| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr OG-BR.0007.3.9.2012 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gaszowicach

Na podstawie art. 40 ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. z   2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 5   ust. 9   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t.j. z   2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.), po konsultacji przeprowadzonej zgodnie z   uchwałą nr L/244/10 Rady Gminy Gaszowice z   dnia 20 maja 2010 r. w   sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY  
RADA GMINY GASZOWICE  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Uchwala się Statut Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i   Przedszkoli w   Gaszowicach w   brzmieniu ustalonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc Uchwała Nr XIV/84/2003 Rady Gminy w   Gaszowicach z   dnia 27 października 2003r. w   sprawie: przyjęcia Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i   Przedszkoli w   Gminie Gaszowice.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   5.   Uchwałę niniejszą ogłasza się poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy oraz publikuje w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Piotr   Górecki

 


Załącznik do Uchwały Nr OG-BR.0007.3.9.2012    
Rady Gminy Gaszowice    
z dnia 29 marca 2012 r.  
 

Statut Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i   Przedszkoli w   Gaszowicach  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Gminny Zespół Obsługi Szkół i   Przedszkoli w   Gaszowicach działa w   szczególności na podstawie:  

1)   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t.j. z   2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.),  

2)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr   157, poz. 1240 z   późn. zm.),  

3)   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. z   2006 r., Dz. U. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm.),  

4)   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. z   2001 r., Dz. U. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.),  

5)   niniejszego statutu.  

§   2.   Ilekroć w   niniejszym statucie jest mowa o:  

1)   GZOSiP – należy przez to rozumieć Gminny Zespół Obsługi Szkół i   Przedszkoli w   Gaszowicach,  

2)   Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Gaszowice,  

3)   Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Gaszowice,  

4)   Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Gaszowice,  

5)   Kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika GZOSiP,  

6)   Szkole – należy przez to rozumieć przedszkola, szkoły podstawowe i   gimnazja, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gaszowice.  

Rozdział 2.
Organizacja Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i   Przedszkoli w   Gaszowicach  

§   3.   1.   GZOSiP jest jednostką budżetową Gminy.  

2.   Siedzibą GZOSiP jest budynek Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w   Gaszowicach przy ulicy Rydułtowskiej 8.  

3.   GZOSiP kieruje Kierownik, który reprezentuje go na zewnątrz, odpowiada za dobór pracowników oraz prawidłowe wykonanie zadań.  

4.   Kierownik wykonuje obowiązki pracodawcy dla pracowników zatrudnionych w   GZOSiP i   jest ich bezpośrednim przełożonym służbowym.  

5.   Stosunek pracy z   Kierownikiem nawiązuje i   rozwiązuje Wójt.  

§   4.   Wewnętrzną, szczegółową strukturę organizacyjną GZOSiP określa regulamin organizacyjny nadany przez Kierownika.  

Rozdział 3.
Zakres działania i   zadania Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i   Przedszkoli w   Gaszowicach  

§   5.   Celem działania GZOSiP jest prowadzenie stałej obsługi administracyjnej, organizacyjnej i   finansowo - księgowej szkół.  

§   6.   1.   W zakresie obsługi administracyjnej i   organizacyjnej do zadań GZOSiP należą, w   szczególności:  

1)   wspomaganie i   koordynacja działań dyrektorów szkół w   zakresie realizacji ich obowiązków statutowych,  

2)   współdziałanie z   dyrektorami szkół w   zapewnieniu warunków działania placówek oświatowych, w   tym bezpiecznych i   higienicznych warunków nauki, wychowania i   opieki,  

3)   podejmowanie czynności koordynujących wzwiązku z   ustalaniem sieci szkolnej, zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem i   likwidacją szkół na terenie Gminy, w   tym również niepublicznych,  

4)   prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół oraz akt osobowych pracowników GZOSiP z   wyjątkiem akt osobowych Kierownika,  

5)   podejmowanie czynności koordynujących w   ramach organizowania i   przeprowadzania konkursów na stanowisko dyrektora szkoły,  

6)   przeprowadzanie procedury oceny pracy pracowników GZOSiP,  

7)   opracowywanie wniosków w   sprawach odznaczeń, nagród i   wyróżnień dla dyrektorów szkół i   pracowników GZOSiP,  

8)   koordynowanie wyjazdów śródrocznych w   klasach I-III szkół podstawowych /”zielone szkoły”/, pozyskiwanie i   rozliczanie dotacji,  

9)   koordynowanie wypoczynku letniego i   zimowego dzieci i   młodzieży w   szkołach,  

10)   pozyskiwanie dotacji i   środków niezbędnych do realizacji zadań wynikających z   ustawy o   systemie oświaty oraz in. przepisów /np. programów rządowych/,  

11)   współpraca z   organami Gminy w   tym przy przygotowywaniu projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta w   zakresie spraw prowadzonych przez GZOSiP,  

12)   przygotowywanie na potrzeby Wójta, Rady, właściwego Kuratora Oświaty niezbędnych materiałów i   informacji dotyczących oświaty i   wychowania,  

13)   koordynowanie i   organizowanie zebrań, szkoleń, narad dla dyrektorów szkół,  

14)   współpraca z   innymi instytucjami w   zakresie nauczania, wychowania i   opieki w   szkołach.  

2.   W zakresie obsługi finansowo – księgowej obsługiwanych szkół do zadań GZOSiP należą, w   szczególności:  

1)   prowadzenie obsługi finansowo – księgowej dochodów i   wydatków obsługiwanych szkół:  

a)   przygotowywanie, na wniosek dyrektorów szkół, materiałów oraz wniosków do projektu budżetu wraz z   uzasadnieniami wysokości planowanych dochodów i   wydatków szkół oraz przedstawianie w/w materiałów i   wniosków Wójtowi, zgodnie z   obowiązującą w   Gminie procedurą uchwalania budżetu,  

b)   przedstawianie Wójtowi jednostkowych i   zbiorczych wniosków w   sprawie zmian w   budżecie i   układzie wykonawczym, w   oparciu o   wnioski dyrektorów szkół,  

c)   sporządzanie jednostkowych i   zbiorczych sprawozdań oraz informacji opisowych z   wykonania planów finansowych obsługiwanych szkół, zgodnie z   powszechnie obowiązującymi w   tym zakresie przepisami,  

d)   sporządzanie jednostkowych i   zbiorczych sprawozdań z   wykonania dochodów i   wydatków obsługiwanych szkół oraz informacji opisowych w   tym zakresie.  

2)   prowadzenie rachunkowości obsługiwanych szkół, z   uwzględnieniem:  

a)   dokumentacji wewnętrznej sporządzonej przez dyrektorów szkół, opisującej przyjęte w   nich zasady rachunkowości,  

b)   instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych, zatwierdzonych do stosowania przez dyrektorów obsługiwanych szkół,  

c)   gromadzenie i   przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji finansowej obsługiwanych szkół, zgodnie z   obowiązującymi przepisami w   sprawie przechowywania akt oraz przekazywania akt do archiwum zakładowego,  

d)   prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników szkół i   GZOSiP.  

Rozdział 4.
Majątek i   gospodarka finansowa  

§   7.   Majątek GZOSiP stanowi mienie Gminy przekazane na podstawie umowy użyczenia oraz majątek nabyty w   ramach prowadzonej działalności.  

§   8.   GZOSiP prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych zgodnie z   powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w   szczególności przepisami ustawy o   finansach publicznych i   ustawy o   rachunkowości.  

§   9.   Podstawą gospodarki finansowej GZOSiP jest roczny plan finansowy.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   10.   W sprawach nieuregulowanych w   niniejszym Statucie zastosowanie znajdują odrębne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  


Uzasadnienie

Wskazanie podjęcia niniejszej uchwały wynika ze zmiany siedziby Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i   Przedszkoli i   w związku z   tym zmiany adresu, a   także wiąże się z   dostosowaniem podstaw prawnych i   niektórych zapisów, w   oparciu o   które działa GZOSiP.    

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »