| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/130/2012 Rady Gminy Ciasna

z dnia 15 marca 2012r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Ciasna oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. z   2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji na podstawie uchwały Rady Gminy Ciasna Nr LII/358/2010 z   dnia 28 października 2010 roku w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie projektów prawa miejscowego gminy Ciasna w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z   2010 r., Nr 261, poz. 4149),  

Rada Gminy Ciasna  
uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Określa się tryb i   sposób powoływania i   odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w   rodzinie w   gminie Ciasna oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, stanowiący załącznik do nin. uchwały.  

§ 2.  

Traci moc uchwała Nr IV/12/2010 Rady Gminy Ciasna z   dnia 30.12.2010 r.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciasna.  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna  


Zuzanna   Geilke

 


Załącznik do Uchwały Nr XX/130/2012
Rady Gminy Ciasna
z dnia 15 marca 2012 r.

Tryb i   sposób powoływania i   odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w   rodzinie w   gminie Ciasna oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania  

§ 1.  

Ustala się tryb i   sposób powoływania i   odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w   rodzinie w   gminie Ciasna, zwanego dalej Zespołem oraz określa warunki jego funkcjonowania.  

§ 2.  

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorzy sądowi.  

§ 3.  

Wójt Gminy występuje pisemnie do osób zarządzających podmiotami, o   których mowa w   § 2, o   wyznaczenie osób do pracy w   Zespole.  

§ 4.  

Po otrzymaniu informacji, o   której mowa w   § 3, Wójt Gminy podpisuje porozumienie (z wyłączeniem kuratorów sądowych) z   podmiotami, z   których osoby będą członkami Zespołu. Przed podpisaniem porozumienia, osoba wyraża pisemną zgodę na pracę w   Zespole.  

§ 5.  

Wójt Gminy po podpisaniu porozumień, o   których mowa w   § 4, powołuje w   formie zarządzenia członków Zespołu.  

§ 6.  

Wójt Gminy odwołuje członków Zespołu na ich wniosek, na wniosek przewodniczącego Zespołu, bądź na wniosek podmiotu, z   którym zawarte zostało porozumienie.  

§ 7.  

Pierwsze posiedzenie Zespołu celem wyboru przewodniczącego i   jego zastępcy zwołuje Wójt gminy, w   terminie 30 dni roboczych od dnia podpisania porozumień, o   których mowa w   § 4. Przewodniczący i   jego zastępca wybrany zostaje zwykłą większością głosów, w   obecności co najmniej połowy składu Zespołu.  

§ 8.  

Przewodniczący Zespołu, a   w razie jego nieobecności zastępca, może tworzyć grupy robocze w   celu rozwiązywania problemów związanych z   wystąpieniem przemocy w   rodzinie. Skład grupy roboczej zależy od potrzeb indywidualnego przypadku.  

§ 9.  

Osoby wchodzące w   skład Zespołu i   grup roboczych współpracują ze sobą w   sposób skoordynowany, zapewniający skuteczne reagowanie na problem.  

§ 10.  

Posiedzenia Zespołu odbywają się w   zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia zwołuje przewodniczący, a   w razie jego nieobecności zastępca.  

§ 11.  

Z posiedzeń Zespołu i   grup roboczych sporządza się listę obecności oraz protokół.  

§ 12.  

Posiedzenie Zespołu lub grupy roboczej jest prawomocne przy obecności przynajmniej połowy jego członków.  

§ 13.  

Przewodniczący Zespołu, a   w razie jego nieobecności zastępca, przygotowuje roczne sprawozdanie z   działalności Zespołu, które przedkłada Wójtowi gminy w   terminie do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna  


Zuzanna   Geilke

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

BlaBlaCar.pl

– wspólne przejazdy: oszczędności i ekologia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »