| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/304/12 Rady Miasta Chorzów

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym

Na podstawie art.194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887z późniejszymi zmianami) w związku z art.40 ust.1, art.42 ust.1 i art.92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Chorzów

uchwala

§ 1.

Określa się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności , rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, zwanej dalej „opłatą”.

§ 2.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) pieczy zastępczej, rozumie się przez to rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną albo interwencyjny ośrodek preadopcyjny,

2) dochodzie, rozumie się przez to dochód w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej,

3) osobie zobowiązanej, rozumie się przez to osoby, o których mowa w art. 193 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

4) rodzinie, oznacza to osobę zobowiązaną, jej małżonka oraz dzieci pozostające na jej utrzymaniu.

§ 3.

Odstąpienie od ustalenia opłaty może nastąpić, w następujących sytuacjach:

1) dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 100% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami),

2) dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 100% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

3) osoba zobowiązana przebywa w domu pomocy społecznej,

4) osoba zobowiązana jest całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolniona lub korzysta ze świadczeń szpitala psychiatrycznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r., Nr 111, poz. 535 z późn. zmianami),

5) osoba zobowiązana jest nieletnia i pozostaje na utrzymaniu innych osób,

6) osoba zobowiązana przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym i nie posiada żadnego dochodu.

§ 4.

Umorzenie w całości należności z tytułu opłaty wraz z odsetkami może nastąpić, w następujących sytuacjach:

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub egzekucja została umorzona,

2) pobyt dziecka w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a utrzymanie zobowiązania mogłoby prowadzić do ponownej utraty możliwości sprawowania opieki i wychowania oraz ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

§ 5.

Umorzenie w części należności z tytułu opłaty wraz z odsetkami może nastąpić, w szczególności w sytuacji spełnienia przynajmniej dwóch z poniższych przesłanek:

1) dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłat wynosi nie więcej niż 300 % kryterium dochodowego, o którym mowa w § 3 uchwały,

2) osoby zobowiązane realizują ustalenia zawartego kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

3) osoby zobowiązane wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką,

4) osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub w pieczy zastępczej,

5) występuje inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezdomność, bezrobocie, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.

§ 6.

Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności może nastąpić na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia opłat w przypadku, gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności w całości lub części, oraz zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

1) osoby zobowiązane do ponoszenia opłat współpracują z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego,

2) osoby zobowiązane realizują na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego ustalenia zawartego kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

3) osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub w pieczy zastępczej,

4) występuje inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezdomność, bezrobocie, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.

§ 7.

1) Odstąpienie od ustalenia opłaty, umorzenie w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty należności może nastąpić z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej, zwany dalej wnioskiem.

2) Osoba składająca wniosek jest zobowiązana do podania okoliczności uzasadniających zastosowanie ulgi wraz z dokumentami potwierdzającymi te okoliczności.

§ 8.

Traci moc uchwała Nr XXIV/483/04 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 września 2004 r. w sprawie częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Chorzów oraz z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


mgr Henryk Wieczorek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »