| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/196/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie określenia przepisów porządkowych w powiatowym regularnym przewozie osób, dla którego organizatorem jest Powiat Wodzisławski

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 15 ust. 6   ustawy z   dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z   2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zmianami)  

Rada Powiatu Wodzisławskiego  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Określa się przepisy porządkowe w   powiatowym regularnym przewozie osób, dla którego organizatorem jest Powiat Wodzisławski.  

2.   Przepisy porządkowe, o   których mowa w   ust. 1   stanowią załącznik do niniejszej uchwały.  
 

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wodzisławskiemu.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Eugeniusz   Wala

 


Załącznik do Uchwały Nr XVII/196/2012    
Rady Powiatu Wodzisławskiego    
z dnia 26 kwietnia 2012 r.  
 

Przepisy porządkowe obowiązujące w   powiatowym regularnym przewozie osób  dla którego organizatorem jest Powiat Wodzisławski - Regulamin  

§   1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1.   Ustala się przepisy porządkowe określające warunki przewozu osób, bagażu i   zwierząt przez przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w   publicznym transporcie zbiorowym.  

2.   Użyte w   niniejszych przepisach określenia oznaczają:  

1)   organizator – Powiat Wodzisławski,  

2)   operator – przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczejw zakresie przewozu osób, który zawarł z   organizatorem umowę o   świadczenie usług w   zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej określonejw umowie.  

3.   Operator powinien podejmować działania ułatwiające podróżnym, w   szczególności osobom o   ograniczonej zdolności ruchowej oraz osobom niepełnosprawnym, korzystanie ze środków transportu.  

4.   Operator jest obowiązany podać do publicznej wiadomości, na właściwej stronie internetowej, obowiązujący u   niego cennik opłat. Ponadto w   każdym środku transportu powinna znajdować się tabela opłat.  

5.   Operator jest zobowiązany do umieszczenia w   pojeździe informacji gdzie znajduje się wyciąg z   regulaminu, a   także do podania adresu, pod który należy kierować skargi lub reklamacje z   tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu przez operatora.  

§   2.   PRAWA I   OBOWIĄZKI PASAŻERA ORAZ OPERATORA  

1.   Wsiadanie do pojazdu i   wysiadanie z   niego dozwolone jest tylko na odpowiednio oznakowanych przystankach, po całkowitym zatrzymaniu się pojazdu.  

2.   Przewóz osób odbywa się wyłącznie na podstawie ważnego biletu wydanego przez operatora i   zakupionego przez pasażera przed rozpoczęciem podróży w   punktach sprzedaży określonych przez operatora lub u   kierowcy-konduktora w   autobusach przejeżdżających przez daną miejscowość.  

3.   Pasażer winien posiadać przy sobie ważny dokument uprawniający do ulgi.  

4.   Operator lub organizator albo osoba przez niego upoważniona może dokonywać kontroli biletów oraz dokumentów uprawniających do ulg.  

5.   Sprzedaż biletów w   pojeździe może być prowadzona wyłącznie podczas zatrzymania autobusu na przystanku.  

6.   Nie przysługuje zwrot należności za bilety niewykorzystane z   przyczyn zawinionych przez podróżnego.  

7.   Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania ustaleń dotyczących cen biletów i   innych opłat, a   także dotyczących uprawnień do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych.  

8.   Bilet zniszczony lub uszkodzony w   stopniu uniemożliwiającym odczyt danych jest nieważny.  

9.   Nie podlega opłacie za przewóz bagaż podręczny pasażera, pod warunkiem, że jego wymiary nie przekraczają 50 x 50 x 40 cm i   jest przewożony na kolanach podróżnego lub w   przestrzeni pod lub nad siedzeniem na półce.  

10.   Bezpłatny przewóz obejmuje również wózek inwalidzki lub dziecięcy, z   którego korzysta w   czasie podróży osoba niepełnosprawna lub dziecko, o   ile pozwalają na to gabaryty pojazdu lub luku bagażowego.  

11.   Podróżny może przewozić bagaż podlegający opłacie, nie przekraczający następujących wymiarów 130 x 70 x 50 cm ( nie dotyczy wózka dziecięcego i   inwalidzkiego).  

12.   Podróżny, który zajmuje w   autobusie miejsce oznaczone "dla osoby niepełnosprawnej" lub "dla matki z   dzieckiem", obowiązany jest zwolnić to miejsce w   razie zgłoszenia się takiej osoby.  

13.   W autobusie wolno przewozić psa, jeżeli trzymany jest on na smyczy i   ma nałożony kaganiec. Dla przewożonego psa podróżny obowiązany jest posiadać świadectwo wymagane przez organy sanitarne. Niedopuszczalne jest trzymanie psa na miejscu siedzącym.  

14.   Inne zwierzęta mogą być przewożone, jeżeli są umieszczone w   koszach lub klatkach  
w sposób zabezpieczający przed wyrządzeniem innym pasażerom lub kierowcy pojazdu szkody.  

15.   Prawo nabycia biletu, wejścia do autobusu i   zajęcie miejsca siedzącego poza kolejnością przysługuje niepełnosprawnym oraz kobietom ciężarnym.  

16.   Zabrania się pasażerom:  

1)   otwierania drzwi pojazdu w   czasie jazdy,  

2)   zanieczyszczania pojazdu lub niszczenia jego urządzeń i   wyposażenia,  

3)   spożywania artykułów żywnościowych, mogących zabrudzić innych pasażerów lub zanieczyścić pojazd,  

4)   zakłócania spokoju w   pojeździe,  

5)   palenia tytoniu, spożywania alkoholu,  

6)   wyrzucania z   pojazdu jakichkolwiek przedmiotów w   czasie jazdy i   postoju,  

7)   prowadzenia wszelkich zbiórek pieniężnych lub zbiórek jakichkolwiek rzeczy,  

8)   wchodzenia do pojazdu w   łyżwach, łyżworolkach, wrotkach,  

9)   wykonywania czynności lub przewożenia rzeczy mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia,  

10)   przekazywania przy wysiadaniu skasowanego biletu innemu pasażerowi, który nie zapłacił za przejazd,  

11)   wykonywania innych czynności niedozwolonych w   miejscach publicznych.  

17.   Kierujący pojazdem, w   imieniu operatora, jest obowiązany do:  

1)   przestrzegania przepisów obowiązujących w   ruch drogowym,  

2)   kulturalnego i   uprzejmego zachowania się w   stosunku do pasażerów,  

3)   udzielenia pasażerom, podczas postoju pojazdu, niezbędnych informacji dotyczących danego przejazdu, w   tym do podawania podróżnym nazw przystanków znajdujących się na trasie jazdy autobusu,  

4)   informowania pasażerów o   powstałych w   czasie podróży zdarzeniach mających wpływ na dalszy przebieg podróży,  

5)   udzielania pomocy przy wejściu i   wyjściu z   pojazdu osobom starszym, niepełnosprawnym, kobietom z   wózkami,  

6)   ustnego zawiadamiania oczekujących na przystankach lub poprzez wywieszeniew autobusie na widocznym miejscu tablicy informacyjnej o   braku miejsc, gdy autobus ze względu na brak miejsc nie może przyjąć więcej podróżnych,  

7)   sprawdzenia, po zakończeniu przejazdu, czy w   pojeździe nie pozostały przedmioty należące do podróżnych.  

18.   Kierujący pojazdem winien:  

1)   odmówić zabrania do pojazdu lub kontynuowania jazdy osobie nietrzeźwej, mogącej zabrudzić pojazd lub innych pasażerów zachowującej się agresywnie bądź stwarzających inne istotne zagrożenie dla pasażerów,  

2)   niedopuścić do przewozu osób odmawiających zapłacenia należności na przewóz,  

3)   zarządzić postój lub zmianę trasy przejazdu w   sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia pasażerów bądź prowadzącego pojazd, popełnienia przestępstwa oraz rażącego naruszenia przepisów porządkowych, w   celu skorzystania z   pomocy służb porządkowych lub medycznych,  

4)   odmówić przewozu, w   uzasadnionych przypadkach, szczególnie przy dużej ilości pasażerów, bagażu o   rozmiarach i   masie stanowiącym utrudnienie dla przewożonych osób – nie dotyczy to wózków dziecięcych i   inwalidzkich.  

19.   Znalazca rzeczy zagubionej w   pojeździe powinien przekazać ją kierującemu pojazdem,  
a ten zobowiązany jest przekazać rzecz do biura rzeczy znalezionych mieszczącego się Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pszowskiej 92a (Starostwo Powiatowe w   Wodzisławiu Śląskim Wydział Obywatelski, Ochrony Informacji Niejawnych i   Zarządzania Kryzysowego).  

20.   W pojazdach nie wolno przewozić:  

1)   przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom lub mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd,  

2)   przedmiotów o   nieprzyjemnym zapachu, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących,  

3)   zwierząt mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i   porządku oraz zwierząt martwych,  

4)   broni, narzędzi ostrych.  

21.   W razie awarii autobusu w   czasie jazdy, pasażerowi posiadającemu ważny bilet przysługuje prawo kontynuowania jazdy z   tym biletem następnym autobusem tej samej linii lub innej linii przebiegającej tą samą trasą, albo autobusem zastępczym podstawionym przez operatora.  

§   3.   ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY  

1.   Pasażer odpowiada za spowodowane z   własnej winy uszkodzenie pojazdu bądź wyposażenie pojazdu.  

2.   Operator odpowiada za szkody poniesione przez pasażerów, gdy wynikają one ze stanu technicznego pojazdu.  

3.   Operator odpowiada za szkodę, jaką podróżny poniósł wskutek przedwczesnego odjazdu lub opóźnienia przyjazdu autobusu oraz odwołania kursu autobusowego.  

4.   Pasażer winien niezwłocznie zgłosić kierującemu pojazdem fakt powstania szkody. Na tą okoliczność kierujący pojazdem sporządza protokół, w   którym opisuje przedmiot szkody. Protokół ten winien podpisać pasażer i   kierowca.  

5.   Kierowca niezwłocznie przekazuje operatorowi protokół, który winien być rozpatrzony w   terminie do 30 dni.  

6.   W przypadku uznania roszczenia, operator jest zobowiązany do jego zaspokojeniaw terminie 30 dni od daty rozpatrzenia protokołu szkody. Po tym terminie dochodzenie zapłaty za powstałą szkodę może odbyć się na drodze sądowej.  

7.   Odpowiedzialność za szkody wynikłe z   kolizji lub wypadku drogowego reguluje kodeks cywilny.  

§   4.   REKLAMACJE I   SKARGI  

1.   Wszelkie reklamacje i   skargi dotyczące przewozu osób i   bagażu, podróżny może składać w   siedzibie operatora.  

2.   Operator jest zobowiązany podać do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty adres, pod który należy kierować reklamacje, skargi i   odwołania.  

3.   Reklamacje i   skargi operator rozpatruje w   terminie 30 dni od daty otrzymania.  

§   5.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

W sprawach nieuregulowanych w   niniejszych przepisach porządkowych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w   szczególności: Kodeks cywilny, ustawa Prawo przewozowe oraz ustawa o   publicznym transporcie zbiorowym.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »