| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/150/12 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 28 maja 2012r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gorzyce

Na podstawie art. 5a ust. 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. z   2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłoszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172) po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się co następuje:  

§   1.   Określa się zasady i   tryb przeprowadzania konsultacji z   mieszkańcami Gminy Gorzyce.  

§   2.   Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Gorzyce,  

2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Gorzyce,  

3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Gorzyce,  

4) Urzędzie Gminy – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w   Gorzycach.  

§   3.   Konsultacje społeczne z   mieszkańcami Gminy przeprowadza się w   przypadkach określonych ustawami oraz w   innych sprawach ważnych dla Gminy.  

§   4.   Konsultacje w   sprawach ważnych dla Gminy mogą być przeprowadzone:  

1) z inicjatywy Wójta,  

2) na wniosek Komisji Rady właściwej rzeczowo dla przedmiotu konsultacji,  

3) na wniosek pełnoletnich mieszkańców Gminy w   liczbie co najmniej 100 osób.  

§   5.   1.   Wniosek o   przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać:  

1) cel i   przedmiot konsultacji,  

2) termin i   zakres terytorialny konsultacji,  

2) formę konsultacji,  

3) uzasadnienie,  

4) listę osób popierających wniosek, ze wskazaniem imion, nazwisk, adresów i   numerów ewidencyjnych PESEL oraz własnoręcznymi ich podpisami (w przypadku wniosku mieszkańców),  

5) wskazanie osoby, z   którą należy się kontaktować w   sprawie złożonego wniosku.  

2.   Wniosek spełniający wymogi określone w   ust. 1   jest rozpatrywany przez Wójta w   terminie 14 dni, od dnia złożenia.  

3.   Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrywaniu.  

4.   O przeprowadzeniu lub odmowie przeprowadzenia konsultacji, Wójt informuje wnioskodawcę, z   zastrzeżeniem ust. 6.  

5.   W konsultacjach brać udział mogą wyłącznie pełnoletni mieszkańcy Gminy.  

6.   Wyniki konsultacji społecznych mają charakter opiniodawczy, a   ich wyniki nie są wiążące, chyba że ustawa stanowi inaczej.  

§   6.   1.   Konsultacje mogą być przeprowadzane w   następujących formach:  

1) zbierania opinii i   uwag mieszkańców do projektów aktów prawnych wymagających konsultacji w   przypadkach określonych ustawami,  

2) zebrań wiejskich w   poszczególnych sołectwach,  

3) poprzez badanie opinii mieszkańców z   wykorzystaniem formularza ankiety.  

2.   Decyzję o   przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Wójt w   drodze zarządzenia.  

3.   W zarządzeniu, o   którym mowa w   ust. 2   określa się:  

1) cel i   przedmiot konsultacji,  

2) czas rozpoczęcia i   zakończenia konsultacji,  

3) zasięg terytorialny,  

4) formę przeprowadzenia konsultacji,  

5) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.  

§   7.   Konsultacje przeprowadza się w   zależności od potrzeb na obszarze całej Gminy albo jednego lub kilku sołectw.  

§   8.   Koszty przeprowadzenia konsultacji pokrywane będą ze środków budżetu gminy.  

§   9.   1.   Ogłoszenie o   przeprowadzaniu konsultacji w   przypadku projektów aktów prawnych wymagających konsultacji zamieszcza się na stronie Gminy   www.gorzyce.pl   , w   Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.  

2.   Opinie do projektów aktów prawnych powinny być składane w   formie pisemnej w   Urzędzie lub przesłane w   formie elektronicznej na adres   gorzyce@gorzyce.pl   z zaznaczeniem w   temacie „konsultacje społeczne”.  

§   10.   1.   Zebranie wiejskie, o   którym mowa w   § 6   ust. 1   zwołuje Wójt.  

2.   Uprawnionymi do udziału w   konsultacjach przeprowadzanych na zebraniu wiejskim są pełnoletni mieszkańcy sołectwa.  

3.   Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób uczestniczących w   zebraniu wiejskim.  

4.   Obsługę administracyjną zebrania wiejskiego zapewnienia Wójt.  

5.   Z zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania.  

§   11.   Konsultacje w   trybie badania opinii mieszkańców Gminy z   wykorzystaniem formularza ankietowego prowadzone są poprzez:  

1) opublikowanie treści ankiety na stronie internetowej Gminy www.gorzyce.pl  

2) udostępnienie w   budynku Urzędu Gminy formularzy ankiety.  

§   12.   Wójt podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji terminie w   14   dni od daty ich zakończenia poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy oraz umieszczenie na stronie internetowej Gminy   www.gorzyce.pl   i w   Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.  

§   13.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   14.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Krzysztof   Małek

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Izabela Sikora

Prawnik, rzecznik patentowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »