| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/239/12 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 22 marca 2012r.

w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2   pkt 2, art. 43 ust. 10 i   art. 96 ust. 2   ustawy z   dnia 12 marca  
2004 r. o   pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz. 1362 z   późń. zm.)  

Rada Miejska w   Pszczynie uchwala, co następuje:  

§   1.   W celu realizacji zadań własnych Gmina może udzielić pomocy finansowej osobie lub rodzinie w   formie zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.  

§   2.   Zasiłek może być przyznany w   szczególności na:  

1)   podjęcie działalności gospodarczej,  

2)   pokrycie kosztów przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, jeżeli jednostka szkoląca zobowiąże się do przygotowania zawodowego świadczeniobiorcy w   określonym czasie nie dłuższym niż 6   miesięcy, a   przygotowanie to rokuje poprawę sytuacji materialnej,  

3)   udzielenie pomocy w   spłacie całości lub części odsetek od zaciągniętych w   bankach kredytów na podjęcie działalności gospodarczej,  

4)   udzielenie pomocy w   spłacie zaległości podatkowych, zaległości z   tytułu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo zaległości z   tytułu innych należności publicznoprawnych - związanych z   prowadzoną przez wnioskodawcę działalnością gospodarczą, jeżeli ich spłata daje realne szanse na dalsze prowadzenie działalności,  

5)   pokrycie 6-miesięcznego czynszu za wynajem pomieszczeń przeznaczonych pod działalność gospodarczą,  

6)   udzielenie pomocy na opłaty związane z   rejestracją działalności gospodarczej,  

7)   wynajem mieszkania, remont mieszkania,  

8)   zakup wyposażenia mieszkania.  

§   3.   1.   Osoba lub rodzina ubiegająca się o   przyznanie zasiłku składa w   Ośrodku Pomocy Społecznej wniosek, w   którym wskazuje przyczyny ubiegania się o   zasiłek i   planowane przeznaczenie otrzymanej pomocy, w   szczególności powinna określić rodzaj zamierzonej działalności. We wniosku wnioskodawca powinien także określić kwotę wnioskowanej pomocy, proponowany okres karencji i   termin jej zwrotu.  

2.   Do wniosku należy dołączyć:  

1)   zaświadczenie lub oświadczenie o   dochodach,  

2)   szczegółowy plan usamodzielnienia ekonomicznego, w   tym określenie planowanych, niezbędnych kosztów,  

3)   oświadczenie, że wnioskodawca nie korzysta i   nie korzystał z   pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w   jakiejkolwiek innej formie oraz z   innego źródła,  

4)   zobowiązanie do spłaty przyznanej kwoty zasiłku,  

5)   informację o   posiadanych środkach własnych, bądź innych źródłach finansowania przedsięwzięcia, o   ile są one niezbędne do rozpoczęcia planowanego przedsięwzięcia,  

6)   szczegółową specyfikację zakupów w   ramach wnioskowanej pomocy,  

7)   zaświadczenie z   Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające rejestrację osoby ubiegającej się o   pomoc jako bezrobotnej.  

3.   Po otrzymaniu wniosku o   przyznanie zasiłku Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy.  

§   4.   1.   Przyznanie zasiłku następuje w   drodze decyzji administracyjnej, określającej wysokość i   przeznaczenie przyznanego zasiłku, zasady wydatkowania.  

2.   Wysokość zasiłku na jedną osobę lub rodzinę nie może przekraczać wysokości  
10-krotności kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, o   którym mowa w   art. 8   ust. 1   pkt 1   ustawy o   pomocy społecznej.  

3.   Zasiłek może być przyznany, jeżeli okoliczności sprawy i   przedłożone przez wnioskodawcę propozycje działania rokują, że pomoc będzie wykorzystana zgodnie z   przeznaczeniem i   doprowadzi do ekonomicznego usamodzielnienia jego lub rodziny.  

4.   Rozpoznając wniosek, organ współdziała z   powiatowym urzędem pracy.  

§   5.   1.   Zwrot zasiłku następuje w   równych, miesięcznych ratach, których wysokość oraz terminy płatności zostały ustalone w   decyzji przyznającej świadczenie.  

2.   Zasady zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie przez wnioskodawcę określa tabela:  

 

Dochód określony zgodnie z   art. 8   ust. 1   ustawy z   dnia 12.03.2004 r. o   pomocy społecznej  

Wysokość zwrotu zasiłku (wyrażona w   %) w   zależności od dochodu  

Osoba samotnie gospodarująca  

Osoba w   rodzinie  

101-150% dochodu  
151-200% dochodu  
201-250% dochodu  
251-300% dochodu  
powyżej 300% dochodu  

20%  
30%  
50%  
80%  
100%  

30%  
50%  
70%  
80%  
100%  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny oraz Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w   Pszczynie.  

§   8.   Traci moc Uchwała Nr XLIII/265/96 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 19 grudnia 1996 roku w   sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad i   trybu przyznawania i   zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jobs Plus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »