| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/190/2012 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9   lit. „a”, art.40 ust.2 pkt3, art.41 ust.1 i   art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn.zm.), w   związku z   art.11 ust.1, art.13 ust.1, art.34 ust.6, ust.6a, ust.6b, art.37 ust.4, art.68 ust.1b ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997r. o   gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z   2010r, Nr102, poz. 651 z   późn.zm.)  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.  

Uchwała określa zasady gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w   skład gminnego zasobu nieruchomości w   zakresie nabywania, zbywania, obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i   wynajmowania.  

§   2.  

Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   ustawie - rozumie się przez to ustawę z   dnia 21 sierpnia 1997r. o   gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z   2010r, Nr102, poz. 651 z   późn.zm.).  

2)   gminie bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć Gminę Toszek.  

3)   zasobie nieruchomości – należy przez to rozumieć gminny zasób nieruchomości określony w   przepisach ustawy.  

Rozdział 2.
Zasady gospodarownia nieruchomościami  

§   3.  

1)   Gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w   skład gminnego zasobu nieruchomości odbywa się w   oparciu o   przepisy powszechnie obowiązujące, przepisy prawa miejscowego, zgodnie z   zasadami prawidłowej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem konieczności zapewnienia realizacji zadań publicznych i   interesów wspólnoty samorządowej.  

2)   Burmistrz gospodarując nieruchomościami dokonuje w   szczególności:  

a)   wyboru prawnej formy zbycia nieruchomości osobom prawnym i   fizycznym,  

b)   oddania nieruchomości jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,  

c)   oddania nieruchomości lub jej części w   dzierżawę, najem, użyczenie,  

d)   zawiera umowy cywilno – prawne.  

3)   Podstawą gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy stanowią miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy.  

Rozdział 3.
Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu  

§   4.  

1)   Burmistrz może nabywać nieruchomości pod każdym tytułem prawnym do gminnego zasobu nieruchomości, uwzględniając wynikające z   miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego cele rozwojowe i   potrzeby Gminy, w   szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z   tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej a   także na realizację celów publicznych.  

2)   Burmistrz kierując się postanowieniami ust.1 bez zgody Rady Miejskiej, może nabywać nieruchomości na własność lub użytkowanie wieczyste Gminy:  

a)   w celu realizacji wydatków inwestycyjnych i   zakupów inwestycyjnych, ujętych w   budżecie Gminy na dany rok,  

b)   w celu realizacji zadań własnych Gminy,  

c)   w celu modernizacji lub budowy dróg publicznych oraz uregulowania stanu prawnego dróg gminnych,  

d)   w drodze zamiany lub darowizny.  

3)   przedmiotem nabycia, o   którym mowa w   ust.2 może być odpowiednio albo cała nieruchomość, albo jej część.  

Rozdział 4.
Zbywanie nieruchomosci i   oddawanie ich w   użytkowanie wieczyste  

§   5.  

1)   Burmistrz może zbywać nieruchomości w   trybie i   na zasadach określonych w   ustawie oraz zgodnie z   zasadami niniejszego rozdziału. Użytkowanie wieczyste może być ustanowione, jeżeli konieczne jest osiągnięcie jednego z   celów:  

a)   kontrola sposobu i   terminów zagospodarowania nieruchomości,  

b)   uatrakcyjnienie oferty inwestycyjnej Gminy,  

c)   osiągnięcie wysokich opłat rocznych ze względu na spodziewany wzrost wartości nieruchomości.  

§   6.  

1)   W razie rozłożenia zapłaty ceny sprzedaży nieruchomości lub pierwszej opłaty z   tytułu oddania gruntu w   użytkowanie wieczyste w   trybie bezprzetargowym na raty, wysokość pierwszej raty nie może być niższa niż 20% ceny. Raty mogą być spłacane w   okresach miesięcznych, kwartalnych lub rocznych, przy czym terminem płatności jest ostatni dzień danego okresu.  

2)   W przypadku oddania nieruchomości gruntowej w   użytkowanie wieczyste ustala się, że stawka procentowa pierwszej opłaty z   tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosi 25% ceny nieruchomości gruntowej. Stawka ta nie dotyczy nieruchomości, dla których wysokośc stawek została ustalona w   ustawie.  

§   7.  

Wyłączeniu ze sprzedaży lub przekazaniu w   użytkowanie wieczyste podlegają nieruchomości gminne:  

1)   przekazane sołectwom,  

2)   strażnice OSP,  

3)   obiekty lub lokale:  

a)   przekazane jednostkom organizacyjnym gminy,  

b)   obiekty sportowe,  

c)   lokale wynajęte jako socjalne, położone w   budynkach użyteczności publicznej.  

§   8.  

1)   Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana:  

a)   osobom fizycznym i   osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo – rozwojową, wychowawczą, sportową, a   także organizacjom pożytku publicznego, w   wysokości 90% ceny,  

b)   na rzecz Skarbu Państwa, albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, w   wysokości 95% ceny;  

c)   kościołom i   związkom wyznaniowym, mającym uregulowane stosunki z   państwem, na cele działalności sakralnej, w   wysokości 95% ceny.  

2)   W przypadku oddania nieruchomości w   użytkowanie wieczyste osobom i   na cele wymienione w   ust.1 wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od pierwszej wpłaty i   opłat rocznych w   wysokości 95% ceny.  

Rozdział 5.
Przekazywanie nieruchomości w   dzierżawę i   najem, na podstawie innych tytułów prawnych  

§   9.  

1)   Burmistrz kierując się zasadami racjonalnej gospodarki oraz względami ekonomicznymi może przekazywać nieruchomości osobom fizycznym i   prawnym w   dzierżawę, najem oraz udostępniać je na podstawie innych tytułów prawnych, w   tym użyczenie.  

2)   Burmistrz ogłasza, organizuje i   przeprowadza przetarg na dzierżawę lub wynajem nieruchomości na okres powyżej 3   lat, wybierając jego formę oraz określając warunki wydzierżawienia lub wynajmowania nieruchomości w   ogłoszeniu o   przetargu.  

3)   Protokół z   przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy .  

4)   Jeżeli dwa kolejne przetargi nie przyniosą rezultatu, Burmistrz ma prawo do wyłonienia najemcy lub dzierżawcy w   drodze rokowań.  

§   10.  

Warunki i   opłaty tytułu dzierżawy gruntów lub najmu ustala się w   drodze przetargu. W   przypadku przekazania nieruchomości w   trybie bezprzetargowym - w   umowie zawieranej przez Burmistrza z   osobą fizyczną lub prawną.  

§   11.  

1)   Czynsz z   tytułu dzierżawy lub najmu w   trybie bezprzetargowym ustala się na poziomie stawek dla nieruchomości o   podobnym rodzaju użytkowania, lokalizacji i   stanie technicznym przyjętych Zarządzeniem Burmistrza Toszka.  

2)   W przypadku ustalenia stawki czynszu dzierżawnego lub w   drodze przetargu - stawka określona w   ust.1 jest stawką wywoławczą.  

3)   W przypadku, gdy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym albo nie doszedł do skutku z   powodu braku oferentów Burmistrz może obniżyć stawkę czynszu dzierżawy lub najmu o   10% a   do rokowań o   20% stawki określonej w   ust.1.  

§   12.  

W użyczenie mogą być oddawane nieruchomości gminnym osobom prawnym lub innym podmiotom na cele publiczne lub związane z   realizacją zadań własnych Gminy oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, na cele związane z   ich działalnością statutową.  

Rozdział 6.
Sprzedaż lokali mieszkalnych i   użytkowych  

§   13.  

Lokale mieszkalne i   użytkowe podlegają sprzedaży gdy:  

1)   sposób ich wykorzystania lub przeznaczenia są zgodne z   miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  

2)   w chwili przeznaczenia do sprzedaży nie zostały wydane przez organ nadzoru budowlanego decyzje o   wyłączeniu z   użytkowania lub decyzje o   rozbiórce budynku, w   którym są usytuowane te lokale.  

§   14.  

1)   Decyzję o   przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego lub użytkowego podejmuje Burmistrz Toszka w   drodze zarządzenia, podającego do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.  

2)   Pierwszeństwo w   nabyciu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do sprzedaży przysługuje najemcom lub dzierżawcom prowadzącym działalność gospodarczą w   tych lokalach po upływie trzech lat od daty zawarcia umowy najmu lub dzierżawy.  

3)   Sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego lub użytkowego może nastąpić, gdy nie występują zaległości czynszowe a   w przypadku lokali użytkowych także zaległości z   tytułu zobowiązań podatkowych wobec Gminy.  

4)   Do sprzedaży w   drodze przetargu przeznacza się wolne lokale użytkowe.  

5)   Koszty związane z   zawarciem umowy sprzedaży tj. opłatę notarialną, koszty założenia księgi wieczystej zakupionego lokalu, ponosi nabywca.  

§   15.  

Rada Miejska wyraża zgodę na udzielenie przez Burmistrza Toszka bonifikaty od wartości sprzedawanego lokalu mieszkalnego, ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, w   wysokości:  

1)   70%   od wartości lokalu sprzedawanego w   budynkach, w   których znajduje się 1   lokal mieszkalny.  

a)   jeżeli wykup następuje w   ratach, I   rata wynosi 50% od wartości lokalu a   pozostała kwota wraz z   oprocentowaniem przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski na dzień wpłaty, zostaje rozłożona na okres 5   lat. Terminy wpłaty zostają ustalone przez strony w   umowie.  

2)   80%   od wartości lokalu sprzedawanego w   budynkach, w   których znajduje się 2-4 lokali mieszkalnych.  

a)   jeżeli wykup następuje w   ratach, I   rata wynosi 50% od wartości lokalu a   pozostała kwota wraz z   oprocentowaniem przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski na dzień wpłaty, zostaje rozłożona na okres 5   lat. Terminy wpłaty zostają ustalone przez strony w   umowie.  

3)   90%   od wartości lokalu sprzedawanego w   budynkach, w   których znajduje się więcej niż 4   lokale mieszkalne.  

a)   jeżeli wykup następuje w   ratach, I   rata wynosi 50% od wartości lokalu a   pozostała kwota wraz z   oprocentowaniem przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski na dzień wpłaty, zostaje rozłożona na okres 5   lat. Terminy wpłaty zostają ustalone przez strony w   umowie.  

§   16.  

1)   Sprzedaż lokali użytkowych odbywa się za gotówkę lub na wniosek najemcy może zostać rozłożona na raty.  

2)   W przypadku sprzedaży lokalu użytkowego w   systemie ratalnym:  

a)   zapłata ceny następuje w   dwóch ratach, przy czym pierwsza rata w   wysokości min.50%,  

b)   pozostała należność winna być uregulowana w   terminie 1   roku od dnia podpisania aktu notarialnego, w   terminie ustalonym przez strony w   umowie wraz z   oprocentowaniem przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski na dzień wpłaty.  

Rozdział 7.
Postanowienia ogólne  

§   17.  

W sprawach nieobjętych niniejszą uchwała mają zastosowanie przepisy ustawy.  

§   18.  

Zobowiązuje się Burmistrza do przedkładania Radzie Miejskiej w   Toszku sprawozdania dotyczacego obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego.  

§   19.  

Traci moc Uchwała Nr XXXVI/363/2006Rady Miejskiej w   Toszku z   dnia 30 maja 2006r. w   sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy-Miasta Toszek, zmieniona Uchwałą Nr XVIII/204/2008 Rady Miejskiej w   Toszku z   dnia 10.06.2008r. w   sprawie: zmiany uchwały XXXVI/363/206 z   dnia 30 maja 2006r.w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy-Miasta Toszek, Uchwała Nr XXXIII/416/2010 w   sprawie: uchwały dotyczącej zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy - Miasta Toszek.  

§   20.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.  

§   21.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   22.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Toszku  


Ireneusz   Kokoszka

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

Fundacja podejmuje działania mające na celu zwalczanie handlu kobietami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »