| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/134/12 Rady Gminy Godów

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 10, art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz 1591 z   późn. zm.) oraz art. 31 ust. 3   ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   sporcie (Dz. U. z   2010 r. nr 127, poz. 857 z   późn. zm.), po konsultacjach przeprowadzonych w   trybie uchwały nr XLII/382/10 Rady Gminy Godów z   dnia 28 czerwca 2010 r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z   dnia 10 sierpnia 2010 r. Nr 149, poz. 2434)  

Rada Gminy Godów   uchwala:  

§   1.   Przyjąć „Regulamin określający szczegółowe zasady, tryb przyznawania i   pozbawiania oraz rodzaje i   wysokość stypendiów sportowych, nagród i   wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Antoni   Tomas

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVIII/134/12    
Rady Gminy Godów    
z dnia 26 kwietnia 2012 r.  
 

REGULAMIN  
określający szczegółowe  zasady, tryb przyznawania i   pozbawiania oraz rodzaje i   wysokość stypendiów sportowych,  nagród i   wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   1.   Regulamin określa rodzaje, wysokość oraz szczegółowe zasady i   tryb przyznawania i   pozbawiania stypendiów sportowych, nagród i   wyróżnień dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym i   międzynarodowym.  

2.   Ilekroć w   niniejszym regulaminie jest mowa o:  

1)   Stypendium sportowym należy przez to rozumieć świadczenie pieniężne z   budżetu Gminy Godów przyznane w   wysokości, na zasadach i   w trybie określonych w   niniejszym regulaminie.  

2)   Nagrodzie należy przez to rozumieć jednorazową gratyfikację pieniężną z   budżetu Gminy Godów przyznawaną w   wysokości, na zasadach i   w   trybie określonych w   niniejszym regulaminie.  

3)   Wyróżnieniu należy przez to rozumieć gratyfikację rzeczową ze strony Gminy Godów w   postaci dyplomu uznania lub pucharu przyznawaną na zasadach i   w trybie określonych w   niniejszym regulaminie.  

4)   Stypendyście należy przez to rozumieć osobę, której zostało przyznane stypendium sportowe z   budżetu Gminy Godów na zasadach i   w trybie określonych w   niniejszym regulaminie.  

§   2.   1.   Stypendia sportowe oraz nagrody i   wyróżnienia mogą być przyznawane osobom fizycznym, będącym mieszkańcami Gminy Godów, osiągającym wysokie wyniki sportowe w   międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.  

2.   Stypendia sportowe oraz nagrody i   wyróżnienia mają na celu wspieranie rozwoju osób fizycznych szczególnie uzdolnionych sportowo oraz osiągających wysokie wyniki sportowe w   dyscyplinach mających szczególne znaczenie dla rozwoju sportu na terenie Gminy Godów.  

§   3.   Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia sportowe oraz nagrody i   wyróżnienia, o   których mowa w   § 2   określa się corocznie w   uchwale budżetowej Gminy Godów.  

Rozdział 2.
Stypendia sportowe  

§   4.   1.   Stypendium sportowe stanowi wypłacane w   ratach z   budżetu Gminy Godów finansowe wsparcie procesu szkolenia osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe.  

2.   Stypendium sportowe przyznaje się na okres realizacji szkolenia sportowego, nie krótszy niż 3   miesiące i   nie dłuższy niż 10 miesięcy.  

3.   Kwota stypendium sportowego stanowi sumę równych rat miesięcznych, w   wysokości nie przekraczającej 200 zł brutto każda.  

4.   Kwotę stypendium sportowego przekazuje się do ostatniego dnia każdego miesiąca na konto osobiste stypendysty lub jego opiekuna prawnego.  

§   5.   1.   Kandydata do otrzymania stypendium sportowego zgłaszać mogą: Wójt Gminy Godów z   własnej inicjatywy, Komisja Rady Gminy właściwa do spraw sportu, Gminna Rada Sportu, ogólnopolskie związki sportowe, kluby sportowe lub stowarzyszenia kultury fizycznej, w   których dana osoba fizyczna jest zrzeszona.  

2.   Pełnoletnia osoba fizyczna, może zgłosić się we własnym imieniu jako kandydat do stypendium sportowego do Wójta Gminy Godów za pośrednictwem klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej, w   którym jest zrzeszona.  

3.   W przypadku osoby nieletniej zgłoszenie składa jej prawny opiekun, stosownie do zapisów ust. 2.  

§   6.   1.   Zgłoszenie kandydata do stypendium sportowego następuje w   formie wniosku złożonego do Wójta Gminy Godów.  

2.   Wniosek, o   którym mowa w   ust. 1   należy złożyć w   Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Godów do   dnia 31 stycznia.  

3.   W roku 2012 wnioski można składać do dnia 31 lipca.  

4.   Wniosek powinien zawierać:  

1)   imię i   nazwisko oraz aktualny adres zamieszkania kandydata;  

2)   datę i   miejsce urodzenia kandydata oraz numer PESEL i   adres Urzędu Skarbowego;  

3)   określenie uprawianej przez kandydata dyscypliny sportowej oraz klasę sportową;  

4)   oświadczenie kandydata o   niepobieraniu dodatkowych stypendiów sportowych z   tytułu uprawiania dyscypliny sportowej, w   związku z   którą ubiega się o   stypendium z   budżetu Gminy Godów;  

5)   dane wnioskodawcy;  

6)   adres oraz pełną nazwę klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej, w   którym kandydat jest zrzeszony;  

7)   opinię klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej lub opinię właściwego związku sportowego o   wywiązywaniu się przez kandydata z   obowiązków reprezentanta kraju, Województwa Śląskiego, Powiatu wodzisławskiego, Gminy Godów i   klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej na oficjalnych zawodach sportowych;  

8)   opis wyników osiąganych przez kandydata we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym wraz z   dokumentami potwierdzającymi te wyniki;  

9)   zobowiązanie kandydata lub wnioskodawcy do składania informacji o   poziomie realizacji programu szkolenia;  

10)   zobowiązanie kandydata i   wnioskodawcy o   niezwłocznym poinformowaniu Wójta Gminy Godów o   okolicznościach skutkujących pozbawieniem stypendium, ujętych w   niniejszym regulaminie;  

11)   zobowiązanie klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej zrzeszającego kandydata do poinformowania Wójta Gminy Godów o   wystąpieniu okoliczności skutkujących pozbawieniem stypendium;  

12)   podpis wnioskodawcy i   kandydata;  

13)   numer rachunku bankowego, na jaki ma być przekazywane stypendium.  

5.   Wniosek o   przyznanie stypendium sportowego podlega sprawdzeniu przez właściwą komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Godów pod względem kompletności danych w   terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego złożenia.  

6.   W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca zobowiązany jest do ich usunięcia w   terminie 7   dni od dnia powiadomienia.  

7.   Wójt Gminy Godów powoła w   drodze zarządzenia pięcioosobową Komisję do oceny i   zaopiniowania wniosków o   stypendium sportowe.  

8.   W zarządzeniu, o   którym mowa w   ust. 7   Wójt Gminy Godów określi imienny skład Komisji oraz jej przewodniczącego.  

9.   W skład Komisji mogą wchodzić radni Komisji Rady Gminy właściwej do spraw sportu, członkowie zarządów klubów sportowych i   stowarzyszeń kultury fizycznej działających na terenie Gminy Godów, członkowie Gminnej Rady Sportu, pracownicy Urzędu Gminy Godów.  

10.   Skład Komisji funkcjonuje w   okresie trwania kadencji Rady Gminy Godów, w   czasie której został powołany. Kadencja Komisji upływa wraz z   końcem kadencji Rady Gminy Godów.  

11.   Wójt Gminy Godów może odwołać przewodniczącego i   członków Komisji przed upływem kadencji w   przypadku:  

a)   rezygnacji przewodniczącego lub członka,  

b)   zaistnienia innej przyczyny stanowiącej uzasadnienie odwołania członka lub przewodniczącego.  

12.   Komisja w   terminie 7   dni, od dnia otrzymania od właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy Godów kompletnego wniosku, w   formie opinii zaproponuje każdorazowo wysokość stypendium sportowego oraz okres, na jaki ma być przyznane, zgodnie z   treścią niniejszego regulaminu. Opinia powinna zawierać uzasadnienie.  

13.   Na podstawie opinii Komisji Wójt Gminy Godów podejmuje decyzję o   przyznaniu stypendium, jego wysokości oraz okresu na jaki ma być przyznane.  

14.   Opinia Komisji nie jest wiążąca.  

15.   Wniosek podlega rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Godów w   terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przedstawienia opinii Komisji.  

16.   Wójt Gminy Godów ma prawo rozpatrzyć wniosek odmownie, informując pisemnie wnioskodawcę o   przyczynach takiej decyzji.  

17.   Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w   przypadku:  

a)   złożenia po terminie,  

b)   cofnięcia przez wnioskodawcę,  

c)   rezygnacji kandydata,  

d)   braków formalnych, nie usuniętych w   terminie o   którym mowa w   ust. 6.  

§   7.   Stypendium sportowe może otrzymać osoba fizyczna reprezentująca konkurencje sportowe indywidualne oraz zespołowe, która spełnia następujące warunki:  

1)   jest członkiem klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej i   jest objęta programem szkolenia danego klubu lub stowarzyszenia;  

2)   reprezentuje Polskę, Województwo Śląskie, Powiat wodzisławski, Gminę Godów, klub lub stowarzyszenie, o   których mowa w   pkt 1, w   zawodach sportowych oraz posiada licencję uprawniającą do udziału w   danych zawodach;  

3)   w roku poprzedzającym osiągnęła wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym;  

4)   nie pobiera stypendium sportowego z   klubu sportowego, stowarzyszenia kultury fizycznej, budżetu państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego z   tytułu uprawiania tej samej dyscypliny sportowej, w   związku z   którą ubiega się o   stypendium sportowe z   budżetu Gminy Godów.  

§   8.   1.   Wójt Gminy Godów na wniosek podmiotów wymienionych w   § 5   ust.1, może przyznać specjalne stypendium sportowe osobom fizycznym, które spełniają co najmniej jeden z   poniższych warunków:  

1)   zajęły medalowe miejsce w   zawodach organizowanych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski, Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski, międzynarodowe federacje sportowe oraz przez ogólnopolskie związki sportowe i   śląskie związki sportowe;  

2)   zostały powołane przez właściwy ogólnopolski związek sportowy do reprezentacji kraju na Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Europy i   nie otrzymują stypendium w   okresie przygotowawczym z   macierzystego związku sportowego;  

3)   w wyniku eliminacji ogólnokrajowych uzyskały kwalifikacje do udziału w   Mistrzostwach Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży;  

4)   występują w   składach podstawowych drużyn sportowych biorących udział w   rozgrywkach ligowych organizowanych przez właściwy ogólnopolski związek sportowy poczynając od III ligi rozgrywek i   wyżej, a   nie otrzymują stypendium sportowego z   klubu sportowego.  

2.   Specjalne stypendia sportowe przyznawane są na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy.  

3.   Osoba fizyczna może otrzymać specjalne stypendium sportowe na kolejne okresy.  

4.   Wniosek, o   którym mowa w   ust. 1, składa się i   rozpatruje zgodnie z   zasadami i   w trybie § 6   niniejszego regulaminu.  

§   9.   1.   Kwota specjalnego stypendium sportowego stanowi sumę równych rat miesięcznych, w   wysokości nie przekraczającej 300 zł brutto każda.  

2.   Kwotę stypendium sportowego przekazuje się do ostatniego dnia każdego miesiąca na konto osobiste stypendysty lub jego opiekuna prawnego.  

Rozdział 3.
Umowa stypendialna  

§   10.   1.   Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o   stypendium sportowe Wójt Gminy Godów przystąpi do podpisania umowy stypendialnej z   kandydatem.  

2.   Umowa stypendialna powinna zawierać:  

1)   strony umowy;  

2)   wysokość i   termin przekazywania stypendium sportowego;  

3)   numer rachunku bankowego, na jaki będą przekazywane raty stypendium sportowego;  

4)   zobowiązanie kandydata do niezwłocznego powiadomienia Wójta Gminy Godów o   utracie uprawnień do otrzymania stypendium zgodnie z   treścią niniejszego regulaminu;  

5)   zobowiązanie kandydata do składania Wójtowi Gminy Godów informacji o   stanie wykonania programu szkoleniowego, poświadczonych przez właściwy związek sportowy, klub sportowy lub stowarzyszenie kultury fizycznej zrzeszające zawodnika;  

6)   zobowiązanie kandydata do niezwłocznego powiadomienia Wójta Gminy Godów o   zmianie przynależności klubowej;  

7)   zobowiązanie kandydata do zwrotu wypłaconego stypendium w   przypadku wystąpienia okoliczności określonych w   niniejszym regulaminie.  

Rozdział 4.
Pozbawienie stypendium sportowego  

§   11.   1.   Stypendystę pozbawia się stypendium sportowego jeżeli:  

1)   zaprzestał realizacji programu szkolenia sportowego;  

2)   odmówił udziału w   zawodach objętych programem szkolenia, bez uzasadnienia przyczyny;  

3)   zaprzestał uprawiania dyscypliny sportu objętej programem szkolenia;  

4)   został wykluczony z   grupy zawodników objętych programem szkolenia;  

5)   jest trwale niezdolny do startów lub treningów, na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza, uprawnionego do wydawania orzeczeń lekarskich o   stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym;  

6)   został dożywotnio zdyskwalifikowany;  

7)   poda nieprawidłowe lub niepełne dane we wniosku o   przyznanie stypendium;  

8)   pobiera z   tytułu uprawiania tej samej dyscypliny sportowej, co stypendium sportowe z   Gminy Godów, stypendium sportowe z   budżetu państwa bądź z   klubu sportowego, stowarzyszenia kultury fizycznej lub od innych jednostek samorządu terytorialnego.  

2.   Klub sportowy lub stowarzyszenie kultury fizycznej, zrzeszające stypendystę zobowiązane są niezwłocznie poinformować Wójta Gminy Godów o   wystąpieniu okoliczności, o   których mowa w   ust.1.  

3.   Cofnięcie stypendium sportowego następuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w   którym stwierdzono powstanie okoliczności wskazanych w   ust. 1.  

4.   Stypendium sportowe wypłacone po terminie określonym w   ust. 3, a   także stypendium przyznane na podstawie nieprawidłowych danych, podlega zwrotowi na rachunek Gminy Godów.  

5.   Niesłusznie pobrane stypendium sportowe zostanie zwrócone przez stypendystę w   pełnej wysokości wraz z   odsetkami w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia wypłaty nienależnie pobranego stypendium.  

6.   Stypendium sportowego pozbawia Wójt Gminy Godów z   własnej inicjatywy lub na wniosek podmiotów wymienionych w   § 5   ust. 1, w   razie wystąpienia okoliczności, o   których mowa w   ust. 1.  

Rozdział 5.
Nagrody i   wyróżnienia  

§   12.   1.   Wójt Gminy Godów na wniosek podmiotów, o   których mowa w   § 5   ust. 1   może ustanawiać i   przyznawać nagrody indywidualne.  

2.   Wniosek, o   którym mowa w   ust. 1   powinien zawierać:  

1)   imię i   nazwisko kandydata, aktualny adres zamieszkania, nr PESEL;  

2)   określenie wnioskodawcy wraz z   pełnym adresem;  

3)   udokumentowane informacje o   osiągnięciach w   dziedzinie sportu;  

4)   numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana nagroda.  

3.   Wniosek, o   którym mowa w   ust. 1, można składać w   Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Godów od 1   stycznia do 31 października roku, w   którym nagroda ma być przyznana.  

4.   Wniosek rozpatruje się na zasadach i   w trybie określonych w   § 6.  

§   13.   1.   Nagrody, o   których mowa w   § 12 ust 1, przyznawane mogą być jako wyraz uznania za osiągnięcia sportowe osobom fizycznym zrzeszonym w     klubach sportowych,   stowarzyszeniach kultury fizycznej i   niezrzeszonym.  

2.   Nagroda przyznawana jest za wyniki sportowe osiągane w   roku rozpatrywania wniosku lub podczas ostatniego sezonu, lub za cały dorobek sportowy.  

3.   Nagroda może być przyznana tylko raz w   roku.  

4.   Wysokość nagrody nie może przekroczyć kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto ustalonego zgodnie z   rozporządzeniem Rady Ministrów w   sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania nagrody.  

§   14.   1.   Wyróżnienia przyznaje Wójt Gminy Godów z   własnej inicjatywy.  

2.   Wyróżnienia przyznaje się osobom fizycznym za promocję kultury fizycznej na terenie gminy oraz sprzyjanie rozwojowi sportu.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Buszan Augustyniak Suchecka Adwokat Radcowie Prawni Spółka partnerska

Ekspert w zakresie nieruchomości, własności intelektualnej, podatków oraz praw przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »