| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/245/2012 Rady Miasta Racibórz

z dnia 30 maja 2012r.

w sprawie nadania Statutu Raciborskiemu Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. z   2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4   i art. 204 ust. 2   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z   Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003   r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z   dnia 3   grudnia 2010 r.).  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje:  

§   1.   Nadaje się Statut Raciborskiemu Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr VII/85/2011 Rady Miasta Racibórz z   dnia 25 maja 2011   r. w   sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

Z dniem 1   lipca 2011 r. publiczne zakłady opieki zdrowotnej działające na podstawie dotychczasowych przepisów tj. ustawy o   zakładach opieki zdrowotnej, stały się podmiotami leczniczymi niebędącymi przedsiębiorcami. W   związku z   powyższym, w   terminie 12 miesięcy od ww. daty, zachodzi konieczność dostosowania statutu Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do przepisów ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z   późn.zm.) oraz do nadania tego statutu przez podmiot tworzący.  

Zgodnie z   postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W   wyznaczonym terminie od 12 maja 2012 r. do 25 maja 2012 r. nie zgłoszono żadnych opinii i   uwag do projektu niniejszej Uchwały.  


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/245/2012
Rady Miasta Racibórz
z dnia 30 maja 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Statut Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »