| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 358/XXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie ustanowienia Miejskich Stypendiów Sportowych

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 10 oraz art. 18 ust 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 31 ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 25 czerwca 2010r. o   sporcie (Dz. U. z   2010r. Nr 127, poz. 857 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji na podstawie Uchwały nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej w   Sosnowcu z   dnia 31.08.2010r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczacych działalności statutowej tych organizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 233 z   dn. 29.10.2010r. poz. 3451) Rada Miejska w   Sosnowcu uchwala, co następuje:  

§   1.   Określić szczegółowe zasady i   tryb przyznawania i   pozbawiania oraz wysokość Miejskich Stypendiów Sportowych, stanowiące Załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc Uchwała Nr 905/LXV/10 Rady Miejskiej w   Sosnowcu z   dnia 28 października 2010r. w   sprawie ustanowienia Miejskich Stypendiów Sportowych (z późn. zm.).  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Sosnowcu  


Mateusz   Rykała

 


Załącznik do Uchwały Nr 358/XXII/2012
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

REGULAMIN  
przyznawania i   pozbawiania Miejskich Stypendiów Sportowych  

§   1.   1.   Prezydent Miasta Sosnowca, w   ramach posiadanych na ten cel środków finansowych w   budżecie Gminy Sosnowiec, może przyznać w   danym roku budżetowym Miejskie Stypendia Sportowe (dalej: stypendia sportowe) zawodnikowi, który:  

1)   jest mieszkańcem Sosnowca w   rozumieniu art. 25 ustawy Kodeks cywilny z   dn. 23.04.1964r. (Dz. U. z   1964, Nr 16, poz. 93 z   późn. zm.);  

2)   jest zrzeszony w   klubie sportowym mającym siedzibę na terenie Gminy Sosnowiec lub uprawia w   innej gminie dyscyplinę sportu, której sekcja nie istnieje na obszarze Sosnowca;  

3)   odnotował wynik sportowy określony w   tabelach nr 1   lub 2, będących integralną częścią niniejszego Regulaminu (w ramach dyscyplin indywidualnych przy uczestnictwie co najmniej 12 zawodników w   danej konkurencji sportowej, chyba że regulamin zawodów przewiduje udział mniejszej liczby zawodników);  

2.   Zawodnik, może otrzymać stypendium sportowe pod warunkiem nie pobierania stypendium sportowego z   innej jednostki samorządu terytorialnego.  

§   2.   1.   Stypendium sportowe może być przyznane na podstawie wniosku złożonego w   Wydziale Kultury Fizycznej, Sportu i   Turystyki Urzędu Miejskiego w   Sosnowcu w   terminach: do 30 listopada i   do 31 maja każdego roku kalendarzowego, poprzedzającego półrocze, na które ma być przyznane stypendium sportowe.  

2.   Wnioski o   stypendia sportowe na II półrocze 2012 roku należy składać w   ciągu 14 dni od dnia wejścia w   życie zarządzenia, o   którym mowa w   ust. 3.  

3.   Formularz wniosku o   przyznanie Miejskiego Stypendium Sportowego zostanie określony w   drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Sosnowca w   ciągu 7   dni od dnia wejścia w   życie niniejszej uchwały.  

4.   Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z   przyznaniem stypendium sportowego.  

5.   Wniosek o   przyznanie stypendium sportowego może złożyć:  

1)   osoba prawna prowadząca działalność w   obszarze sportu;  

2)   pełnoletni zawodnik;  

3)   opiekun prawny małoletniego zawodnika.  

6.   Wniosek formułowany jest w   oparciu o   wyniki sportowe z   rocznego okresu poprzedzającego termin składania wniosków, wymieniony w   ust. 1   i 2, z   zastrzeżeniem ust. 7.  

7.   Wniosek może być formułowany w   oparciu o   wyniki sportowe uzyskane podczas ostatnich rozegranych Igrzysk Olimpijskich (za wyjątkiem młodzieżowych) pod warunkiem, że zawodnik zajął miejsce od I-III.  

8.   Do wniosku należy załączyć w   szczególności:  

1)   opinię na temat zawodnika wystawioną przez podmiot zrzeszający lub właściwy związek sportowy;  

2)   uwierzytelnioną informację na temat odnotowanych wyników sportowych oraz liczbie zawodników, o   której mowa w   § 1   ust. 1   pkt 3) wraz z   uzasadnieniem w   sytuacji mniejszej liczby zawodników niż określona.  

9.   Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w   przypadku:  

1)   złożenia wniosku po wyznaczonym terminie, z   zastrzeżeniem ust. 10;  

2)   pisemnego wycofania wniosku przez wnioskodawcę;  

3)   braków formalnych;  

4)   stwierdzenia niezgodności z   prawdą danych zawartych we wniosku lub załączonej dokumentacji.  

10.   W szczególnych przypadkach Prezydent Miasta Sosnowca może przyznać stypendium sportowe na wniosek złożony poza wyznaczonym terminem. Przedmiotowy wniosek winien być szczegółowo uzasadniony.  

§   3.   1.   Stypendia sportowe są przyznawane na okres do sześciu miesięcy.  

2.   Wnioski o   przyznanie stypendium sportowego są rozpatrywane w   terminie 30 dni (począwszy od terminu wskazanego w   § 2   ust. 1   i 2) przez Zespół ds. opiniowania wniosków o   stypendia sportowe, powołany przez Prezydenta Miasta Sosnowca, w   skład którego wchodzą trzy osoby wskazane przez Prezydenta Miasta spośród pracowników Urzędu i   trzy osoby wchodzące w   skład Rady Miejskiej w   Sosnowcu.  

3.   Wysokość stypendium sportowego zależy od poziomu sportowego, jakim legitymuje się kandydat zgłoszony do stypendium sportowego i   określona jest w   tabelach nr 1   i 2.  

4.   Przy rozpatrywaniu wniosków o   przyznanie Miejskiego Stypendium Sportowego priorytetowe znaczenie ma uprawianie dyscypliny olimpijskiej.  

5.   W sytuacji niewystarczających środków finansowych zabezpieczonych na ten cel stypendiami sportowymi zostaną uhonorowani zawodnicy o   najwyższych osiągnięciach sportowych.  

6.   Ostateczną decyzję o   przydzieleniu stypendium sportowego podejmuje Prezydent Miasta Sosnowca po zapoznaniu się z   opinią Zespołu. Od decyzji tej nie przysługuje odwołanie.  

7.   Szczegółowe zobowiązania stron zostaną określone w   umowach stypendialnych.  

§   4.   1.   Prezydent Miasta Sosnowca, z   urzędu lub na wniosek podmiotu zrzeszającego stypendystę lub właściwego związku sportowego, może pozbawić zawodnika stypendium sportowego, szczególnie w   sytuacji, gdy zawodnik:  

1)   Utraci przesłanki uprawniające go do przyznania stypendium sportowego, wymienione w   § 1   ust. 1;  

2)   Utraci zdolność do uprawiania sportu przez okres dłuższy niż 3   miesiące, co stwierdzono orzeczeniem wydanym przez lekarza posiadającego kwalifikacje uprawniające do wydania orzeczenia lekarskiego, o   których mowa w   art. 37 ust 2   ustawy z   dnia 25 czerwca 2010r. o   sporcie;  

3)   Utraci prawa zawodnika;  

4)   Zaprzestanie uprawiania danego sportu;  

5)   Popełni przestępstwo z   winy umyślnej, którego popełnienie stwierdzono prawomocnym orzeczeniem właściwego sądu;  

6)   Odmówi udziału w   treningach i   zawodach, w   których reprezentuje podmiot zrzeszający lub właściwy związek sportowy.  

2.   W przypadku stwierdzenia przez Prezydenta Miasta Sosnowca, że pozbawienie zawodnika stypendium sportowego nastąpiło z   przyczyn niezawinionych przez zawodnika, stypendium sportowe może być wypłacone za cały okres od momentu pozbawienia.  

3.   Stypendysta i   podmiot zrzeszający go są zobowiązani niezwłocznie poinformować Prezydenta Miasta Sosnowca o   wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na pozbawienie zawodnika stypendium.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Sosnowcu  


Mateusz   Rykała

 


Tabela nr 1  
Wysokość Miejskiego Stypendium Sportowego  
- dyscypliny olimpijskie  

 

RANGA ZAWODÓW  

MIESIĘCZNA KWOTA MIEJSKIEGO STYPENDIUM  
SPORTOWEGO (PLN)  

DYSCYPLINY INDYWIDUALNE  

Igrzyska Olimpijskie   :  
I miejsce:  
II miejsce:  
III miejsce:  
IV-V miejsce:  
poniżej V miejsca lub udział:  

SENIOR:  
4.000  
3.500  
3.000  
2.500  
2.000  

MŁODZIEŻOWIEC:  
I-III miejsce: 1.500  
IV-V miejsce: 1.200  
poniżej V miejsca lub udział: 1.000  

 

SENIOR  

KATEGORIE POŚREDNIE 1

JUNIOR 2

KADET  

MŁODZIK  

Mistrzostwa Świata:  
I-III miejsce:  
IV-VI miejsce:  


2.000  
1.500  


1.200  
800  


1.000  
600  


800  
400  


500  
350  

Mistrzostwa Europy:  
I-III miejsce:  
IV-VI miejsce:  


1.500  
1.000  


800  
600  


600  
400  


400  
300  


300  
250  

Mistrzostwa Polski:  
I-III miejsce:  
IV-VI miejsce:  


1.000  
500  


600  
300  


350  
250  


250  
200  


200  
150  

Mistrzostwa Śląska:  
I-III miejsce:  


-  


-  


250  


200  


150  

DYSCYPLINY ZESPOŁOWE  

Igrzyska Olimpijskie:  
I miejsce:  
II miejsce:  
III miejsce:  
IV-V miejsce:  
poniżej V miejsca lub udział:  


4.000  
3.500  
3.000  
2.500  
2.000  

Mistrzostwa Świata:  
I-III miejsce:  
IV-VI miejsce:  


2.000  
1.500  


1.200  
800  


1.000  
600  


800  
400  


500  
350  

Mistrzostwa Europy i   Puchar Świata:  
I-III miejsce:  
IV-VI miejsce:  


1.500  
1.000  


800  
600  


600  
400  


400  
300  


300  
250  

Puchar Europy:  
I-III miejsce:  
IV-VI miejsce:  


800  
600  


400  
300  


250  
200  

Reprezentowanie Kadry Polski w   zawodach  


300  


250  


200  


150  

Mistrzostwo Polski wraz z   Kadrą Śląska  
lub I   miejsce wraz z   Kadrą Śląska w   innych zawodach rangi mistrzostw Polski  
-  
-  
150  
100  

1 Kategorie pośrednie obejmują wszystkie kategorie występujące pomiędzy juniorskimi a   seniorskimi.  
2 W ramach kategorii junior zawierają się wszystkie kategorie juniorskie, np.: junior, junior starszy, junior młodszy.  

 


Tabela nr 2  
Wysokość Miejskiego Stypendium Sportowego  
- dyscypliny nieolimpijskie  

 

RANGA ZAWODÓW  

MIESIĘCZNA KWOTA MIEJSKIEGO STYPENDIUM SPORTOWEGO (PLN)  

DYSCYPLINY INDYWIDUALNE  

 

SENIOR  

KATEGORIE POŚREDNIE 1

JUNIOR 2

Mistrzostwa Świata:  
I miejsce:  
II miejsce:  
III miejsce  


1.250  
1.000  
800  


700  
650  
600  


500  
450  
400  

Mistrzostwa Europy:  
I miejsce:  
II miejsce:  
III miejsce:  


700  
650  
600  


500  
450  
400  


300  
250  
200  

Mistrzostwa Polski:  
I miejsce:  
II miejsce:  
III miejsce:  


500  
450  
400  


300  
250  
200  


200  
150  
100  

DYSCYPLINY ZESPOŁOWE  

Reprezentowanie Kadry Polski w   zawodach  

250  

200  

150  

Mistrzostwo Polski wraz z   Kadrą Śląska  
lub   I miejsce wraz z   Kadrą Śląska w   innych zawodach rangi mistrzostw Polski  -  -  100  

1 Kategorie pośrednie obejmują wszystkie kategorie występujące pomiędzy juniorskimi a   seniorskimi.  
2 W ramach kategorii junior zawierają się wszystkie kategorie juniorskie, np.: junior, junior starszy, junior młodszy.  

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »