| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/150/12 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 28 maja 2012r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gorzyce

Na podstawie art. 5a ust. 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. z   2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłoszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172) po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się co następuje:  

§   1.   Określa się zasady i   tryb przeprowadzania konsultacji z   mieszkańcami Gminy Gorzyce.  

§   2.   Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Gorzyce,  

2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Gorzyce,  

3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Gorzyce,  

4) Urzędzie Gminy – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w   Gorzycach.  

§   3.   Konsultacje społeczne z   mieszkańcami Gminy przeprowadza się w   przypadkach określonych ustawami oraz w   innych sprawach ważnych dla Gminy.  

§   4.   Konsultacje w   sprawach ważnych dla Gminy mogą być przeprowadzone:  

1) z inicjatywy Wójta,  

2) na wniosek Komisji Rady właściwej rzeczowo dla przedmiotu konsultacji,  

3) na wniosek pełnoletnich mieszkańców Gminy w   liczbie co najmniej 100 osób.  

§   5.   1.   Wniosek o   przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać:  

1) cel i   przedmiot konsultacji,  

2) termin i   zakres terytorialny konsultacji,  

2) formę konsultacji,  

3) uzasadnienie,  

4) listę osób popierających wniosek, ze wskazaniem imion, nazwisk, adresów i   numerów ewidencyjnych PESEL oraz własnoręcznymi ich podpisami (w przypadku wniosku mieszkańców),  

5) wskazanie osoby, z   którą należy się kontaktować w   sprawie złożonego wniosku.  

2.   Wniosek spełniający wymogi określone w   ust. 1   jest rozpatrywany przez Wójta w   terminie 14 dni, od dnia złożenia.  

3.   Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrywaniu.  

4.   O przeprowadzeniu lub odmowie przeprowadzenia konsultacji, Wójt informuje wnioskodawcę, z   zastrzeżeniem ust. 6.  

5.   W konsultacjach brać udział mogą wyłącznie pełnoletni mieszkańcy Gminy.  

6.   Wyniki konsultacji społecznych mają charakter opiniodawczy, a   ich wyniki nie są wiążące, chyba że ustawa stanowi inaczej.  

§   6.   1.   Konsultacje mogą być przeprowadzane w   następujących formach:  

1) zbierania opinii i   uwag mieszkańców do projektów aktów prawnych wymagających konsultacji w   przypadkach określonych ustawami,  

2) zebrań wiejskich w   poszczególnych sołectwach,  

3) poprzez badanie opinii mieszkańców z   wykorzystaniem formularza ankiety.  

2.   Decyzję o   przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Wójt w   drodze zarządzenia.  

3.   W zarządzeniu, o   którym mowa w   ust. 2   określa się:  

1) cel i   przedmiot konsultacji,  

2) czas rozpoczęcia i   zakończenia konsultacji,  

3) zasięg terytorialny,  

4) formę przeprowadzenia konsultacji,  

5) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.  

§   7.   Konsultacje przeprowadza się w   zależności od potrzeb na obszarze całej Gminy albo jednego lub kilku sołectw.  

§   8.   Koszty przeprowadzenia konsultacji pokrywane będą ze środków budżetu gminy.  

§   9.   1.   Ogłoszenie o   przeprowadzaniu konsultacji w   przypadku projektów aktów prawnych wymagających konsultacji zamieszcza się na stronie Gminy   www.gorzyce.pl   , w   Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.  

2.   Opinie do projektów aktów prawnych powinny być składane w   formie pisemnej w   Urzędzie lub przesłane w   formie elektronicznej na adres   gorzyce@gorzyce.pl   z zaznaczeniem w   temacie „konsultacje społeczne”.  

§   10.   1.   Zebranie wiejskie, o   którym mowa w   § 6   ust. 1   zwołuje Wójt.  

2.   Uprawnionymi do udziału w   konsultacjach przeprowadzanych na zebraniu wiejskim są pełnoletni mieszkańcy sołectwa.  

3.   Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób uczestniczących w   zebraniu wiejskim.  

4.   Obsługę administracyjną zebrania wiejskiego zapewnienia Wójt.  

5.   Z zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania.  

§   11.   Konsultacje w   trybie badania opinii mieszkańców Gminy z   wykorzystaniem formularza ankietowego prowadzone są poprzez:  

1) opublikowanie treści ankiety na stronie internetowej Gminy www.gorzyce.pl  

2) udostępnienie w   budynku Urzędu Gminy formularzy ankiety.  

§   12.   Wójt podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji terminie w   14   dni od daty ich zakończenia poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy oraz umieszczenie na stronie internetowej Gminy   www.gorzyce.pl   i w   Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.  

§   13.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   14.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Krzysztof   Małek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Ślawski

Country Manager VMware w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »