| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/304/12 Rady Miasta Chorzów

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym

Na podstawie art.194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887z późniejszymi zmianami) w związku z art.40 ust.1, art.42 ust.1 i art.92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Chorzów

uchwala

§ 1.

Określa się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności , rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, zwanej dalej „opłatą”.

§ 2.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) pieczy zastępczej, rozumie się przez to rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną albo interwencyjny ośrodek preadopcyjny,

2) dochodzie, rozumie się przez to dochód w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej,

3) osobie zobowiązanej, rozumie się przez to osoby, o których mowa w art. 193 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

4) rodzinie, oznacza to osobę zobowiązaną, jej małżonka oraz dzieci pozostające na jej utrzymaniu.

§ 3.

Odstąpienie od ustalenia opłaty może nastąpić, w następujących sytuacjach:

1) dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 100% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami),

2) dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 100% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

3) osoba zobowiązana przebywa w domu pomocy społecznej,

4) osoba zobowiązana jest całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolniona lub korzysta ze świadczeń szpitala psychiatrycznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r., Nr 111, poz. 535 z późn. zmianami),

5) osoba zobowiązana jest nieletnia i pozostaje na utrzymaniu innych osób,

6) osoba zobowiązana przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym i nie posiada żadnego dochodu.

§ 4.

Umorzenie w całości należności z tytułu opłaty wraz z odsetkami może nastąpić, w następujących sytuacjach:

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub egzekucja została umorzona,

2) pobyt dziecka w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a utrzymanie zobowiązania mogłoby prowadzić do ponownej utraty możliwości sprawowania opieki i wychowania oraz ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

§ 5.

Umorzenie w części należności z tytułu opłaty wraz z odsetkami może nastąpić, w szczególności w sytuacji spełnienia przynajmniej dwóch z poniższych przesłanek:

1) dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłat wynosi nie więcej niż 300 % kryterium dochodowego, o którym mowa w § 3 uchwały,

2) osoby zobowiązane realizują ustalenia zawartego kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

3) osoby zobowiązane wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką,

4) osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub w pieczy zastępczej,

5) występuje inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezdomność, bezrobocie, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.

§ 6.

Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności może nastąpić na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia opłat w przypadku, gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności w całości lub części, oraz zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

1) osoby zobowiązane do ponoszenia opłat współpracują z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego,

2) osoby zobowiązane realizują na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego ustalenia zawartego kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

3) osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub w pieczy zastępczej,

4) występuje inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezdomność, bezrobocie, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.

§ 7.

1) Odstąpienie od ustalenia opłaty, umorzenie w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty należności może nastąpić z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej, zwany dalej wnioskiem.

2) Osoba składająca wniosek jest zobowiązana do podania okoliczności uzasadniających zastosowanie ulgi wraz z dokumentami potwierdzającymi te okoliczności.

§ 8.

Traci moc uchwała Nr XXIV/483/04 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 września 2004 r. w sprawie częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Chorzów oraz z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


mgr Henryk Wieczorek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Ostrowski

Analityk rynku produktów bankowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »