| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr OG-BR.0007.3.9.2012 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gaszowicach

Na podstawie art. 40 ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. z   2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 5   ust. 9   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t.j. z   2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.), po konsultacji przeprowadzonej zgodnie z   uchwałą nr L/244/10 Rady Gminy Gaszowice z   dnia 20 maja 2010 r. w   sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY  
RADA GMINY GASZOWICE  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Uchwala się Statut Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i   Przedszkoli w   Gaszowicach w   brzmieniu ustalonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc Uchwała Nr XIV/84/2003 Rady Gminy w   Gaszowicach z   dnia 27 października 2003r. w   sprawie: przyjęcia Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i   Przedszkoli w   Gminie Gaszowice.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   5.   Uchwałę niniejszą ogłasza się poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy oraz publikuje w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Piotr   Górecki

 


Załącznik do Uchwały Nr OG-BR.0007.3.9.2012    
Rady Gminy Gaszowice    
z dnia 29 marca 2012 r.  
 

Statut Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i   Przedszkoli w   Gaszowicach  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Gminny Zespół Obsługi Szkół i   Przedszkoli w   Gaszowicach działa w   szczególności na podstawie:  

1)   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t.j. z   2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.),  

2)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr   157, poz. 1240 z   późn. zm.),  

3)   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. z   2006 r., Dz. U. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm.),  

4)   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. z   2001 r., Dz. U. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.),  

5)   niniejszego statutu.  

§   2.   Ilekroć w   niniejszym statucie jest mowa o:  

1)   GZOSiP – należy przez to rozumieć Gminny Zespół Obsługi Szkół i   Przedszkoli w   Gaszowicach,  

2)   Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Gaszowice,  

3)   Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Gaszowice,  

4)   Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Gaszowice,  

5)   Kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika GZOSiP,  

6)   Szkole – należy przez to rozumieć przedszkola, szkoły podstawowe i   gimnazja, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gaszowice.  

Rozdział 2.
Organizacja Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i   Przedszkoli w   Gaszowicach  

§   3.   1.   GZOSiP jest jednostką budżetową Gminy.  

2.   Siedzibą GZOSiP jest budynek Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w   Gaszowicach przy ulicy Rydułtowskiej 8.  

3.   GZOSiP kieruje Kierownik, który reprezentuje go na zewnątrz, odpowiada za dobór pracowników oraz prawidłowe wykonanie zadań.  

4.   Kierownik wykonuje obowiązki pracodawcy dla pracowników zatrudnionych w   GZOSiP i   jest ich bezpośrednim przełożonym służbowym.  

5.   Stosunek pracy z   Kierownikiem nawiązuje i   rozwiązuje Wójt.  

§   4.   Wewnętrzną, szczegółową strukturę organizacyjną GZOSiP określa regulamin organizacyjny nadany przez Kierownika.  

Rozdział 3.
Zakres działania i   zadania Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i   Przedszkoli w   Gaszowicach  

§   5.   Celem działania GZOSiP jest prowadzenie stałej obsługi administracyjnej, organizacyjnej i   finansowo - księgowej szkół.  

§   6.   1.   W zakresie obsługi administracyjnej i   organizacyjnej do zadań GZOSiP należą, w   szczególności:  

1)   wspomaganie i   koordynacja działań dyrektorów szkół w   zakresie realizacji ich obowiązków statutowych,  

2)   współdziałanie z   dyrektorami szkół w   zapewnieniu warunków działania placówek oświatowych, w   tym bezpiecznych i   higienicznych warunków nauki, wychowania i   opieki,  

3)   podejmowanie czynności koordynujących wzwiązku z   ustalaniem sieci szkolnej, zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem i   likwidacją szkół na terenie Gminy, w   tym również niepublicznych,  

4)   prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół oraz akt osobowych pracowników GZOSiP z   wyjątkiem akt osobowych Kierownika,  

5)   podejmowanie czynności koordynujących w   ramach organizowania i   przeprowadzania konkursów na stanowisko dyrektora szkoły,  

6)   przeprowadzanie procedury oceny pracy pracowników GZOSiP,  

7)   opracowywanie wniosków w   sprawach odznaczeń, nagród i   wyróżnień dla dyrektorów szkół i   pracowników GZOSiP,  

8)   koordynowanie wyjazdów śródrocznych w   klasach I-III szkół podstawowych /”zielone szkoły”/, pozyskiwanie i   rozliczanie dotacji,  

9)   koordynowanie wypoczynku letniego i   zimowego dzieci i   młodzieży w   szkołach,  

10)   pozyskiwanie dotacji i   środków niezbędnych do realizacji zadań wynikających z   ustawy o   systemie oświaty oraz in. przepisów /np. programów rządowych/,  

11)   współpraca z   organami Gminy w   tym przy przygotowywaniu projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta w   zakresie spraw prowadzonych przez GZOSiP,  

12)   przygotowywanie na potrzeby Wójta, Rady, właściwego Kuratora Oświaty niezbędnych materiałów i   informacji dotyczących oświaty i   wychowania,  

13)   koordynowanie i   organizowanie zebrań, szkoleń, narad dla dyrektorów szkół,  

14)   współpraca z   innymi instytucjami w   zakresie nauczania, wychowania i   opieki w   szkołach.  

2.   W zakresie obsługi finansowo – księgowej obsługiwanych szkół do zadań GZOSiP należą, w   szczególności:  

1)   prowadzenie obsługi finansowo – księgowej dochodów i   wydatków obsługiwanych szkół:  

a)   przygotowywanie, na wniosek dyrektorów szkół, materiałów oraz wniosków do projektu budżetu wraz z   uzasadnieniami wysokości planowanych dochodów i   wydatków szkół oraz przedstawianie w/w materiałów i   wniosków Wójtowi, zgodnie z   obowiązującą w   Gminie procedurą uchwalania budżetu,  

b)   przedstawianie Wójtowi jednostkowych i   zbiorczych wniosków w   sprawie zmian w   budżecie i   układzie wykonawczym, w   oparciu o   wnioski dyrektorów szkół,  

c)   sporządzanie jednostkowych i   zbiorczych sprawozdań oraz informacji opisowych z   wykonania planów finansowych obsługiwanych szkół, zgodnie z   powszechnie obowiązującymi w   tym zakresie przepisami,  

d)   sporządzanie jednostkowych i   zbiorczych sprawozdań z   wykonania dochodów i   wydatków obsługiwanych szkół oraz informacji opisowych w   tym zakresie.  

2)   prowadzenie rachunkowości obsługiwanych szkół, z   uwzględnieniem:  

a)   dokumentacji wewnętrznej sporządzonej przez dyrektorów szkół, opisującej przyjęte w   nich zasady rachunkowości,  

b)   instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych, zatwierdzonych do stosowania przez dyrektorów obsługiwanych szkół,  

c)   gromadzenie i   przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji finansowej obsługiwanych szkół, zgodnie z   obowiązującymi przepisami w   sprawie przechowywania akt oraz przekazywania akt do archiwum zakładowego,  

d)   prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników szkół i   GZOSiP.  

Rozdział 4.
Majątek i   gospodarka finansowa  

§   7.   Majątek GZOSiP stanowi mienie Gminy przekazane na podstawie umowy użyczenia oraz majątek nabyty w   ramach prowadzonej działalności.  

§   8.   GZOSiP prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych zgodnie z   powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w   szczególności przepisami ustawy o   finansach publicznych i   ustawy o   rachunkowości.  

§   9.   Podstawą gospodarki finansowej GZOSiP jest roczny plan finansowy.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   10.   W sprawach nieuregulowanych w   niniejszym Statucie zastosowanie znajdują odrębne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  


Uzasadnienie

Wskazanie podjęcia niniejszej uchwały wynika ze zmiany siedziby Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i   Przedszkoli i   w związku z   tym zmiany adresu, a   także wiąże się z   dostosowaniem podstaw prawnych i   niektórych zapisów, w   oparciu o   które działa GZOSiP.    

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »