| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/239/12 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 22 marca 2012r.

w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2   pkt 2, art. 43 ust. 10 i   art. 96 ust. 2   ustawy z   dnia 12 marca  
2004 r. o   pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz. 1362 z   późń. zm.)  

Rada Miejska w   Pszczynie uchwala, co następuje:  

§   1.   W celu realizacji zadań własnych Gmina może udzielić pomocy finansowej osobie lub rodzinie w   formie zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.  

§   2.   Zasiłek może być przyznany w   szczególności na:  

1)   podjęcie działalności gospodarczej,  

2)   pokrycie kosztów przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, jeżeli jednostka szkoląca zobowiąże się do przygotowania zawodowego świadczeniobiorcy w   określonym czasie nie dłuższym niż 6   miesięcy, a   przygotowanie to rokuje poprawę sytuacji materialnej,  

3)   udzielenie pomocy w   spłacie całości lub części odsetek od zaciągniętych w   bankach kredytów na podjęcie działalności gospodarczej,  

4)   udzielenie pomocy w   spłacie zaległości podatkowych, zaległości z   tytułu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo zaległości z   tytułu innych należności publicznoprawnych - związanych z   prowadzoną przez wnioskodawcę działalnością gospodarczą, jeżeli ich spłata daje realne szanse na dalsze prowadzenie działalności,  

5)   pokrycie 6-miesięcznego czynszu za wynajem pomieszczeń przeznaczonych pod działalność gospodarczą,  

6)   udzielenie pomocy na opłaty związane z   rejestracją działalności gospodarczej,  

7)   wynajem mieszkania, remont mieszkania,  

8)   zakup wyposażenia mieszkania.  

§   3.   1.   Osoba lub rodzina ubiegająca się o   przyznanie zasiłku składa w   Ośrodku Pomocy Społecznej wniosek, w   którym wskazuje przyczyny ubiegania się o   zasiłek i   planowane przeznaczenie otrzymanej pomocy, w   szczególności powinna określić rodzaj zamierzonej działalności. We wniosku wnioskodawca powinien także określić kwotę wnioskowanej pomocy, proponowany okres karencji i   termin jej zwrotu.  

2.   Do wniosku należy dołączyć:  

1)   zaświadczenie lub oświadczenie o   dochodach,  

2)   szczegółowy plan usamodzielnienia ekonomicznego, w   tym określenie planowanych, niezbędnych kosztów,  

3)   oświadczenie, że wnioskodawca nie korzysta i   nie korzystał z   pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w   jakiejkolwiek innej formie oraz z   innego źródła,  

4)   zobowiązanie do spłaty przyznanej kwoty zasiłku,  

5)   informację o   posiadanych środkach własnych, bądź innych źródłach finansowania przedsięwzięcia, o   ile są one niezbędne do rozpoczęcia planowanego przedsięwzięcia,  

6)   szczegółową specyfikację zakupów w   ramach wnioskowanej pomocy,  

7)   zaświadczenie z   Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające rejestrację osoby ubiegającej się o   pomoc jako bezrobotnej.  

3.   Po otrzymaniu wniosku o   przyznanie zasiłku Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy.  

§   4.   1.   Przyznanie zasiłku następuje w   drodze decyzji administracyjnej, określającej wysokość i   przeznaczenie przyznanego zasiłku, zasady wydatkowania.  

2.   Wysokość zasiłku na jedną osobę lub rodzinę nie może przekraczać wysokości  
10-krotności kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, o   którym mowa w   art. 8   ust. 1   pkt 1   ustawy o   pomocy społecznej.  

3.   Zasiłek może być przyznany, jeżeli okoliczności sprawy i   przedłożone przez wnioskodawcę propozycje działania rokują, że pomoc będzie wykorzystana zgodnie z   przeznaczeniem i   doprowadzi do ekonomicznego usamodzielnienia jego lub rodziny.  

4.   Rozpoznając wniosek, organ współdziała z   powiatowym urzędem pracy.  

§   5.   1.   Zwrot zasiłku następuje w   równych, miesięcznych ratach, których wysokość oraz terminy płatności zostały ustalone w   decyzji przyznającej świadczenie.  

2.   Zasady zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie przez wnioskodawcę określa tabela:  

 

Dochód określony zgodnie z   art. 8   ust. 1   ustawy z   dnia 12.03.2004 r. o   pomocy społecznej  

Wysokość zwrotu zasiłku (wyrażona w   %) w   zależności od dochodu  

Osoba samotnie gospodarująca  

Osoba w   rodzinie  

101-150% dochodu  
151-200% dochodu  
201-250% dochodu  
251-300% dochodu  
powyżej 300% dochodu  

20%  
30%  
50%  
80%  
100%  

30%  
50%  
70%  
80%  
100%  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny oraz Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w   Pszczynie.  

§   8.   Traci moc Uchwała Nr XLIII/265/96 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 19 grudnia 1996 roku w   sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad i   trybu przyznawania i   zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

Stowarzyszenie polskich producentów materiałów do wykonywania systemów ociepleń ścian zewnętrznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »