| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 358/XXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie ustanowienia Miejskich Stypendiów Sportowych

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 10 oraz art. 18 ust 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 31 ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 25 czerwca 2010r. o   sporcie (Dz. U. z   2010r. Nr 127, poz. 857 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji na podstawie Uchwały nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej w   Sosnowcu z   dnia 31.08.2010r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczacych działalności statutowej tych organizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 233 z   dn. 29.10.2010r. poz. 3451) Rada Miejska w   Sosnowcu uchwala, co następuje:  

§   1.   Określić szczegółowe zasady i   tryb przyznawania i   pozbawiania oraz wysokość Miejskich Stypendiów Sportowych, stanowiące Załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc Uchwała Nr 905/LXV/10 Rady Miejskiej w   Sosnowcu z   dnia 28 października 2010r. w   sprawie ustanowienia Miejskich Stypendiów Sportowych (z późn. zm.).  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Sosnowcu  


Mateusz   Rykała

 


Załącznik do Uchwały Nr 358/XXII/2012
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

REGULAMIN  
przyznawania i   pozbawiania Miejskich Stypendiów Sportowych  

§   1.   1.   Prezydent Miasta Sosnowca, w   ramach posiadanych na ten cel środków finansowych w   budżecie Gminy Sosnowiec, może przyznać w   danym roku budżetowym Miejskie Stypendia Sportowe (dalej: stypendia sportowe) zawodnikowi, który:  

1)   jest mieszkańcem Sosnowca w   rozumieniu art. 25 ustawy Kodeks cywilny z   dn. 23.04.1964r. (Dz. U. z   1964, Nr 16, poz. 93 z   późn. zm.);  

2)   jest zrzeszony w   klubie sportowym mającym siedzibę na terenie Gminy Sosnowiec lub uprawia w   innej gminie dyscyplinę sportu, której sekcja nie istnieje na obszarze Sosnowca;  

3)   odnotował wynik sportowy określony w   tabelach nr 1   lub 2, będących integralną częścią niniejszego Regulaminu (w ramach dyscyplin indywidualnych przy uczestnictwie co najmniej 12 zawodników w   danej konkurencji sportowej, chyba że regulamin zawodów przewiduje udział mniejszej liczby zawodników);  

2.   Zawodnik, może otrzymać stypendium sportowe pod warunkiem nie pobierania stypendium sportowego z   innej jednostki samorządu terytorialnego.  

§   2.   1.   Stypendium sportowe może być przyznane na podstawie wniosku złożonego w   Wydziale Kultury Fizycznej, Sportu i   Turystyki Urzędu Miejskiego w   Sosnowcu w   terminach: do 30 listopada i   do 31 maja każdego roku kalendarzowego, poprzedzającego półrocze, na które ma być przyznane stypendium sportowe.  

2.   Wnioski o   stypendia sportowe na II półrocze 2012 roku należy składać w   ciągu 14 dni od dnia wejścia w   życie zarządzenia, o   którym mowa w   ust. 3.  

3.   Formularz wniosku o   przyznanie Miejskiego Stypendium Sportowego zostanie określony w   drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Sosnowca w   ciągu 7   dni od dnia wejścia w   życie niniejszej uchwały.  

4.   Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z   przyznaniem stypendium sportowego.  

5.   Wniosek o   przyznanie stypendium sportowego może złożyć:  

1)   osoba prawna prowadząca działalność w   obszarze sportu;  

2)   pełnoletni zawodnik;  

3)   opiekun prawny małoletniego zawodnika.  

6.   Wniosek formułowany jest w   oparciu o   wyniki sportowe z   rocznego okresu poprzedzającego termin składania wniosków, wymieniony w   ust. 1   i 2, z   zastrzeżeniem ust. 7.  

7.   Wniosek może być formułowany w   oparciu o   wyniki sportowe uzyskane podczas ostatnich rozegranych Igrzysk Olimpijskich (za wyjątkiem młodzieżowych) pod warunkiem, że zawodnik zajął miejsce od I-III.  

8.   Do wniosku należy załączyć w   szczególności:  

1)   opinię na temat zawodnika wystawioną przez podmiot zrzeszający lub właściwy związek sportowy;  

2)   uwierzytelnioną informację na temat odnotowanych wyników sportowych oraz liczbie zawodników, o   której mowa w   § 1   ust. 1   pkt 3) wraz z   uzasadnieniem w   sytuacji mniejszej liczby zawodników niż określona.  

9.   Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w   przypadku:  

1)   złożenia wniosku po wyznaczonym terminie, z   zastrzeżeniem ust. 10;  

2)   pisemnego wycofania wniosku przez wnioskodawcę;  

3)   braków formalnych;  

4)   stwierdzenia niezgodności z   prawdą danych zawartych we wniosku lub załączonej dokumentacji.  

10.   W szczególnych przypadkach Prezydent Miasta Sosnowca może przyznać stypendium sportowe na wniosek złożony poza wyznaczonym terminem. Przedmiotowy wniosek winien być szczegółowo uzasadniony.  

§   3.   1.   Stypendia sportowe są przyznawane na okres do sześciu miesięcy.  

2.   Wnioski o   przyznanie stypendium sportowego są rozpatrywane w   terminie 30 dni (począwszy od terminu wskazanego w   § 2   ust. 1   i 2) przez Zespół ds. opiniowania wniosków o   stypendia sportowe, powołany przez Prezydenta Miasta Sosnowca, w   skład którego wchodzą trzy osoby wskazane przez Prezydenta Miasta spośród pracowników Urzędu i   trzy osoby wchodzące w   skład Rady Miejskiej w   Sosnowcu.  

3.   Wysokość stypendium sportowego zależy od poziomu sportowego, jakim legitymuje się kandydat zgłoszony do stypendium sportowego i   określona jest w   tabelach nr 1   i 2.  

4.   Przy rozpatrywaniu wniosków o   przyznanie Miejskiego Stypendium Sportowego priorytetowe znaczenie ma uprawianie dyscypliny olimpijskiej.  

5.   W sytuacji niewystarczających środków finansowych zabezpieczonych na ten cel stypendiami sportowymi zostaną uhonorowani zawodnicy o   najwyższych osiągnięciach sportowych.  

6.   Ostateczną decyzję o   przydzieleniu stypendium sportowego podejmuje Prezydent Miasta Sosnowca po zapoznaniu się z   opinią Zespołu. Od decyzji tej nie przysługuje odwołanie.  

7.   Szczegółowe zobowiązania stron zostaną określone w   umowach stypendialnych.  

§   4.   1.   Prezydent Miasta Sosnowca, z   urzędu lub na wniosek podmiotu zrzeszającego stypendystę lub właściwego związku sportowego, może pozbawić zawodnika stypendium sportowego, szczególnie w   sytuacji, gdy zawodnik:  

1)   Utraci przesłanki uprawniające go do przyznania stypendium sportowego, wymienione w   § 1   ust. 1;  

2)   Utraci zdolność do uprawiania sportu przez okres dłuższy niż 3   miesiące, co stwierdzono orzeczeniem wydanym przez lekarza posiadającego kwalifikacje uprawniające do wydania orzeczenia lekarskiego, o   których mowa w   art. 37 ust 2   ustawy z   dnia 25 czerwca 2010r. o   sporcie;  

3)   Utraci prawa zawodnika;  

4)   Zaprzestanie uprawiania danego sportu;  

5)   Popełni przestępstwo z   winy umyślnej, którego popełnienie stwierdzono prawomocnym orzeczeniem właściwego sądu;  

6)   Odmówi udziału w   treningach i   zawodach, w   których reprezentuje podmiot zrzeszający lub właściwy związek sportowy.  

2.   W przypadku stwierdzenia przez Prezydenta Miasta Sosnowca, że pozbawienie zawodnika stypendium sportowego nastąpiło z   przyczyn niezawinionych przez zawodnika, stypendium sportowe może być wypłacone za cały okres od momentu pozbawienia.  

3.   Stypendysta i   podmiot zrzeszający go są zobowiązani niezwłocznie poinformować Prezydenta Miasta Sosnowca o   wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na pozbawienie zawodnika stypendium.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Sosnowcu  


Mateusz   Rykała

 


Tabela nr 1  
Wysokość Miejskiego Stypendium Sportowego  
- dyscypliny olimpijskie  

 

RANGA ZAWODÓW  

MIESIĘCZNA KWOTA MIEJSKIEGO STYPENDIUM  
SPORTOWEGO (PLN)  

DYSCYPLINY INDYWIDUALNE  

Igrzyska Olimpijskie   :  
I miejsce:  
II miejsce:  
III miejsce:  
IV-V miejsce:  
poniżej V miejsca lub udział:  

SENIOR:  
4.000  
3.500  
3.000  
2.500  
2.000  

MŁODZIEŻOWIEC:  
I-III miejsce: 1.500  
IV-V miejsce: 1.200  
poniżej V miejsca lub udział: 1.000  

 

SENIOR  

KATEGORIE POŚREDNIE 1

JUNIOR 2

KADET  

MŁODZIK  

Mistrzostwa Świata:  
I-III miejsce:  
IV-VI miejsce:  


2.000  
1.500  


1.200  
800  


1.000  
600  


800  
400  


500  
350  

Mistrzostwa Europy:  
I-III miejsce:  
IV-VI miejsce:  


1.500  
1.000  


800  
600  


600  
400  


400  
300  


300  
250  

Mistrzostwa Polski:  
I-III miejsce:  
IV-VI miejsce:  


1.000  
500  


600  
300  


350  
250  


250  
200  


200  
150  

Mistrzostwa Śląska:  
I-III miejsce:  


-  


-  


250  


200  


150  

DYSCYPLINY ZESPOŁOWE  

Igrzyska Olimpijskie:  
I miejsce:  
II miejsce:  
III miejsce:  
IV-V miejsce:  
poniżej V miejsca lub udział:  


4.000  
3.500  
3.000  
2.500  
2.000  

Mistrzostwa Świata:  
I-III miejsce:  
IV-VI miejsce:  


2.000  
1.500  


1.200  
800  


1.000  
600  


800  
400  


500  
350  

Mistrzostwa Europy i   Puchar Świata:  
I-III miejsce:  
IV-VI miejsce:  


1.500  
1.000  


800  
600  


600  
400  


400  
300  


300  
250  

Puchar Europy:  
I-III miejsce:  
IV-VI miejsce:  


800  
600  


400  
300  


250  
200  

Reprezentowanie Kadry Polski w   zawodach  


300  


250  


200  


150  

Mistrzostwo Polski wraz z   Kadrą Śląska  
lub I   miejsce wraz z   Kadrą Śląska w   innych zawodach rangi mistrzostw Polski  
-  
-  
150  
100  

1 Kategorie pośrednie obejmują wszystkie kategorie występujące pomiędzy juniorskimi a   seniorskimi.  
2 W ramach kategorii junior zawierają się wszystkie kategorie juniorskie, np.: junior, junior starszy, junior młodszy.  

 


Tabela nr 2  
Wysokość Miejskiego Stypendium Sportowego  
- dyscypliny nieolimpijskie  

 

RANGA ZAWODÓW  

MIESIĘCZNA KWOTA MIEJSKIEGO STYPENDIUM SPORTOWEGO (PLN)  

DYSCYPLINY INDYWIDUALNE  

 

SENIOR  

KATEGORIE POŚREDNIE 1

JUNIOR 2

Mistrzostwa Świata:  
I miejsce:  
II miejsce:  
III miejsce  


1.250  
1.000  
800  


700  
650  
600  


500  
450  
400  

Mistrzostwa Europy:  
I miejsce:  
II miejsce:  
III miejsce:  


700  
650  
600  


500  
450  
400  


300  
250  
200  

Mistrzostwa Polski:  
I miejsce:  
II miejsce:  
III miejsce:  


500  
450  
400  


300  
250  
200  


200  
150  
100  

DYSCYPLINY ZESPOŁOWE  

Reprezentowanie Kadry Polski w   zawodach  

250  

200  

150  

Mistrzostwo Polski wraz z   Kadrą Śląska  
lub   I miejsce wraz z   Kadrą Śląska w   innych zawodach rangi mistrzostw Polski  -  -  100  

1 Kategorie pośrednie obejmują wszystkie kategorie występujące pomiędzy juniorskimi a   seniorskimi.  
2 W ramach kategorii junior zawierają się wszystkie kategorie juniorskie, np.: junior, junior starszy, junior młodszy.  

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »