanie dochodów w   poszczególnych grupach przedstawia się następująco:  

Dochody bieżące:  

 

- wpływy z   najmu i   dzierżawy  

-  

90.286,45 zł.  

- wpływy z   usług  

-  

147.435,03 zł.  

- wpływy z   opłat  

-  

6.227,83 zł.  

- wpływy z   opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości  

-  

5.431,00 zł.  

- wpływy z   różnych opłat  

-  

66.634,90 zł.  

- wpływy z   różnych dochodów  

-  

52.718,09 zł.  

- wpływy z   opłaty produktowej  

-  

485,32 zł.  

- udział w   podatku od osób fizycznych  

-  

1.845.102,00 zł.  

- udział w   podatku od osób prawnych  

-  

2.390,91 zł.  

- podatek od nieruchomości  

-  

977.584,62  

- podatek rolny  

-  

148.474,61  

- podatek leśny  

-  

84.577,36 zł.  

- podatek od środków transportowych  

-  

170.195,70 zł.  

- wpływy z   karty podatkowej  

-  

20.158,14 zł.  

- podatek od spadku i   darowizn  

-  

13.035,80 zł.  

- opłata skarbowa  

-  

20.656,50 zł.  

- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  

-  

103.662,69 zł.  

- podatek od czynności cywilno-prawnych  

-  

79.866,80 zł.  

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i   opłat  

-  

3.674,76 zł.  

- pozostałe odsetki  

-  

183.033,49 zł.  

- dochody związane z   realizacją zadań zleconych  

-  

4.135,63 zł.  

Wpływy z   tytułu najmu i   dzierżawy wykonano w   kwocie 90.286,45 zł. co   stanowi 97,4% założeń planowych. Składają się na nie wpływy z   tytułu dzierżawy obwodów kół łowieckich, czynsze za wynajem lokali mieszkalnych w   budynkach komunalnych, w   domach nauczyciela oraz w   innych obiektach komunalnych. Zaległości występują w   czynszach czyli z   tytułu wynajmu lokali mieszkalnych oraz wynajmu lokali w   obiektach komunalnych w   kwocie 4.913,08 zł.  

Wpływy z   usług obejmują wpłaty za wodę, za ścieki, odpłatności za wyżywienie w   przedszkolach oraz wpływy z   innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw. Dochody te zostały wykonane w   kwocie 147.435,03 zł. co stanowi 102,9%  planowanych dochodów. Zaległości na koniec roku występują w   opłatach za wodę w   kwocie 5.799,94 zł., za ścieki w   kwocie 2.029,76 zł. oraz opłaty adiacenckiej 19.837,69 zł.  

Wpływy z   opłat  za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą 5.431,00 zł. co stanowi 144,8% planowanych dochodów. Zaległości w   kwocie 4.140,00 zł. dotyczą wieczystego użytkowania.  

Wpływy z   różnych opłat wykonano w   kwocie 66.634,90 zł. tj. 92,5% planowanych dochodów.  

Wpływy z   różnych dochodów wynoszą 52.718,09 zł.  

Wpływy z   opłaty produktowej przy założeniu planowym 1.200,00 zł. wykonano w   kwocie 485,32 zł.  

Udziały w   podatku dochodowym od osób fizycznych plan 2.029.809,00 zł., wykona 1845.102,00 zł. tj. 90,9%. Już wykonanie za I   półrocze 2009r. wskazywało, że mogą być problemy ze spływem środków finansowych. W   naszym przypadku do budżetu gminy nie wpłynęła kwota 184.707,00 zł.  

Wpływy z   tytułu podatku od osób prawnych zostały wykonane w   kwocie 2.309,91 zł.  

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i   fizycznych wykonano w   kwocie 977.584,62 zł. przy założeniu planowym 978.274,00 zł. czyli 100,1%. Stan   zaległości z   tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł:  

- od osób prawnych    -    6.998,00 zł.  

- od osób fizycznych  - 101.797,76 zł.  

Podatek rolny od osób prawnych i   fizycznych wykonano w   kwocie 148.474,61 zł. przy założeniach planowych 150.965,00 zł. tj. 98,3%. Stan zaległości na   koniec okresu sprawozdawczego wyniósł:  

- od osób fizycznych   - 9.406,00 zł.  

Podatek leśny wykonano w   kwocie 84.577,36 zł. tj. 99,9% założeń planowych. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł:  

- od osób fizycznych   -  741,06 zł.  

Z tytułu podatku od środków transportu do budżetu gminy wpłynęła kwota 170.195,70 zł. tj. 99,1% założeń planowych. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 25.261,57 zł. i   były to zaległości od osób fizycznych.  

Podatek od czynności cywilnoprawnych wyniósł 79.866,80 zł. tj. 159,7% założeń planowych.  

Z tytułu podatku od spadku i   darowizn do budżetu gminy wpłynęła kwota 13.035,80 zł. tj. 260,7% założeń planowych.  

Podatek opłacany w   formie karty podatkowej zaplanowano w   budżecie w   kwocie 20.000,00 zł. do budżetu wpłynęła kwota 20.158,14 zł. tj. 100,8% założeń planowych.  

Wpływy z   tytułu opłaty skarbowej wyniosły 20.656,50 zł. tj. 137,7% założeń planowych. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości wydawanych decyzji, zaświadczeń, aktów urzędu stanu cywilnego.  

Wpływy z   opłat za wydawanie zezwoleń za sprzedaż alkoholu wyniosły 103.662,69 zł. przy planie 97.000,00 zł. tj. 106,9%. Dochody te wpływają do   budżetu w   trzech ratach w   danym roku budżetowym.  

Pozostałe dochody czyli odsetki, odsetki od nieterminowych wpłat z   tytułu podatków i   opłat zasiliły budżet w   kwocie 186.702,25 zł. tj. 125,9%.  

Dotacje:  

Dochody z   tytułu realizacji zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami obrazuje poniższa tabela  

 

Dział  

Plan  

Wykon  

% wyk.  

010  

89.990,02  

89.990,02  

100,0  

750  

44.462,00  

44.462,00  

100,0  

751  

12.496,00  

12.496,00  

100,0  

851  

110,00  

-  

-  

852  

1.872.863,00  

1.842.858,79  

98,4  

852  

4.183,00  

3.930,63  

94,0  

852  

37.970,00  

37.118,55  

97,8  

OGÓŁEM:  

2.062.074,02  

2.030.855,99  

98,5  

Są to dochody przekazywane przez różnych dysponentów na realizację określonych zadań. Ogółem plan tych dotacji wynosi 2.062.074,02 zł. a   ich wykonanie stanowi kwota 2.030.855,99 zł. Dotacje na zadania zlecone z   zakresu administracji rządowej otrzymano z   budżetu Wojewody Śląskiego i   Krajowego Biura Wyborczego i   były przeznaczone na:  

- dział 010 dotacja zwrot podatku akcyzowego dla rolników  

- dział 750 dotacja na zadania z   zakresu Urzędu Wojewódzkiego  

- dział 751 dotacja na Wybory do Parlamentu Europejskiego  

- dział 851 dotacja na zadania z   zakresu ochrony zdrowia  

- dział 852 dotacja na zadania w   zakresie pomocy społecznej  

Dochody z   tytułu realizacji zadań otrzymanych z   budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin obrazuje poniższa tabela  

 

Dział  

Plan  

Wykon  

% wyk.  

801  

12.000,00  

12.000,00  

100,0  

801  

396,00  

396,00  

100,0  

852  

2.656,00  

2.498,59  

94,1  

852  

38.358,00  

35.405,03  

92,3  

852  

97.845,00  

97.845,00  

100,0  

852  

7.089,00  

7.089,00  

100,0  

854  

39.191,00  

36.226,00  

92,4  

OGÓŁEM:  

197.535,00  

191.459,62  

96,9  

Dotacje na realizację zadań własnych otrzymano z   budżetu Wojewody Śląskiego w   kwocie 197.535,00 zł. wykorzystano 191.459,62 zł. z   przeznaczeniem na:  

- dział 801  dotacja na zakup wyprawek szkolnych  

- dział 801  dotacja dla komisji kwalifikacyjnej i   egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o   wyższy stopień awansu zawodowego  

- dział 852 dotacja na wypłatę zasiłków stałych z   pomocy społecznej oraz na wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dotacja na pomoc państwa w   zakresie dożywiania uczniów  

- dział 854 dotacja pomoc materialną dla uczniów  (stypendia).  

Dochody z   tytułu dotacji otrzymanej z   budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej obrazuje poniższa tabela  

 

Dział  

Plan  

Wykon  

% wyk.  

710  

1.000,00  

1.000,00  

100,0  

OGÓŁEM:  

1.000,00  

1.000,00  

100,0  

Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie mogił żołnierskich.  

Subwencje:  

Z tytułu subwencji przekazanej przez Ministerstwo Finansów do budżetu gminy wpłynęła kwota 9.403.949,00 zł. Na tę kwotę składa się:  

- część wyrównawcza subwencji ogólnej  – 4.053.528,00 zł.  

- część oświatowa subwencji ogólnej        – 5.128.441,00 zł.  

- część równoważąca subwencji ogólnej   –    221.980,00 zł.  

Dochody majątkowe:  

Dochody pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych zasiliły budżet w   kwocie 86.694,07 zł. Sprzedane zostały grunty w   sołectwie Borowa oraz w   sołectwie Ostrowy. Dochody otrzymane wysokości 225.250,00 zł. Pochodzi z   samorządu województwa na inwestycje i   zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia. Dotyczyły budowy chodnika w   ciągu drogi wojewódzkiej oraz zatoczek. Przeznaczone były na opracowanie dokumentacji projektowej. Gmina otrzymała również dotację z   Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej w   Katowicach na sfinansowanie kosztów inwestycji pt. „Demontaż, transport i   unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadów azbestowych z   budynku Gminnego Przedszkola w   Ostrowach nad Okszą”.  

Budżet zrealizowany odbiega od założeń planowych, szczególnie w   pozycjach gdzie występują dochody majątkowe. Dwie duże inwestycje tj.   „Poprawa infrastruktury turystycznej przy zbiorniku wodnym w   Ostrowach” oraz „Budowa Muzeum Kultury Przeworskiej i   Izby Pamięci Bitwy pod Mokrą” zostały przesunięte do realizacji na 2010r. Również wniosek dotyczący budowy drogi w   Ostrowach nad Okszą ul. Kasztanowa, Szkolna” nie przeszedł pozytywnej weryfikacji w   Urzędzie Marszałkowskim i   inwestycja nie była realizowana w   2009r. Na budowę kanalizacji sanitarnej gmina również nie otrzymała środków z   Urzędu Marszałkowskiego wobec tego była zmuszona do   zaciągnięcia pożyczki z   Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej w   Katowicach na kwotę 5.063.395,23 zł. W   2009r. wpłynęły tylko dwie transze pożyczki w   wysokości 476.363,56 zł.  

 

 

 

Wójt Gminy Miedźno  


Andrzej   Szczypiór

 


Załącznik Nr 2   do Sprawozdania Nr 1/2010    
Wójta Gminy Miedźno    
z dnia 15 marca 2010 r.  
 

WYDATKI  

Plan wydatków na dzień 31.12.2009r. zamknął się kwotą 17.538.044,46 zł. wykonanie 15.693.455,97 zł. z   tego:  

- wydatki majątkowe   –  3.760.725,21 zł.  

- wydatki bieżące        – 11.932.730,76 zł.  

Analiza wykonania wydatków bieżących w   układzie tabelarycznym  

 

Dział  

Nazwa  

Plan  

Wykon  

% wyk.  

010  

Rolnictwo i   łowiectwo  

180.244,02  

179.191,63  

99,4  

020  

Leśnictwo  

4.000,00  

3.354,94  

2,2  

600  

Transport i   łączność  

35.000,00  

20.008,90  

57,2  

700  

Gospodarka mieszkaniowa  

56.100,00  

31.097,79  

55,4  

710  

Działalność usługowa  

4.000,00  

3.684,00  

7,1  

750  

Administracja publiczna  

2.045.033,44  

1.966.892,48  

96,2  

751  

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i   ochrony prawa oraz sądownictwa  

13.743,00  

13.743,00  

100,0  

754  

Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

89.549,00  

85.820,04  

95,8  

756  

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z   ich poborem  

1.000,00  

745,15  

74,5  

757  

Obsługa długu publicznego  

10.000,00  

1.627,93  

16,3  

758  

Różne rozliczenia  

30.597,00  

-  

-  

801  

Oświata i   wychowanie  

6.718.097,00  

6.076.678,31  

90,5  

851  

Ochrona zdrowia  

97.110,00  

86.313,25  

88,9  

852  

Pomoc społeczna  

2.313.704,00  

2.257.816,78  

97,6  

854  

Edukacyjna opieka wychowawcza  

195.228,00  

170.360,33  

87,3  

900  

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

617.115,00  

552.096,60  

89,5  

921  

Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego  

398.126,00  

398.126,00  

100,0  

926  

Kultura fizyczna i   sport  

93.000,00  

85.173,63  

91,6  

 

OGÓŁEM:  

12.901.646,46  

11.932.730,76  

92,5  

Dział   010 – Rolnictwo i   łowiectwo   wydatkowane środki dotyczyły:  

- przekazania 2% wpływów uzyskanych z   podatku rolnego do Śląskiej Izby Rolniczej w   kwocie 2.947,61 zł.  

- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w   cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w   kwocie 89.990,02 zł.  

- wykonano prace remontowe w   świetlicy w   Kołaczkowicach oraz remont boiska w   sołectwie Izbiska na kwotę 86.254,00 zł.  

Dział   020 – Leśnictwo   zaplanowane wydatki dotyczyły zakupu sadzonek krzewów, nawozu celem obsadzenia terenów komunalnych.  

Dział   600 – Transport i   łączność   bieżące wydatki w   tym dziale dotyczą remontu drogi w   Mokrej na kwotę 1.685,52 zł., poniesionych kosztów za zajęcie pasa drogowego w   kwocie 8.982,58 zł., zakupu kruszywa na drogi śródpolne oraz remontu cząstkowego dróg 9.341,30 zł.  

Dział   700 – Gospodarka mieszkaniowa   w tym dziale finansowane są wydatki związane z   gospodarką mieniem komunalnym. Poniesione wydatki dotyczą opłat za usługi geodezyjne związane z   podziałem działek, opłaty notarialne, koszty zmian w   księgach wieczystych, ogłoszenia o   przetargach. Na w/w cele wydatkowano kwotę 24.912,89 zł. Wykonano również remonty budynku Domu Nauczyciela w   Miedźnie oraz świetlicy w   Izbiskach tzn. zakupiono drzwi i   okna na kwotę 6.184,90 zł.  

Dział   710 – Działalność usługowa   wydatki tego działu stanowi kwota 3.684,00 zł. Na drobne zmiany w   planie zagospodarowania przestrzennego oraz mapy wydatkowano 2.684,00 zł. Utrzymanie miejsc pamięci narodowej, mogił żołnierzy przeznaczono 1.000,00 zł.  

Dział   750 – Administracja publiczna   w dziale tym poniesiono wydatki na realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki w   kwocie 44.462,00 zł. tj. zgodnie z   założeniem planowym. Środki te były przeznaczone na wynagrodzenia, składki ubezpieczeń społecznych pracowników oraz wydatki rzeczowe. Oprócz tego wydatkowano środki na Rady Gminy w   kwocie 94.242,77 zł. W   ramach tej kwoty wypłacono ryczałty dla radnych, diety dla sołtysów za udział w   sesjach Rady Gminy oraz na zakup materiałów dla biura obsługi rady. Na utrzymanie administracji wydatkowano 1.770.152,67 zł. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 28 osób zatrudnionych w   urzędzie, ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów oraz koszty utrzymania urzędu.  

Dział   751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i   ochrony prawa oraz sądownictwa   w dziale tym poniesiono wydatki na realizację zadania zleconego – aktualizacja rejestru wyborców na kwotę 1.247,00 zł. oraz na Wybory do Parlamentu Europejskiego – 12.496,00 zł.  

Dział   754 – Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa   wydatki w   tym dziale obejmują utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy. W   2009r. wydatkowano kwotę 85.820,04 zł. Kwotę tę przeznaczono na wynagrodzenia wraz z   pochodnymi, zakup paliwa, zakup sprzętu przeciwpożarowego, remonty sprzętu, ubezpieczenia strażaków, badania okresowe itp. Kwota 700,00 zł. pochodząca z   dotacji została przeznaczona na remont syreny alarmowej w   OSP Miedźno.  

Dział   756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i   od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z   ich poborem   poniesione wydatki stanowią kwotę 745,15 zł. i   dotyczą opłaty komorniczej.  

Dział   757 – Obsługa długu publicznego   z planowanej kwoty wydatkowano 1.627,93 zł. Były to środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki z   Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej w   Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej. Była to pożyczka długoterminowa  

Dział   758 – Różne rozliczenia   plan 30.597,00 zł.  

Dział   801 – Oświata i   wychowanie   plan wydatków bieżących w   tym dziale zamyka się kwotą 6.718.097,00 zł. z   której wydatkowano 6.076.678,31 zł. przez następujące jednostki  

 

Rozdział  

Nazwa  

Plan  

Wykon  

80101  

Szkoły podstawowe  

3.210.241,00  

2.864.599,10  

80104  

Przedszkola  

1.065.324,00  

1.001.260,15  

80110  

Gimnazja  

1.837.279,00  

1.684.852,30  

80113  

Dowóz uczniów do szkół  

174.417,00  

150.979,89  

80114  

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  

327.345,00  

303.027,45  

80146  

Dokształcanie i   doskonalenie nauczycieli  

30.362,00  

1.950,00  

80148  

Stołówki szkolne  

72.733,00  

69.613,42  

80195  

Pozostała działalność  

396,00  

396,00  

 

RAZEM:  

6.718.097,00  

6.076.678,31  

Największa część wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń jest to kwota 5.108.321,28 zł. Pozostałą część obejmują wydatki wiązane z   utrzymaniem budynków szkolnych, zakupem sprzętu, opału. W   2009r. wykonano również drobne remonty łazienek w   Przedszkolu Ostrowach nad Okszą, wykonano projekt podjazdu dla niepełnosprawnych w   Szkole Podstawowej Miedźno, wymieniono okna w   Zespole Szkolno-Przedszkolnym w   Mokrej, zakupiono drzwi oraz meble do Przedszkola w   Miedźnie. Koszt drobnych remontów wyniósł 8.564,40 zł. Gmina w   roku 2009 otrzymała subwencję oświatową w   wysokości 5.128.441,00 zł. tymczasem wydatki poniesione w   2009r. stanowią kwotę 6.187.394,56 zł. Z   roku na rok gmina jest zmuszona dokładać coraz większe kwoty do utrzymania jednostek oświatowych nawet na wydatki bieżące nie mówiąc już wydatkach majątkowych.  

Dział   851 – Ochrona zdrowia   wydatki w   tym dziale wiążą się realizacją zadań zawartych w   Gminnym Programie Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii. Koszty przeciwdziałania alkoholizmowi – 83.814,25 zł., koszty przeciwdziałania narkomanii – 2.499,00 zł. Ważniejsze wydatki GFRPA obejmują:  

- prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej w   zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i   narkomanii,  

- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych sportowych dla dzieci i   młodzieży z   rodzin patologicznych,  

- działania na rzecz dożywiania dzieci w   szkole,  

- dofinansowanie działalności uczniowskich klubów sportowych, gdzie dzieci i   młodzież zdobywa różne umiejętności np. „patent sternika”,  

- organizacja imprez typu mikołaj, powitanie wiosny przez świetlice środowiskowe,  

- bezpośrednia pomoc dla osób uzależnionych poprzez skierowanie na leczenie odwykowe. W   2009r. z   leczenia skorzystało 9   osób a   z 35 osobami przeprowadzono rozmowę.  

- sfinansowanie nagród dla dzieci, młodzieży biorącej udział w   organizowanych konkursach, quizach w   zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i   narkomanii.  

Dział   852 – Pomoc społeczna   w ramach tego działu realizowane są wydatki bieżące wynikające z   ustawy o   pomocy społecznej. Zadania te są finansowane z   dotacji na zdania zlecone, dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, środków pochodzących z   GFRPA oraz środków budżetu gminy. Ogółem plan wydatków w   tym dziale wyniósł 2.313.704,00 zł. wykon 2.257.816,78 zł. W   ramach tych środków finansowane były:  

 

Rozdział  

Nazwa  

Plan  

Wykon  

85202  

Domy pomocy społecznej  

19.533,64  

19.533,64  

85212  

Świadczenia rodzinne, świadczenie z   funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe z   ubezpieczenia społecznego  

1.872.863,00  

1.842.858,79  

85213  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w   zajęciach w   centrum integracji społecznej  

6.839,00  

6.429,22  

85214  

Zasiłki i   pomoc w   naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe  

188.328,00  

171.599,42  

85218  

Powiatowe centrum pomocy rodzinie  

3.600,00  

3.600,00  

85219  

Ośrodki pomocy społecznej  

212.451,36  

206.169,91  

85228  

Usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze  

3.000,00  

536,80  

85295  

Pozostała działalność  

7.089,00  

7.089,00  

 

RAZEM:  

2.313.704,00  

2.257.816,78  

Pomoc społeczna udzielana jest w   różnych formach:  

- opłacane są składki zdrowotne dla 18 osób pobierających zasiłki stałe,  

- zasiłki okresowe wypłacono 16 rodzinom w   ilości 33 świadczenia,  

- udzielono 112 świadczeń pielęgnacyjnych,  

- wypłacono 321 świadczeń z   funduszu alimentacyjnego,  

- z   dożywiania w   szkołach skorzystało 107 uczniów co uczyniło 11.491 wydanych posiłków,  

- opłacono pobyt w   domu opieki społecznej dla 1   osoby,  

- udzielono 1.075 świadczeń pielęgnacyjnych,  

- wypłacono 85 jednorazowych zapomóg z   tytułu urodzenia dziecka.  

Ponadto GOPS uczestniczył w   akcji niesienia pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności gminy. Podpisana jest umowa z   Częstochowskim Bankiem Żywności w   ramach której realizuje się Europejski Program Pomocy Najbardziej Potrzebującym (PEAD). Koszt własny uczestnictwa w   tym programie wyniósł 4.113,18 zł. Pomocą objęto 226 rodzin, wydano ponad 18 ton żywności.  Udzielono również pomocy dla Powiatowego centrum pomocy rodzinie w   kwocie 3.600,00 zł. z   przeznaczeniem na remont budynku w   Truskolasach.  

Dział   854 – Edukacyjna opieka wychowawcza   środki w   wysokości 170.360,33 zł. przeznaczono na płace i   pochodne od wynagrodzeń. W   świetlicach przebywają dzieci dojeżdżające do szkół. Kwota 65.558,48 zł. została przeznaczona na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz zasiłków losowych.  

Dział   900 – Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska   plan 617.115,00 zł. wykon 552.096,60 zł. W   dziale tym największą pozycję stanowi zakup energii. Koszt oświetlenia ulicznego – 277.275,43 zł. Pozostałe koszty obejmują odśnieżanie dróg gminnych (akcja zima), wywóz nieczystości, utrzymanie sprzętu spych, walec, zakup paliwa oraz koszt obsługi tych urządzeń.  

Dział   921 – Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego   wydatki w   tym dziale obejmują dotację podmiotową na prowadzenie statutowej działalności dla Instytucji Kultury w   kwocie 325.317,00 zł. oraz dla Bibliotek 72.809,00 zł.  

Dział   926 – Kultura fizyczna i   sport   plan 93.000,00 zł. wykon 85.173,63 zł. W   ramach tych środków przekazano dotację dla klubów sportowych (zgodnie z   przeprowadzoną procedurą konkursową) w   wysokości 85.000,00 zł. oraz zapłacono za wykorzystaną wodę na boisku.  

 

 

 

Wójt Gminy Miedźno  


Andrzej   Szczypiór

 


Załącznik Nr 3   do Sprawozdania Nr 1/2010    
Wójta Gminy Miedźno    
z dnia 15 marca 2010 r.  
 

Analiza wykonania wydatków majątkowych w   układzie tabelarycznym  

 

Dział  

Nazwa  

Plan  

Wykon  

% wyk.  

010  

Rolnictwo i   łowiectwo  

977.346,61  

605.996,15  

62,0  

600  

Transport i   łączność  

1.962.358,21  

1.822.171,02  

92,9  

630  

Turystyka  

69.520,00  

69.520,00  

100,0  

700  

Gospodarka mieszkaniowa  

71.000,00  

68.956,60  

97,1  

750  

Administracja publiczna  

241.500,00  

230.218,50  

95,3  

754  

Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

140.999,00  

50.337,00  

35,7  

801  

Oświata i   wychowanie  

110.800,00  

110.716,25  

99,9  

921  

Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego  

186.800,00  

-  

-  

926  

Kultura fizyczna i   sport  

876.074,18  

802.809,69  

91,6  

 

OGÓŁEM:  

4.636.398,00  

3.760.725,21  

81,1  

Dział   010 – Rolnictwo i   łowiectwo   budowa kanalizacji sanitarnej. Inwestycja rozpoczęta jesienią 2009r. data zakończenia inwestycji 30 marca 2012r. Koszt inwestycji 6.508.704,53 zł. z   tego 5.063.395,23 zł. stanowi pożyczka zaciągnięta w   Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej w   Katowicach a   1.445.309,30 zł.  stanowi wkład własny gminy. W   roku 2009 poniesiono koszty w   wysokości 605.996,15 zł. z   tego z   WFOŚ i   GW w   Katowicach 476.363,56 zł.  

Dział   600 – Transport i   łączność   w ramach poniesionych wydatków wybudowano drogę ul. Bujecka we Władysławowie, ul. Lipowa, Parkowa, Krótka, Zakładowa w   Ostrowach nad Okszą, ul. Sportowa Miedźno oraz drogę dojazdową do pól w   Mokrej. Zapłacono za opracowanie projektów budowy nowych dróg  oraz opracowanie projektu chodnika ul. Częstochowska w   Ostrowach nad Okszą. Koszt wymienionych inwestycji stanowi kwota 1.490.885,02 zł. Zapłacono za podział działek pod drogę ul. Jagiełły w   Miedźnie – 23.890,00 zł. Zapłacono za wykup gruntów pod poszerzenie dróg – 52.146,00 zł. Opracowano projekt budowy chodnika ul. Częstochowska oraz budowy zatoczek przy ul. Częstochowskiej w   Miedźnie na kwotę 225.250,00 zł. Przekazano środki w   formie dotacji na realizację inwestycji budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w   kwocie 30.000,00 zł.  

Dział   630 – Turystyka   z budżetu wydatkowano kwotę 69.520,00 zł. na opracowanie projektu budowy zespołu rekreacyjno-kulturalnego w   Ostrowach nad Okszą. Inwestycja jest realizowana w   2010r. Termin zakończenia decyzji jesień 2010r.  

Dział   700 – Gospodarka mieszkaniowa   poniesiono wydatki na zakup działki pod parking przy Urzędzie Gminy – 17.197,20 zł. Zakup działek w   Mokrej również pod parking pod Pomnikiem Bitwy pod Mokrą – 51.478,80 zł. Zapłata za akt notarialny nabycia działki w   Izbiskach – 280,60 zł.  

Dział   750 – Administracja publiczna   środki zostały wydatkowane na rozbudowę i   nadbudowę budynku Urzędu Gminy – 102.274,01 zł., za świadectwo energetyczne – 3.000,00 zł. Wykonanie parkingu przy Urzędzie Gminy – 91.156,18 zł. Zakup zestawu regałów do archiwum oraz drzwi – 17.464,30 zł. Zakup centrali telefonicznej – 11.834,00 zł. oraz zakup laptopa – 4.490,01 zł.  

Dział   754 – Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa   w ramach posiadanych środków zakupiono sprzęt hydrauliczny dla OSP Ostrowy nad Okszą – 6.000,00 zł., zakup HDS Karcher OSP Miedźno – 4.999,00 zł. oraz zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Miedźno  - 14.338,00 zł. Przeznaczono środki w   formie dotacji dla Policji z   przeznaczeniem na remont posterunku policji w   Miedźnie w   wysokości 25.000,00 zł.  

Dział   801 – Oświata i   wychowanie   środki zostały wydatkowane na wymianę zadaszenia na budynku Przedszkola w   Ostrowach nad Okszą – 96.916,25 zł., wykonano monitoring budynków szkolnych w   Miedźnie – 8.800,00 zł. oraz zakupiono patelnię elektryczną dla stołówki szkolnej w   Miedźnie – 5.000,00 zł.  

Dział   921 – Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego   były zaplanowane środki na realizację inwestycji Muzeum Kultury Przeworskiej i   Izby Pamięci Bitwy pod Mokrą lecz nie poniesiono żadnych wydatków ponieważ inwestycja została przesunięta do realizacji na rok 2010.  

Dział   926 – Kultura fizyczna i   sport   poniesione zostały wydatki na budowę hali sportowej w   Ostrowach nad Okszą w   wysokości 802.809,69 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w   roku 2010. Termin zakończenia inwestycji w   listopadzie 2010r.  

W Gminie funkcjonuje również Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej. Stan środków funduszu na początek roku wynosił 7.503,61 zł.  Przychody z   tytułu opłat i   kar za korzystanie ze środowiska, które otrzymano z   Urzędu Marszałkowskiego wynosiły 5.017,91 zł. W   okresie sprawozdawczym ze środków tych wydatkowano kwotę 10.357,68 zł. z   przeznaczeniem na zapłacenie za odprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, zakup koszy i   worków na śmieci.  

Posiadamy również rachunek dochodów własnych. Rachunek ten dotyczy wpłat na obiady. Na 31.12.2009r. stan środków na rachunku wynosił 28.446,00 zł.  

Na dzień 31.12.2009r. Gmina posiadała zadłużenie tytułu zaciągniętych pożyczek w   kwotach:  

- 220.000,00 zł. pożyczka z   Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej w   Warszawie  

- 476.363,56 zł. pożyczka z   Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej w   Katowicach  

Poręczeń i   gwarancji gmina nie udzielała.  

Podsumowując budżet roku 2009 można stwierdzić, że wykonanie dochodów w   98,6% świadczy o   prawidłowych założeniach w   momencie jego uchwalania. Niższe wykonanie wystąpiło w   podatku dochodowym od osób fizycznych ale jego realizacja uzależniona jest od innych czynników, na które gmina bezpośrednio nie ma wpływu. Wykonanie wydatków stanowi 89,5% planowych wydatków. Na ten wynik składają się niezrealizowane w   2009 roku inwestycje. Część z   nich została przesunięta do realizacji w   2010r. mowa tutaj o   „Budowa Muzeum Kultury Przeworskiej i   Izby Pamięci Bitwy pod Mokrą” oraz „Poprawa infrastruktury turystycznej przy zbiorniku wodnym w   Ostrowach”. Gmina prowadzi racjonalną  gospodarkę finansową. W   przypadku realizacji zadań zleconych gmina wykonuje wydatki zgodnie z   otrzymanymi środkami. W   przypadku zadań inwestycyjnych występujemy z   wnioskami o   dofinansowanie w   ramach różnych programów unijnych.  

 

 

 

Wójt Gminy Miedźno  


Andrzej   Szczypiór

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »