| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/152/12 Rady Miasta Lędziny

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Lędziny oraz jej jednostkom organizacyjnym

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z   2001 r. z   późniejszymi zmianami/ oraz art. 59 ustawy z   dnia 27sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych /Dz.U. Nr 157 poz.1240 z   2009r./ na wniosek Burmistrza Miasta Lędziny, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych  

Rada Miasta uchwala:  

§   1.     W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Lędziny lub jej jednostkom organizacyjnym, mogą być umarzane albo ich spłata może być odroczona lub rozkładana na raty, na zasadach określonych w   niniejszej uchwale.  
§   2.   Niniejszą uchwałę stosuje się do należności pieniężnych przysługujących Gminie Lędziny lub jej jednostkom organizacyjnym od osób fizycznych oraz osób prawnych i   innych jednostek nie będących gminnymi jednostkami organizacyjnymi.  

§   3.   1.   Należność pieniężna może być umorzona w   całości lub części jeżeli wystąpiła jedna z   następujących przesłanek:  

a)   dłużnik - osoba fizyczna zmarła nie pozostawiając żadnego majątku,  

b)   dłużnik - osoba prawna została wykreślona z   właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z   którego można by egzekwować należność a   odpowiedzialność z   tytułu należności nie przechodzi z   mocy prawa na osoby trzecie,  

c)   zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w   postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i   egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne stało się nieskuteczne,  

d)   nie można ustalić osoby dłużnika jego miejsca zamieszkania bądź siedziby,  

e)   należności nie ściągnięto w   toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,  

f)   należność główna jest mniejsza lub równa podwójnej kwocie najniższego wpisu sądowego do pozwu,  

g)   odsetki pozostałe do zapłaty po uregulowaniu należności głównej - nie przekraczają kwoty kosztów ich dochodzenia,  

h)   ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika, a   w szczególności jego egzystencji lub umorzenie uzasadnione jest ważnym interesem publicznym.  

2.   Umorzenie w   przypadkach określonych w   ust. 1   lit. a) do g) może nastąpić z   urzędu.  

3.   Umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty z   przyczyn określonych w   ust. 1   lit h) może nastąpić na wniosek dłużnika.  

§   4.   1.   Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż 1   dłużnik może nastąpić gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich zobowiązanych.  

2.   Podstawą umorzenia odsetek na wniosek dłużnika jest zapłata należności głównej.  

3.   Umorzenie części należności powoduje konieczność określenia przez uprawniony organ terminu zapłaty pozostałej części należności.  

§   5.   1.   W przypadkach gospodarczo uzasadnionych lub zasługujących z   innych przyczyn na uwzględnienie, organ uprawniony do umarzania należności może na wniosek dłużnika odroczyć termin zapłaty należności lub rozłożyć należności na raty biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes wierzyciela.  

2.   Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od podjęcia decyzji o   zastosowaniu ulgi do upływu terminu zapłaty.  

3.   Jeżeli dłużnik nie spłaci w   terminie albo w   pełnej wysokości ustalonych rat, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z   należnymi odsetkami, o   których mowa w   ust. 2.  

§   6.   1.   Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 1   rok.  

2.   Okres spłaty zaległości rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.  

§   7.   1.   W przypadku jeśli z   wnioskiem o   udzielenie ulgi występuje dłużnik prowadzący działalność gospodarczą, właściwy organ może udzielać określonych w   niniejszej uchwale ulg w   spłacie zobowiązań - wyłącznie takich, które nie stanowią pomocy publicznej bądź stanowią pomoc de minimis. Pomoc de minimis może mieć miejsce w   przpadkach określonych w   § 3   ust. 1   lit. e) oraz lit. h) lub w   § 5   ust 1.  

2.   W przypadku jeśli ulga stanowić będzie pomoc de minimis obowiązują wówczas szczególne zasady w   zakresie przyznawania pomocy oraz sprawozdawczości określone w   przepisach ustawy z   dnia 30 kwietnia 2004 r. o   postępowaniu w   sprawach dotyczących pomocy publicznej / Dz. U. z   2007 r. Nr 59 poz. 404 z   późn. zm./ oraz w   bezpośrednio obowiązujących aktach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy w   ramach zasady de minimis, a   w szczególności w   Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z   dnia 15 grudnia 2006 r. w   sprawie stosowania art. 87 i   88 Traktatu do pomocy de minimis.  

3.   Dłużnik ubiegający się o   pomoc de minimis jest zobowiązany wraz z   wnioskiem o   udzielenie pomocy do przedłożenia właściwemu organowi:  

a)   wszystkich zaświadczeń o   pomocy de minimis jakie otrzymał w   roku, w   którym ubiega się o   pomoc oraz w   ciągu 2   poprzedzających go lat, albo oświadczenia o   wielkości pomocy de minimis otrzymanej w   tym okresie albo oświadczenia o   nieotrzymaniu takiej pomocy w   tym okresie,  

b)   informacji i   sprawozdań określonych w   Rozporządzeniu Rady Ministrów z   dnia 29 marca 2010 roku w   sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o   pomoc de minimis / Dz. U. z   2010 r. Nr 53 poz. 311/.  

§   8.     Umorzenie należności, odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje w   formie pisemnej na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Lędziny.  

§   9.     Zobowiązuje się Burmistrza Miasta do informowania Rady Miasta o   podjętych decyzjach umorzenia należności oraz odroczenia terminu i   rozłożenia na raty w   sprawozdaniach dotyczących okresu międzysesyjnego.  

§   10.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   11.       Traci moc uchwała Nr XIII/93/07 Rady Miasta Lędziny z   dnia 28 czerwca 2007 r. w   sprawie szczegółowych zasad i   trybu umarzania, odraczania i   rozkładania na raty należności pieniężnych gminy Lędziny oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych oraz uchwała Nr XXXVIII / 250 / 08 Rady Miasta Lędziny z   dnia 27 listopada 2008 r. w   sprawie zmiany do uchwały nr XIII / 93 / 07 Rady Miasta Lędziny z   dnia 28 czerwca 2007 r. w   sprawie szczegółowych zasad i   trybu umarzania, odraczania i   rozkładania na raty należności pieniężnych gminy Lędziny oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych .  

§   12.     Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Teresa   Ciepły

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Szczygielski

 Ekspert rynku leasingowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »