| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 135/XVIII/2012 Rady Gminy Konopiska

z dnia 5 kwietnia 2012r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Aleksandria II - Park osiedlowy"

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz.717 z   późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 5   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   roku 2001 nr 142, poz.1591 z   późn. zm.), oraz w   związku z   uchwałą Rady Gminy Konopiska nr 228/XXIII/09,  

po stwierdzeniu zgodności z   ustaleniami Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska  

oraz przyjmując do wiadomości:  

a) brak uwag do planu  

b) brak zobowiązań w   przedmiocie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy wynikających z   uchwalenia planu  

Rada Gminy Konopiska uchwala  

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria II – Park osiedlowy”, zwany dalej planem  

§   1.   1.   Plan obejmuje tereny w   miejscowości Aleksandria II, w   granicach określonych w   załączniku nr 1   do uchwały.  

2.   Plan reguluje - w   zakresie określonym w   art. 15 Ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym - zasady zagospodarowania przestrzennego, nieuregulowane jednoznacznie w   ogólnie obowiązujących przepisach odrębnych i   szczególnych.  

§   2.   1.   Integralną częścią planu jest załącznik nr 1   do niniejszej uchwały – rysunek planu sporządzony na mapach zasadniczych w   skali 1:1000 oraz na przeskalowanych do tej samej skali mapach ewidencyjnych.  

2.   Następujące oznaczenia graficzne w   rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  

1)   granice planu,  

2)   skala rysunku planu w   formie liczbowej i   liniowej,  

3)   linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania,  

4)   oznaczenia określające podstawowe przeznaczenie terenu.  

3.   Oznaczenia niewymienione w   ust. 2   oraz treść map, na których sporządzono rysunek planu mają znaczenie informacyjne.  

4.   W zależności od potrzeb rysunek planu może być wydrukowany w   innej skali niż określona w   ust. 1, pod warunkiem zamieszczenia odpowiedniej adnotacji na wydruku.  

§   3.   Jeżeli z   treści przepisu nie wynika inaczej, użyte w   dalszych przepisach określenia oznaczają:  

1)   ustawa, bez bliższego sprecyzowania – ustawa z   dnia 27 marca 2003 r o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym,  

2)   przepisy, przepisy odrębne – akty prawne inne niż ustawa o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym, a   także wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze, w   szczególności:  

-   ustawa z   dnia 7   lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z   roku 2010, Nr 243 poz.1623, ze zmianami),  

-   ustawa z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z   roku 2010, Nr 102 poz.651, ze zmianami),  

-   ustawa z   dnia 21 marca 1985 r o   drogach publicznych (Dz.U. z   roku 2007 Nr 19 poz.115, ze zmianami),  

-   ustawa z   dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z   roku 2005 Nr 239 poz. 2019, ze zmianami),  

-   ustawa z   dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z   roku 2008 Nr 25 poz.150, ze zmianami),  

-   ustawa z   dnia 27 kwietnia 2001 o   odpadach (Dz.U. z   roku 2010 nr 185 poz.1243, ze zmianami),  

-   ustawa z   dnia 7   maja 2010 r. o   wspieraniu rozwoju usług i   sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106 poz.675, ze zmianami)  

-   akty prawa miejscowego szczebla wojewódzkiego,  

3)   plan – ustalenia niniejszej uchwały wraz z   załącznikiem nr 1   - rysunkiem planu,  

4)   uchwała – niniejsza uchwała Rady Gminy Konopiska,  

5)   rysunek planu – rysunek na mapie w   skali 1   : 1   000, stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej uchwały,  

6)   teren – obszar o   określonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,  

7)   przeznaczenie podstawowe – przeznaczenie, które powinno przeważać lub występować jako jedyne na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,  

8)   przeznaczenie dopuszczalne – przeznaczenie inne niż podstawowe, które może, na warunkach określonych w   planie, występować równolegle z   przeznaczeniem podstawowym,  

9)   dach symetryczny – dach o   jednakowych kątach nachylenia głównych połaci zbiegających się w   kalenicy usytuowanej nad środkiem zasadniczej bryły obiektu.  

§   4.   1.   W granicach terenu objętego planem nie występują obszary górnicze, obszary zagrożone powodzią, obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, jak również obiekty lub obszary wpisane do rejestru zabytków, stanowiska archeologiczne ani strefy postulowanej obserwacji archeologicznej.  

2.   Teren objęty planem w   całości znajduje się w   granicach Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”.  

3.   W granicach terenu objętego planem nie występują tereny mogące być przedmiotem scalenia i   podziału.  

§   5.   W granicach terenów objętych planem, w   zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody i   wartości kulturowych ustala się, co następuje:  

1)   zakazuje się lokalizacji obiektów oddziałujących i   mogących negatywnie oddziaływać na środowisko w   rozumieniu przepisów o   ochronie środowiska; zakaz nie dotyczy dróg oraz obiektów i   sieci infrastruktury i   uzbrojenia terenu,  

2)   zakazuje się składowania odpadów,  

3)   zakazuje się dokonywania znaczących przekształceń naturalnego ukształtowania terenu,  

4)   zakazuje się wprowadzania ścieków do ziemi,  

5)   równomierny poziom dźwięku przenikającego do środowiska na granicy terenu nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w   przepisach z   zakresu ochrony środowiska przed hałasem i   wibracjami.  

§   6.   W zakresie obsługi komunikacyjnej i   inżynieryjnej terenu ustala się, co następuje:  

1)   obsługa komunikacyjna z   ulicy lokalnej kl. D (ul. Strażacka) po południowej stronie terenu,  

2)   wyklucza się lokalizację garaży, a   poza miejscami wyznaczonymi w   planie – także parkingów,  

§   7.   1.   W zakresie obsługi inżynieryjnej terenu ustala się, co następuje:  

1)   zaopatrzenie w   wodę z   istniejącej sieci wodociągowej w   ul. Strażackiej,  

2)   odprowadzenie ścieków docelowo do kanalizacji sanitarnej w   ulicy Strażackiej; do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej ustala się wymóg gromadzenia ścieków w   szczelnych zbiornikach i   wywóz do oczyszczalni; wyklucza się stosowanie systemów oczyszczania polegających na rozsączaniu ścieków – oczyszczonych i   nieoczyszczonych – w   gruncie,  

3)   odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowo w   granicach terenu,  

4)   zasilanie w   energię elektryczną ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV, przy ul. Strażackiej,  

5)   usuwanie odpadów zgodnie z   przepisami gminnymi i   przepisami prawa budowlanego.  

2.   Obowiązuje, z   zastrzeżeniem ust.3, wymóg lokalizacji wszystkich niezbędnych sieci uzbrojenia w   pasie drogowym.  

3.   Poza liniami rozgraniczającymi ulic mogą być lokalizowane kolejne sieci, których równoległe ułożenie w   szerokości ulicy jest niemożliwe przy zachowaniu przepisów dotyczących ich wzajemnej odległości.  

§   8.   1.   Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi ustala się przeznaczenie podstawowe i   dopuszczalne.  

2.   Przeznaczeniu podstawowemu lub dopuszczalnemu, o   ile zapis planu nie stanowi inaczej może zawsze towarzyszyć następujące przeznaczenie uzupełniające :  

1)   komunikacja wewnętrzna (dojazdy, place manewrowe, ścieżki rowerowe i   piesze),  

2)   urządzenia infrastruktury technicznej służące bezpośredniej obsłudze zainwestowania, realizowane w   formie sieci bądź obiektów wolnostojących, wbudowanych albo podziemnych,  

3)   obiekty małej architektury w   rozumieniu ustawy – Prawo budowlane.  

§   9.   1.   Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZP z   podstawowym przeznaczeniem na zieleń parkową ogólnodostępną, bez trwałego zainwestowania.  

2.   W granicach terenu określonego w   ust. 1   dopuszcza się lokalizację sieci uzbrojenia terenu określonych w   § 8   ust.3.  

3.   Zagospodarowanie w   formie parku leśnego, z   ograniczeniem do alejek i   placyków oraz obiektów małej architektury parkowej, których lokalizacji należy dokonywać w   sposób ograniczający wycinkę drzew do niezbędnego minimum.  

4.   Do uzupełnienia zieleni wykorzystać gatunki drzew i   krzewów występujące naturalnie w   sąsiedztwie oraz ich wyselekcjonowane odmiany; dopuszcza się stosowanie jako akcentów w   kompozycji zieleni gatunków i   odmian obcych – pojedynczo i   w niewielkich grupach.  

5.   Wymogi w   zakresie ochrony środowiska oraz obsługi komunikacyjnej i   inżynieryjnej terenu zgodnie z   ustaleniami § 6-8.  

6.   W wypadku lokalizowania kubaturowych obiektów małej architektury (np. altany, kapliczki itp.) obowiązuje wymóg stosowania dachów dwu- lub wielospadowych, symetrycznych, o   nachyleniu głównych połaci w   granicach 30-45° oraz ograniczenie łącznej powierzchni zabudowy do 100 m 2 a powierzchni poszczególnych obiektów do 25 m 2 przy wysokości do 4,0 m.  

7.   Obowiązuje zachowanie co najmniej 85% powierzchni jako biologicznie czynnej.  

§   10.   1.   Ustala się, w   granicach określonych na rysunku planu, teren 2KDD, z   podstawowym przeznaczeniem na komunikację – drogi publiczne.  

2.   Teren określony w   ust. 1   przeznaczony jest na poszerzenie do 10,0 m ulicy kl. D – dojazdowej (ul. Strażackiej).  

§   11.   1.   Ustala się, w   granicach określonych na rysunku planu, teren 3KDD, z   podstawowym przeznaczeniem na komunikację – drogi publiczne.  

2.   Teren określony w   ust. 1   należy zagospodarować - po udostępnieniu do zabudowy obszaru na północ od terenów objętych planem - jako ulicę kl. D – dojazdową, o   szerokości całkowitej w   liniach rozgraniczających 10,0 m, z   jezdnią szerokości 5,0-5,5 m i   chodnikiem szerokości nie mniej niż 1,5 m.  

§   12.   1.   Wyznacza się tereny oznaczony na rysunku planu symbolem 4I, z   przeznaczeniem na lokalizację obiektów i   urządzeń infrastruktury technicznej.  

2.   W granicach terenu określonego w   ust.1 dopuszcza się lokalizację stanowisk parkingowych, w   liczbie nie większej niż 12.  

3.   W wypadku lokalizowania obiektów kubaturowych obowiązuje wymóg stosowania dachów dwu- lub wielospadowych, symetrycznych, o   nachyleniu głównych połaci w   granicach 30-45°, oraz ograniczenie wysokości do 4,0 m, chyba że odrębne przepisy jednoznacznie formułują w   tym zakresie inne wymogi.  

4.   W granicach terenu określonego w   ust. 1   należy pozostawić istniejące zadrzewienia; dopuszcza się usunięcie drzew w   minimalnym zakresie niezbędnym dla lokalizacji obiektów i   urządzeń określonych w   ust.1 i   2.  

§   13.   Tereny, dla których plan przewiduje przeznaczenie odmienne od aktualnego mogą być użytkowane w   dotychczasowy sposób, do czasu faktycznego zajęcia przez funkcje przewidziane planem.  

§   14.   Zgodnie z   art. 36 ust. 4   ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w   wysokości 30%.  

§   15.   1.   Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.  

2.   Wójt Gminy Konopiska zapewni:  

1)   udostępnienie zainteresowanym wglądu do planu i   udzielenie odpowiednich informacji,  

2)   podanie w   obowiązującym trybie treści niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.  

§   16.   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określony niniejszą uchwałą wchodzi w   życie po upływie 30 dni od jego opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr inż.   Marcin   Poleszczuk


Uzasadnienie

Do pracowania planu na wniosek mieszkańców Aleksandrii, w   celu stworzenia prawnej podstawy do przejęcia terenu, już obecnie służącego rekreacji mieszkańców, od Lasów Państwowych. Nadleśnictwo Herby zarządzające przedmiotowym terenem, stanowiącym enklawę pośród terenów zabudowy – istniejących i   planowanych – nie jest zainteresowane włączeniem go do gospodarstwa leśnego. Procedura opracowania planu opierała się o   przepisy ustawy o   planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym w   brzmieniu sprzed 20.10.2010 r. W   trakcie procedury opracowania planu uzyskano wymaganą zgodę na nieleśne przeznaczenie gruntów leśnych. Działka dla obiektów infrastruktury wydzielona była wcześniej i   nie wymagała uzyskiwania zgody. Zasad podziału na działki budowlane nie określono biorąc pod uwagę przeznaczenie terenu, wykluczające możliwość dzielenia go. Teren nie wymaga uzbrojenia dla realizacji przeznaczenia przewidzianego w   planie, tak więc uchwalenie planu nie spowoduje zobowiązań Gminy w   zakresie realizacji infrastruktury. Realizacja drogi musiałaby natomiast nastąpić niezależnie od ustaleń planu w   związku z   koniecznością zapewnienia odpowiedniej obsługi komunikacyjnej przylegających terenów mieszkaniowych. W   wyniku wyłożenia do wglądu projektu planu nie zostały zgłoszone żadne uwagi do planu.  


Załącznik do Uchwały Nr 135/XVIII/2012
Rady Gminy Konopiska
z dnia 5 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

RYSUNEK PLANU  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Lege Artis

Ekspert wieszjak.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »