| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/3/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Bieruń stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.), na wniosek Przewodniczącego Rady i   Burmistrza Miasta Bierunia  

Rada Miejska w   Bieruniu  
uchwala:  

§   1  

1.   Zwalnia się od   podatku od nieruchomości:  

1)   grunty,  

2)   budynki,  

3)   budowle,    
związane z   nową inwestycją w   rozumieniu § 2   pkt 3   rozporządzenia Rady Ministrów z   dnia 5   sierpnia 2008 roku w   sprawie warunków udzielenia zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927) zwanego dalej „rozporządzeniem”.  

2.   Nowa inwestycja musi być zrealizowana przez podatnika, który nabywa prawo do zwolnienia.  

3.   Zwolnienie od   podatku od nieruchomości przysługuje na zasadach określonych w   rozporządzeniu z   uwzględnieniem zapisów niniejszej uchwały.  

§   2  

1.   Dla innego przedsiębiorcy niż mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, zwolnienie przysługuje  
na okres:  

1)   3 lat - jeżeli koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na nową inwestycję wynosiły co najmniej 30   000   000,00 zł   oraz utworzono 15 nowych miejsc pracy związanych z   nową inwestycją,  

2)   2 lat -jeżeli koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na nową inwestycję wynosiły co najmniej 20   000   000,00 zł   oraz utworzono 10 nowych miejsc pracy związanych z   nową inwestycją,  

3)   1roku-jeżeli koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na nową inwestycję wynosiły co najmniej 10   000   000,00 zł   oraz utworzono 5   nowych miejsc pracy związanych z   nową inwestycją,  

2.   Dla średniego przedsiębiorcy zwolnienie przysługuje na okres:    

1)   3 lat - jeżeli koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na nową inwestycję wynosiły co najmniej 3   000   000,00 zł   oraz utworzono 6   nowych miejsc pracy związanych z   nową inwestycją,  

2)   2 lat -jeżeli koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na nową inwestycję wynosiły co najmniej 2   000   000,00 zł oraz utworzono 4   nowe miejsca pracy związane z   nową inwestycją,  

3)   1roku- jeżeli koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na nową inwestycję wynosiły co najmniej 1   000   000,00 zł   oraz utworzono 2   nowe miejsca pracy związane z   nową inwestycją,  

3.   Dla mikro i   małego przedsiębiorcy zwolnienie przysługuje na okres:    

1)   3 lat - jeżeli koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na nową inwestycję wynosiły co najmniej 500   000,00 zł   oraz utworzono 3   nowe miejsca pracy związane z   nową inwestycją,  

2)   2 lat -jeżeli koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na nową inwestycję wynosiły co najmniej 200   000,00 zł oraz utworzono 2   nowe miejsca pracy związane z   nową inwestycją,  

3)   1 roku - jeżeli koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na nową inwestycję wynosiły co najmniej 100   000,00 zł   oraz utworzono 1   nowe miejsce pracy związane z   nową inwestycją,  

4.   Utworzenie miejsc pracy następuje w   okresie do 3   lat od dnia zakończenia inwestycji.  

5.   Podane okresy ulegają skróceniu w   razie wystąpienia okoliczności wskazanych w   § 4   ust. 2   i 3   niniejszej uchwały.  

6.   Prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości nie przysługuje przedsiębiorcom, którzy zalegają z   zapłatą podatków i   opłat lokalnych.  

§   3  

1.   Warunkiem udzielenia zwolnienia jest dokonanie przez podatnika, przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, pisemnego zgłoszenia zamiaru korzystania ze zwolnienia Burmistrzowi Miasta Bierunia na formularzu określonym w   załączniku nr 1    
do uchwały dołączając wymienione dokumenty.  

2.   Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się koszty poniesione po dokonaniu zgłoszenia.  

3.   Podatnik nabywa prawo do skorzystania z   pomocy, z   zastrzeżeniem warunków określonych w   § 10 ust. 1   pkt 1    
do 4   rozporządzenia oraz warunków niniejszej uchwały.  

§   4  

1.   Zwolnienie obowiązuje:  

1)   od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym dokonano zgłoszenia - w   odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych obowiązkiem podatkowym w   dniu dokonania zgłoszenia,  

2)   od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia   12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych - w   odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, od których obowiazek podatkowy powstanie po dniu dokonania zgłoszenia.  

2.   Zwolnienie od podatku od nieruchomości obowiązuje do końca miesiąca, w   którym przekroczona zostanie maksymalna intensywność pomocy lub maksymalna wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego.  

3.   Zwolnienie od podatku od nieruchomości wynikające z   niniejszej uchwały, obowiązuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w   którym całkowita kwota pomocy ze wszystkich źródeł dla dużego projektu inwestycyjnego osiągnie pułap powodujący konieczność notyfikacji Komisji Europejskiej, określony w   § 3   pkt 2   rozporządzenia.  

§   5  

1.   Po zakończeniu nowej inwestycji, w   terminie 30 dni od daty jej zakończenia, podatnik zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów:  

1)   oświadczenie o   zakończeniu inwestycji – druk – zał. nr 2,  

2)   oświadczenie o   wartości inwestycji, ustalonej według kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz udziale własnym w   kosztach – druk – zał. nr 3,  

3)   wypełniony "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o   pomoc inną niż pomoc w   rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w   rolnictwie lub rybołówstwie", którego wzór określa załącznik  
nr 1   do rozporządzenia Rady Ministrów z   dnia 29 marca 2010 r. w   sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o   pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w   rolnictwie i   rybołówstwie ( Dz. U. Nr 53, poz 312 z   późn. zm.),  

4)   sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z   przepisami o   rachunkowości,  

5)   oświadczenie o   utrzymaniu nowej inwestycji przez okres określony w   § 10 ust. 1   pkt 3   rozporządzenia, – druk –  
zał. nr 4,  

6)   kopia decyzji o   pozwoleniu na użytkowanie budynków lub ich części albo budowli lub ich części stanowiących nową inwestycję,  

7)   zobowiązanie przedsiębiorcy do utworzenia nowych miejsc pracy i   utrzymania zatrudnienia określonego w   § 10  
ust. 1   pkt 4   rozporządzenia – druk – zał. nr 5.  

2.   Ponadto do 31 stycznia każdego roku w   okresie korzystania ze zwolnienia podatnik przedkłada wypełniony "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o   pomoc inną niż pomoc w   rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w   rolnictwie lub rybołówstwie", którego wzór określa załącznik nr 1   do rozporządzenia Rady Ministrów z   dnia 29 marca 2010 r. w   sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o   pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w   rolnictwie i   rybołówstwie (Dz U.Nr 53, poz 312 z   późn. zm.) wraz z   deklaracją na podatek od nieruchomości lub informacją w   sprawie podatku od nieruchomości z   określeniem przedmiotów korzystających ze zwolnienia.  

§   6  

1.   Podatnik jest zobowiązany pisemnie powiadomić organ podatkowy o   utracie warunków do zwolnienia lub zmianie okoliczności mających wpływ na intensywność udzielonej mu pomocy w   terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących utratę lub zmianę.  

2.   W przypadku utraty prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości z   powodu niedotrzymania warunków do zwolnienia podatnik zapłaci należny podatek od wszystkich przedmiotów zwolnionych za cały okres zwolnienia wraz z   należnymi odsetkami w   wysokości jak dla zaległości podatkowych.  

3.   Jeżeli podatnik naruszy warunki zwolnienia ustalone w   rozporządzeniu i   w niniejszej uchwale w   trakcie korzystania ze zwolnienia, traci prawo do zwolnienia od początku i   kwota zwolnienia stanowić będzie zaległość podatkową z   tytułu podatku od nieruchomości, która będzie wpłacona przez podatnika wraz z   należnymi odsetkami w   wysokości jak dla zaległości podatkowych.  

4.   Podatnik na żądanie organu przedkłada dokumenty i   informacje celem potwierdzenia warunków zwolnienia od podatku  
od nieruchomości.  

§   7  

1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r.  

2.   Podatnicy, którzy nabyli prawo do zwolnienia na warunkach tej uchwały zachowują po dniu 31 grudnia 2013 r. prawo  
do zwolnienia jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:  

1)   złożą zgłoszenie, nabędą prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości i   rozpoczną realizację nowej inwestycji przed dniem 31 grudnia 2013 r.,  

2)   zakończą realizację nowej inwestycji do 31 grudnia 2016 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Bieruniu  


mgr Przemysław   Major

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr VIII/3/2012    
Rady Miejskiej w   Bieruniu    
z dnia 31 maja 2012 r.  
 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIA  ZAMIARU  SKORZYSTANIA Z   POMOCY REGIONALNEJ  NA WSPARCIE  NOWEJ  INWESTYCJI W   GMINIE BIERUŃ  

1.   Oznaczenie przedsiębiorcy:  

Nazwa………………………………………………  

Siedziba…………………………………………….  

Identyfikator podatkowy………………………….  

REGON…………………………………………….  

PKD ………………………………………………..  

Opis prowadzonej działalności  

.................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................  
 

Adres do korespondencji………………………………………………………………  

Wielkość przedsiębiorcy ( podkreślić właściwy)  

Mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, inny.  

(Zgodnie z   załącznikiem I   do zalecenia Komisji nr 361/2003/WE z   dnia 6   maja 2003r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i   średnich (Dz. Urz. L 124 z   20.05.2003, str. 36).  

Osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy…………………………….  

Telefon…………………………………………………………………………………..  

2.   Dane nowej inwestycji:  

Rodzaj inwestycji………………………………………………………………………  

Opis inwestycji…………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………..  

Numery działek oraz numery ksiąg wieczystych nieruchomości:  

………………………………………………………………………………………….  

Miejsce inwestycji (położenie)  

………………………………………………………………………………………….  

Planowana data rozpoczęcia inwestycji……………………………………………..  

Planowana data zakończenia inwestycji…………………………………………….  

Planowane koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w   zł……………………...  

3.   Załączniki:  

1)   Aktualny wypis z   Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z   CEIDG,  

2)   Zobowiązanie do pokrycia co najmniej 25% kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą ze środków własnych – druk nr 1,  

3)   Zobowiązanie do utrzymania nowej inwestycji w   Bieruniu – druk nr 1,  

4)   Zobowiązanie do utworzenia nowych miejsc pracy w   ciągu 3   lat od zakończenia inwestycji i   utrzymania miejsc pracy – druk nr 1,  

5)   Oświadczenie o   planowanej pomocy publicznej ze wszystkich źródeł na nową inwestycję – druk nr 2.  
……………………………………                                             ……………………………………………  

Miejscowość, data                                                                         Podpis przedsiębiorcy lub osoby  

.                                                                                                     uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy  

                                                                                                                                                          Druk nr 1  

…………………………………………  

(imię i   nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)  

………………………………………………..  

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)  

 

                                                        ZOBOWIĄZANIA PRZEDSIĘBIORCY  


 

1.   Zobowiązuję się do pokrycia co najmniej 25% kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą ze środków własnych.  

2.   Zobowiązuję się do utrzymania nowej inwestycji w   Bieruniu przez okres co najmniej 5   lat, a   w przypadku małych i   średnich przedsiębiorstw – co najmniej 3   lat, od dnia zakończenia jej realizacji.  

3.   Zobowiązuję się do utworzenia nowych miejsc pracy zgodnie z   § 10 ust. 1pkt 4   Rozporządzenia Rady Ministrów z   dnia 5   sierpnia 2008 r. w   sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.  


 

……………………………………                                             ……………………………………………  

Miejscowość, data                                                                         Podpis przedsiębiorcy lub osoby  

.                                                                                                     uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy  

                                                                                                                                                          Druk nr 2  

…………………………………………..  

(imię i   nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)  

………………………………………………..  

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)  


 

OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY  


Oświadczam, że planowana pomoc publiczna ze wszystkich źródeł na nową inwestycję w   formie …………………………………………………………………………………………...........................................  
…………………………………………………………………………………………………...............................  
w ekwiwalencie dotacji brutto wyniesie łącznie…………………………………………..zł.  Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z   dnia 6   czerwca 1997 r. Kodeks karny  

(Dz. U. Nr 88 poz. 553 z   późn. zm.) o   odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  


 

……………………………………                                             ……………………………………………  

Miejscowość, data                                                                         Podpis przedsiębiorcy lub osoby  

.                                                                                                     uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr VIII/3/2012    
Rady Miejskiej w   Bieruniu    
z dnia 31 maja 2012 r.  
 

……………………………………………  

(imię i   nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)  

………………………………………………..  

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)  

OŚWIADCZENIE  

Oświadczam, że dnia ………………. została zakończona realizacja nowej inwestycji położonej ………………………………………………………………………………, która została zgłoszona do pomocy regionalnej na podstawie wniosku z   dnia ……………………………………………………………………  

Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z   dnia 6   czerwca 1997 r. Kodeks karny  

(Dz. U. Nr 88 poz. 553 z   późn. zm.) o   odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  


 

……………………………………                                             ……………………………………………  

Miejscowość, data                                                                         Podpis przedsiębiorcy lub osoby  

.                                                                                                     uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy  


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr VIII/3/2012    
Rady Miejskiej w   Bieruniu    
z dnia 31 maja 2012 r.  
 

…………………………………………...  

(imię i   nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)  

………………………………………………..  

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)  

OŚWIADCZENIE  

Oświadczam, że wysokość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, o   której mowa w   §  1uchwały Rady Miejskiej w   Bieruniu  Nr ………... z   dnia …………………..  

wyniosła łącznie ……………………………………………zł,  

z czego udział własny wynosi …………………………….zł,  

co stanowi ………..………………….% wartości inwestycji.  

Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z   dnia 6   czerwca 1997 r. Kodeks karny  

(Dz. U. Nr 88 poz. 553 z   późn. zm.) o   odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  


 

……………………………………                                             ……………………………………………  

Miejscowość, data                                                                         Podpis przedsiębiorcy lub osoby  

.                                                                                                     uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy  


Załącznik Nr 4   do Uchwały Nr VIII/3/2012    
Rady Miejskiej w   Bieruniu    
z dnia 31 maja 2012 r.  
 

…………………………………………  

(imię i   nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)  

………………………………………………..  

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)  

OŚWIADCZENIE  


 

Zobowiązuję się do utrzymania nowej inwestycji w   Bieruniu przez okres co najmniej 5   lat, a   w przypadku małych i   średnich przedsiębiorstw – co najmniej 3   lat od dnia zakończenia jej realizacji.  


 

……………………………………                                             ……………………………………………  

Miejscowość, data                                                                         Podpis przedsiębiorcy lub osoby  

.                                                                                                     uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy  


Załącznik Nr 5   do Uchwały Nr VIII/3/2012    
Rady Miejskiej w   Bieruniu    
z dnia 31 maja 2012 r.  
 

…………………………………………  

(imię i   nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)  

………………………………………………..  

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)  


 

OŚWIADCZENIE  


 

Zobowiązuję się do utworzenia …… nowych miejsc pracy związanych z   nową inwestycją położoną w   Bieruniu przy ul. ………………………. w   okresie 3   lat od dnia zakończenia inwestycji i   utrzymanie zatrudnienia na poziomie nie niższym niż średnia z   12 miesięcy poprzedzających utworzenie miejsc pracy oraz utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy, w   związku z   którymi została udzielona pomoc, przez okres co najmniej 5   lat, a   w  przypadku MŚP co najmniej 3   lat, od dnia ich utworzenia – w   przypadku pomocy obliczanej w   odniesieniu do kosztów utworzenia miejsc pracy.  


 

……………………………………                                             ……………………………………………  

Miejscowość, data                                                                         Podpis przedsiębiorcy lub osoby  

.                                                                                                     uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Alchemia-Inwestowania

doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »