| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego

z dnia 29 maja 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998   r. o   samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z   2001   r., Nr   142, poz. 1592 z   późn. zm.) w   związku z   art. 5   ust. 5   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003   r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (t. j. Dz. U. z   2010   r., Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu wymaganych prawem konsultacji  

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się szczegółowe zasady i   tryb przeprowadzania konsultacji z   Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w   Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o   których mowa w   art.   3   ust.   3   ustawy z   dnia 24   kwietnia 2003   r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.  

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE  

§   2.   Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   ustawie     rozumie się przez to ustawę z   dnia 24 kwietnia 2003   r. o   działalności pożytku publicznego i   o   wolontariacie (t. j. Dz. U. z   2010 r., Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.);  

2)   Powiecie     rozumie się przez to Powiat Raciborski;  

3)   Radzie Powiatu     rozumie sie przez to Radę Powiatu Raciborskiego;  

4)   Zarządzie Powiatu     rozumie się przez to Zarząd Powiatu Raciborskiego;  

5)   organizacji pozarządowej     rozumie się przez to organizacje pozarządowe i   podmioty, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy.  

Rozdział 2.
KONSULTACJE PROJEKTÓW AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO  

§   3.   Konsultacje przeprowadza się przed uchwaleniem przez Radę Powiatu aktu prawa miejscowego w   celu poznania opinii organizacji pozarządowych o   projektach tych aktów.  

§   4.   Konsultacje przeprowadza się z:  

1)   Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w   Raciborzu, jeżeli na wniosek organizacji pozarządowych została powołana przez Zarząd Powiatu;  

2)   organizacjami pozarządowymi, jeżeli nie została powołana Powiatowa Rada Pożytku Publicznego w   Raciborzu.  

§   5.   Decyzję w   sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Zarząd Powiatu w   drodze uchwały.  

§   6.   1.   Ogłoszenie o   przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się w   Biuletynie Informacji Publicznej, na   stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w   Raciborzu.  

2.   W zależności od potrzeb ogłoszenie o   przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone w   dzienniku, lub   tygodniku regionalnym oraz na regionalnym portalu internetowym.  

3.   Ogłoszenie o   rozpoczęciu konsultacji jest przekazywane do publicznej wiadomości w   terminie nie krótszym niż 7   dni przed terminem ich rozpoczęcia, w   sposób opisany w   niniejszym paragrafie.  

§   7.   W przypadku prowadzenia konsultacji z   Powiatową Radą Pożytku Publicznego w   Raciborzu ogłoszenie o   konsultacji określa:  

1)   cel konsultacji;  

2)   przedmiot konsultacji;  

3)   czas rozpoczęcia i   zakończenia konsultacji.  

§   8.   1.   W przypadku prowadzenia konsultacji z   organizacjami pozarządowymi ogłoszenie o   przeprowadzeniu konsultacji określa:  

1)   cel konsultacji;  

2)   przedmiot konsultacji;  

3)   czas rozpoczęcia i   zakończenia konsultacji;  

4)   formę konsultacji;  

5)   zasięg terytorialny konsultacji.  

2.   Ogłoszenie zawiera także wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu z   organizacjami pozarządowymi.  

3.   Termin wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe nie może być krótszy niż 14 dni.  

§   9.   1.   Konsultacje z   organizacjami pozarządowymi muszą być prowadzone w   co najmniej jednej z   podanych poniżej form:  

1)   otwartego spotkania z   przedstawicielami organizacji pozarządowych;  

2)   pisemnego wyrażania opinii z   wykorzystaniem formularza określonego przez Zarząd Powiatu;  

3)   elektronicznego wyrażania opinii za pomocą strony internetowej powiatu, z   wykorzystaniem formularza określonego przez Zarząd Powiatu.  

2.   Z otwartego spotkania z   przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół zawierający opinie organizacji pozarządowych, a   którego załącznikiem jest lista obecności uczestników spotkania.  

3.   W przypadku konsultacji, o   których mowa w   ust. 1   pkt 2   i 3   opinie organizacji pozarządowych kierowane są do   Zarządu Powiatu.  

4.   Wyboru formy konsultacji, w   zależności od przedmiotu konsultacji dokonuje Zarząd Powiatu.  

5.   Możliwe jest łączenie różnych form konsultacji.  

6.   Udział organizacji pozarządowych w   konsultacjach jest dobrowolny.  

7.   Stanowiska anonimowe nie będą rozpatrywane.  

§   10.   1.   Po zakończeniu konsultacji sporządzane jest zestawienie zgłoszonych uwag, które przekazywane jest Zarządowi Powiatu.  

2.   Zarząd Powiatu analizuje zgłoszone uwagi, uzasadniając przyjęcie bądź odrzucenie każdej z   nich.  

§   11.   Z przeprowadzonych konsultacji sporządzane jest sprawozdanie zawierające w   szczególności następujące informacje:  

1)   liczbę organizacji pozarządowych biorących udział w   konsultacjach;  

2)   wykaz zgłoszonych uwag;  

3)   uzasadnienia przyjęcia bądź odrzucenia zgłoszonych uwag.  

§   12.   Sprawozdanie z   przeprowadzonych konsultacji zamieszcza się w   Biuletynie Informacji Publicznej i   na   stronie internetowej powiatu, nie później niż w   ciągu 60 dni od zakończenia konsultacji.  

§   13.   Wyniki konsultacji nie są wiążące dla Rady Powiatu i   Zarządu Powiatu.  

§   14.   Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych biorących udział w   konsultacjach jeżeli   zostały przeprowadzone w   trybie określonym w   niniejszej uchwale.  

Rozdział 3.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§   15.   Traci moc uchwała nr XLVII/451/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z   dnia 31 sierpnia 2010 r. w   sprawie określenia zasad i   trybu przeprowadzania konsultacji z   Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w   Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24   kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.  

§   16.   Wyniki konsultacji projektu uchwał stanowią załącznik do niniejszej uchwały.  

§   17.   Uchwała podlega rozpowszechnieniu poprzez zamieszczane w   Biuletynie Informacji Publicznej, na   stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w   Raciborzu.  

§   18.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.  

§   19.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY  


Adam   Wajda

 


Załącznik do Uchwały Nr XIX/196/2012
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 29 maja 2012 r.

Wyniki konsultacji  

Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia szczegółowych zasad i   trybu przeprowadzania konsultacji z   Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w   Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003   r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.    

 

Lp.  

Organizacja opiniująca  

Rozdział,  
ustęp, punkt,              do którego  
wniesiono uwagi  

Uwagi  

Sposób rozpatrzenia  

Brak uwag  

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY  


Adam   Wajda

 


Uzasadnienie

Zgodnie z   regulacją   art. 5   ust. 5   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003   r. o   działalności pożytku publicznego i   o   wolontariacie (t. j. Dz. U. z   2010   r., Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.) "organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w   drodze uchwały, szczegółowy sposób konsultowania z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji".  

Dnia 31 sierpnia 2010   r. Rada Powiatu Raciborskiego podjęła uchwałę nr XLVII/451/2010 w   sprawie określenia zasad i   trybu przeprowadzania konsultacji z   Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w   Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia   24   kwietnia   2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o   wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.  

Jednym z   przyjętych rozwiązań było przedstawianie wyników konsultacji w   formie załączników do uchwał Rady Powiatu stanowiących konsultowane prawo miejscowe w   celu zapewnienia radnym możliwości zapoznania się z   wynikami konsultacji przed podjęciem uchwały. Zgodnie z   aktualną opinią Wydziału Nadzoru Prawnego Wojewody Śląskiego taki sposób konstruowania uchwały nie do końca uwzględnia zasady techniki prawodawczej, gdyż zestawienie zbiorcze wyników konsultacji jest tylko czynnością techniczną.  

Wobec powyższego został opracowany nowy projekt uchwały Rady Powiatu dotyczącej konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, który dodatkowo uszczegóławia zasady prowadzenia konsultacji oraz   uchyla uchwałę z   roku 2010.  

Wobec powyższego, w   tym stanie prawnym i   faktycznym, podjęcie uchwały jest celowe i   uzasadnione.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »