| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/171/2012 Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia miesięcznej opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art.194 ust. 2 w związku z art. 182 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 nr 149 poz. 887 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) Rada Powiatu w Myszkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia miesięcznej opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 193 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zwanej dalej „opłatą” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przepisy uchwały stosuje się do rodziców dziecka przebywającego w pieczy zastępczej, w tym także do rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej lub rodziców, którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona oraz wobec osób o których mowa w art. 193 ust.3,4 i 5 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

3. Przepisów uchwały nie stosuje się do rodziców dziecka pozostawionego przez matkę w zakładzie opieki zdrowotnej bezpośrednio po urodzeniu.

4. Za ponoszenie opłaty rodzice oraz osoby dysponujące dochodem dziecka, oraz osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o której mowa w art.37 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej odpowiadają solidarnie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Myszkowskiemu oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie.

§ 3. Traci moc: Uchwała Nr XXXIV/221/2005 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z odpłatności za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo– wychowawczej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/171/2012
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia miesięcznej opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka

§ 1. Określa się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia miesięcznej opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 193 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

1) w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka,

2) w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,

3) w placówce opiekuńczo –wychowawczej typu rodzinnego, zwanej dalej „opłatą”.

§ 2. 1. W postępowaniach, o których mowa w art. 193 ust 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej o odstąpienie od odpłatności , umorzenie w całości lub części, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, stosuje się poniższe zasady ogólne:

a) zasadę wspierania osób i rodzin w przezwyciężaniu sytuacji i okoliczności, które spowodowały umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej,

b) zasadę uwzględniania sytuacji majątkowej, rodzinnej i zdrowotnej osób zobowiązanych do wnoszenia odpłatności oraz ich możliwości, zasobów i uprawnień,

c) zasadę wspierania procesu usamodzielnienia, osób zobowiązanych do odpłatności wraz z rodzicami, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej a odpłatność dotyczy ich pobytu,

d) zasadę unikania zagrożeń egzystencji osób zobowiązanych do odpłatności i osób na ich całkowitym, bądź częściowym utrzymaniu.

2. Powyższe zasady stosowane są wraz z oceną sytuacji o których mowa w § 3, § 4, § 5, § 6 niniejszych zasad stanowiących załącznik do uchwały.

§ 3. 1. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej następuje na okres określony w decyzji, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy.

2. Odstąpienie może nastąpić w następujących sytuacjach:

a) gdy dochód osób lub dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłat nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. 2009 nr 175 poz. 1362 z późn. zm.),

b) dochód osób lub dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłat wynosi nie więcej niż 250 % kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy o pomocy społecznej, a osoby te wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką lub ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w pieczyzastępczej albo w jednostkach pomocy społecznej lub innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie i rehabilitację,

c) rodzice są małoletni i pozostają na utrzymaniu innych osób,

d) rodzice biologiczni płacą w pełnej wysokości alimenty na dziecko zasądzone przez sąd lub ustalone w drodze ugody sądowej,

e) rodzice (rodzic) przebywają w areszcie śledczym lub zakładzie karnym,

f) nieznane jest miejsce zamieszkania rodzica lub rodziców a nie jest możliwe jego ustalenie przy dochowaniu należytej staranności,

g) wystąpiła inna uzasadniona okoliczność, a w szczególności długotrwała choroba, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność lub osoba poniosła znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.

§ 4. Umorzenie w całości należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej, wraz z odsetkami może nastąpić z urzędu lub na wniosek osób zobowiązanych w następujących sytuacjach:

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub egzekucja została umorzona,

2) pobyt w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a utrzymanie zobowiązania mogłoby prowadzić do ponownej utraty możliwości sprawowania opieki oraz ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej,

3) osobą zobowiązaną do zapłaty należności jest osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, odpłatność dotyczy jej pobytu i spełnia ona kryteria do otrzymywania pomocy o której mowa w art. 142 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

4) po ustaleniu osobie zobowiązanej opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, osoba będzie spełniać warunki, o których mowa w § 3 ust 2.

§ 5. 1. Umorzenie w części należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej może nastąpić z urzędu lub na wniosek osób zobowiązanych w sytuacji spełnienia przynajmniej dwóch z poniższych przesłanek:

a) dochód osób lub dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłat wynosi nie więcej niż 300 % kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy o pomocy społecznej,

b) osoby zobowiązane realizują ustalenia zawartego kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

c) osoby zobowiązane wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką,

d) osoby zobowiązane ponoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w pieczy zastępczej lub w jednostkach pomocy społecznej albo w innych placówkach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację,

e) występuje inna uzasadniona okoliczność, a w szczególności długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.

2. Umorzenie części należności może dotyczyć zarówno całego okresu pobytu w pieczy zastępczej, jeżeli został zakończony oraz wybranego okresu pobytu w pieczy, w tym okresu aktualnego pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

3. Przy ustaleniu wysokości części należności podlegającej umorzeniu uwzględnia się aktualną sytuację dochodową osób zobowiązanych oraz ich zasoby możliwości i uprawnienia.

§ 6. 1. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej może nastąpić na wniosek osób zobowiązanych do ponoszenia opłat w przypadku, gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności w całości lub części oraz zachodzi co najmniej z poniższych okoliczności:

a) osoby zobowiązane do ponoszenia opłat współpracują z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego, co jest potwierdzone pozytywną opinią wskazanych pracowników,

b) osoby zobowiązane realizują na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego ustalenia zawartego kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

c) osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w pieczy zastępczej albo w jednostkach pomocy społecznej lub w innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie rehabilitację,

d) występuje inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, bezdomność, niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzeń losowych.

2. Rozłożenie na raty należności lub odroczenie terminu płatności opłaty następuje w drodze decyzji administracyjnej na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy, licząc od dnia uwzględnienia wniosku wraz z dokumentacją potwierdzającą sytuację osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty.

3. Od opłat, w stosunku do których zastosowano ulgi w formie określonej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie nalicza się odsetek ustawowych za zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku do upływu ustalonych terminów płatności.

4. W przypadku nie uiszczenia przez osobę zobowiązaną do opłaty w warunkach ustalonych w trybie niniejszego paragrafu, pozostała do spłaty opłata staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami, w tym również z odsetkami, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

5. Osoby zobowiązane do ponoszenia opłaty zobowiązane są do niezwłocznego powiadamiania o zmianie sytuacji życiowej i materialnej mającej wpływ na ustalenie płaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

§ 7. 1. Odstąpienie od ustalenia opłaty, umorzenie w całości lub w części łącznie z odsetkami. rozłożenie na raty należności lub odroczenie terminu płatności opłaty następuje w drodze decyzji administracyjnej.

2. Starosta ma prawo żądać od osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających ich sytuację rodzinną, osobistą, dochodową, majątkową oraz zdrowotną.

3. Zastosowanie ulg o których mowa w niniejszych zasadach, w przypadku osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty solidarnie, może dotyczyć tych osób łącznie lub każdej oddzielnie.

Przewodniczący Rady Powiatu


Marian Szczerbak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »