| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/245/2012 Rady Miasta Racibórz

z dnia 30 maja 2012r.

w sprawie nadania Statutu Raciborskiemu Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. z   2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4   i art. 204 ust. 2   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z   Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003   r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z   dnia 3   grudnia 2010 r.).  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje:  

§   1.   Nadaje się Statut Raciborskiemu Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr VII/85/2011 Rady Miasta Racibórz z   dnia 25 maja 2011   r. w   sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

Z dniem 1   lipca 2011 r. publiczne zakłady opieki zdrowotnej działające na podstawie dotychczasowych przepisów tj. ustawy o   zakładach opieki zdrowotnej, stały się podmiotami leczniczymi niebędącymi przedsiębiorcami. W   związku z   powyższym, w   terminie 12 miesięcy od ww. daty, zachodzi konieczność dostosowania statutu Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do przepisów ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z   późn.zm.) oraz do nadania tego statutu przez podmiot tworzący.  

Zgodnie z   postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W   wyznaczonym terminie od 12 maja 2012 r. do 25 maja 2012 r. nie zgłoszono żadnych opinii i   uwag do projektu niniejszej Uchwały.  


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/245/2012
Rady Miasta Racibórz
z dnia 30 maja 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Statut Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »